Successfully reported this slideshow.

Michael newton lelkünk útja i.

5,645 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Michael newton lelkünk útja i.

 1. 1. Lelkünk Junmm xmmutia Lelkünk útja I. Létünk titkai dr. Michael Newton AGYKONTHOLL LÉTÜNK TITKAI "Nem.
 2. 2. A mű eredeti címe: Journey of Souls (Case Studies of Lile Between Lives) Az eredeti mű kiadója: Llewelyn Pubícations P. O. Box 64363, St. Paul MN 55164-0333 USA tvwwllewlyncom (i) Michael Newton. 1996 Hungarian edition 2. jav-itott kiadás Fordította: Angster László Lektorálta: dr. Demjén László Szerkesztette: Sólyom Ildikó 0 Agykontroll Klt. Budapest. 2002 (tetess-olts l ISBN 963 7959 81 5 Minden jog fenntartva. beleértve a konyv bámiely részének bármilyen módon iorténó reprodukálását. Boritóterv és nyomdai előkészítő munkák: 88.8 Grafikai Stúdió Kft. (lel: 208-5964) Készült: az lMiPrint Kit. nyomdájában. Nyíregyháza (tel: atyám-Sás) Felelős vezető: Nagy Imréné Ajánlás Peggynek. szeretett feleségemnek és lélektársamnak Köszönet Hatalmas segítséget nyújtó feleségemen kívül köszönettel tartozom még Norali Maypernek. John Faheynek és azon ismerőseimnek, akik - időt nem kímélve - szerkesztéssel. tanácsokkal és biztatássai segítették munkámat. Köszönet továbbá valamennyi ldiensemnek, akiknek a kitartása lehetővé tette ezt a kutatást, mert igy együtt utazhattuk be lelkük útjait. A szerzőről Dr. Michaei Duff Newton pszichoterápiából doktorált, s tagja az Amerikai Pszicholó- gusok Szövetségének. Felsőoktatási intézményekben folytatott oktatói és pszicho- terápiás tevékenységet. Évekig dolgozott csoportterápiában kábitoszeresekkei is. Jelenleg a magánpraxisában viselkedesmódositássai foglalkozik, illetve abban se- giti a hozzáfordulókat. hogy kapcsolatba léphessenek magasabb spirituális lényük- kel. Saját korregnessziós technikájának fejlesztésével Newton doktor fölfedezte, hogy lehetséges a klienseit az előző életeik emlékein túl, az annál jelentősebb köztes lét- be is eivinni, ahol megtapasztalhatják lelkük halhatatlanságát. Ezen első könyve Newton doktor sokéves. szeliemvilággal kapcsolatos kutatási anyagát összegzi. A szerző történész. amatőr csillagász, világutazó és lelkes hegymászó is. Korábban Los Angelesben élt. újabban azonban feleségével, Peggyvel. a Sierra Nevada hegy- ségben lakik. Észak-Kaliforniában. Hogyan írhat a szerzőnek? Ha kapcsolatba szeretne lépni Newton doktorral, vagy további infonnációt kíván kapni a könyvben irtakról. akkor írjon a Uewellyn Worldwlde kiadóba. és mi továbbit- juk kérését a szerzőnek. A kiadó és Newton doktor is örömmel veszi a leveleket, és szívesen hall arról. hogy milyen élményt nyújtott a könyv, s hogy miben segített az olvasóknak. A Lleweliyn Woridwide nem tudja garantálni, hogy a szerzőnek írt min- den egyes levélre válasz érkezik, de valamennyit továbbítjuk. A következő címre írhat: Michaei Newton, Ph, D. c/ o Uewellyn Woridwide P.0.Box 64383, Dept. K499-5 St. Paul, MN 55164-0383. U. S.A Kérjük, mellékeljen egy saját címmel és bélyeggel ellátott borítékot vagy 1S-t a költsé- gek fedezésére! Ha az Egyesült Allamokon kívülről ir, mellékeljen nemzetközi postai válasz-levelezőlapot!
 3. 3. Fölismered majd: a rejlett ország, hol ki lélek, mind megszáll. Az úr feléje ott vezet, hol köddé foszlik a halál. Időtlen áliáná ez úr, s rait' vezérlő fáklya imbolyog, feledte éber értelem. de révületben fölragyog. M. N. (D. Gábor Zollán ÍDtÚláSa] Tartalomjegyzék Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1. fejezet A halál és a távozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. leiezet: A szellemvilégba vezető átjáró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3. fejezel: A hazatérés . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 27 4. fejezet: A félresiklott lélek . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 41 5. fejezet: Az eligazodás . . . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 6. fejezet: Az átmenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 7. fejezel: Az elhelyezkedés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 8. fejezet: A vezetőink . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 90 9. fejezel: A kezdő lélek . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 105 10. feiezet: A haladó szlntü lélek . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 122 11. fejezet: A fellelt lélek . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .141 12. fejezet: Az élet kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 13. fejezet Új mm választunk . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .1a4 14. fejezet: Indulás előtt . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 206 15. felemet: Az úlreszlllelás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Befejezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
 4. 4. Bevezetés Fél Ön a haláltól? Szokott azon töprengeni. vajon mi történik majd Önnel, miután meghalt7 Lehetséges tán. hogy a lelke valahonnan máshonnan jött. és majd vissza- ter oda, miután a teste meghalt. vagy ez csak a halálfélelsm okozta ábránd? Paradox módon az embernek - a Föld élőlényét közül egyedül - le kell küzdenie magában a halűféleimet ahhoz. hogy mrmáfrs életet éljen. Biológiai ösztönünk azon- ban sohasem engedi elfelejtenünk ezt a létünket fenyegető veszélyt. Ahogy öreg- szünk. a halál gondolata egyre nagyobb teherként nehezedik vállunkra. Meg a vallá- sos emberek is félnek attól. hogy a halállal véget ér személyes létezésük. A halállal kapcsolatban a megsemmisüléstől való félelmünk a legszörnyüab. hogy minden kapcsolatunk megszdrad majd a családunkkal és a barátahkloal. A halál végső soron mhden földi célunkat hiábavalóvá teszi. Ha a halállal valóban minden véget érne számunkra. akkor az élet valójában ér- telmetlen lenne. Egy különös. bennihk rejlő erő azonban lehetővé teszi. hogy fogal- mai alkossunk a túlvilágról. és érzékeltünk valamilyen magasabb rendű hatalmat söt örök lelket. Ha tényleg van lelkünk. akkor mi történik vele a halál titán? Valóban létezik-e értelmes lelkekkel tell mennyország a fizikai vílágunkon