The Organic Chronicles No. 1: Mysteries of Organic Farming Revealed

541 views

Published on

The Organic Chronicles No. 1: Mysteries of Organic Farming Revealed

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Organic Chronicles No. 1: Mysteries of Organic Farming Revealed

 1. 1. MuajTkev LpabICntau ORGÁNIcovSneegOua ¡ S ECRE O S DE A AG R ULTURA rau CA DE CUBIERT S ! liaj ua teb ua tsis ywg tshuaj Phau ntawv qhiatxog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj COJ MUS SAIB IB LUB THIAJ TEB ME ME! COV KAB NO UA TEEB MEEM VOB! TXHOB TXHAWJ.... COV NO YOG KUV COV PHOOJ YWG XWB PUAS YOG COV YAWG? Yuav qhia rau nej txog tej yam nej tsis tau paub ntawm kev ua liaj ua teb uas tsis ywg tshuaj! Organic Chronicles — Hmong Language VersionA Publication of ATTRA - National Sustainable Agriculture Information Service • 1-800-411-3222 • www.attra.ncat.org
 2. 2. Phau ntawv no yog ATTRA sau-xav paub txog National Sustainable Agriculture hu xov tooj rau 1-800-411-3222 www.attra.ncat.org ATTRA muaj tshaj li 300 phau ntawv hais txog kev ua no peb muaj nyob rau—www.attra.ncat.org—rau nej liaj ua teb tsis ywg tshuaj thiab lwm yam liaj teb xws mus muab dawb los. Yog neb tsis muaj computer nej li kev cog qoob loo, kev saib xyuas koj cov av, kev tso hu xav tooj tuaj peb mam xa cov ntawv no tuaj rau nej, nyuj noj zaub, thiab ntau yam. Tag nrho cov ntawv qhia peb tu xov tooj yog 1-800-411-3222. ATTRA phau ntawv qhia rau cov neeg ua liaj teb tsis ywg tshuaj. Cov phau ntawv hauv qab no yog ib co qhia rau nej txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj nyob rau: www.attra.org/organic.html ATTRA muaj ntau phau ntawv qhia txog kev tu tsiaj ua liaj teb tsis ywg tsuaj tiam sis qhov chaw no tsis txaus sau. Cov phau ntawv no qhia txog ntau tsav ntau yam raws li nram no: • Organic Certification & Transition • Organic Field Crops • Organic Fruits, Vegetables, Flowers, Herbs, Greenhouses • Organic Livestock • Organic Marketing • Organic Pest Management • Organic Soils & Fertilizers Tsis tas li ntawv, ATTRA kuj muaj ntau phau ntawv qhia txog kev ua liaj ua teb. Tag nrho cov ntawv no lawv muaj pub dawb rau sawv daws siv. Yog nej xav tau phau twg los yog tau tag nrhog nej hu tuaj rau 1-800-411-3222. Nej kuj mus tau hauv ATTRA qhov website no es mam li muab hauv los xwb los kuj tau ib yam thiab. www.attra.org/organic.html http://attra.ncat.org/attra-pub/PDF/hmn_sheep_illus.pdf Tag nrho cov phau ntawv qhia nram no yog rau cov twm tau ntawv askiv xwb. Yog nej paub lus Thaib los yog lus Nplog, nej hu tau rau 1-800-411-3222. Nyob rau phau no: Nplooj 3-9 — “Mus ua liaj teb tsis ywg tshuaj” Nplooj 9 — Tej yam yog & tej yam tsis muaj tseeb nyob rau kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj. Kev