SlideShare a Scribd company logo
1 of 69
Download to read offline
UNANG DIGMAANG PANDAIGIDIG
Pandaigdigang digmaang naganap mula 1914 hanggang
1918 na kinasangkutan ng mga makapangyarihang bansa
sa mundo.
MGA SANHI NG
UNANG DIGMAANG
PANDAIGDIG
MILITARISASYON, ALYANSA, IMPERYALISMO, NASYONALISMO
MILITARISASY
ON
•Pagpapalakas o pagpapaigting ng sandatahang lakas ng
isang bansa sa pamamagitan ng pagpaparami ng armas at
sundalo
MILITARISASYON
Nagsimulang magtatag ng
malalaking hukbong
pandagat ang Germany.
Ipinalagay na ito'y
tahasang paghamon sa
kapangyarihan ng Inglatera
bilang Reyna ng Karagatan.
ALYANSA
Isa o higit pang kalipunan o kasunduan ng mga bansa o
partido na sumusuporta sa isang programa, paniniwala o
pananaw.
Dulot ng hangaring nasyonalistiko at
imperyalistiko ng mga bansang Europeo, nabuo ang
mga alyansa. Dalawang makapangyarihang alyansa ang
nabuo noong panahong ito:
ang Triple Entente at Triple Alliance.
ALYANSA Triple Alliance
ITAL GERMAN AUSTRIA-
Noong 1882, itinatag ng Germany ang Triple
Alliance kasama ang Austria-Hungary at Italy. Noong
1887, naging kasapi rin ng alyansa ang Russia.
Sa pagbuo ng Triple Alliance, nilayon ng Germany,
ilalim ng pamunuan ni Otto von Bismark, na patatagin
ang Germany at bukurin ang katunggalin France upang
maiwasan ang sagupaan sa pagitan nila…
Nang maging kaiser si Wilhelm II, hinayaan
niyang mawakasan ang kasunduan sa Russia, at
nagsimulang palakasin ang hukbo ng Germany
upang makamit ang ambisyong maging higit na
malakas na bansa kaysa sa Great Britain.
ALYANSA TRIPLE
ENTENTE
RUSS
IA
GREAT
BRITAIN
FRAN
CE
Ikinabahala ng Great Britain ang hakbang na ito ng
Germany dahilan upang noong 1904 a itatag nito ang
Triple Entente kasama ang France at Russia
Kalaunan, ang Triple Entente ang magiging Allied
Forces at ang Triple alliance ang magiging Central
Powers. Tunghayan sa Larawan ang mga kasaping
bansa ng Allied Forces at Central Powers.
IMPERYALISMO
Isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang
malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad
upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa
pamamagitan ng pagsakop o kontrol na pangkabuhayan at
pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa
IMPERYALISMO
• Sinalungat ng Britanya ang pag-angkin ng Germany sa Tanganyika
(East Africa)
• Tinangka namang hadlangan ng Germany ang pagtatatag ng
French Protectorate sa Morocco sapagkat naiinggit ito sa mga
tagumpay ng France sa Hilagang Aprika.
• Naging kalaban din ng Germany ang Britanya at Hapon sa pagsakop
sa Tsina .
• Hindi nasiyahan ang Germany at Italya sa pagkakahati-hati ng Aprika
sapagkat kaunti lamang ang kanilang nasakop samantalang malaki
ang bahaging nakuha ng Inglatera at France.
NASYONALISMO
Tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa sariling bayan o
bansa. Ito rin ang ideyolohiyang pampolitika bumubugkos sa
isang tao sa iba pang mga taong may pagkakapareho sa
kanyang wika, kultura at iba pa.
NASYONALISMO
•Ang mga Junker, ang aristokrasyang militar ng Germany, ay
naniwalang sila ang nangungunang lahi sa Europe
•Pagnanais ng Serbia na angkinin ang Bosnia at Herzegovina
na nasa ilalim ng Austria.
•Ang pagkamuhi ng mga Serbian dahil sa mahigpit na
pamamahala ng Austria.
PAGPATAY KAY ARCHDUKE FRANZ
FERDINAND
Noong ika-28 ng Hunyo 1914 sa Sarajevo, kapital ng Bosnia
Herzegovina, pinaslang ang tagapagmana ng trono ng
Austria-hungary na si Archduke Franz Ferdinand at
kanyang asawang si Sophie.
