Process mining tools and defines

1,209 views

Published on

Process mining

Published in: Business

Process mining tools and defines

 1. 1. ‫مروري بر روشها و ابزارهاي فرآيندكاوي‬ ‫دانشگاه صنعتي اميركبير‬ ‫دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات‬ ‫استاد : جناب آقاي دكتر شجري‬ ‫استاد راهنما : جناب آقاي دكتر هاشمي گلپايگاني‬ ‫دانشجو : الهام سادات آذريان‬
 2. 2. ‫مفاهيم‬ ‫فرآيندكاوي تجاري (پايش فرآيندهاي تجاري): واكشي يك مدل فرآيند صريح از تاريخچه‬ ‫رخدادهاي موجود‬ ‫رخداد :يك عملكرد از يك فعاليت مرتبط با فرآيندي خاص كه در يك تاريخچه ثبت شده‬ ‫است.‬ ‫تاريخچه رخداد : مجموعه اي از رخداد ها كه بعنوان ورودي پايش فرآيند استفاده مي شود.‬ ‫كشف فرآيند‬ ‫طراحي فرآيند‬ ‫پايش‬ ‫فرآيند‬ ‫تنظيم مجدد فرآيند‬ ‫تصويب فرآيند‬
 3. 3. ‫اهداف‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫كشف اتوماتيك مدل يك فرآيند با مشاهده اطالعات ثبت شده توسط سيستم هاي‬ ‫اطالعاتي سازماني )‪(LIS‬‬ ‫واكشي اطالعات از تاريخچه رخدادها به هدف به تصوير كشيدن فرآيندهاي تجاري آنطور‬ ‫كه انجام شده است‬ ‫تاثير در بهبود هوش فرآيندهاي تجاري )‪ ،(BPI‬مانيتورينگ فعاليتهاي تجاري )‪، (BAM‬‬ ‫مديريت فرآيندهاي تجاري )‪ ، (BPM‬تحليل فرآيندهاي تجاري و پايش جريان كار‬ ‫كشف فرآيندهاي تجاري جاسازي شده در سيستم هاي اطالعاتي قديمي به منظور‬ ‫نگهداري دانشهاي تجاري پيشين و همتراز نمودن آنها با دانش هاي كنوني و مدرن نمودن‬ ‫سيستم هاي اطالعاتي‬ ‫مهندسي معكوس فرايندهاي كسب و كار‬ ‫پايش فرايند‬ ‫---‬‫---‬‫----‬
 4. 4. ‫فرضيات‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ثبت رخدادها امكانپذيراست، بطوريكه ما اطالعاتي در مورد ترتيب اجراي رخدادهاي يك‬ ‫نمونه در دسترس داريم.‬ ‫همه رخدادها ثبت شده است و ما رخداد پنهان نداريم.‬ ‫1‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫ثبت رخداد‬ ‫پايش فرايند‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫مدل فرآيند‬ ‫‪IT‬‬ ‫سازمان‬
 5. 5. ‫مراحل پايش فرايندهاي تجاري‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫واكشي رخدادهاي ثبت شده از تاريخچه (توسط ابزارهايي، اين تاريخچه ها ايجاد مي‬ ‫شوند)‬ ‫كشف ترتيب و توالي و روال رخدادها به شكل يك فرآيند نمونه‬ ‫تحليل و مدلسازي نمونه فرآيندهاي استخراج شده‬ ‫كشف و استخراج دانش از اين فرآيندها‬ ‫طراحي مدل بهينه براي فرآيندها‬ ‫تنظيم مجدد سيستم ها به منظور اجراي مدل فرايند بهينه‬ ‫سيستم اطالعاتي‬ ‫رخدادها‬ ‫كشف‬ ‫تاريخچه‬ ‫فرآيند‬ ‫بهينه سازي‬ ‫گسترش‬ ‫مدل فرآيند‬
 6. 6. ‫ضرورت پايش فرايندهاي تجاري‬ ‫علل نياز به تحليل و پايش فرايندهاي تجاري:‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫نياز به انتقال سريع تر اطالعات‬ ‫نياز به تصميم گيري سريع‬ ‫پاسخگويي به رشد سفارش كاالها‬ ‫نياز به تطبيق با تغييرات در تقاضاهاي جديد‬ ‫رشد بازارهاي رقابتي‬ ‫تقاضاي مشتريان براي بازه هاي زماني كوتاه تر پاسخ به تقاضاها‬
