eTravel 2010 Gijs van der Hulst-Google

1,458 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Dank voor de uitnodigingomhiertesprekenMijnnaam is Gijs van derHulst en ikben Industry Manager voor de reisbranchebij Google. Mijncollega Karin is trouwensookaanwezig, velen van julliekennenhaargoed.
 • Ik bespreek graag 4 trends waarvan Google nu ziet dat ze gaande zijn, die te groot zijn om te negeren. Ik probeer per trend:Ten eerste aan te geven wat wij zien dat users doenHoe Google hier op inspeeltHoe jij als reisaanbieder hier op in kan spelen
 • Alseerste, search wordtspecifieker.Hierzie je eenzoekopdracht die onze users eigenlijkwilleninvoerenmaarwaar we eigenlijknoggeenraadmeeweten. We zijndrukbezigomtezorgendat we dezevraagwelkunnenbeantwoorden.
 • Watdoen users op dit moment?Ten eersteveranderdzoekgedragcontinu. Watwij op dit moment zien is dat 20% van de zoekopdrachten die uitgevoerdwordennognooiteerderzijngedaan. Datbetekenddusdat Google op dat moment voor het eerstooitmoetbepalenwat het meestrelevanteantwoord is voor de user. Ten tweedezien we datzoekopdrachtenlanger en langerworden. In de reisbranchezie je dit heel duidelijk: zoekopdrachten van 1 woordnemensterkaf, terwijlzoekopdrachten van 4 woordensterktoenemen.
 • Watdoet Google hiermee? Twee dingen. Ten eerstefocusenwijons op het ontwikkelen van tools die de veranderingen in zoekgedraginzichtelijktemaken. Hierworden twee tools genoemd die ditdoen. Ten eerste: insights for search. Hieropkan je precieszienwat de laatsteontwikkelingenzijn op volumes van zoekopdrachten. Hierzie je bijvoorbeelddater op dit moment meernaarGriekenlandwordtgezochtdannaarTurkije. Daaronderzie je eenanderebekende tool: de Adwords Keyword tool. Deze tool geeft je inzicht in relevantezoekopdrachtenvoorjouw website en geeftweerwat het verwachte volume op die zoekoprachten is.
 • Maarwatdoet Google nogmeerom search steeds specifiekertemaken? Wijproberenzospecifiekmogelijkeresultatentegevenbijspecifiekezoekopdrachten. En die hoevensomshelemaalnietzolangtezijn. Hierzie je drievoorbeelden. Ten eersteeen experiment waar we meebezigzijn op het gebied van vluchten. OP het moment dat je ‘Chicago to new york’ zoekt, is een van de resultateneenzogenoemde ‘onebox’ waarin je de data waarop je wilt reizenkaninvullen, waarna je direct naar je favorietereissitekandoorklikken. Rechtsdaarvanzie je de zoekopdracht ‘hotel parijs’. Onze data toontaandat users die op ‘hotel + stad’ zoeken, vaak erg geinteresseerdzijn in een maps weergave van de resultaten, daaromdoen we datmaar. Tot slot zie je eenresultaatwaarbij we gebruikmaken van de (ingegeven) locatie van de user. Waarschijnlijk is iemand die ‘restaurant’ zoekt, geinteresseerd in restaurants in de buurt, dustonen we die. Ditzijnalledrievoorbeelden in de organischeresultaten van Google. Uiteraardzijn we ookaan het proberenomonzeAdwordsresulaten op dezemanierteinnoveren. Zo is het bijvoorbeeldmogelijkom op de zoekopdracht ‘reisbureauamsterdam’ teadverteren met eenkaart van de locatie van je reisbureau.
 • Hoe kan je hieralsreisaanbiedermeeomgaan? Ten eerste: meten. Zorgdat je meet wat de veranderingenzijn in zoekgedrag, en reageerdaar op. Ten tweede, werk met veelmeer en veelspecifiekere content. Zorgdat je makkelijk en geautomatiseerdnieuwelandingspagina’skanaanmaken. Als je denkdat je ergenoeghebtkloptdatniet. Je concurrent heefterwaarschijnlijkbinnenkort 100x zoveel, omtezorgendathijaltijd het exact goedeaanbodheeftwaar de consumentnaar op zoek is. Bereik de consumentdaarnaast met specifiekelongtail ads en keywords. Tot slot, zorgdat je Feeds op ordezijn en werk met APIs, omzo users op nieuwemanierenzoals via maps tebereieken.
 • De tweedebelangrijke trend is dat search steeds socialer en actuelerwordt.
 • Watdoet de user op ditgebied? Heel veel. Facebookheeft op dit moment meerdan 500m users, YouTube zit daarbijna op. Twitter is de 100m users gepasseerd en op dit moment wordener 55m tweets per dag verstuurd.