qhia ntawm tu neeg yuav tuaj xyuas koj daim teb ua ntej nej yuav tau txoj cai los ua nej thaj teb. Nplooj 10-12 —Kev kawm ntxiv txoj kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj, ntaub ntawv ua teb, thiab kiab khw ATTRA—National Sustainable Agriculture Information Service is managed by the National Center for Appropriate Technology (NCAT) and is funded under a grant from the U.S. Department of Agriculture’s Rural Business-Cooperative Service.���� Visit the NCAT website, www.ncat.org/agri.html, for more information on our sustainable agriculture projects.Page 2 ATTRA Phau ntawv qhia txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj
 3. 3. Phau ntawv qhia txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj “Mus ua liaj teb tsis ywg tshuaj”MUAJ IB HNUB PEB TUS TSWV TEB PETER MUS NCIG XYUAS NWS NWS CIA LI LAM TOV TSHUAJ TSUAG TSUAG THAJ TEB TSIS HNAV TEJ KHOOM LOS TIV THAIV LI OB YAUV! CAS YUAV MUAJ KAB NTAU UA LUAJ NYOB HAUV KUV COV ZAUB NO NA. THAUM KUV POM KAB NYOB HAUV KUV THAJ TEB, KUV TUA TSHUAJ XWB. KUV YOG IB PEB IB TXHIA COOB YOG TUG KAB ZOO NAWB! TXHOB COV YUAV PAB KOJ TUA TUA PEB OV! COV KAB PHEM THIAB UA PAJ RAU KOJ COV ZAUB. HEJ! UA TIB ZOO XYUAS COV NTAWM KO NAWB.www.attra.ncat.org ATTRA Página 3
 4. 4. TUS KAB NTAWV CIA LI MUAB PETER UA TAU ME ME IB YAM MUAJ IB LUB NTIAJ TEB KOJ LI NWS LAWM TSIS TAU POM UAS KOJ YUAV TSUM TAU TAUB. UA KOJ LI CAS LAWM? HAIS AB TSIS SIV QHOV NO? MUAG ME KOM POM LUB TSWV YIM LOJ. CIA KUV QHIA KOJ SEB KOJ YUAV SIV PEB LOS PAB KOJ LI CAS. UAG! WB MUS XYUAS SEB NYOB NKAWV NKAG RAU LUB NTAWM IB THAJ TEB TSIS QHOV CUA NAB YWG TSUAJ ZOO LI CAS. NWS YOG IB LUB NTIAJ TEB TXAWV NYOB NTAWM COV AV NO. SIM MUS SAIB HAUV COV CAG NO. NYOB HAUV NO HAUV QAB KOJ TXHAIS KO TAW MUAJ NTAU YAM KAB UA RAU KOJ COV AV ZOO. COV NTAWV YOG COV YUAV UA RAU KOJ COV ZAUB ZOO. KUV XAV TIAS COV NO YOG KAB PHEM TAG XWB NO.Page 4 ATTRA Phau ntawv qhia txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj
 5. 5. COV AV NO MUAJ NTAU YAM KHOOM UA YOG KAB TSO QUAV THIAB TEJ QUAV NTSUAB LOS NTAWM TEJ NROJ LOS THIAB SIB HLOO MUS LOS UA RAU COV AV NO TWB MUAJ CHIV ZOO LAWM. KOJ YUAV TSUM XAV TIAS TEJ KAB NO ZOO IB YAM LI COV TSIAJ “LI NYUJ TWM QAIB” TSO QUAV LOS UA CHIV IB YAM. IB QHO AV ME ME MUAJ PEEV XWM MUAJ • 100 TAWM LAB HOM KAB LOS TSO QUAV • MUAJ NTAU HOM NCEB • MUAJ NTAU HOM KAB HU UA KAB PROTOZOA NO THIAB • 10 RAU 20 TAWM HO KOOM UA NCEB NOJ AV YUAV UA RAU NEJ COV AV ZOO CHIV KAB NOJ NTOO MUAJ NTAU YAM KAB MUAJ SIA NYOB HAUV KOJ KAB COV AV NO UA THIAB KOOM NOJ KOM NCEB AUB! KOJ COV AV COV AV NO THIAJ MUAJ YEEJ MUAJ CHIV ZOO. SIA THIAB! TSIS TXAUS NTSEEG LI! IAV TSOM KOM POM LOJ TSHAJ LI 1000 ZAUG NOV TSIS ZOO LI KUV THAJ TEB NAV. NTAUM YAM KHOOM NYOB HAUV QAB NO TSEEM CEEB RAU KOJ COV AV, TAB SI LAWM SAB THAJ TEB NO MUAJ NTAU YAM SAUV KU TSEEM CEEB THIAB. KHOO UA RAU TSIS TSHUA MUAJ KAB UA RAU TUS TSWV TEB NO WB MUS SAIB SEB... MUAJ NTAU YAM ZAUB.www.attra.ncat.org ATTRA Página 5