 7. 7. ‫ديدگاه هاي پايش فرايندهاي تجاري‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫ديدگاه فرايند )?‪(HOW‬‬ ‫ديدگاه سازماني )?‪(WHO‬‬ ‫ديدگاه نمونه )?‪(WHAT‬‬ ‫ديدگاه فرايند بر فعاليتها و ترتيب اجراي آنها تاكيد دارد. (كنترل جريان فرايندها)‬ ‫ديدگاه سازماني تاكيد بر ايجاد كننده هاي يك فرايند دارد يعني كدام فرد و نقش در فرايند‬ ‫درگير بوده است و چگونه به آن مرتبط است.‬ ‫ديدگاه نمونه، وارد ريز مشخصات يك نمونه فرايند مي شود به معناي ويژگيهايي كه مي تواند‬ ‫يك مسير را از مسير ديگر مجزا كند.‬
 8. 8. ‫چالشهاي پايش فرآيندهاي تجاري‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫پايش وظيفه هاي پنهان‬ ‫پايش وظايف تكراري‬ ‫پايش ساختارهاي ‪Non-Free-Choice‬‬ ‫پايش حلقه ها‬ ‫مواجه با اختالل )‪(Noise‬‬ ‫مواجه با نواقص )‪(Incompleteness‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫استفاده از زمان‬ ‫پايش ديدگاهها‬ ‫جمع آوري داده از منابع نامتجانس‬ ‫تجسم نتايج‬ ‫تحليل دلتا‬
 9. 9. ‫فناوريهاي پايش فرايندهاي تجاري‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫فناوري نواحي و سيستمهاي انتقالي )‪(Transition systems and regions‬‬ ‫فناوريهاي خوشه بندي )‪(Clustering techniques‬‬ ‫رويكرد اكتشافي )‪(Heuristic approach‬‬ ‫فناوريهاي تكاملي )‪(Evolutionary techniques‬‬ ‫راه حل پايش توصيفي )‪(Declarative mining approach‬‬
 10. 10. ‫ابزارهاي پايش فرايندهاي تجاري‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪( Futura Reflect‬نرم افزار بعنوان سرويس – پايش فرايند – پايش شبكه هاي اجتماعي – پويا‬ ‫نمايي فرايند – تحليل كارايي – سرويس برپايه مشاوره)‬ ‫‪( Fluxicon‬نرم افزار بعنوان سرويس – پايش فرايند اتوماتيك– پايش شبكه هاي اجتماعي – شرح‬ ‫جزئيات اجراي فرايند– شناسايي تنگناها– به تصوير كشيدن جريان كنترل فرايند – مستندسازي‬ ‫فرايند – نزديك نمودن اهداف فرايند با اهداف واقعي - سرويس برپايه مشاوره)‬ ‫‪( ARIS Process Performance Manger‬اندازه گيري هاي كمي اشيا – تصوير كشيدن‬ ‫لحظههاي فرايند– ديد مجتمع شده در قالب گانت چارت يا گراف – ترتيب و هم پوشاني فرايندها)‬ ‫‪( BPM One‬پايش فرايند – دوباره سازي مدل فرايند)‬ ‫)‪( Fujitsu Automated Process Discovery Service (APDS‬تحليل رخدادها –‬ ‫شناسايي تنگناها –شناسايي ناكارامدي ها – تحليل دلتا)‬ ‫‪( XESame‬تبديل كننده تاريخچه رخداد به فرمت استاندارد ‪)XES‬‬ ‫‪( ProM‬متداول ترين و كامل ترين فريم ورک پايش فرايند – متن باز – تركيبي از كليه ابزارها)‬
 11. 11. ‫6‪ProM‬‬ ‫يك تاريخچه رخداد‬ ‫‪ XES‬را كه از‬ ‫بدست‬ ‫‪XESame‬‬ ‫آمده در 6‪ ProM‬نشان‬ ‫مي دهد:‬ ‫نمونه ها 3‬ ‫رخدادها 81‬ ‫كالسهای رخداد 8‬ ‫انواع رخداد 2‬ ‫ايجاد كننده ها 4‬
 12. 12. ‫6‪( ProM‬ادامه)‬ ‫يك مدل فازي در ‪ ProM‬را نشان مي دهد كه از اجراي پالگين ‪ Fuzzy miner‬برروي مثال نتيجه‬ ‫شده است. مدل فازي نظم بين فعاليتها را نشان ميدهد.‬
 13. 13. ‫استانداردهاي فرايندكاوي‬ ‫مرحله كشف فرايند‬ ‫مرحله تصويب و طراحي فرايند‬

×