Ang salarin ay si Gavrilo Princip, isang Serbian at
kasapi ng Black Hand, isang samahang naglayong
palayain ang Bosnia- Herzegovina mula sa Austria.
Ang pangyayaring ito ang nagsilbing mitsa ng Unang
Digmaang Pandaigdig
PAGPATAY KAY ARCHDUKE FRANZ
FERDINAND
Gavrilo Princip
(Black Hand)
Ang Pagsisimula
at
Pangyayari sa
Unang Digmaang
Pandaigdig
DIGMAAN SA KANLURAN
France vs Germany
•Pinakamainit na labanan
•Lumusob sa Belguim ang hukbong Germany at
ipinagwalang-bahala nitong huli ang pagiging
neutral na bansa nito. Ito ang paraang ginamit
nila upang malusob ang France.
Setyembre 5, 1914 – Battle of the Marne:
Sinalubong ng Allied Froces ang hukbong German
sa lambak ng Ilog Marne, malapit sa Paris France.
Setyembre 13, 1914 – Napaatras ng Allied Forces
ang hukbong German nang may 97 kilometro. Ito
ang nagtakda sa pagkabigo ng Schlieffen Plan.
Unang bahagi ng 1915 – Trench Warfare:
Naghukay ang magkabilang kampo ng trenches,
bilang proteksiyon sakatunggaling hukbo. Mula
sa trenches, sumugod ang mga sundalo
Pebrero 1916 – Battle of Verdun. Naglaban ang
pinagsamang pwersa ng mga British at French
laban sa mga German malapit sa Verdun. Napaatras
ng mga German ang Allied Forces nang may pitong
kilometro.
Hulyo 1916 – Naglaban amg pinagsamang puwersa
ng British at French laban sa mga German sa
lambak ng Ilog Somme. Napaatras ng Allied Forces
ang mga German nang may walong kilometro.
DIGMAAN SA SILANGAN
RUSSIA vs Germany
•Lumusob ang Russia sa Prussia
(Germany) sa pangunguna ni Grand Duke
Nicholas, pamangkin ni Czar Nicholas II.
RUSSIA vs Germany
• Dumating ang saklolo ng Germany,
natalo ang hukbong Ruso sa Digmaan ng
Tannenberg.
RUSSIA vs Germany
• Ang sunod-sunod na pagkatalo ng Russia
ang naging dahilan ng pagbagsak ng
dinastiyang Romanov noong Marso 1917
at ang pagsilang ng Komunismo sa
Russia.
RUSSIA vs Germany
•Upang makaiwas ang Russia sa digmaan,
nakipagkasundo si Lenin sa ilalim ng
pamahalaang Bolshevik sa Germany sa
pamamagitan ng paglagda sa Treaty of
Brest-Litovsk.
RUSSIA vs Germany
•Iniwan ng Russia ang mga Alyado at
sumapi sa Central Powers.
DIGMAAN SA BALKAN
AUSTRIA-HUNGARY vs SERBIA
OTTOMAN EMPIRE vs RUSSIA
Serbia vs Austria
•Lumusob ang Austria at tinalo ang Serbia
pagkaraan ng ilang buwan.
•Upang makaganti ang Bulgaria sa
pagkatalo, sumapi ito sa Central Powers
noong Oktubre, 1915.
Ottoman Empire vs Russia
•Ang Turkey ay kumampi sa Germany
upang mapigilan ang Russia sa pag-angkin
sa Dardanelles
Italy
• Ang Italya naman ang tumiwalag sa
Triple Alliance at nanatiling neutral.
• Noong 1915, sumali ito sa Allied Forces
Samantala, bagama’t noong una ay nanatiling neutral ang
US sa kabila ng pagiging kaalyansa nito ang Allied Forces,
nakilahok na rin ito sa digmaan noong ikalawa ng Abril 1917,
sa utos ni Pangulong Woodrow Wilson ng US.
Ito ay dahil pangunahinsa dalawang pangyayari;
• Pagpapatupad ng Germany ng unrestricted submarine
warfare, kung saan pinasabog ang lahat ng sasakyang
pandagat malapitsa Great Britain; at
• Pagtuklas ng Zimmerman Note, kung saan nakasaad na
tutulungan ng Germany na mabawi ng Mexicoang teritoryo
nito mula sa US kung papanig ito sakanila
DIGMAAN SA
KARAGATAN
GREATY BRITAIN VS GERMANY
•Sa unang bahagi ng digmaan ay
nagkasubukan ang mga hukbong pandagat
ng Germany at Britanya.
•Naitaboy ng mga barkong pandigma ng
Germany mula sa Pitong Dagat (Seven
Seas) ang lakas pandagat ng Britanya.
GREATY BRITAIN VS GERMANY
•Makapangyarihan ang hukbo ng mga