túl? Ha létezik. vajon hogyan néz ki? Mit leszünk, ha odakerülünk? Létezik-e egy feljebbvaló lény. aki azt a paradicsomot irányítja? Mindezek a kérdések az emberiség történelmével egyidősek, és eddig számunkra többnyire megválaszolatlanok maradtak. A halál utáni élet rejtelmei a legtöbb ember számára titkok maradnak Ennek oka a lelki identitásunkra vonatkozó. belénk épített ernlékezésbloldt. amely - tudatos szinten - elősegíti a lélek és az emberi agy összekapcsolódását. A közelmúltban több olyan. a klinikai halál állapotába kenilt ember beszámolóját hallhatták vagy ol- vashatták sokan. akik hosszú alagutat és erós lényeket láttak. sót némelyikük rövid időre még barátságos lelkekkel is találkozott Ám a számos, reinkamációval kap- csolatos könyvben szereplő beszámolók egyike sem nyújtott szántatta sokkal töb- bet. mint a halál utáni létbe történő rövid bepillantást. Ez a könyv egy intim napló a lelki világról. Megamyi konkrét esettanulmányt tar- talmaz. amelyek sokatmondó részletességgel tárják lel, hogy pontosan mi is lesz velünk. miután a földi életünk véget ér. Az olvasó igy a spirituális alagúton átkelve maga is beléphet a szellemvilágba. hogy megtapasztalja. mi történik a lelkekkel, mi- elótt egy másik testben visszatérnek a Földre. Jómagam természetemnél fogva szkeptikus vagyok. bár ez a könyv tartalmából nem fog kitűnni. láiintkai pszichológusként és hipnoterapeutaként a pszichés rend- ellenességek kezelését oélzó viselkedesrnódositás a szakterületem. Munkám java részét a pácienseim úgynevezett kognitív átfonnálása teszi ki. A terápia során segí- tek nekik gondolatait és érzelmeik ósszekapcsolásában. hogy viselkedésük úia egészségessé váljon. Közösen derítjük ki hiedelmeik jelentését. funkcióját és követ- kezményeit, mivel az az alapelvem. hogy képzelt mentális probléma nem létezik. Praxisom kezdetén pácienseim halál utáni dologra vonatkozó minden kérését visszautasítottam, mivel ragaszkodtam a hagyományos terápiás módszerhez. Amíg a zavaró emlékek és a gyermekkori trauma eredetének meghatározására a hipnózis és a korregresszió technikáját alkalmaztam. n'ai éreztem. hogy túl kockázatos és szakszerűtlen lenne bármiféle kísérletet tenni pácienseim korábbi eletainak eléré- sére. A reinkarnáció és a metafizika iránti érdeklődésem csupán intellektuális kiván- cslsag volt mindaddig, míg egy fiatalember fájdalomkeaalésérl nem kezdtem dolgozni. A páciensem a jobb oldalát színtelenül gyötrő fájdalomra panaszkodott. A hipno- twmiaegyikmódszeraatájdalomkezeiésére, hogyrávesszükapécienstafüdalom növelésére. ezzel megtanítva, hogyan tudja csökkenteni. és igy korltrollálrti azt. Az egyik fájdalomnövelő kezelésen páciensem úgy erősítette kínját, hogy elképzelte. amiit késsel döfködik. Eme képzet eredetét kirtatva végül fölledtem, hogy előző éle- tében az első világháborúban elesett katona volt. akit Franciaországban egy bajo- nettel öltek meg. Végül is - közös munkával - sikerült megszüntetnllnk a fájdalmát. Pácienseim biztatására azzal kezdtem kísérletezni, hogy néhányukkal időben távolabbra. az utolsó születésük előttre mentünk vissza. Kezdetben attól tartottam, hogy klienseim aktuális szükségletei. hiedelmei és félelmei fantáziált emlékképeket szülnek majd. Azonban hamarosan rájöttem. hogy mélyen gyökerező emlékeink a múltbai élményeink olyan teljes sorát kínálják föl. amelyek túl valószerűek és logi- kusan egymáshoz kapcsolódóak ahhoz. hogysem figyelmen kívül hagyhatnánk őket. Beláttam. hogy a terápia szempontjából rendkívül jelentős a korábbi életeink ese- ményei és a mai énünk közti kapcsolat. Ezután egy fantasztikus főlledezésbe botlottam. Rájöttem. hogy a hipnotizált személy lelki szemén keresztül be lehet kukkantani a szellemvilégba. és leírást kap- hatunk arról. hogy ml történik a földi életek közötti időszakban! Egy középkorú nó esete tárta föl számomra a szellemvllág ajtaját. A hölgy remek hipnózisalanynak bizonyult. Abban a rendkívül érzékeny állapotban szántott be ma- gányáról és elszigeteltségérzéseröi. amikor épp befejezte a legutóbbi életére való visszaemlékezést. Ez a kivételes személy szinte magától jutott a módosult tudat- áilapot legmélyebb szintjére. Véletlenül úgy fogalmaztam meg instrukciómat, hogy . most térjen vissza a társai elvesztése miatti bánatának a forrásához". Meggondo- latlanul a spirituális visszaemlékezés egyik hivószavát is alkalmaztam. mert meg- kérdeztem: miányzür-e ismerőseinek egy konkrét csoporüa? " Hirtelen sírni kezdett. Mikor azt kértem. mondja el. mi a baj. kifakadt: .Az én cso-
 5. 5. portomból hiányoznak néhányan. és ezért vagyok ilyen magányos a Földön. " Össze- zavarodtam. Megkérdeztem. valójában hol is található barátainak e csoportja, "itt. az otthonomban - válaszolta -. most is épp őket nézem! " Miután befejeztem páciensemmel a foglalkozást, és a vele készített magnófelvé- teléket tanulmányoztam. rájöttem. hogy a szellemvilág megtalálásához ki kell széle- sitenem a korábbi életre vonatkozó regresszlót. Számos könyv foglalkozik az előző életekkel. de egyikben sem találtam a lélekként élt életről szóló beszámolót. illetve arra vonatkozó útmutatásL hogy miként férhetünk hozzá valakinek a spirituális emlé- keihez. Ugy döntöttem, magam végem el az ehhez szükséges kutatást. és gyakor- lással fejlesztettem készségemet, hogy klienseimen keresztül mintegy beléphessek a szellemvilágba Azt is megtapasztaltam. hogy terápiás szempontból sokkal többet jelentett klienseim számára, ha megtaláltam helyüket a szellemvilágban, mint ha elő hívtuk előző földi életeik emlékeit Miként lehetséges hipnózissal elérni a lelket? Képzeljük el az elmét három. egy- másban elhelyezkedö. egyre kisebb sugarú. koncentrikus körként! Ezeket a köröket egymástól csak a hozzájuk kapcsolódó tudatállapot rétegei választják el. A legkülső réteg a tudatos elménknek felel meg. amely elemző és ítéletalkotó. okfejtő gondolko- dásunk forrása. A következő réteg a tudatalatti szintje. ahová a hipnózis elején ér- kezünk meg. hogy hozzáférhessünk az abban raktározódó mostani és korábbi ele- teinkre vonatkozó emlékekhez. A harmadik a legbelső mag, amelyet