Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

com es protegeixen les nostres dades a la xarxa

1,043 views

Published on

informe de com es protegeixen les nostres dades personals a la xarxa

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

com es protegeixen les nostres dades a la xarxa

 1. 1. Els guardians de les TICS Cóm es protegeixen les nostres dades personals a la xarxa? Asunción Martí Queraltó Mª Rosa Mas Capdevila Esther Silvestre Garcia Jordi Tormo Comellas   Ús i aplicació de les TIC aula 4   Grau en Dret - UOC
 2. 2. <ul><li>Per què s’ha dictat una llei per la protecció de dades? </li></ul><ul><li>Principals definicions de termes relacionats amb la protecció de dades. </li></ul><ul><li>Agència espanyola de protecció de dades. </li></ul><ul><li>Agència catalana de protecció de dades. </li></ul><ul><li>Analitzar les obligacions dels ciutadans. </li></ul><ul><li>Relacionar les sancions en cas d’infracció de la llei de protecció de dades. </li></ul><ul><li>Preguntes freqüents. </li></ul>Objectius
 3. 3. Antecedents Normatius <ul><li>Breu historia: </li></ul><ul><li>Als anys 70 es comença a veure la capacitat dels ordinadors per emmagatzemar dades. </li></ul><ul><li>7-10-1970 la RFA va dictar la primera llei de protecció de dades. </li></ul><ul><li>Al 1983 s’elabora l’avantprojecte de la “Ley Orgànica de Uso de la Informática y la Protección de Datos”. </li></ul><ul><li>Al 1991 el govern va aprovar la “Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter personal”. </li></ul><ul><li>Al 1993 es comercialitza el Pentium Intel i la tecnologia Newton d’Apel. </li></ul><ul><li>Mitjans dels 90 Internet ja és una realitat a l’abast de tothom. </li></ul><ul><li>El 24-10-98 la CE elabora una normativa per reformar la LORTAD. </li></ul><ul><li>11-06-99 s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades personals. </li></ul><ul><li>13-12-99 s’aprova la Llei de protecció de dades. </li></ul>
 4. 4. Marc Legal <ul><li>  </li></ul><ul><li>Aquí s`estableixen les lleis nacional i directives comunitàries que composen el que es denomina marc legal. </li></ul><ul><li>Es el que establirà lo que denominen les normes de joc. </li></ul><ul><li>Tan en lo que es la protecció de les dades personals com de les dades electròniques. </li></ul>
 5. 5. Les llei que ho regulen son: <ul><li>LLEI ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE. </li></ul><ul><li>LLEI 5/2002 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. </li></ul><ul><li>DIRECTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENT EUROPEU. </li></ul><ul><li>DIRECTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENT EUROPEU. </li></ul>
 6. 6. Definicions: <ul><li>Dades personals: qualsevol informació referent a persones físiques identificades o “identificables” . </li></ul><ul><li>Fitxers: manera de codificar informació per al seu emmagatzemament dins d'un arxiu informàtic. </li></ul>
 7. 7. Agencia espanyola de protecció de dades (LOPD ) <ul><li>Neix a partir de la “Ley Orgánica 18/1999 del 13 de desembre de 1999”sobre la protecció de dades de caràcter personal. </li></ul><ul><li>Objectiu: garantir i protegir el tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, el seu honor e intimitat. </li></ul><ul><li>Funcions: </li></ul><ul><li>Compliment de la legislació sobre la protecció de dades i controlar la seva aplicació (dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació. </li></ul><ul><li>En relació als afectats: atendre peticions i reclamacions, informar dels drets reconeguts i promoure campanyes de difusió. </li></ul><ul><li>En relació a qui tracta les dades: emetre autoritzacions, requerir mesures de correcció, ordenar cessaments de tractament i cancel·lació de dades, exercir sancions, recaptar ajuda i autoritzar transferències de dades internacionals. </li></ul>
 8. 8. Agencia catalana de protecció de dades. <ul><li>Creada per l’article 1 de la Llei 5/2002 del 19 d’abril de 2002 </li></ul><ul><li>És una autoritat independent que actua amb objectivitat i plena independència de les administracions públiques. </li></ul><ul><li>Entitat responsable del control sobre els tractaments de dades personals duts a terme per la Generalitat de Catalunya, l’Administració local, universitats, organismes i entitats autònomes que depenen de la Generalitat. </li></ul><ul><li>Competències: registre, control, inspecció, sanció i resolució de les dades, així com l’adopció de propostes i instruccions. </li></ul><ul><li>Funcions: les mateixes que la “Agencia Española de Protección de Datos” (AEPD), però a nivell autonòmic . </li></ul>
 9. 9. Obligacions i sancions: <ul><li>Obligacions: </li></ul><ul><ul><li>Inscripció dels fitxers en el Registre General de Protecció de dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Redacció del document de Seguretat i de les clàusules de protecció de dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Auditoria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Redacció dels contractes, formularis i clàusules necessaris per la recollida de dades, el tractament per a tercers i les cessions o comunicacions de dades . </li></ul></ul><ul><li>Sancions: </li></ul><ul><ul><li>LLEU: Multa de 601,01 € a 60.101,21 € </li></ul></ul><ul><ul><li>GREU: Multa de 60.101,21 € a 300.506,05€ </li></ul></ul><ul><ul><li>MOLT GREU: Multa de 300.506,05 € a 601.012,10 € </li></ul></ul>
 10. 10. Conclusions <ul><li>Actualment es molt important la protecció de les dades personals a la xarxa. Per a aconseguir aquesta protecció cal estar assabentat de les lleis i directives existents. </li></ul><ul><li>També es necessari tenir clar que volem dir quan parlem de dades personals i sistemes d’emmagatzematge. </li></ul><ul><li>Cal conèixer la regulació normativa de l’Agència Espanyola de la Protecció de dades (AEPD) i de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. </li></ul><ul><li>Revisar articles digitals sobre la protecció de dades pot ser molt interessant . </li></ul><ul><li>Un altre punt ha destacar són les obligacions i les conseqüents sancions als propietaris de magatzems de dades de caràcter personal. </li></ul>
 11. 11. Punts de reflexió <ul><li>Amb totes aquestes mesures, ens sentim protegits a la xarxa?. </li></ul><ul><li>Veien com avança la tecnologia, com veieu en el futur la protecció de les nostres dades?. </li></ul><ul><li>N’hi haurà prou amb la llei de protecció que està en vigor?. </li></ul><ul><li>Creieu que ens webs com &quot;Facebook&quot; i &quot;Myspace&quot; s'hauria de regular la informació individual que apareix per tal de protegir les dades personals dels usuaris?. </li></ul>

×