Successfully reported this slideshow.

ηφαίστεια

0

Share

Upcoming SlideShare
ηφέστια
ηφέστια
Loading in …3
×
1 of 25
1 of 25

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ηφαίστεια

 1. 1. Ηφαίστειο είναι η ανοιχτή δίοδος από το εσωτερικό της Γης (ή άλλου γεωειδούς ουράνιου σώματος) που επιτρέπει την εκροή ή έκρηξη ρευστών πετρωμάτων και αερίων από το εσωτερικό (μανδύας) στην επιφάνεια του στερεού φλοιού με την μορφή λάβας. Η δραστηριότητα αυτή οδηγεί στη δημιουργία ενός βουνού, το οποίο στην καθημερινή γλώσσα ονομάζουμε ηφαίστειο. Τα ηφαίστεια μελετά ένας ιδιαίτερος κλάδος της επιστήμης της Γεωλογίας, η Ηφαιστειολογία.
 2. 2. Σαντορίνθ: Έχει τθ μεγαλφτερθ καλντζρα όλου του κόσμου (!!) με φψος 300 m και διαμζτρου 11 km.
 3. 3. Μιλοσ. Ηφαίςτειο Φυριπλάκασ, φψουσ 220 m και διαμζτρου 1700 m. Νίςυροσ: Μια από τισ μεγαλφτερεσ καλδζρεσ ςτο κόςμο, με φψοσ 650 m και διαμζτρου 3000m.
 4. 4. Βεηοφβιοσ: Ο Βεηοφβιοσ βρίςκεται ςτθν παράκτια περιοχι του κόλπου τθσ Νάπολι και 9 km ανατολικά τθσ πόλθσ. Το κωνικό του ςχιμα ξεχωρίηει ςτον ορίηοντα ιδίωσ όταν φαίνεται από τθ κάλαςςα. Ο Βεηοφβιοσ είναι γνωςτόσ κυρίωσ για τθν ζκρθξθ του 79 μΧ. που κατζςτρεψε τισ πόλεισ Πομπθία και Ηράκλεια (Herculaneum).
 5. 5. Ο Βεηοφβιος είναι ζνα βουνό-θφαίςτειο ςτισ δυτικζσ ακτζσ τθσ Ιταλίασ και ςε απόςταςθ 12 χλμ. από τθ Νάπολθ. Μζχρι το 79 μΧ., το κεωροφςαν ςαν ζνα απλό βουνό. Ο Στράβωνασ μάλιςτα λζει ότι το βουνό Ουεσούϊον (ζτςι αποκαλεί το Βεηοφβιο) ιταν ςκεπαςμζνο με ωραίουσ αγροφσ, εκτόσ από τθν κορυφι του, που ιταν επίπεδθ, μαφρθ και ςκεπαςμζνθ εδϊ και κει και βγάηει το ςυμπζραςμα ότι το βουνό είχε πάρει φωτιά και είχε καεί, αλλά θ φωτιά ζςβθςε, επειδι ζλειπε το καφςιμο υλικό. Η πρϊτθ ζκρθξθ του Βεηοφβιου ςφμφωνα με τουσ ιςτορικοφσ, που κατάςτρεψε ολοκλθρωτικά και εξαφάνιςε μζςα ςτισ λάβεσ τθσ τρεισ μεγάλεσ πόλεισ, τθν Πομπθία, το Ηράκλειο και τισ Σταβίεσ, ζγινε το 79 μΧ.
 6. 6. Η Αίτνα είναι ζνα ενεργό θφαίςτειο ςτισ ανατολικζσ ακτζσ τθσ Σικελίασ, το μεγαλφτερο και υψθλότερο ενεργό θφαίςτειο ςτθν Ευρϊπθ (φψοσ 3.350 μζτρα). Η Αίτνα καλφπτει ζκταςθ 1190 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων με περιφζρεια βάςθσ 140 χιλιόμετρα, δθλαδι είναι τρεισ φορζσ μεγαλφτερθ από το Βεηοφβιο. Είναι από τα πιο ενεργά θφαίςτεια ςτον κόςμο. Αν και οι εκριξεισ του μπορεί να είναι μερικζσ φορζσ πολφ καταςτροφικζσ, γενικά δεν κεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και χιλιάδεσ κάτοικοι ηουν ςτισ πλαγιζσ του θφαιςτείου και τισ γφρω περιοχζσ. Το γόνιμο ζδαφοσ είναι κατάλλθλο για εκτεταμζνεσ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ.
 7. 7. 1. Το θφαίστειο Mount Merapi Ινδονθσία
 8. 8. 2. Ηφαίστειο Papandayan Ινδονθσία
 9. 9. 3. Βεηοφβιος Ιταλία
 10. 10. 4. Αίτνα Σικελία
 11. 11. 5. Yellowstone Καλντζρα πάρκο Yellowstone ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ
 12. 12. 6. Ηφαίστειο Sakurajima strato Ιαπωνίασ
 13. 13. 7. Ηφαίστειο Νιραγκόνγκο Κονγκό
 14. 14. 8. Ηφαίστειο Popocatepetl Μεξικό
 15. 15. 9. Ηφαίστειο Sierra Negara νθςί Isabel
 16. 16. 10. Ηφαίςτειο Teide νθςί Τενερίφθ τθσ Ιςπανίασ
 17. 17. Κάποια από τα video που μποροφμε να παρακολουκιςουμε ςτο YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature= player_detailpage&v=L6oAZZVQLT4 http://www.youtube.com/watch?feature= player_detailpage&v=VMtZ8pgSoa0
 18. 18. EIRHNH IORDANIDOU

×