Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Employer Branding - Kritische reflectie

585 views

Published on

ManCom - HRM
Employer Branding

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Employer Branding - Kritische reflectie

  1. 1. Employer Branding Kritische reflectie Ellen De Smaele Wouter Fournier Annelore Kinds Evelyne Michiels
  2. 2. Inhoud <ul><li>Algemene kritische bedenkingen </li></ul><ul><li>Face or mask? </li></ul><ul><li>Blijvend of hype? </li></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>
  3. 3. Algemene kritische bedenkingen <ul><li>Gevaar te externe focus employer branding </li></ul><ul><li>Lange termijn effect  te snel afhaken </li></ul><ul><ul><li>Continu proces </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedereen betrekken </li></ul></ul><ul><ul><li>Juiste evaluatie nodig, maar moeilijk </li></ul></ul><ul><li>Te vaak gezien als pure vacature invulling </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Efficiëntere aanwerving </li></ul><ul><li>Concurrentie tussen: </li></ul><ul><ul><li>Bestaande werknemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële werknemers </li></ul></ul><ul><li>Iedere werkgever is een brand, maar niet alle werkgevers doen aan branding </li></ul><ul><li>Overload aan employer brands </li></ul><ul><ul><li>Uniciteit: point of attraction </li></ul></ul><ul><li>Richten naar de juiste markt </li></ul>
  5. 5. Face or mask? <ul><li>Waarheidsgetrouw beeld noodzakelijk </li></ul><ul><li>RISICO’S: </li></ul><ul><ul><li>Ontevredenheid werknemers </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontevredenheid bij klanten over product/dienst </li></ul></ul><ul><ul><li>Wantrouwen tegenover het bedrijf </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlucht van aangeworven krachten </li></ul></ul>
  6. 6. Blijvend of hype? <ul><li>In het belang van de organisatie </li></ul><ul><li>Link tussen HR, interne communicatie en marketing </li></ul><ul><li>Gestoeld op branding en brand management </li></ul><ul><li>Tijdelijk gebruik (krappe arbeidsmarkt) </li></ul><ul><li>Afhankelijk van stakeholders </li></ul><ul><li>Identiteit van de werkgever </li></ul><ul><li>Afhaken? </li></ul>
  7. 7. Conclusie <ul><li>Interne en externe focus </li></ul><ul><li>Waarheidsgetrouw </li></ul><ul><li>Continu proces </li></ul>
  8. 8. Bedankt voor jullie aandacht! <ul><li>Vragen? </li></ul>

×