alyado sa dagat.
•Ang pinakamabagsik na raider ng Germany
ay ang Emden. Sa dakong huli, napalubog
ito ng Sydney, isang Australian cruiser.
PAGWAWAKAS NG DIGMAAN
Noong Marso 1918, tuluyan nang sumuko ang Russia
sa Germany. Sa pag-atras ng Russia sa digmaan,
ipinadala ng Germany ang lahat ng lakas-militar nito sa
kanlurang prontera
 Sa France. Magharap ang hukbong German at
hukbong French na pinamumunuan ni Marshal
Ferdinand Foch sa ikalawang Battle of Marne.
Sinuportahan ng bagong pangkat ng mga bagong
pangkat ng mga sundalong Amerikano ang hukbo ni
Foch sa paglusob sa Germany
 Unti-Unting nagapi ng Allies ang mga kasapi ng
Central Powers; Bulgaria, Imperiong Ottoman, at ang
Austria-Hungary.
 Sa Germany, nag-aklas ang mga mamamayan laban
sa pamahalaan.
 Bumaba sa katungkulan si Wilhelm noong ikasiyam ng
Nobyembre 1918.
 Matapos ang dalawang araw, lumagda ang Allies at
kinatawan ng Germany ng isang kasunduan na
tuluyang nagwakas ng Unang Digmaang Pandaigdig
MGA NAGING BUNGA NG
UNANG DIGMAANG
PANDAIGDIG
•Natalo ang Central Powers
•Sumilang ang mga bagong bansa
•Piniramahan ang Kasunduan sa
Versailles
Matinding pinsala ang naidulot ng
Unang Digmaang Pandaigdig sa
buhay at ari-arian.
Tinatayang umabot sa
8,500,000 katao ang namatay sa
labanan. Nasa 22,000,000
naman ang tinatayang
nasugatan. Samantalang
18,000,000 an sibilyang namatay
sa gutom, sakit at paghihirap.
Napakaraming ari-arian ang
nawasak at naantala ang
kalakalan, pagsasaka at iba pang
gawaing pangkabuhayan.
Ang nagastos sa digmaan ay
tinatayang umabot sa 200 bilyong
dolyar.
Sadyang nabago ang mapa ng Europe dahil sa digmaan. Nag-
iba rin ang kalagayang pampolitika sa buong daigdig.
APAT NA IMPERYO SA EUROPE ANG
NAGWAKAS:
Hohenzollern ng Germany
Hapsburg ng Austria-Hungary
Romanov ng Russia
Ottoman ng Turkey.
MGA KASUNDUANG PANGKAPAYAPAAN
• Umisip ng paraan ang mga nanalong bansa upang
maiwasan ang digmaan na pinaniniwalaan nilang
salot sa kapayapaan.
• Bumalangkas sila ng kasunduang pangkapayapaan
sa Paris noong 1919-1920.
MGA KASUNDUANG PANGKAPAYAPAAN
Ang mga pagpupulong na ito ay pinangunahan ng
tinatawag na Big Four:
Woodrow Wilson ng US ;
David Llyod George ng Great Britain;
Vittorio Emmanuel Orlando ng Italy;
Clemenceau ng France.
Nilagdaan noong ika-28ng hunyo1919 ang Kasunduan
sa Versailles sa pagitan ng Germany at allies.
Sa naturang kasunduan, isinisi sa Germany ang
pagsisimula ng digmaan. Mhalagang bahagi ng
kasunduan ang pagpataw sa Germany ng parusa.
•Itinatag ang League of Nations noong June 28,
1919 matapos pirmahan ang Kasunduan sa
Versailles
•Itinatag ang League of Nations upang
maiwasan na ang pagkakaroon ng isa pang
digmaang pandaigdig
HINDI NAGTAGUMPAY ANG LEAGUE
OF NATIONS DAHIL SA:
•Pinaghati-hatian ang mga kolonya dating
kolonya ng Central Powers
•Lubhang pinahina ang hukbong sandatahan ng
Germany sa lupa at sa dagat. Binawasan ito ng
marami at ang pinaglalakbayang ilog ng
Germany at ipinagbawal ang kanilang mga
partisipasyon sa anumang digmaan.
HINDI NAGTAGUMPAY ANG LEAGUE
OF NATIONS DAHIL SA:
•Pinagbawalang gumawa ng mga armas at amyunisyon
ang Germany.
•Ang Germany ay pinapangakong magbayad
ngmalaking halaga sa mga bansang napinsala
bilangreparasyon. Ang layunin ng mga gumawa
ngkasunduang ito ay upang lubusang pilayin
angGermany nang hindi na ito muling magtangkang
gambalain ang kapayapaan ng daigdig.
Pahina 460
Magdala ng Oslo
Paper, colored paper
at iba pang gamit sa
bawat grupo.