manapság tu- datfölötti elmének nevezünk. Beh a részen férhetünk hozzá lényünk legmagasabb szintü központjához. ahol már egy magasabb erő kifejeződései vagyunk Atudatfölöttl ad otthont valódi identitásunknak, amelyet kiegészít a tudatalattink, ahol a számos. korábbi éietünkbeli alteregónk emlékei tárolódnak A tudatfölötti valószlnüleg már nem Is egy különálló szint, hanem a lélek maga. A tudatfólötti a bölcsesség és a rálátás legmagasabb központja, és a halál utáni életre vonatkozó valamennyi információm ettől az intelligens energiától származik Vajon mennyire megbízható eszköz a hipnózis az igazság kiderítésére? Tudni kell, hogy a hipnózisban lévő emberek se nem alszanak. se nem hallucinálnak. Nem álmodunk időrendi sorrendben, és nem is hallucinálunlt irányított módosult tudat- állapotban. A hipnózisba kerülő személy agyhullántai az éber állapotra jellemző béta- frekvenciáról fokozatosan a meditatív alfaszintre lassulnak. majd a még alacsonyabb frekvenciájú thétatartomány valamely szintjén állnak meg. Thétában az ember hipnó zisban van, nem pedig alszik. Alváskor alacsonyabb frekvenciára. deltára kapcso- lunk, ahol agyunk üzenetei a tudatalattinkba kerülnek. hogy aztán az álmainkban szellözzék ki magukat. Thétában azonban a tudatos elme nem tudattalan. s ezért valamennyi memóriacsatornánk nyitott állapotában tudunk ilyenkor üzeneteket be fogadni és küldeni. A hipnózisban lévő személyek a tudataiattijukban látott képekről és hallott be- szélgetésekröl tényleges megflgyelésekként számolnak be. A föltett kérdésekre az alanyok ugyan nem tudnak hazugsággal válaszolni. de előfordulhat. hogy félreértel- mezik a tudatalattijukban látottakat. ahogy azt olykor tudatos állapotban is meg- tesszük. Hipnózisban az ember nem tud mit kezdeni azzal, amit nem tart igaznak A hipnózist kritizálók úgy vélik. hogy ebben a tudalállapotban az alany képes emlékeket tabrikálni. illetve a hipnotizőr szuggerálta elméleti struktúrához igazodó válaszokat adni. Én ezt téves általánositásrlak tartom. Munkám során minden ese- tet úgy kezelek. mintha azt az információt először hallanám. Ha egy kliensem képes lenne valamilyen módon felülkerekedni a hipnózison. és szántszándékkal fantáziál- na a szellerrrvilágról, vagy szabadon asszociálna a halál utáni életről alkotott gondo- tatai alapján. úgy válaszai hamarosan összeegyeztethetetlenek lennének a többi esetekből kapott beszámolókkal. Munkám elején megtanultam az alapos kereszt- kérdések föltevésének fontosságát, és semmi bizonyítékot sem találtam arra, hogy bárki is meghamisitaná a spirituális tapasztalatait. csak hogy a kedvemben járjon. sót, nem ritka. hogy pácienseim kijavítanak. ha állításaikat félreértelmezem. Ahogy nőtt az esettáram. a próbálgatás módszerével dolgozva rájöttem. ml a szellemviléggal kapcsolatos kérdéseim tóltevésének a helyes sorrendje. A fölöttes tudatállapotban lévő alanyok nem igazán motiváltak, hogy önként tájékoztassanak a szellemvilágbell Ielkl élet teljességéről. Az embernek a megfelelő ajtóhoz a megfe- lelő kulccsal kell rendelkeznie. A szellemvilág különböző részeinek emlékeibe törté- nó bejutás módszerét azáltal sikerült tökéletesltenem. hogy tudtam. az illés alatt mikor. melyik ajtót kell kinyitnom. Ahogy esetről esetre haladva egyre magabiztosabbá váltam, egyre többen érez- ték. hogy otthonosan mozgok a témában. és természetesnek vették. hogy beszélje- nek róla. Klienselm közt előfordultak mélyen vallásos személyek. míg mások sem- milyen konkrét spirituális hittel nem rendelkeztek. A legtöbben valahol az emlltett két véglet közt helyezkedtek el, ilyen-olyan, vegyes, egyéni világnézettel. kutatásom előrehaladtával azt a megdöbbentő tényt tapasztaltam, hogy miután az alanyaim a korregresszió során visszakerültek lélekállapotukba. meglepően egybehangzó információt adtak a szellemvilágról. A lélekként élt életről adott beszámolóikban még a szóhasználat és a földrajzi lelrás is egyezett. A sok pácienstöl származó, rendklvül hasonló élménybeszámolók ellenére folya- matosan próbáltam ellenórizni állításaikat. és igazolni a lélek funkcionális tevékeny- ségét. A kliensektől kapott információk között ugyan olykor akadt némi különbség. de ez sokkal inkább a lelkek eltérő fejlettségi szintjével függött össze. mintsem az- zal. hogy alanyaim különbözőképpen látták volna a szellenwllágot. A lortatás rendldvül lassú volt. de eseteim számának nőttével végül kirajzolódott előttem egy modell arról az őrök világról, ahol a lelkünk él. A szellerrrvílággal kapcso- latban olyan gondolatokra bukkantam. melyek a Földön élő lelkek által vallott egye- temes igazságokat is tartalmaznak Éppen az a tény győzött meg klienseim állítá- sainak tiihetőségéról, hogy a nálam járt igen soldéle ember egybehangzóan ugyan-
 6. 6. ezekről az igazságokról szólt. Egyetlen egyházhoz sem tartozom. tehát nem vagyok vallásos, kutatásaim eredményeként mégis azt találtam. hogy halálunk után olyan helyre érkezünk. ahol gondosan irányított rend uralkodik. és csodálattal ismertem tel. hogy életünk és az életünk utáni időszak történései mögött hatalmas tervszerű- ség. húzódik meg. Ugy gondoltam, hogy kutatási eredményeim ismertetésére az esettanulmány módszere a legmegfelelőbb, mert igy az olvasó önmaga értékelheti pácienseim emle- kezéseit a halál utáni életről. Minden kiválasztott. bemutatandó eset a kliensem és köztem lezajlott beszélgetést tartalmazza Az esetek bizonyítékául az üléseken készí- tett magnólelvételek szolgálnak. E könyvnek nem pácienseim korábbi életernek a bemutatása a célja. hanem az, hogy azok miként függenek össze a szellemvilagban szerzett tapasztalataikkal. A könyv első fejezeteiben található esettanulmányok leirják. hogy milyen formá- ban jelennek meg a lelkek. és hogy miként működnek. Ez segítség azoknak az olva- soknak. akiknek esetleg problémát okoz a lelek nem fizikai valóságában való elkép- zelése. Bizonyos mértékig minden esettanulmányt lerövidítettem, részben a hely szűke miatt, részben pedig azért. hogy az olvasó rendszerezett, átlátható képet kap jon a lelkek tevékenységéről. A fejezeteket úgy szerkesztettem meg, hogy