 • Watdoet Google? Eenaantaldingen,Hierzie je drievoorbeelden. Ten eerstehebbenwij ‘realtime search’ geintegreerd in zoekopdrachten die op dat moment actueelzijn. Hierzie je eenvoorbeeld van de zoekopdracht ‘iPhone 4’, In de zoekresultatenworden de meestrecente twitter en blogberichten over ditonderwerpgetoond, en realtimegeupdate. Daaronderzie je eenvoorbeeld van ‘social search’, waar we op dit moment meeaan het experimenterenzijn. Op de zoekopdracht ‘seattle’ wordenresultatengetoonduit je ‘social circle’. Die bestaatuitcontacten die je zelfhebtingegeven, onderandere Twitter, Friendfeed en Gmail. Je kan je voorstellendatresultaten, zoalsfoto’s en blogposts van mensen die je goedkent, belangrijkvoor je kunnenzijn, zekerals je op reis wilt. Tot slot zie je eenvoorbeeld van onzenieuwedienst Buzz. Hiergeefikeen update over een hotel in frankrijkwaarik was. Datkannatuurlijk heel erg handigzijnvoorandere users, die overwegenomnaardat hotel tegaan.
 • Hoe kan je alsreisaanbiedernouomgaan met die stortvloedaannieuwesociale platforms? Ten eerste, experimenteerermee. En meet vervolgenswat het effect is. Ontwijknietdater over je brand wordtgesproken, maarga de interactieaan. Tentweede, zorgdat je sociale en actueleelemententoevoegtaan je eigen website. Zorg ten eerstevooraltijd up to date content die direct beschikbaar is. In de reisbranche is dit door verouderde IT somsmoeilijk, maar met content dumps kom je in de toekomstnietmeerweg. Zorgdaarnaastdat je website actueelblijft door integratie van user generated content. Reviews zijnhier het bestevoorbeeld van. APIs kunnendaarnaastookhelpen en users heel veelzinnigeinformatiegeven. Zoals: Hoeveelstoelenzijnernogbeschikbaar? Wanneer is de laatsteboekinggedaan? Watvoorweer is het op die bestemming op dit moment?
 • Eenderde trend is dat search steeds mobielerwordt.
 • Mobiel internet wordtgroterdan desktop internet, daarontkomen we nietaan en de consensus is nu datdit in 2013 gaatgebeuren. Onzeverwachting is datditnietmobieltjeszijn in de traditionelezin, maar de kans is grootdateernhele range aan devices komttussen de telefoonzoals we die nu kennen en de desktop zoals we die nu kennen.
 • Watdoet Googlehier in? Mobiel is een van onzebelangrijksteinvesteringen op dit moment. In 2007 hebben we Android geintroduceerd, een open source besturingssysteemvoormobieletelefoons. Op dit moment zijn de restulaten heel extreem: de laatstestatistiekenlatenziendaterdagelijks 160k Android toestellenwordengeactiveerd. Op dit moment zijner 60 modellengelanceerdGoogle heefteen policy waarinnieuweapplicatieseerstvoormobielwordenontwikkeld, en ten tweede pas voor desktop computers.
 • Hoe kan je alsreisaanbiederhier nu op inspelen? Wellichtkan je experimenteren op drievlakken: Ten eerste: Je kuntmobielals branding tool inzettenom TOMA van users teverhogen. Daarnaastkan je proberenconversiesbinnentehalen via mobiel. Mijnverwachting is datdit op termijnals mainstream gaatwordenvoor low interest travel productenzoalszakelijkevluchten en hotelsTen derdekan je mobiel heel goedinzettenals service. Waarombiedt je nieteen service aan je klantaanwaarophij op de bestemmingallerleiinformatiekrijgt over zijnomgeving? Augmented Reality, zoalsLayar, kandaar heel goedeenrol in spelen.
 • Tot slot: Search wordt steeds meetbaarder. Dit is geen trend die door users wordtgedrevenmaar door technologie. Daaromgaan we maar direct naar hoe Google hiermeeomgaat, en hoe jijalsreisaanbiederhier op in kanhaken.