More Related Content

Similar to WWI.pptx

Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdigAralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdigSMAP Honesty
 
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptxIKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptxLanzCuaresma2
 
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).pptww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).pptpastorpantemg
 
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).pptww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).pptpastorpantemg
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigkylejoy
 
Ang unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdigAng unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdigAlex Layda
 
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)eliasjoy
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganSMAP_G8Orderliness
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigJanet David
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..AlyszaAbecillaPinion
 
LESSON 3- PAGWAWAKAS AT BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
LESSON 3- PAGWAWAKAS AT BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdfLESSON 3- PAGWAWAKAS AT BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
LESSON 3- PAGWAWAKAS AT BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdfMariaRuthelAbarquez4
 
Unang digmaang pandaigdig O The Great War
Unang digmaang pandaigdig O The Great WarUnang digmaang pandaigdig O The Great War
Unang digmaang pandaigdig O The Great WarRomilei Veniz Venturina
 

Similar to WWI.pptx (20)

Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdigAralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
 
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang PandaigdigUnang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
 
Unang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang PandaigdigUnang Digmaang Pandaigdig
Unang Digmaang Pandaigdig
 
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptxIKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
IKAAPAT-M1 UNANG DIGMAAN.pptx
 
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).pptww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
ww1-171229144037gsrthyfugkihlsdfghjhk (1).ppt
 
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).pptww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
ww1-171229144oytrkarthykgkhlj;k'037 (1).ppt
 
ww1-171229144037 (1).pptx
ww1-171229144037 (1).pptxww1-171229144037 (1).pptx
ww1-171229144037 (1).pptx
 
Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdig
 
Ang unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdigAng unang digmaang pandaigdig
Ang unang digmaang pandaigdig
 
ww1-171229144037.pdf
ww1-171229144037.pdfww1-171229144037.pdf
ww1-171229144037.pdf
 
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG (WORLD WAR 1)
 
ww1-171229144037.ppt
ww1-171229144037.pptww1-171229144037.ppt
ww1-171229144037.ppt
 
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang PandaigdiganAralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
Aralin 11: Unang Digmaang Pandaigdigan
 
unang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdigunang digmaan pandaigdig
unang digmaan pandaigdig
 
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
World War 1_ Ikaapat na Markahan. pptx..
 
Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig Unangdigmaangpandaigdig
Unangdigmaangpandaigdig
 
ikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdigikalawang digmaang pandaigdig
ikalawang digmaang pandaigdig
 
AP 8-Qr.4-Wk.1.pdf
AP 8-Qr.4-Wk.1.pdfAP 8-Qr.4-Wk.1.pdf
AP 8-Qr.4-Wk.1.pdf
 
LESSON 3- PAGWAWAKAS AT BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
LESSON 3- PAGWAWAKAS AT BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdfLESSON 3- PAGWAWAKAS AT BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
LESSON 3- PAGWAWAKAS AT BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG.pdf
 
Unang digmaang pandaigdig O The Great War
Unang digmaang pandaigdig O The Great WarUnang digmaang pandaigdig O The Great War
Unang digmaang pandaigdig O The Great War
 

Recently uploaded

kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itokabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxRocineGallego
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 

Recently uploaded (20)

kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang itokabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
kabanata 2- El Fili.pptx buod lamang ito
 
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang itoKabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
Kabanata 6 El Filibusterismo.pptx buod lamang ito
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptxAralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
Aralin 6-Ang Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya.pptx
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 