 6. 6. COV NROJ NO YOG COV NROJ NO TUS TSWV TEB COV KAB ZOO NOJ PAJ AWV! NTAU HOM KAB YUAV TSUM NROJ XWB TWB TSIS NO COG LOS RAU COV “KAB THIAB NTXAIS ZIB LOV? NOJ PAJ THIAB NTXAIS ZIB THIAB YOG ZAUB SAV. ZOO”, PIV TXWV LI KUV NO. LAWV KUJ NOJ COV KAB PHEM COV NROJ NO COG RAU KAB THIAB. NOJ THIAB UA CHAW NYOB RAU LAWV KOJ LAWV THIAJ TSIS MUS NOJ ZAUB. SIM SAIB SEB! TOM QAB KUV NTXAIS COV ZIB NTAWV TAG LAWM, KUV MUS NTEG QAB QE TAS HNUB TUS KAB TSIG MAUM NO! KAWG! YOG LUB NTIAJ TEB TSIS YOG KAB KAB-NOJ-KAB OS! XWB OV.... PLAS THIAB LWM YAM NOOG THIAB NAS KUJ THIAB PUAV NOJ KAB PEM THIAB. KUJ NOJ KAB IB YAM THIAB. THIAB COV NPLAIM NTOO HU UA NOV YEEJ YOG IB LUB TSWV NWS YEEJ YUAV SIV MULCH NO UA RAU KAB LAUG SAB YIM ZOO, TAB SIS MAS NWS SIJHAWM LOS UAS IB LOS NYOB NTAU, KAB LAUG SAB KUJ YUAV SIV NYIAJ THIAB SIV THAJ TEB TSIS YWG NOJ KAB PHEM THIAB. SIJHAWM NTEV! TSHUAJ, TAB SIS HAIS TXOG NYIAJ.....Page 6 ATTRA Phau ntawv qhia txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj
 7. 7. SIM MUS SAIB IB CO TSWV TEB LAWM NO KIAB KHW SEB. CAL! BUY FRESH BUY LO MUAJ NEEG COOB YUAV COV KHOOM UAS TSIS YWG TSHUAJ NO THIAB. KUV TSIS XAV LI CAS TXAWM KIM ME NTSI LAWM LOS XIJ – VIM COV KHOOM NO YUAV ZOO RAU KUV THIAB KUV COV ME NYUAJ NOJ. KEV LAG LUAM NTAWM ORGANIC SALES THIAB NWS MUAJ LWM YAM UAS COV KHOOM TSIS YWG (BILLION $) ZOO TSHAJ RAU KOJ COV KHOOM TSHUAJ NO NCE LI 20 TSIS YWG TSHUAJ. FEEM PUAS TXHUA TXHUA XYOO TAU KAUM TAWM XYOO NO LOS THIAB COV • MUAG TAU NQI SIAB TSWV TEB NO KUJ TAU NQI ZOO RAU LAWV COV • KIAB KHW TSEEM NTHUAV DAV KHOOM UAS TSIS YWG TSHUAJ NO THIAB. • TSIS MUAJ TEEB MEEM RAU KOJ THIAB KOJ TSEV NEEG • MUAJ TSHUAJ TSAWG NYOB TWELVE YEAR PERIOD NTAWM KOJ COV ZAUB • YUAV ZOO RAU KOJ THAJ AV UA LI CAS KUV PUAS LAWM! YUAV YUAV TEJ NO OJ? KHOOM LOM TUAG AUB KUV TOS NYOB QHOV HUAG! KUV IB PLIAG TWG LAWM? TSIS HNOV QAB SOJ! LAWM VOB.www.attra.ncat.org ATTRA Página 7
 8. 8. YUAV UA LI CAS KUV THIAJ HLOOV TAU KUV THAJ TEB NO MUS UA IB THAJ TEB UA TSIS YWG TSHUAJ??? NWS TSIS YOOJ YIM KIAG. PETER MUS XYUAS DAIM TEB TSIS YWG TSHUAJ UAS YOG, KUV YUAV HLOOV MUS UAS TEB TSIS YWG TSHUAJ. JEFF THIAB ANNIE NKAWV UA TOM NCAUJ KE TOV. KUV MAM MUS NROG COV TSWV AUV, CIA WB KOJ THIAJ KUV XAV UA TEB TSIS YWG TEB TOM NCAUJ KE TOV THAM. THAM THIAB WB PAUB TIAS WB TSHUAJ NA. NEB TWB UA NTEV UA LI CAS SEB HO NCIG DAIM LOS LAWM VOB...KUV YUAV UA TEB NO. KOJ PUAS KAWM CAS THIAJ PIB TAU? TAU OB PEB LUB TSWV YIM LOS PAB KOJ. HLOOV