Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dialogi 2015 - Lisää naisia johtopaikoille!

5,881 views

Published on

Monimuotoinen maailma kaipaa sekä miehiä että naisia yritysten johtopaikoille.

Monimuotoiset yritykset pystyvät uudistumaan homogeenisiä yrityksiä tehokkaammin ja vastaamaan monipuolisesti eri sidosryhmiensä - niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin omistajienkin – toiveisiin.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Dialogi 2015 - Lisää naisia johtopaikoille!

 1. 1. DIALOGI 2015 -HANKE
 2. 2. LISÄÄ NAISIA JOHTOPAIKOILLE. Monimuotoinen johtaminen lisää yritysten kilpailukykyä. Monimuotoinen maailma kaipaa sekä miehiä että naisia yritysten johtopaikoille. Monimuotoiset yritykset pys- tyvät uudistumaan homogee- nisiä yrityksiä tehokkaammin ja vastaamaan monipuolisesti eri sidosryhmiensä - niin työn- tekijöiden, asiakkaiden kuin omistajienkin – toiveisiin.
 3. 3. NAISET LOISTAVAT YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA POISSAOLOLLAAN. Suomi pitää sijaa 27, kärjessä Kiina, Puola ja Latvia. 24% 23% koko maailmassa suomessa 2009 20092011 20112012 20122013 2013 20% 25% 21% 27% 24% 24%
 4. 4. VAAN PUHALTAVATKO UUDET TUULET? Viime aikoina naiset ovat nousseet yritysten ylimmille paikoille.
 5. 5. NAISJOHTAJIEN LUKUMÄÄRÄ ON SUOMESSA DRAMAATTIsEs- SA LASKUSSa. Naisjohtajien määrä ylimmässä johdossa Naisjohtajien määrä hallituksissa Yritykset, joiden johdossa ei yhtään naista 29% 2014 2015 25% 2014 2015 21% 13% 2014 2015 17% 30% Vertailun vuoksi: EU (ka) ............ 26% Ranska............. 33% Viro ................... 28% Latvia ............... 36% Venäjä.............. 40% Ruotsi............... 28% Lähde: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/naisjohtajia-yha-vahemman/ypsjV8WX Naisjohtajien lukumäärä Suomessa:
 6. 6. 30% 18% 71% 51% naisista on kiinnostunut ylimmän johdon tehtävistä. 71% naisista uskoo, että heissä on aineista johtajaksi. 30% naisista uskoo, että mie- hillä ja naisilla on yhdenmukai- set etenemismahdollisuudet. 18% naisista uskoo, että suo- malainen johtamiskenttä on tasa-arvoinen. 72% naisista on kiinnostunut keskijohdon tehtävistä. MONEN MIELESTÄ TÄMÄ ON SILTI NAISTEN ASENNEONGELMA. Intoa on, mutta usko mahdollisuuksiin puuttuu.
 7. 7. Miehiset linnakkeet (oletan niitä olevan) lienevät mielikuvissa kovimmilla ja perinteisesti miehisimmillä aloilla, raudan ja isojen koneiden äärellä. Ehkä vanhanaikaisesti mielleyhtymän fyysisen voiman ja johtajuuden miehisyyden välillä elää edelleen (omassakin päässä).” MIESVALTAISET ALAT SAAVAT SAPISKAA. Naiset arvioivat mahdollisuutensa olevan heikot erityisesti IT- ja logistiikka-aloilla sekä teollisuudessa. Kuvittelisin, että kone- ja kuljetusalalla, ja muilla vahvasti miesvaltaisilla aloilla naisten johtotehtäviin pääseminen on vaikeampaa kuin