WWI.pptx

 • 1.
 • 2.
 • 3. UNANG DIGMAANG PANDAIGIDIG Pandaigdigang digmaang naganap mula 1914 hanggang 1918 na kinasangkutan ng mga makapangyarihang bansa sa mundo.
 • 4. MGA SANHI NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG MILITARISASYON, ALYANSA, IMPERYALISMO, NASYONALISMO
 • 5. MILITARISASY ON •Pagpapalakas o pagpapaigting ng sandatahang lakas ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpaparami ng armas at sundalo
 • 6. MILITARISASYON Nagsimulang magtatag ng malalaking hukbong pandagat ang Germany. Ipinalagay na ito'y tahasang paghamon sa kapangyarihan ng Inglatera bilang Reyna ng Karagatan.
 • 7. ALYANSA Isa o higit pang kalipunan o kasunduan ng mga bansa o partido na sumusuporta sa isang programa, paniniwala o pananaw.
 • 8. Dulot ng hangaring nasyonalistiko at imperyalistiko ng mga bansang Europeo, nabuo ang mga alyansa. Dalawang makapangyarihang alyansa ang nabuo noong panahong ito: ang Triple Entente at Triple Alliance.
 • 10. Noong 1882, itinatag ng Germany ang Triple Alliance kasama ang Austria-Hungary at Italy. Noong 1887, naging kasapi rin ng alyansa ang Russia. Sa pagbuo ng Triple Alliance, nilayon ng Germany, ilalim ng pamunuan ni Otto von Bismark, na patatagin ang Germany at bukurin ang katunggalin France upang maiwasan ang sagupaan sa pagitan nila…
 • 11. Nang maging kaiser si Wilhelm II, hinayaan niyang mawakasan ang kasunduan sa Russia, at nagsimulang palakasin ang hukbo ng Germany upang makamit ang ambisyong maging higit na malakas na bansa kaysa sa Great Britain.
 • 13. Ikinabahala ng Great Britain ang hakbang na ito ng Germany dahilan upang noong 1904 a itatag nito ang Triple Entente kasama ang France at Russia Kalaunan, ang Triple Entente ang magiging Allied Forces at ang Triple alliance ang magiging Central Powers. Tunghayan sa Larawan ang mga kasaping bansa ng Allied Forces at Central Powers.
 • 14.
 • 15. IMPERYALISMO Isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o kontrol na pangkabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa
 • 16. IMPERYALISMO • Sinalungat ng Britanya ang pag-angkin ng Germany sa Tanganyika (East Africa) • Tinangka namang hadlangan ng Germany ang pagtatatag ng French Protectorate sa Morocco sapagkat naiinggit ito sa mga tagumpay ng France sa Hilagang Aprika. • Naging kalaban din ng Germany ang Britanya at Hapon sa pagsakop sa Tsina . • Hindi nasiyahan ang Germany at Italya sa pagkakahati-hati ng Aprika sapagkat kaunti lamang ang kanilang nasakop samantalang malaki ang bahaging nakuha ng Inglatera at France.
 • 17. NASYONALISMO Tumutukoy sa masidhing pagmamahal sa sariling bayan o bansa. Ito rin ang ideyolohiyang pampolitika bumubugkos sa isang tao sa iba pang mga taong may pagkakapareho sa kanyang wika, kultura at iba pa.
 • 18. NASYONALISMO •Ang mga Junker, ang aristokrasyang militar ng Germany, ay naniwalang sila ang nangungunang lahi sa Europe •Pagnanais ng Serbia na angkinin ang Bosnia at Herzegovina na nasa ilalim ng Austria. •Ang pagkamuhi ng mga Serbian dahil sa mahigpit na pamamahala ng Austria.
 • 19.
 • 20. PAGPATAY KAY ARCHDUKE FRANZ FERDINAND
 • 21. Noong ika-28 ng Hunyo 1914 sa Sarajevo, kapital ng Bosnia Herzegovina, pinaslang ang tagapagmana ng trono ng Austria-hungary na si Archduke Franz Ferdinand at kanyang asawang si Sophie.
 • 22. Ang salarin ay si Gavrilo Princip, isang Serbian at kasapi ng Black Hand, isang samahang naglayong palayain ang Bosnia- Herzegovina mula sa Austria. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing mitsa ng Unang Digmaang Pandaigdig