COG QOOB LOO RAU UA TSEV RAU PLAS THIAB MUAB NROJ TSO UA PUAV NYOB IB PAWG THAJ CHAW TSHIAB NOV YOG IB YAM TSEEM CEEB YUAV UA CHIV RAU KOJ. LAWV YUAV NOJ KAB THIAB NOJ NAS. NWS UA RAU KAB PHEM TSIS NOJ THIAB UA RAU KOJ COV AV ZOO. TXHOB PUB MUS RAU HAUV AV VOV COV KHOOM UA TSI MUAJ NROJ THIAB CIA COV KAB PAS COG TAUM ZOO NYOB HAUV AV COG KOJ COV ZOO SIAB. CHIV KOM KOJ COV AV THIAJ ZOO THIAB TSIS MUAJ NROJ. QUAV NYABPage 8 ATTRA Phau ntawv qhia txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj
 9. 9. UA TSAUG UASKOJ TSEEM COJ YOG KOJ XAV PAUB NTXIV ATTRA NWS YOG IB LUB TOM QAB PETER LOS TXOG TSEVKUV MUS CIG NO HU RAU YOG DAB KOOM HAUM UAS AUB, ATTRA KUJ MUAJ NTAU YAM QHIATHIAB KUV KUJ TSI? PAB TXOG COV NEEGKAWM TAU NTAU (1-800-411-3222) UA LIAJ UA TEB LI TXOG UA TEB TSIS YWG TSHUAJ, YAM KAWG. ES KOJ MAM NROG IB TUG TAB SIS KUV TSEEM MUAJ NTAU YAM XAV NEEG THAM YOG KOJ MUAJ KOJ. LAWV KUJ MUAJ NOOG NTXIV...TAG KIS KUV YUAV LUS DAB TSI NOOG. WEBSITE ZOO THIAB! TAU HU XOVTOOJ RAU LAWV. WWW.ATTRA.NCAT.ORG TXIV, THAUM TWG KOJ MAM SAWV KHIAV NTAWM LUB COMPUTER KO NA? NYOB ZOO, NTAWM NO YOG NA- TIONAL SUSTAINABLE AGRICUL- TURAL INFORMATION SERVICE.... Rhiav koomhaum thoob KOJ XAV TAU KEV PAB DAB TSI OS? tebchaws no NCAT’s Sustainable Agriculture Organizations and Publications Database yuav cnej nrhiav lub koom- haum nyob ze nej uas qhia txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj. Online xwb: I XAV PIB IB DAIM TEB TSI YWG TSH- www.attra.ncat.org/attra-pub/ UAJ... NAG HMO KUV SAIB NEJ QHOV susagorg.php WEBSITE TAS CES KUV TSEEM MUAJ OB PEB LOS LUS NOOG THIAB... Kev qhia ntawm tus neeg soj ntsuam xyuas koj daim teb uas koj muab hloov los ua tsis ywg tshuaj Koj tsis thas yuav hloov pib ib puas tsav yam los mus ua teb cai hais tias koj cov khoom yog organic. Koj tiv tsis tau daim tsis ywg tsuaj. Koj pib ib qho me me ua ntej los yeej tau ib ntawv organic no nrog koj cov khoom vim koj tsis tau ntaub yam thiab. Koj yuav tsum sau ntaub ntawv tseg seb koj ua lis ntawv kev cai lij choj. Thaum nyuam qhuav pib tej zaum koj cas rau lis cas xwb. cov khoom yuav tsis paub zoo koj yuav tau ua tib zoo xyuas Koj tsis thas yuav mus thov daim ntawv tso cai rau koj ua cov seb koj cov nyiaj txiag khiav zoo li cas thiab koj yuav ua li cas teb no thaum pib ntawm thawj 36-hlis uas koj hloov los. Nrog thiaj muag tau koj cov khoom. tus neeg uas yuav muab daim ntawv no rau koj seb koj yuav Muaj qee zaum thaum pib koj yuav muag tsis tau koj cov ua li cas tso. Koj muaj li rau lub hlis ua ntej koj cov qoob loo khoom tsis tau nqi tiam sis koj tsis siv tshuaj thiab cov chiv zoo de tom qab koj hloov los ua teb tsis ywg tshuaj. Lub sij ua kim heev, koj tsis tau nqis peev ntau thaum kawg koj kuj hawm