azok a szellemvilágba érkezést. az ott zajló történéseket. majd az onnan történő távozást ismertessek. Mindezt némi egyéb, spirituális jellegű információval is kiegészitettem, A lelkeknek a haláltól a következő inkarnálódásukig tartó útjának e könyvben olvasható leírása tizéves munkám gyümölcse. Eleinte igencsak meglepett. hogy vannak emberek. akik hosszú. előző életeik után is tisztábban emlékeznek lélekként megélt életeikre. mint a mostanira. Valami miatt azonban egyik kliensem sem tudta fölidézni az ebben a könyvben bemutatott lelki tevékenységek teljes kronológiáját, Egyesek a szellemvilági életük egyik. míg mások annak valamely másik részletére emlékeznek tisztán. s a többi aktivitásról csak meglehetősen ködös emlékképeik vannak. Következésképpen úgy láttam. hogy még e 29 esetleírással sem tudtam maradéktalanul átadni olvasóimnak azt a rengeteg információt, amit a szellemvilág- ról összegyűjtöttem. Ezert a könyvem a felsorolt 29 eseten klvül más klienseimtől hallott részleteket is tartalmaz Előfordulhat. hogy egyik-másik esetnél kissé erőszakosnak tartja majd azt, ahogy páciensemet faggattam. A hipnózisban azonban fontos. hogy az alanyt a kiválasz- tott nyomvonalon tartsuk. A szellemvilágban járva ezt még határozottabban kell megtenni, mint amikor egyszerűen csak a korábbi életekben szerzett információt gyűjtjük be. Módosult tudatállapotban a legtöbb ember hajlamos engedni. hogy ü- gyelme szabadon vándoroljon jelenetről jelenetre. a számára érdekes történések ki- bontakozását ligyelve. Klienseim gyakran kérik. hogy maradjak csöndben, mert akkor szabadon élvezhetik a lélekként megélt élményeiket. Igyekszem ugyan ked- ves és megértő lenni. de mivel egy-egy pácienssel sokszor csak egyetlen alkalom- 10 ma] találkozhatok, ezért - ha eredményt akarok eléml - kénytelen vagyok határo- zottan terelni beszélgetésünk menetét. Sokan nagy távolságot tesznek meg. hogy ejjöjjenek hozzám. és olykor csak egyszer tudnak fölkeresni. v Nagyszerű élmény látni az emberek arcán a csodálkozást. amikor a hipnózis véget ér. Azok száma-a. alaknak lehetőségük nyilt bepillantani halhatatlansagunkba. az önismeret erőt adó új mélysége tárul föl. Mielőtt fölébresztem a pacienseimet, gyakran adok nekik olyan poszthipnotikus utasítást. hogy emlékezzenek a hipno- zlsban előjött emlékeikre. A szellemvilágban lelkekként megélt életük tudatos isme- pete és a bolygókon leélt fizikai létezések történetére való emlékezés növeli energiá- jukat, és segíti őket az életükben való eligazodásban. Végezetül figyelmeztetnem kell. hogy amit e könyvben olvas majd, az esetleg sokkolóan hathat Önre, mert a halálról alkotott eddigi elképzelése talán jelentősen eltér attól. amit itt talál. A bemutatásra kerülő ismeretanyag esetleg ellentmondnat az Ön filozófiai vagy vallási nézeteinek. Természetesen olyan olvasók is akadnak majd. akik a könyvben eddigi véleményük megerősítésére lelnek. Egyes olvasók számára az esetleirások valószínűleg szubjektív, sci-frbe illő meséknek tűrnek majd. Bármilyen legyen is azonban az Ón meggyőződése és hozzáállása, remélem elgon- dclkozik majd azon. hogy ha a klienseim által a halál utáni életről elmondottak való- ban pontosan megfelelnek a valóságnak. akkor azok mit is jelentenek az emberiség egészére vonatkozóan. H
 7. 7. 1. fejezet A halál és a távozás f. eset A. (alany): O. lsteneml Nem haltam meg igazán. .. Vagy mégis? Úgy értem, hogy a testem ugyan halott - látom magam alatt -, de én lebegek. .. Le tudok nézni, és látom a testemet, kiterüive a kórházi ágyon. Körülöttem mindenki azt gondolja, hogy meghaltam. holott ez nem igaz! Kiáitanék. hogy: _He! Valójában nem vagyok halott! " Olyan hihetetlen. .. az ápolönók lepedőt húznak a fejemre. Az ismerőseim sírnak. Halottnak kéne lennem, és én mégis élek! Furcsa, mert a testem teljesen halott, miközben én fölülről kötüllebegem azt. Élek! Ezeket a szavakat egy lém mondja el mély hipnózisban, ahogy újra átéli a halálát. Szavai rövid. izgatott kitörésekben buggyannak elő belőle. s azt a meglepetését tükrözik, amit akkor érez, amikor látja és érzi, hogy milyen élményt el át a fizikai tes- tétől frissen megvált lélek. A férfi a kliensem, akinek épp most segítettem. hogy a kényelmes, hátradöntött háttámlájú fotelban fekve visszaemlékezhessen egyik el- múlt életének a befejezésére. Ez nem sokkal azután történt, hogy gyermekkori em- lékeinek fölidézése céljából módosult tudatállapotba vittem öt. Tudatalatti érzéke- lése egyre inkább hajlandó volt együttműködni velem, hogy az anyaméhbeli törté- nések emlékeit előhívjuk. Ezt követően egy vódöburok vizualizáltatásával előkészítettem őt arra, hogy bele merjen ugrani régmúltja ködébe. Amikor végeztünk ezzel az igen fontos mentális eló- készitö művelettel, akkor egy képzeletbeli időalagúton keresztül elvittem a legutóbbi földi életébe. Ez történetesen egy rövid élet volt. aminek az 1918-as inlluenzajárvány vetett véget. Miután lassan múlni kezd a megdöbbenés. amit saját halálának és lelkének a testéből történő kilebegése láttán átélt, kliensem egyre olajozottabban kezeli az elme jéböl előjövő képeket. Mivel elméjének tudatos, elemző részének egy kis hányada még mindig funkcionál. ráébred, hogy egy korábbi tapasztalatát teremti meg újra. A szokásosnál ez kissé hosszabb ideig tart, mert alanyom viszonylag fiatal lélek, és még kevésbé szokott hozzá a szülelés-halál-újraszületés ciklikus folyamatához, mint sok más kliensem. Egy-két perc múltán azonban alkalmazkodik a helyzethez, és már egyre nagyobb magabiztossággal kezd válaszolni a kérdéseimre. A tudatalatti hipnotikus szintről gyorsan a tudatlölötti szintre emelem alanyomat. lgy már készen áll arra. hogy vála- szoljon a szellemvllággal kapcsolatos kérdéseimre. 