 • 23. PAGPATAY KAY ARCHDUKE FRANZ FERDINAND Gavrilo Princip (Black Hand)
 • 25.
 • 27.
 • 28. France vs Germany •Pinakamainit na labanan •Lumusob sa Belguim ang hukbong Germany at ipinagwalang-bahala nitong huli ang pagiging neutral na bansa nito. Ito ang paraang ginamit nila upang malusob ang France.
 • 29.
 • 30.
 • 31. Setyembre 5, 1914 – Battle of the Marne: Sinalubong ng Allied Froces ang hukbong German sa lambak ng Ilog Marne, malapit sa Paris France. Setyembre 13, 1914 – Napaatras ng Allied Forces ang hukbong German nang may 97 kilometro. Ito ang nagtakda sa pagkabigo ng Schlieffen Plan. Unang bahagi ng 1915 – Trench Warfare: Naghukay ang magkabilang kampo ng trenches, bilang proteksiyon sakatunggaling hukbo. Mula sa trenches, sumugod ang mga sundalo
 • 32. Pebrero 1916 – Battle of Verdun. Naglaban ang pinagsamang pwersa ng mga British at French laban sa mga German malapit sa Verdun. Napaatras ng mga German ang Allied Forces nang may pitong kilometro. Hulyo 1916 – Naglaban amg pinagsamang puwersa ng British at French laban sa mga German sa lambak ng Ilog Somme. Napaatras ng Allied Forces ang mga German nang may walong kilometro.
 • 34.
 • 35. RUSSIA vs Germany •Lumusob ang Russia sa Prussia (Germany) sa pangunguna ni Grand Duke Nicholas, pamangkin ni Czar Nicholas II.
 • 36. RUSSIA vs Germany • Dumating ang saklolo ng Germany, natalo ang hukbong Ruso sa Digmaan ng Tannenberg.
 • 37. RUSSIA vs Germany • Ang sunod-sunod na pagkatalo ng Russia ang naging dahilan ng pagbagsak ng dinastiyang Romanov noong Marso 1917 at ang pagsilang ng Komunismo sa Russia.
 • 38. RUSSIA vs Germany •Upang makaiwas ang Russia sa digmaan, nakipagkasundo si Lenin sa ilalim ng pamahalaang Bolshevik sa Germany sa pamamagitan ng paglagda sa Treaty of Brest-Litovsk.
 • 39. RUSSIA vs Germany •Iniwan ng Russia ang mga Alyado at sumapi sa Central Powers.
 • 41.
 • 43. Serbia vs Austria •Lumusob ang Austria at tinalo ang Serbia pagkaraan ng ilang buwan. •Upang makaganti ang Bulgaria sa pagkatalo, sumapi ito sa Central Powers noong Oktubre, 1915.
 • 44. Ottoman Empire vs Russia •Ang Turkey ay kumampi sa Germany upang mapigilan ang Russia sa pag-angkin sa Dardanelles
 • 45. Italy • Ang Italya naman ang tumiwalag sa Triple Alliance at nanatiling neutral. • Noong 1915, sumali ito sa Allied Forces
 • 46. Samantala, bagama’t noong una ay nanatiling neutral ang US sa kabila ng pagiging kaalyansa nito ang Allied Forces, nakilahok na rin ito sa digmaan noong ikalawa ng Abril 1917, sa utos ni Pangulong Woodrow Wilson ng US. Ito ay dahil pangunahinsa dalawang pangyayari; • Pagpapatupad ng Germany ng unrestricted submarine warfare, kung saan pinasabog ang lahat ng sasakyang pandagat malapitsa Great Britain; at • Pagtuklas ng Zimmerman Note, kung saan nakasaad na tutulungan ng Germany na mabawi ng Mexicoang teritoryo nito mula sa US kung papanig ito sakanila
 • 48.
 • 49. GREATY BRITAIN VS GERMANY •Sa unang bahagi ng digmaan ay nagkasubukan ang mga hukbong pandagat ng Germany at Britanya. •Naitaboy ng mga barkong pandigma ng Germany mula sa Pitong Dagat (Seven Seas) ang lakas pandagat ng Britanya.
 • 50. GREATY BRITAIN VS GERMANY •Makapangyarihan ang hukbo ng mga alyado sa dagat. •Ang pinakamabagsik na raider ng Germany ay ang Emden. Sa dakong huli, napalubog ito ng Sydney, isang Australian cruiser.