 • Googlevindmeetbaarheid van het grootstebelang. Ikwilgraag twee nieuweinitatiatievenkortbespreken. Ten eerstezijn we dezemaandeensamenwerking met GfKaangegaan, die het Media Efficiency Panel heeftgelanceerd. Dit is een panel van 15.000 huishoudens, die volledigwordengetackt op zowelinternetgebruik, online aankopen en offline aankopen. Samen met GFK kunnen we nu studies uitvoeren over de meetbaarheid van search en onzeandere media zoals YouTube en Display advertising. Wijgelovendatonze media efficienterzijndanandere media, daarominvesteren we hierfors in. De eersteonderzoekenworden op dit moment uitgevoerd met Heineken en KPN, maar we zijnook in de reisbranche op zoeknaarreisbedrijven die geinteresseerdzijn in onderzoek. Tot slot iets heel anders: Adwords Campaign Experiments. Dit is eennieuwe Beta waarmee we de meetbaarheid van search nogmeerwillenvergroten en inzichtt. Wat het in essentiedoet, is eenexperimentelesituatienabootsenwaarin je op 50% van de zoekopdrachten met eenandere CPC benaderddan de andere 50% . Door middel van eenautomatischestatistischeanalysekan je vervolgens met statistichesignificantiebeslissenwelkekeuzes je moetmaken. Ditzijn twee voorbeelden van initiatievenwaarmeewij het internet nogmeetbaarderwillenmaken. Dit is direct ook het einde van mijnpresentatie, dank voor je aandacht.
 • eTravel 2010 Gijs van der Hulst-Google

  1. 1. 1<br />Vier trends om<br />op teanticiperen<br />Gijs van derHulst<br />
  2. 2. Vier trends om op teanticiperen<br />2<br />Search wordtactueler & socialer<br />Search wordtspecifieker<br />Search wordtmobieler<br />Search wordtmeetbaarder<br />
  3. 3. 3<br />Search wordtspecifieker.<br />
  4. 4. 4<br />Specifieker.<br />Specifieker. Watdoen users? <br />Travel zoekopdrachten worden langer<br />Zoekgedrag veranderd continu<br />Ruim 20% van alle <br />zoekopdrachten <br />zijn nog nooit eerder <br />uitgevoerd<br />Bron: 1) Google Blog. 1/8/10 http://goo.gl/iWE3 2) Google Internal, NL Travel queries April 2010<br />
  5. 5. 5<br />Specifieker.<br />Specifieker. Watdoet Google? <br />Tools omveranderendzoekgedragteontdekken<br />Insights for search<br />AdWords keyword tool<br />
  6. 6. 6<br />Specifieker.<br />Specifieker. Watdoet Google? <br />Specifiekereresultatengevenbijspecifiekezoekopdrachten<br />
  7. 7. 1. Meten<br />2. Werken met meer, specifieke content: <br />7<br />Hoe kan je hier op in spelen? <br />Specifieker.<br />
  8. 8. 8<br />Search wordtsocialer en actueler.<br />
  9. 9. 9<br />SpecifiekWatdoet de user? <br />Actueler & Socialer.<br />60million<br />55million<br />106million<br />485million<br />540million<br />2billion<br />Daily updates<br />Views per day<br />Tweets per day<br />Unique Visitors<br />accounts<br />Active Users<br />Source: web-monitoring.com<br />
  10. 10. 10<br />Actueler & Socialer.<br />SpecifiekWatdoet Google? <br />
  11. 11. Actueler & Socialer.<br />SpecifiekWatdoet Google? <br />Social Search Engine<br />11<br />
  12. 12. Social media platforms<br />-Experimenteer& meet<br />Social/real time elementen op je eigen website<br />-Zorgvoorcontinu up to date content<br />-Gebruikwaarmogelijk user generated content & APIs <br />12<br />Socialer & actueler.<br />Specifiek Hoe kan je hier op in spelen? <br />
  13. 13. 13<br />Search wordtmobieler.<br />
  14. 14. Mobieler.<br />Specifiek Wat doet de user? <br />In 2013 meermobiel internet dan desktop internet<br />Miljardusers wereldwijd<br />Source, Morgan Stanley, 2010<br />
  15. 15. 15<br />Mobieler.<br />SpecifiekWatdoet Google? <br /><ul><li>160.000 Android toestellendagelijksgeactiveerd
  16. 16. 60+ modellenbeschikbaarwereldwijd
  17. 17. ‘Mobile first’: Google applicatieswordeneerstvoormobielontwikkeld</li></li></ul><li>16<br />Mobieler.<br />Specifiek<br />Hoe kan je hier op in spelen? <br />Experimenteer op drievlakken:<br />Branding<br />2. Conversion<br />3. Service<br />
  18. 18. 17<br />Search wordtmeetbaarder.<br />
  19. 19. Meetbaarder.Watdoet Google? <br />1. SamenwerkingGfK Media Efficiency Panel <br />-15.000 huishoudens<br />-ROI temeten van de gehele media mix<br />2. Adwords Campaign Experiments<br />18<br />
  20. 20. 19<br />Einde. Vragen? <br />

  ×