Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Collblanc
ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ
MATÈRIA: CASTELLÀ
CURS: 2n...
INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU SOBRE LA
RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA
El dossier d'activitats proposades es lliurarà el ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Objetivos de 2o_eso castella

1,131 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Objetivos de 2o_eso castella

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Collblanc ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ MATÈRIA: CASTELLÀ CURS: 2n ESO OBJECTIUS A ASSOLIR  Conèixer totes les categories gramaticals i saber-les distingir i analitzar en un text o oració.  Conèixer les regles generals d'accentuació i saber-les aplicar.  Saber què és un text i conèixer els diferents tipus que hi ha (narratiu, descriptiu, expositiu, argumentatiu i dialogat).  Saber escriure un text argumentatiu (tesi i arguments).  Saber escriure una descripció (objectiva i subjectiva).  Saber escriure un text expositiu  Saber escriure un text narratiu (Plantejament, nus i desenllaç).  Saber realitzar l'anàlisi sintàctica d'una oració simple distingint: o Subjecte i predicat i els seus respectius nuclis o Predicat nominal i predicat verbal o Els diferents tipus de sintagmes (preposicional, adjectival, verbal, nominal i adverbial) o Atribut o Complemento directe i indirecte o Complements Circumstancials o Complement de Règim o Complement Predicatiu o C.Agente  Conèixer les funcions del llenguatge i les modalitats oracionals.  Saber passar les oracions actives a oracions passives.
  2. 2. INCIDÈNCIA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU SOBRE LA RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA El dossier d'activitats proposades es lliurarà el dia de l'examen i tindrà una valoració màxima del 25% de la nota final. Per puntuar el dossier es tindrà en compte tant la correcció en les respostes com la presentació (bona lletra, neteja i ordre). Es lliurarà en una funda de plàstic juntament amb les fulles a banda que s'hagin utilitzat. L'examen de setembre constarà de: - Una comprensió lectora - Una expressió escrita - Exercicis teòric-pràctics dels continguts mínims marcats

×