Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osaamisen johtaminen

867 views

Published on

Osaamisen johtamisen hyvin pieni oppimäärä. Esitetty pidempänä versiona Hämeen Kauppakamarin koulutuksessa marraskuussa 2013.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osaamisen johtaminen

 1. 1. Osaamisen johtamisen ABC - hyvin pieni oppimäärä Ke 20.11.2013 Lahti 20.11.2013   Elina  Arasola     1  
 2. 2. 20.11.2013   Elina  Arasola     2   MIKSI      Yritysten  tai  liiketoiminnan  kehi7ämiseen  lii7yvät  toimet  kulminoituvat        lähes  aina  henkilöstökysymyksiin  ß  ZOOMAUS  HENKILÖSTÖÖN          Työn  ja  toimintaympäristön  jatkuva  muutos  edelly7ää  henkilöstöltä          ennennäkemätöntä  muuntautuvuu7a  ja  osaamisvaaKmusten  kasvua      ß  UUDEN  OPPIMINEN,  VANHAN  MUKAUTTAMINEN,  MUUTOSKYKY  JA  HALU          Osaamista  määriteltäessä  ja  arvioitaessa  on  tärkeää  tunnistaa  yhteys        osaamisen  ja  asiakkaan  saaman  hyödyn  välillä  ß  MIKÄ  OSAAMINEN  ON        KRIITTISTÄ  OSAAMISTA?          Yritys  pärjää  täsmälleen  niin  hyvin,  kuin  sen  henkilöstökin  ßTIEDETÄÄNKÖ,        MITEN  HENKILÖSTÖ  PÄRJÄILEE?        Vaaditaan  parempaa  ymmärrystä  osaamisesta  sekä  uudenlaista          suhtautumista  osaajiin  ß  OSAAMISAJATTELU,  HENKILÖSTÖSUHDE     Sisältö  
 3. 3. 20.11.2013   Elina  Arasola     3     Yrityksen  kilpailukyky  riippuu    enemmän  kuin  mistään  muusta  siitä,   mitä  siellä  osataan,     miten  tuota  osaamista  käytetään   ja  kuinka  nopeasK  kyetään  oppimaan  uu7a.     (Laurence  Prusak)    
 4. 4. •  Oppiva  organisaaKo   •  Jatkuva  parantaminen   •  Laatutyö   •  Hiljainen  Keto   •  Aineeton  pääoma     •  Inhimillinen  pääoma     Osaamisaja7elun  lähikytkökset     20.11.2013   Elina  Arasola     4  
 5. 5. Mitä  on  ”osaaminen”?   20.11.2013   Elina  Arasola     5     substanssi  /  amma/osaaminen     taidot  -­‐    kyvyt  /  poten8aali   8edot  –  opit   kokemus  -­‐  näkemykset   asenne  –  mo8vaa8o  -­‐  tahto   tavoi=eet  -­‐    intressit  -­‐  innostus   kontak8t  -­‐  verkostot  
 6. 6. à  Systemaa[sta  johtamistyötä,  jonka  tarkoituksena  on  turvata  yrityksen/ organisaaKon  tavoi7eiden  ja  päämäärien  edelly7ämä  osaaminen  nyt  ja   tulevaisuudessa.   à  Osaamisresurssin  oikea-­‐aikaista,  -­‐määräistä  ja  -­‐laatuista  kohdentamista.   à  Toimintaa,  joka  lisää  työniloa  ja  palautuu  tulokseen.   à  Kyvykkyy7ä  integroida  erillisiä  amma[taitoja.   à  Rohkeaa  kekseliäisyy7ä  henkilöstön  nykyisen  amma[taidon  uudenlaisille   sovelluksille.       Osaamisen  johtamisen  määritelmiä   20.11.2013   Elina  Arasola     6  
 7. 7. •  Osaamiset  ohjaavat  strategiaa   •  Työt  tehdään  projekKmaisesK,  aina  uusissa  osaamiskombinaaKoissa   •  Kehi7yä  ja  oppia  voi  mieleisellään  tavalla,  intressiensä  suunnassa   •  Uusia  työpaikalla  tapahtuvan  oppimisen  muotoja  käytetään   •  Kollegan  osaamista  arvostetaan  ja  hyödynnetään,  kaikkien  ei  pidä  osata  kaikkea   •  Osaamiseen  ja  oppimiseen  (epämukavuusalueiden  voimaan)  luotetaan   esimiestyössä   •  Osaamisen  todentumispaikkaa  ei  määrätä,  aikaansaannokset  ratkaisevat   •  Palaute7a  saadaan  ja  annetaan  epävirallisesK,  usein  ja  paljon   •  Osaama7omuudesta  ei  moiKta,  hyväkään  ei  aina  onnistu,  kokeileva  kehi7äminen   •  Osaamista  ei  sidota,  urasuunni7elua  tuetaan   •  Osaamisesta  iloitaan  ja  työstä  nauKtaan   KUVITTEELLINEN  CASE:  Osaamis-­‐intensiiivinen  yritys   20.11.2013   Elina  Arasola     7  
 8. 8. 20.11.2013   Elina  Arasola     8   Mitä  osaat?   Missä  olet  hyvä,  ellet  erinomainen?   Missä  kollegasi  on  erityisen  hyvä?   Mitä  haluat  osata  hyvin  /  paremmin?   Miten  toivot,  e=ä  osaamistasi  johdetaan?   Mistä  aloi7aa?     Herätä  keskustelua  osaamisesta.  
 9. 9. 20.11.2013   Elina  Arasola     9   Elina  Arasola,     Osaamisen  kehi7äjä,  tj.   SmartUp  Oy     p.  044  335  3908   elina.arasola@smartup.fi  

×