Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werkveldoriëntatie Maatschappelijk Werk Rivas

104 views

Published on

Rivas

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Werkveldoriëntatie Maatschappelijk Werk Rivas

  1. 1. Uitwerkingwerkveld Ik hebeenwerkveldoriëntatie geschrevennaaraanleidingvan eengesprekmeteenmaatschappelijkwerkeruithetwerkveld. Deze werkveldoriëntatieheeftbetrekkingtothetRivas MaatschappelijkWerkte Gorinchem. Het maatschappelijkwerkbij de Rivasis algemeenmaatschappelijkwerkenhetkentdaaromgeen specifieke doelgroepen. Binnende afdelingmaatschappelijkwerkisde Rivassindsditjaargaan werkeninsociale wijkteams. Tot vorigjaar warener eenaantal Rivas-werkwijzen,maardatisnu per sociaal teamandersgeregeld. Zo iser nieteengeldende methodiek,maarde Rivasheeftde visie datje de methodiekaanpastaan de hulpvraagvan de cliëntenhettype cliënt.De maatschappelijkwerkersmoetendiverse methodiekenkennenenbeheersen.Kortdurend,directief enzelfredzaamheidstaandaarbij centraal. Dit isook inde sociale wijkteamsaande orde,maar sommige teamswerkenalleennogvanuitde sociale netwerkstrategie. Bij hetRivasmaatschappelijkwerkwordteralleenplaatsgebodenaanderdejaarsstagiaires.Ditis, omdathet grootste deel vande stage bestaatuithetbegeleidenvancliënteninprocesmatige hulpverlening.Hetmaatschappelijkwerkvande Rivasisvanmeningdateentweedejaarsstudent nog te weinigbagage heeftomditte kunnenbieden.Erisdusgeengedifferentieerdaanbodineisen entakentusseneentweedejaarsstudenteneenderdejaarsstudent. VolgenshetRivasmaatschappelijkwerkzijnde leerervaringenvande stagiaire persoonlijk,maar altijdgerichtophetlerenvanhetvak.De Rivaszietgraag de vertalingvantheorie naarde praktijken de ontwikkelingvande professionele houding.Daarnaastzietde Rivasgraageengroei inde ontwikkelingvanvaardigheden.Je kunthierbij denkenaanvaardighedenals:hulpverleningsplannen maken,voorzitterennotulistzijngedurendevergaderingen,evaluerenenreflecteren. Er zijngeenvastgestelde competentieswaaraande stagiaire moetvoldoen.Inhetsollicitatiegesprek probeerthetRivasmaatschappelijkwerkinte schattenof de kandidaatonderbegeleidingzelfstandig metcliëntenkanwerken.Denkhierbij aan:bezittenvanvoldoende kennisvanmethodiekenenwet- enregelgeving,cliëntgerichtdenken,eenopenhoudinghebbenenhetbereidzijnomte kunnen reflecterenopeigenhandelen.

×