12 A; Nos. .. egyre magasabbra emelkedek" még mindig lebegek. .. visszanézek a testemre. Olyan. mintha egy mozitilmet látnék. csak éppen olyant, amiben én is szerepelek. Az orvos nyugtatgatja a feleségemet és a lányomat. A feleségem zokog. (Az alany kényelmetlenül fészkelődik a fotelban. ) Megpróbálom eléml az eiméjét. .., hogy elmondhassam neki. velem minden rendben. Ám annyira elborítja a gyász fájdalma. hogy nem jut el hozzá a gondolatom. Azt akarom, hogy tudja, a szenvedésem véget ért. ... hogy megszabadultam a testemtől. ... hogy már nincs szükségem rá. .,. hogy várni fogom. Azt akarom. hogy tudjam. de ö nem figyel rám. Ól Most távolodom tőle. .. Ezt követően - egy sor irányító utasítás segítségével - kliensem elkezdi fölidézni a szellemvilágba költözés folyamatát. Otyan útról van szó, amit rendelőm biztonsá- gában már igen sokan megtettek Általában az történik ilyenkor, hogy - ahogy a tu- datfölöttes állapot emlékei egyre jobban előjönnek - a hipnózisban lévő alanyok egyre erősebben kapcsolódnak a szellemvilághoz vezető átjáróhoz. Az ülés előre haladtával az alany mentális képei egyre könnyebben fordítódnak le szavakra. Az eleinte csupán rövid. leíró jellegű kifejezések részletes magyarázattá bontakoz- nak ki. amik ismertetik, milyen is belépni a szellemvilágba. Immár hatalmas mennyiségű. főleg balesetet szenvedettektöl származó - rész- ben az egészségügyben dolgozók által följegyzett - infonnációval rendelkezünk. ami elárulja, mi történik velünk halálunkkor. a testünkön kivül. A szóban forgó sze- mélyek klinikailag már meghaltak, amikor az orvosi erőfeszítések hatására mégis visszatértek a másik oldalról. A lelkek meglehetősen könnyen hagyják el testüket, illetve térnek abba vissza, különösen életveszélyes helyzetekben, amikor porhüve- lyük a végét járja. Sokan szárrioltak be arról. hogy testük fölött lebegtek. és onnan nézték, ahogy orvosaik életmentő beavatkozásokat végeztek rajtuk. Aztán, vissza- térve az életbe. ezek az emlékek fokozatosan elhalványulnak. Az előző életekbe visszavivő hipnotikus korregresszió kezdeti fázisaiban adott leírások összhangban állnak azzal az információval, amit a néhány percre meghalt, halálközeli élményt álélők adnak. A két csoport között az a különbség, hogy a hip- notizáltak nem emlékeznek vissza az átmeneti halálukban átélt élményekre. A mély hipnózisban lévő emberek azt tudják elmondani. hogy milyen is az élet a végleges testi halált követően. Hogy mi a közös a halálközeli élményt átéltek és az előző életüket befejező halált hipnózisban ielidézők emlékei között? Nos. mindkét csoport arról számol be, hogy furcsa módon lebegnek a testük fölött. s megpróbálnak megérinteni szilárd tárgya- kat, amelyek az orruk előtt válnak semmivé. Mindkét csoportbeliek átélik azt a bosz- szantó élményt. hogy eredménytelenül próbálnak élő emberekhez beszélni. Ugyan- igy az is kölcsönösen jellemző mindkét csoport tagjaira. hogy olyan erőt érzékelnek,
 8. 8. ami elhúzza őket haláluk helyszínéről. Az is közös vonás. hogy sokkal inkább nyu- galom és kíváncsiság járja át őket, mintsem felelem Valamennyien beszámolnak a szabadság euforikus állásáról és az őket körül- óleló fényessegröl, Néhány alanyom azt látta, hogy halála pillanatában ragyogó Íetiérség vette őt teljesen körül, míg mások azt figyelték meg, hogy a fényesség távolabb volt egy olyat, sötétebb tértől. amit valamilyen erő áthúzta őket. Gyakran alagútélmenyként írják ezt le. ami mára már szeles kőrben ismert. A második esetem már mélyebben visz minket a halálelménybe. mint az első Ez az alanyom egy hatvanas éveiben járó feni, aki elmeséi 1866-ban beltüvetkezelt halálát. amit Sally nevű fialalasszonyként élt át. akit szekérkaraván-utazás közben öltek meg a kbwa indiánok. Noha ebben és az előbbi esetben említett halál is az adott alany legutóbbi életének a végét JOIZÍ, az élmények szempontjából nincs jelen- tősége annak. hogy az illető a viszonylag nem rég- vagy a nagyon távoli múltban megtörtént haláláról számol be. A szellemvilág bemutatása és a tanult leckék minő- sége szempontjából nem tapasztaltam yelentős különbséget az ősi. iletve a modern időkben meghaltak beszámolói között. Azt is el kell mondanom. hogy hipnózisban az alany rendelkezik azzal a rejtélyes képességgel, hogy - rádiós hasonlattal szólva - pontosan , ,rá tud állni" sok-sok előző életének szinte bármely időpontjára és földrajzi helyszínére. Ez az emberi CIVI- Iizáció korábbi szakaszaira is érvényes. amikor az országhatárok és a helységnevek különböztek a rnostaniaktól. A régi neveket, dátumokat és helyszíneket néha nem könnryü minden elmúlt életből felszlnve hozni. de a szellemvilágba való visszatérés és az ottani élet emlékei mindig tiszták és élénkek. A 2. eset az amerikai Délen. egy utazás kézben kezdődik, közvetlenül azután. hogy Salty nyakát egy közelről kilőtt nyílvessző ütötte át. Mindig óvatos vagyok az olyan helyszínekkel, ahol az elmúlt életben erőszakos cselekmények történtek, mert a tudatalatti gyakran elfojtja ezeket az emlékeket. A szóban forgó kliens azért kere- sett föl. mert egész életében kellemetlen nyomást érzett a nyakában. Az ilyen ese- tekben szakmailag általában stresszoldó kezelés és kiprogramozás szükséges Az előző életek során igyekszem nyugodtan körbejárni a halál körüli idő- szakot. és a beteget megfigyelő pozícióba helyezve tompitom a fájdalmát és feltörő érzéseit. 2. eset Dr. N. : Nagyon fáj a nyílvessző okozta seb? A. : a hegye átszakította a torkomat. .. haldoklom (kliensem suttogni kezd. ahogy kezet a torkán tartia). Megfulladok. .. lelotyik a ver. .. will (a len) tart a keze ben. .. szárnyú a ldn. .. Most már megyek kifelé. .. vége. Immár véget ert. 14 Megjegyzés: A lélek gyakran már a halál tényleges beállta előtt eliagyia a gazda- testet. ha az nagy láydalmat erez. Ugyan ki hibáztathatná ezert? Mindenesetre nem megy rriesszire. végig a haldokló test közelében marad. Bizonyos nyugtató techni- kák alkalmazása titán a tudatalatti szintről a tudatlölötti szintre viszem alanyomat. hogy átvalthasson a spirituális élményeire. Dr. N. : Jól van. Sally. Már elfogadta a tényt. hogy megölték ezek az indiánok. Leírná nekem pontosan, hogy milyen érzéseket érez a halál pilanateban? A; Egy erő. .. valamilyen erő nyom ki, fölfelé a testemből. Dr. N. : Kinyomya? Hová? A; A lelem tetején lövök ki. Dr. N. : Es mi az, ami kilelt? L: Hát én! Dr. N. : Mondja el pontosan. mit jelent az, hogy , .