esimerkiksi kaupan alalla.” Esimerkiksi sana ‘teollisuuspomo’ tuo automaattisesti mieleen miehen. Yleisesti perinteiset insinöörialat ovat sellaisia, että ainakaan mielikuvan perusteella naisia ei näy.” Perinteikkäillä toimialoilla (metsä, teollisuus) on naisena hankalampi edetä. Itse olen töissä perinteikkäällä toimialalla ja nainen monesti edelleen nähdään tukifunktiona, assistenttina ja sellaisena, jonka pitäisi pitää miehistä huolta. Uratasosta tai roolista huolimatta.”
 8. 8. NAISEN TÄYTYY TEHDÄ TUPLASTI ENEMMÄN TÖITÄ EDETÄKSEEN. Ennakkoasenteet leimaavat naisten osaamista ja pätevyyttä. Miesvaltaisille aloille naisten vaikea saada jalansijaa. Vaatii huomattavasti suurempaa ponnistusta ja näyttöä kuin mieheltä.” Etenkin IT- ja kuljetusaloja leimaavat pinttyneet ennakkoluulot naisten osaamista ja pätevyyttä kohtaan. Itsevarmoja ja urallaan tehokkaasti eteneviä naisia pidetään opportunisteina ja hankalina työtovereina, mutta samoilla luonteenpiirteillä varustettuja miehiä pidetään järkevinä ja päättäväisinä.” Koska nykyjohto on pääasiassa miehiä, heille ei tule mieleenkään ketään sopivaa naista, jota voisi harkita nostaa johtotehtäviin. Naisten osaamista ei arvosteta yhtä korkealle kuin miesten osin, koska naiset eivät kehuskele osaamisellaan samalla tavalla kuin miehet.”
 9. 9. HYVÄ VELI -VERKOSTOT TOIMIVAT YHÄ. Miehet valitsevat kaltaisiaan – toisia miehiä. Kaiken kaikkiaan on turhauttavaa huomata kerta toisensa jälkeen, että suoraan sanottuna laiskat, kouluttamattomat ja osaamattomat miehet vievät parhaat tehtävät pätevien, ahkerien ja koulutettujen naisten nenän edestä.” Hyvä veli -verkostojen ja pienten piirien suosimisen sijaan voitaisiin ymmärtää, että monipuolisuus on vahvuutta.” Nykyinen johtamiskulttuuri edelleen jokseenkin miehinen - miehet ovat johtajina ja kenties hakevat tiedostamattaankin ympärilleen samankaltaisesti toimivia ihmisiä - miehiä?”
 10. 10. NAISTEN TÄYTYISI OTTAA URANSA OMIIN KÄSIINSÄ. Toisaalta näkymä johtajapestistä ei houkuttele nykyisellään. Naisten pitäisi hakeutua johtotehtäviin reippaammin, kehua itseään rohkeammin ja luottaa itseensä enemmän.” Johtajuus ei innosta ainakaan vielä: naisjohtajien elämä tuntuu olevan pelkkää stressiä ja vanhojen ukkojen kanssa tappelemista.” Naiset eivät innokkaasti hakeudu johtotehtäviin, mutta kenties hakeutuisivat, jos johtajuus näyttäytyisi realistisena vaihtoehtona.”
 11. 11. TARVITAAN TEKOJA. Naisjohtajien määrä ei tutkimalla parane. Selvitysten ja sanahelinän si- jaan tarvitaan konkreettisia te- koja. Dialogi on työkalu näiden tekojen tunnistamiseen ja käy- täntöön vientiin. Yksi Dialogin tärkeimpiä mis- sioita on tuoda työnantajat ja tulevaisuuden työntekijät sa- man pöydän ääreen rakenta- maan yhdessä parempaa työ- elämää. Dialogissa vuoropuhelua käy- dään aina kolmella tasolla: yri- tysten sisällä, suhteessa po- tentiaalisiin työntekijöihin (opiskelijayhteistyö) sekä yh- teiskunnallisella tasolla.