ntawv nyob raws koj cov qoob loo seb koj cog hom twg yuav tsis poob peev thiab. Tiam sis, koj yuav tau siv sijhawm xwb, yuav tsum tseg sij hawm kom ntau rau koj. siv dag siv zog ntau me ntsis, lub sijhawm thaum koj nyuam Koj yuav tsum sau ntaub ntawv tseg seb koj siv cov av ntawm qhuav pib es koj tseem tsis tau paub zoo. Tom qab koj tau koj thaj teb ntawv li cas. koj daim ntawv lawm koj yuav muag tau tus nqi siab koj thiaj yuav tau paj. Cov teeb meem loj tshaj rau cov neeg uas hloov mus ua teb tsis ywg tshuaj mas yog kev khaws ntaub ntawv, kev ntiav Nws yuav siv sijhawm rau koj cov khoom los mus swm rau neeg ua hauj lwm, kev khaws nyiaj txiag, thiab kev lag luam cov av tom qab koj hloov los cog cov qoob loo tsi ywg tsh- rau hom teb no. uaj. Tsis ntev tom qab ntawv txhua yam yuav zoo raws li cov av ntawv. Koj yuav tsum npaj seb koj yuav muag koj cov koom no rau qhov twg thiab rau leej twg. Lub sijhawm thaum koj hloov Tsis yog txhua leej yuav ntsib teeb meem thaum lawv hloov los cog qoob loo tsis ywg tshuaj. Tab txawm hais tias koj twb los ua teb tsis ywg tshuaj. Yog nej twb hloov cov qoob loo pib hom teb tsis ywg tshuaj no lawm los koj tsis muaj txoj mus mus los los lawm nws yuav yooj yim rau nej.www.attra.ncat.org ATTRA Página 9
 10. 10. Tej yam tseeb thiab tsis tseeb txog kev ua teb tsis ywg tshuaj Tsis tseeb Tseeb — Ann Baier, NCAT Program Specialist Qoob loo yuav tsis zoo heev Qoob loos yeej zoo thiab yog koj ua tib zoo saib xyuav koj lub luag haujlwm Kab phem yuav muab koj teb khoom noj tag Nws yeej muaj txoj kev pab tau rau koj kom koj khoo tau cov kab no thiab Koj daim teb yuav muaj nroj ntau heev Nroj mas koj yuav tsum saib kom zoo Yuav hloov mus rau teb tsis ywg tshuaj mas Txoj kev hloov tsis yooj yim: yuav tsum laij koj cov nyiaj koj txaus nyuaj heev yuav ua tsis tau li Ntaub ntawv yuav ntau heev Koj yuav tau khaws ntaub ntawv zoo es nws thiaj li pab tau koj kom koj ua raws li lawv txoj cai ua teb tsis ywg tshuaj Koj yeej yuav tsis tau nyiaj li Yog koj tau daim ntawv tso cai ua teb tsis ywg tshuaj lawm kev kiab khw yuav dav rau koj thiab koj yuav tau nqi zoo rau koj cov khoom Yeej ua tsis tau li Yeej ua tau yog koj ua tib zoo npaj, ua tiag, thiab nrhiav kev pab thaum koj tws kev Yuav mus kawm qhov twg txog kev kiab kw, kev ua ntaub ntawv, thiab ua teb tsis ywg tsuaj.Tag nrho cov phau ntawv qhia nram no yog rau cov twm tau ntawv askiv xwb. Yog nej paub lus Thaib los yog lus Nplog, nej hu tau rau 1-800-411-3222.Kev kawm thiab kev txais Organic Materials Review Institute (OMRI) Rau txhua tus neeg uas muaj hauj lwm txog cov ua tebntaub ntawv txog ua teb tsis tsis ywg tshuaj, OMRI muab kev ncaj ncees saib txog covywg tshuaj khoom uas nej yuav coj los siv ua cov teb tsis ywg