én"! Mit csinál az a dolog. ami ön, amikor kimegy a fejen? A. (szünet): Mint egy. .. fénypont. .. sugároz. .. Dr. N. : Hogyan sugározza a fényt? A. : A saját energiámat használom. Olyan átlátszóan fehér vagyok. .. a lelkem. .. Dr. N. : F5 ez az energialény ugyanolyan marad. miután elhagyta a testét? A. (szünet): Egy kicsit nőtt. .. ahogy megyek tovább. Dr. N. : Es hogy néz ki most. hogy megnőtt a ténye? A: Jeheletfinom. .. húr. .. felfüggesztve. .. ni. N. : És milyen érzés. amikor kikerül a testéből? A: Olyan. mintha levedlettem volna a bőrömet . . egy hámozott banán. Hussl. .. és már el is veszítettem a testemet. Dr. N. : Kellemetlen ez az érzés? A; Egyáltalán nem! Csodálatos szabadnak lenni! Nincs több fájdalom, de. .. olyan. . . tájékozatlan, olyan szétszórt vagyok. .. Nem számítottan rá, hogy meghalok. .. (kliensem hangiát szomorúság hatja át. de én azt szeretném. ha inkább a lelkére figyelne még egy percig. ahelyett. hogy a földi testével foglalkozna. ) oi. N. - Értem. Saliy. Mint lelek. nemigen találja most a helyét. Ez természetes ebben az állapotban. azután, amit keresztülment Figyeljen rám. és válaszoljon a kérdé- seimre! Az imént azt mondta. hogy lebeg. Ahogy meghalt, azonnal képes volt sza- badon mozogni? A; Ez furcsa. .. olyan. mintha a levegőben lógnék, ani nem is levegő. .. nincsenek irataink. .. nincs gravitáclfm. súlytalan vagyok Dr. N. : Úgy érti. kicsit olyan. mintha vákuumban lenne? A; igen. .. semmi sem szilárd körülöttem. Nincsenek akadályok, amikbe beleütköz- hetnék. .. sodródom. .. Dr. N. : Tuáa irányítani a mozgását? Merre megy éppen?
 9. 9. A. : igen. .. valamit tudok. .. de ez az aö. .. a fényes fehérségbe húz. .. olyan nagyon fényes! Dr. N. : Mindenütt egyforma a fehérség intenzitása? A. : Erre fényesebb. .. távolabb egy kicsit sötétebb fehér. .. szürke. .. a testem iránya- ban szürke. .. (sírni kezd) Jaj. szegény testeml. .. Nem készültem fel rá. hogy elhagy- jam. (Kliensem összehúzza magát a fotelban. mintha ellenállna valaminek. ) Dr. N. : Jól van Sally. ne féljen. itt vagyok. Szeretném. ha elengedné magát. és meg- mondaná. hogy az amely a halála pillanatában kihúzta önt a fején keresztül. továbbra is húzza-e valamerre. és hogy meg tud-e állni. ha akar! A. (szünet): Amikor teljesen elhagytam a testem. a húzóerő lecsökkent. Most taszi- tást érzek. .. ami ellök a testemtől. .. még nem akarok menni. .. de valami kényszerit, hogy menjek. .. Dr. N. : Értem. Sally, de mintha azt mondta volna, hogy valamennyire tudja irányítani a folyamatot. Hogyan imá le azt az erőt. ami húzza? A: Valami magnetikus erö. ... de. .. szeretnék még itt maradni! Dr. N. : Akármeddig ellen tud állni a lelke ennek a húzóerónek? A. (Hosszú szünet következik. amely alatt az alany - Sallyként - jól látható belső vitát folytat önmagával): igen. tudok maradni. ha nagyon akarok. (Sírni kezd. ) Ret- tenetes, mit tettek azok a vadak a testemmel! Vérben úszik a csinos. kék ruhám! A férjem. Will, megpróbál tartani. miközben barátaival együtt tovább harcol a kiowák ellen. Megjegyzés: Megerösítettem a képzeletbeli védöpajzsot az alany körül. ami rend- kívül fontos szerepet játszik a megnyugtatás folyamatának megalapozásában. sally lelke még akkor is e teste fölött lebegett. amikor már továbbléptünk az időben. arra az időpontra. amikor az indiánok meghátráltak a kocsikból tüzelő puskák elöl. Dr. N. : Sally, mit csinál a férje közvetlenül a támadás után? k: Ó. Istenem. .. nem sérült meg. de. .. (nagy szomorúsággal a hangjában) most a testemet tartja a karjában. .. ott zokog fölöttem. .. már semmit sem tehet értem. De ezt meg nem értette meg egészen. Hideg vagyok. de a keze az arcomat simo- gatja. .. megcsókolja Dr. N. : És mit csinál ön ebben a pillanatban? A; Will feje fölött lebegek Próbálom vigasztalni. Szeretném, ha érezné. hogy a szere- tetem nem múlt el. .. Szeretném. ha tudná, hogy nem vesztett el engem örökre, és hogy látjuk még egymást. Dr. N. : Es megérti az ön üzenetét? A. : Olyan rettenetesen szomorú. .. de mintha. .. valahogy érzi a lényeget. .. tudom. Barátaink körülveszik öt. .. és végül elválasztanak minket. Szeretnék rendbe hozni a szekeret. hogy mielőbb indulhassanak. 16 Dr. N. : És mi történik most az ön lelkével? A; Még mindig ellenállok a húzóerönek. .. maradni akarok. Dr. N. : Miért? A. : Pedig tudom, hogy halott vagyok. .. De még nem tudom elhagyni Willt. .. látni akarom. ahogy eltemetnek. Dr. N. : Esetleg lát vagy érez valamilyen más szellemi entitást maga körül ebben a pillanatban? A. (szünet): Közel vannak. .. hamarosan meglátom őket. .. érzem a szeretetüket. úgy, ahogy én szeretném. hogy Will érezze az enyémet. .. várnak rám. amíg elkészü- lök. Dr. N. : Ahogy telik az idő. képes-e arra. hogy megvigasztalja Vlüllt? A. : Próbálok beférkőzni a gondolataiba. Dr. N. : Es sikerül? A. (egy kis szünet után): Azt hiszem, valahogy. .. VWll érez engem. .. felismeri. .. a szeretetet. .. _ ' _ _ Dr. N. : Jól van. Sally. Most megint előremegyünk a relatív időben. Latja mar. hogy az útitársai valamiféle sírba helyezik a testét? A. (hangja már magabiztosabb): igen, már eltemettek Itt az ideje, hogy induljak. .. már jönnek értem. .. elindulok. .. a ragyogó fénybe. .. Minden ellenkező híresztelés ellenére a lelkek gyakran mit sem törődnek azzal. hogy a halál után mi lesz a testükkel. Ez nem a személyes helyzetük vagy a hátra- hagyott emberek iránti érzéketlenségükból ered. hanem a halál befejezettségének felismeréséből. Sietni akarnak, hogy mielőbb megláthassák a szellemvilág szép- ségét. Ám akadnak olyan lelkek is. akik a halál helyszlnén maradnak még néhány napig. rendszerint a temetésig. A lelkek számára meglehetősen fölgyorsul az idő, és az itt töltött napok számukra csak perceknek tűnnek. Több oka is lehet annak, ha egy lélek mégis itt marad. Például gyakori. hogy akiket meggyilkoltak vagy akik váratlan balesetben haltak meg. nem akarnak mindjárt elmenni. Gyakran tapasztaltam, hogy ezek a lelkek ingerültek ésdühösek. A . .lődörgö lelkek szindrómája" különösen gya- kori fiatal emberek halála eseten. Az emberi létfonnától történő hirtelen elszakadás nem megy zökkenők nélkül, még hosszan tartó betegség után sem. A lélek talán ezért is vonakodik elindulni rögtön a halál pillanatában. Van valami szimbolikus érvényü a 3-5 napos gyászidó- szakban. A lelkekben nem él morbid klváncslság a testük temetésének látványa iránt, mert a szellemvilágban átélt érzelmek különböznek a földiektól. De azt is tapasz- taltam, hogy a lélekentitások énekelik a túlélő barátok és rokonok földi tisztelet- adását. Amint azt az utóbbi esetben is láttuk. van egy alapvető oka annak. hogy sok lélek 17