 • 52. Noong Marso 1918, tuluyan nang sumuko ang Russia sa Germany. Sa pag-atras ng Russia sa digmaan, ipinadala ng Germany ang lahat ng lakas-militar nito sa kanlurang prontera  Sa France. Magharap ang hukbong German at hukbong French na pinamumunuan ni Marshal Ferdinand Foch sa ikalawang Battle of Marne. Sinuportahan ng bagong pangkat ng mga bagong pangkat ng mga sundalong Amerikano ang hukbo ni Foch sa paglusob sa Germany
 • 53.  Unti-Unting nagapi ng Allies ang mga kasapi ng Central Powers; Bulgaria, Imperiong Ottoman, at ang Austria-Hungary.  Sa Germany, nag-aklas ang mga mamamayan laban sa pamahalaan.  Bumaba sa katungkulan si Wilhelm noong ikasiyam ng Nobyembre 1918.  Matapos ang dalawang araw, lumagda ang Allies at kinatawan ng Germany ng isang kasunduan na tuluyang nagwakas ng Unang Digmaang Pandaigdig
 • 54. MGA NAGING BUNGA NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG •Natalo ang Central Powers •Sumilang ang mga bagong bansa •Piniramahan ang Kasunduan sa Versailles
 • 55. Matinding pinsala ang naidulot ng Unang Digmaang Pandaigdig sa buhay at ari-arian.
 • 56. Tinatayang umabot sa 8,500,000 katao ang namatay sa labanan. Nasa 22,000,000 naman ang tinatayang nasugatan. Samantalang 18,000,000 an sibilyang namatay sa gutom, sakit at paghihirap.
 • 57. Napakaraming ari-arian ang nawasak at naantala ang kalakalan, pagsasaka at iba pang gawaing pangkabuhayan.
 • 58. Ang nagastos sa digmaan ay tinatayang umabot sa 200 bilyong dolyar.
 • 59. Sadyang nabago ang mapa ng Europe dahil sa digmaan. Nag- iba rin ang kalagayang pampolitika sa buong daigdig.
 • 60.
 • 61. APAT NA IMPERYO SA EUROPE ANG NAGWAKAS: Hohenzollern ng Germany Hapsburg ng Austria-Hungary Romanov ng Russia Ottoman ng Turkey.
 • 62. MGA KASUNDUANG PANGKAPAYAPAAN • Umisip ng paraan ang mga nanalong bansa upang maiwasan ang digmaan na pinaniniwalaan nilang salot sa kapayapaan. • Bumalangkas sila ng kasunduang pangkapayapaan sa Paris noong 1919-1920.
 • 63. MGA KASUNDUANG PANGKAPAYAPAAN Ang mga pagpupulong na ito ay pinangunahan ng tinatawag na Big Four: Woodrow Wilson ng US ; David Llyod George ng Great Britain; Vittorio Emmanuel Orlando ng Italy; Clemenceau ng France.
 • 64. Nilagdaan noong ika-28ng hunyo1919 ang Kasunduan sa Versailles sa pagitan ng Germany at allies. Sa naturang kasunduan, isinisi sa Germany ang pagsisimula ng digmaan. Mhalagang bahagi ng kasunduan ang pagpataw sa Germany ng parusa.
 • 65. •Itinatag ang League of Nations noong June 28, 1919 matapos pirmahan ang Kasunduan sa Versailles •Itinatag ang League of Nations upang maiwasan na ang pagkakaroon ng isa pang digmaang pandaigdig
 • 66.
 • 67. HINDI NAGTAGUMPAY ANG LEAGUE OF NATIONS DAHIL SA: •Pinaghati-hatian ang mga kolonya dating kolonya ng Central Powers •Lubhang pinahina ang hukbong sandatahan ng Germany sa lupa at sa dagat. Binawasan ito ng marami at ang pinaglalakbayang ilog ng Germany at ipinagbawal ang kanilang mga partisipasyon sa anumang digmaan.
 • 68. HINDI NAGTAGUMPAY ANG LEAGUE OF NATIONS DAHIL SA: •Pinagbawalang gumawa ng mga armas at amyunisyon ang Germany. •Ang Germany ay pinapangakong magbayad ngmalaking halaga sa mga bansang napinsala bilangreparasyon. Ang layunin ng mga gumawa ngkasunduang ito ay upang lubusang pilayin angGermany nang hindi na ito muling magtangkang gambalain ang kapayapaan ng daigdig.
 • 69. Pahina 460 Magdala ng Oslo Paper, colored paper at iba pang gamit sa bawat grupo.