tshuaj no. Lawv yuav sau tawm cov khoom uas nej siv tau.Koom haum pab thoob tebchaws www.omri.orgKev txhawb qhia ntawm ATTRA National SustainableAgriculture yog 1-800-411-3222 Independent Organic Inspector’s Association (IOIA)ATTRA muaj ntau tsav ntau yam qhia txog kev ua teb Pawg neeg no pab qhia cov tuaj muaj ntawv kev caitsis ywg tshauj xws li mus thov ntaub ntawv, ua teb, thiab lub yam txog kev ua teb tsis ywg tshuaj.khaws ntawv, thiab sau koj cov ntawv. www.ioia.netwww.attra.ncat.org/organic.html#overview Tsev kawm ntawv siab uas muaj qhia txog ua teb tsisNational Organic Program (NOP) ywg tshuajQhov chaw no muaj kev qhia txog: tus neeg muaj daim Muaj ntau lub tsev kawm ntawv siab pib muaj kev qhiantawv tso cai rau nej, leej twg yuav nej cov khoom, thiab kev tshawb xyuas txog kev ua liaj teb tsis ywg tsh-NOP txoj cai & kev qhia rau cov ua teb, cov yuav txais uaj. Cov no yog Cornell, Tufts, thiab the universities ofkhoom, cov xa khoom & kiab khw, nej lub xeev & kev Arkansas, California, Iova, Michigan, Minnesota, Ohio,pab nyiaj txiag, thiab xov xwm lwm yam txog kev ua teb Oregon, North Carolina, Vermont, Washington, Westtsis ywg tshuaj. www.ams.usda.gov/nop Virginia, thiab ntau lu ntxiv. Lawv tau los mus koom uaXav paub tag nrho cov neeg uas usda tau tso chai los ua ke tshawb xyuas txog cov ua teb tsis ywg tshuaj.txoj laj kam no mus saib tau rau qhov website: www.organicaginfo.org.www.ams.usda.gov/nop/certifying agents/accredited.html Midwestern OrganizationsOrganic Farming Research Foundation (OFRF) Midwest Organic & Sustainable Education ServiceOFRF muaj kev pab rau cov neeg ua teb nrhiav nyiaj (MOSES) 715-772-3153; www.mosesorganic.orgtxiag, pab hais kev cai lij choj, pab kev qhuab qhia thiabnrhiav kev koom tes ntawm sawv daws cov ua liaj teb Minnesota Organic Farmers Info Exchange Programtsis ywgt tshuaj. www.ofrf.org 320-212-3008; http://mofie.coafes.umn.eduPage 10 ATTRA Phau ntawv qhia txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj
 11. 11. Ohio Ecological Food and Farm Association Montana Organic Association614-421-2022; www.oeffa.org 406-887-2869; www.montanaorganicassociation.orgNortheastern Organizations New Mexico Organic Commodity Commission 505-841-9065; http://nmocc.state.nm.usMaine Organic Farmers and Gardeners Association207-568-4142; www.mofga.org Oregon Tilth: 503-378-0690; www.tilth.orgNortheast Organic Network (NEON) Organic Farmer’s Guide to OSU518-583-4613; www.neon.cornell.edu www.extension.oregonstate.edu/catalogue/pdf/ em8835.pdfNortheast Organic Farming Association (NOFA)NOFA yog ib qhov kev sib koom ntawm 7 lub xeev, Texas Organic Farmers and Gardeners AssociationConnecticut, New York, New Jersey, Massachusetts, 877-326-5175; www.tofga.orgVermont, Rhode Island, the New Hampshire. QhovWebsite no muaj chaw uas nej nkag tau mus rau tej lub Washington Producers Tilthxeev. 