 10. 10. nem altatja elhagyni a test halálának a helyszínét. Ez abból a vágyból ered. hogy gondolatban megvlgasztalhassák szeretteiket, mielőtt a szellemvilág felé fordulnak Akik meghaltak, nem esnek kétségbe a haláluk miatt, mert fut/ jak, hogy találkoznak még a szellemvilágban vagy akár egy későbbi életben is azokkal, akiket most otthagytak. A gyászolók a temetésen azonban úgy érzik. hogy a szeretett személyt örökre elveszítették. A hipnózisban lévő alanyaim gyakran emlékeznek frusztráciőérzésükre - csaló- dottságukra -, ami akkor járta át óket. amikor igyekezetük ellenére nem voltak kő pesek valakinek a gondolataiba férkőzni, mert az a sokk és a gyász miatt nem fi- gyelt rájuk. Az érzelmi trauma egy élő embernél oly mértékben elnyomhatja a belső tudatot, hogy képtelen lesz a lélekkel való kommunücációra. Ha egy frissen elsza- kadt lélek mégis megtalálja a módját, hogy - bármilyen röviden is - vigaszt nyújtson az élőknek. rendszerint elégedetten távozik. és aztán már mielőbb szeretné elhagyni a lőld asztrális síkját. Saját életemből is említhetek egy tipikus példát a lélek vigasztalására Anyám hirtelen hall meg, szivrohamban. A temetésen a nővérem és én úgy tele voltunk szomorúsággal, hogy a szertartás alatt a tudatunk teljesen eltompult. Néhány óra múlva a házastársainkkal együtt visszatértünk az elhagyott szülői házba. és úgy döntöttünk. hogy lepihentünk Valószínű, hogy a nővérem és én nagyjából egyszerre értük el az alvás fogékony allaállapotát, Anyám - két külön szobában - mindkettőnk tudatalattijában megjelent. a fejünk főlőtt lebegő, álomszerű tényként. Felénk nyúlt és mosolygott. jelezve, hogy elfogadta a halált. és hogy most jól érzi magát. Azután eltűnt. Néhány másodpercig tartott az egész. de olyan jelentőségteljes lezárás volt ez. hogy utána mindkettőnk a nyugodt. mely alvás delta állapotába merült! Képesek vagyunk rá. hogy megérezzük elvesztett szeretteink lelkének vigasztaló jelenlétét. leggyakrabban közvetlenül a temetés után. Ezért fontos. hogy legalább időszakonként ellazuljunk. és megtisztítsuk az elménket, hogy a spirituális kommu- nikáció áttörhesse a sokk és a gyász által emelt falat. Ezekben a pillanatokban meg- nő a paranormális élmények iránti togékonyságunk. így elérhet bennünket a szere- tet, a megbocsátás, a remény és a bátorítás pozitív üzenete. és megbizonyosodha- tunk afelől. hogy szeretett hozzátartozőnk jó helyre került. Amikor egy kisgyermekes őzvegyasszonytól azt hallom, hogy , a nehéz időkben eljön hozzám a férjem". én hiszek neki. Kllenseim azt állítják. hogy lélekként képe- sek a töldieknek segileni abban, hogy belső tudalukkál magához a szellemvilághoz kapcsolódjanak. Ahogy a bölcs mondás tartja: senki sem hal meg igazán addig, amíg emlékeznek rá a Földön. A következő fejezetekben látni fogjuk. hogy az egyedi, konkrét emlékképek a saját lelkünk rellexioi, míg a kollektív emlékképek a lelkek összességének energiájából vett atomok. A halál nem töri meg a szeretteink lelkével ' Az alfa és a delta a felszínes, illetve a méy alvás közben észlelhető agyhullámtfpusra utal. (Lektori megj. ) 18 fenntartott. folytonos kapcsolatunkat csak azért. mert azok elveszítették halandó testük fizikai személyiségét, Rengeteg tennivalójuk ellenére az eltávozott lelkek el tudnak érni bennünket, ha hívjuk őket. Előfordulhat. hogy testi halálát követően a megzavarodott lélek nem akarja elhagyni a Földet. Ez olyan megoldatlan problémák következménye lehet, amelyek igen erős hatással voltak az illető tudatára Ezekben az abnonnális esetekben a tel- sőbb. gondoskodó entitások a túloldalról segítenek a léleknek az alkalmazkodás- ban. De nekünk is megvannak az eszközeink arra, hogy segítsük a megzavarodott lelkeknek elhagyni a Földet. Erről még bővebben is beszélek majd a zavart lelkekről szóló. 4. fejezetben. ám egy dolgot már most jelzelc a mozikból és a könyvekből terriert rejtélyes klsértetek rémképet szerte fognak loszlanl. Hogyan készülhetünk föl legjobban a halálra? Életünk lehet rövid vagy hosszú. lehetünk egészségesek vagy betegek. de egyszer mindenkinél eljön az idő. amikor találkoznunk kell a hozzánk lllő halállal. Ha hosszú betegség vezet hozzá, van elég időnk. hogy a kezdeti sokk tagadás és depresszió után megfelelően fölkészüljünk rá. Ha hirtelen halunk meg. az elme átvágja ezt az utat. Ahogy testi létünk vége kőze- leg. mindnyájan eljuthatunk egy magasabb tudatállapotba. A haldoklás a spirituális tudatosság szempontjából életünk legkönnyebb szakasza. hiszen közvetlenül érez- hetjük, hogy lelkünk az idő örökkévalőságához kapcsolódik. Bár akadnak emberek, akik nehezen fogadják el a halál tényét. a haldoklókat segítők azt tapasztalják, hogy a legvégén szinte mindenki megbékélve távozik. Ugy hiszem, hogy a haldoklók egy magasabb rendű tudathoz kapcsolódnak. és ez gyak- ran meg is látszik az arcukon. Sokan ekkor döbbennek rá. hogy odaát valami uni- verzális vár rájuk. és hogy az a dolog jó. A haldoklók végigmennek a lélek és az adaptált test szétválásának a folyamatán. Az emberek a halált az életerő elvesztésével azonosítják, pedig tulajdonképpen en- nek épp az ellenkezője történik! A halálban elveszítjük a testünket. de örökkévaló életenergiánk a legfelsőbb lélek isteni erejével egyesül. A halál nem sötétség. ha- nem maga a fényt Elmúlt halálaikat fölidézve klienseim arról számolnak be. hogy ilyenkor úgy eltölti őket a földi testtől való szabadság újra fölfedezett élménye, hogy alig várják már, hogy nekivághassanak a spirituális utazásnak, amely a béke és a meghittség biro- dalmába vezet. A következő esetekből megtudhatjuk, hogy milyen az élet számukra a földi élet után.