 12. 12. TÄNÄ VUONNA DIALOGISSA ON KYSYMYS NAISTEN URAMAHDOLLISUUKSISTA. Mukana kymmenen suurta yritystä, Aalto EE ja nippu muita yhteistyökumppaneita.
 13. 13. DIALOGI RAKENTUU NELJÄSTÄ OSA-ALUEESTA. Sisäisen, ulkoisen ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun lisäksi kehitetään naisten johtajuusvalmiuksia. Sisäinen vuoro- puhelu ValmeNnus- ohjelma Ulkoinen vuoro- puhelu Yhteis kunnallinen ilmiö · Naistiimi · Kick-off · Vuoropuhelut I ja II · Sisäinen viestintä · Loppuraportti · Opiskelijatiimi · Mentorointi-kahvit I ja II · Ulkoinen vuoro- puhelu I ja jättityöpaja · Johtajuusvalmennus (Aalto EE) · 10 000 tekoa -liikkeen toiminta · Ulkoinen näkyvyys · Julkaisu · Loppukaronkka
 14. 14. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 TÖITÄ TEHDÄÄN KOKO VUOSI. KÄYNNISTYS TOTEUTUS YHTEENVETO SISÄINEN VUOROPUHELU Hankehallinta Valmennus ULKOINEN VUOROPUHELU YHTEISKUNNALLINEN ILMIÖ Ohjaus- ryhmä 19.5. Ohjaus- ryhmä 29.10 Aloitus Kick off Vuoro- puhelu I Vuoro- puhelu II Päivä 1 10.9. Opiske- lijat 13.-26.4. Julkistus 5.3. Opis- kelijat Fem- power 12.5. Aalto EE ”Jättityö- paja” 29.9./30.9. Tulokset Tilaisuus I 12.5. Tilaisuus II / Jätti- työpaja 29.9./30.9. Loppu- karonkka Päivä 2 23.9. Loppu- raportti
 15. 15. TULEVIA NAISJOHTAJIA KUUNNELLAAN. Aalto Yliopiston naisopiskelijat pääsevät sparraamaan yrityksiä ja saavat vastineeksi arvokasta kokemusta ja mentorointia. Keitä haemme? • koulutusalatoivomusten poh- jalta • Kohderyhmänä naisopiskeli- jat, jotka ovat kiinnostuneita johtaja-urasta/urapolusta • Mukaan voivat hakea niin suomalaiset kuin ulkomaalai- set Mitä osallistujalta vaaditaan? • Yrityscasen ratkaiseminen naistiimin kesken • Osallistuminen hankkeen ta- pahtumiin • Hankkeen lähettiläinä toimi- minen Mitä opiskelijat saavat? • Sparrausta = oma ”kummi- nainen” ja yritystiimi • Kokemusta = ratkaistavaksi yrityscasen, jonka pääsevät esittelemään yritysten joh- dolle ja josta on hyötyä tule- vaisuuden työnhaussa • Mahdollisuuden verkostoi- tua = osallistuminen Dialogin tapahtumiin ja työpajoihin • Mahdollisuuden vaikuttaa = hankkeessa monin tavoin mukana muuttamassa suo- malaista työelämää osallistu- jina, viestijöinä, jne. • ”Näkyvyyttä” = mahdollisuu- den profiloitua
 16. 16. MUKAAN HAASTETAAN KAIKKI. Vuoden loppuun mennessä tavoitteena 10 000 tekoa naisten uramahdollisuuksien ja monimuotoisen johta misen edistämiseksi. Allekirjoitettu sitoumus siitä, että henkilö haluaa kannat- taa monimuotoisempaa työ- yhteisöä ja naisia johtoteh- täviin. Lupaus konkreettisen teon tekemisestä, jolla sitoumus toteutuu. Lupauksen jakaminen sosi- aalisessa mediassa sekä uu- sien osallistujien kutsumi- nen.
 17. 17. TAVOITTEENA PAREMPI TYÖELÄMÄ JA MENESTYVÄMPI SUOMI.

×