203-888-5146; www.nofa.org (NOFA-NY yog lub 206-442-7620; www.tilthproducers.orgxeev muaj kev qhiav zoo txog nej daim ntawv kev cai:http://nofany.org/index.html) Washington State Dept of Ag Organic Food Program 360-902-1805; http://agr.wa.gov/FoodAnimal/OrganicSouthern Organizations & ResourcesCarolina Farm Stewardship Association919-542-2402; www.carolinafarmstewards.org Kev qhia txog khoom thiab kiabCenter for Environmental Farming Systems, Goldsboro, khw ua tsis ywg tshuajNC—NC State Univ., NC A&T Univ., and NC Dept ofAgriculture & Consumer Services919-513-0954; www.cefs.ncsu.edu/organic.htm ATTRA’s Resource Guide to Organic & Sustainable Vegetable ProductionFlorida Certified Organic Growers and Consumers Cov ntaub ntawv no qhia txog kev pab thiab tswv yim352-377-6345; www.foginfo.org rau cov neeg ua teb tsis ywg tshuaj. www.attra.ncat.org/attra-pub/vegetable-guided.htmlGeorgia Organics, Inc770-993-5534; www.georgiaorganics.org Cornell University Mus nrhiav hauv qhov chaw no yuav muaj ntau yamNCAT & IOIA’s Southern Organic Resource Guide qhia txog kev cog txiv, zaub, lwm yam khoom noj, misOrganic resources in the South including Ark., Ky., La., nyuj thiab lwm yam khoom nyob rau qaum teb sabMiss., and Tenn. www.attra.ncat.org/sorg hnub tuaj. www.organic.cornell.eduVirginia Association for Biological Farming Growing for Market540-745-4130; www.vabf.org Txhua hli phau ntawv no sau qhia txog kev ua liaj tebWestern Organizations & Resources thiab muag cov khoom tsis ywg tshuaj. Phau no yog qhia rau cov cog zaub thiab cog paj.Alternative Energy Resources Organization www.growingformarket.com406-443-7272; www.aeromt.org Organic Trade AssociationCalifornia Certified Organic Farmers831-423-2263; www.ccof.org OTA muaj website ua nej mus tshawb xyuas txog kev kawm txog tej yam xws li tu koj cov av thiab tu koj covColorado Organic Producers Association nroj thiab kab phem.970-588-2292; www.organiccolorado.org www.howtogoorganic.com/index.phpwww.attra.ncat.org ATTRA Página 11
 12. 12. New Farm Moses Fact Sheet—Qhov website no qhia txog cov neeg ua twb ua teb tsis Transitioning to Organic Dairy Productionywg tshuaj lawm seb lawv cov teeb meem xyog dab tsi. Ntawm no qhia txog kev tu nyuj tso mis hais txog pubNej muaj cuab kav mus sis tham email txog ntau tsav qhauv, kev hloov nyuj, tsev rau nyuj, thiab kev muajntau yam. tshuaj.www.newfarm.org www.mosesorganic.org/factsheets/transtodairy.htmlSustainable Vegetable Production: Start-up to Market Organic Dairy FarmingPhau ntawv no tus sau yog Vernon Grubinger. NRAES, Edited by Jody Padgham, MOSESIthaca, NY, 1999. http://mosesorganic.cmiregistration.com/ProductDetail.Muaj ntau yam uas nej yuav kawm tau txog txoj kev aspx/f0601df1-afa6-4af4-b07c-41f512c145fbua teb xws lis txoj kev khawb av, nej yuav siv dab tsi losua, ntaum twg nej yuav tsum cog nej cov qoob, yuav tiv Organic Livestock Healthcarethaiv lawv li cas, thiab yuav muag rau leej twg. Nwsqhia txog cov neeg ua yeej ua tau zoo lawm thiab seb Treating Dairy Cows Naturallylawv ho ua li cas. 607-255-8770 by Hue Karremannraes@cornell.edu, www.nraes.org www.acresusa.com/books/closeup.asp?prodid=1252&catid =12&pcid=2University of CaliforniaQhov website no coj nej mus saib ntau phau ntawv uas Alternative Treatments for Ruminant Animalslub tsev kawm ntawv siab hauv California sau txog kev By Paul Dettloffua teb tsis ywg tshuaj, thiab ntau yam nuj nqi rau cov Phau ntawv no tus sau yog ib tug kws tshuaj rau tsiaj taukhoom nej yuav cog. plaub caug tawm xyoo. Nws qhia rau nej seb nej yuav tuwww.sarep.ucdavis.edu/Organic/index.htm tshiaj zoo li cas thiaj yuav yooj yim rau nej; nws yuav qhia seb yog tsis pub tshuaj no yuav ua li cas thiaj tu tau zoo.Tu Tsiaj Tsis Tua Tshuaj http://mosesorganic.cmiregistration.com/ProductDetail. aspx/7aeaa484-533d-497e-852a-35c4060287c9Tu txhua yam tsiaj tsis tua tshuaj Northeast Organic Dairy Producers Alliance SiteLangston University Organic Meat Goat Ib qho chaw qhia rau nej cov tu tsiaj tso mis, qhov chawProduction Module no muaj tswv yim rau nej, xov xwm, thiab lwm yamQhov chaw no muaj kev qhia txog tu tshis tsis tua tsh- kev qhia.uaj, thiab nws muab tswv yim tseem ceeb rau nej uas www.nodpa.comyuav pab tau nej tu tshis zoo.www.luresext.edu/goats/training/organic.html Phau ntawv qhia txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuajMOSES Fact Sheet — Transitioning to organic sheep or (Hmong language translation ofgoat dairy production Organic Chronicles No. 1: Going Organic)Qhov no qhia txog tej yam nej yuav ua thiab tsis ua hais By Rex Dufour and Martin Guerenatxog kev tu tshi thiab tu yaj los tso mis. NCAT Agriculture Specialistswww.mosesorganic.org/factsheets/sheep-goatdairy.html English Version 2007 Hmong Translation by Shane TawrTu nyuj tsi tua tshuaj © 2010 NCAT Robert Armstrong, IllustrationsMoses Fact Sheet— Karen Van Epen, ProductionTransitioning to Organic Beef Production This publication is available on the Web at:Qhov chaw no yuav qhia ob peb yam rau nej txog kev tu www.attra.ncat.org/attra-pub/PDF/hmongchronicles.pdfnyuj tsis tuaj tshuaj hais txog kiab khw, tu nyuj, khaws IP364ntaub ntawv, pub qhauv, thiab saib kom lawv txhob Slot 364muaj kab mob. Version 051510www.mosesorganic.org/factsheets/transtobeef.pdfPage 12 ATTRA Phau ntawv qhia txog kev ua liaj teb tsis ywg tshuaj

×