 11. 11. 2. fejezet A szellemvilágba vezető átjáró Évezredekkel ezelőtt Mezopotámiában úgy hitték az emberek. hogy a mennyek országának bejárata és kijárata a Tejút nagy kanyarulatának, a Lelkek Folyójának a két végén helyezkedik el. A halai után a lelkeknek meg kell várniuk, mig a Nyilas kapuja az őszi napéjegyenlőség idején megnyilik, amikor egylorma hosszú a nappal és az éjszaka. A Földre visszatérni pedig csak a tavaszi napéjegyenlőség idején. az ikrek kijáratán át lehet az éjszakai égbolton. Vizsgált alanyaim azt mondják, hogy a lelkek utazása valójában sokkal egysze- rűbb: a Földet elhagyva az alagúthatás viszi át őket a szellemvilágba. Bár a lelkek igen gyorsan elhagyják a testet. nekem úgy tűnik. hogy a szellemvilágba való átme- net egy pontosan kimért. szabályozott folyamat. Később. a Földre való visszatérés idején. utunk már sokkal gyorsabb lehet. Alanyaim többféleképpen számoltak be az alagút Földhöz viszonyított helyzete ról. Néhány frissen meghalt ember úgy látja, hogy az a testükhöz közel nyilik meg számukra. mig mások azt állitják, hogy magasan a Föld lölé emelkednek. mielőtt el- érnék az alagutat. De bármelyik esetet is vesszük, a Föld elhagyása és az alagútba történő bejutás között eltelő idő elhanyagolható. Íme. egy másik alany beszámolnia a szellemvilágról: 3. eset Dr. N. : Ön most éppen elhagyja a testet. Látja magát, ahogy egyre távolabb kerül halála helyétől. egyre távolabb a Föld síkjától. Mondja el. mit tapasztal! A. : Először. .. nagyon világos volt. .. közel a Földhöz. .. most egy kicsit sötétebb van, mert bejutottam az alagútba. Dr. N. : lrja le nekem ezt az alagutatl A. : Ez egy. .. öblös. sötét szeliözöcső. .. egy kis iénykör látszik a túlsó végen. Dr. N. : Oké. Mi történik ezután? A. : Valami meglódít. .. gyengéd húzást érzek. .. azt hiszem, át kéne mennem ezen az alagúton. .. és aztán meg is teszem. Most már szürkeség vesz körül, mert a fényes kör egyre növekszik előttem. Olyan, mintha. .. (kliensem itt megáll), Dr. N. : Folytassa! A. : Felszólitanak. hogy haladjak tovább. .. 20 m, N. : Figyelje, ahogy az alagút végén a fénykör kitágul, és mondja tovább. hogy mi (manik önnel! A; A ténykör nagyon széles lesz. és. .. yszer csak kint vagyok az alagútból. Felhős fényességet látok. .., fényes ködöt. tmegyek rajta Dr. N. : Ahogy kijött az alagútból, mit észlel. azon kívül. hogy nem lát elég tisztán? A. (az alany szinte suttogva szólal meg): Olyan csöndes minden. .. olyan hihetetv lenül a lelkek lakóhelyén vagyok. .. Dr. N. : Eri önt mint lelket, bármilyen más benyomás is? A. : Gondolat! Érzem a gondolat erejét magam körüli. .. Dr. N. : Lazuljon el teljesen. és mondja tovább. hogy mi történik önnel! Engedje, hogy az érzéseit szabadon szavakba öntse! Kérem. folytassa! A. : Hát nehéz ezt szavakban kifejezni. .. amit érzek. .. a szeretet gondolataim, közösségr empátia" . . nagy-nagy megértés. .. mintha a többiek már vártak volna. Dr. N. : Biztonságban érzi magát. vagy egy kissé ijedt? A. : Nem félek semmitől. Amikor még az alagútban voltam. egy kicsit. .. nem találtam a helyemet. De most, igen. ... most biztonságban érzem magam. Érzem a gondos- kodást. amely megérint. .. és táplál. Furcsa, de azt is pontosan tudják körülöttem, hogy ki vagyok. és miért vagyok most itt. Dr. N. : Lát erre valami bizonyítékot maga körül? A. (csitítva): Nem! Inkább érzem. .. a gondolatok harmóniáját érzem mindenütt. Dr. N. : Említette, hogy felhők vették körül. amikor kijött az alagútból. Az égben van, a Föld fölött? A. (szünet): Nem. Nem ott. .. De úgy tűnik. hogy átlebegek egy felhőszerű dolgon, ami különbözik a földi felhőtől. Dr. N. : Látja egyáltalán a Földet? Maga alatt van? A. : Lehet, hogy ott van valahol. de nem látom, mert bementem az alagútba. DnbNJ7Ugy érzi. hogy még mindig kötődik a Földhöz, mondjuk egy másik dimen- zio an A. : Ez lehetséges. .. igen. Gondolatban a Föld közel van. .. és még mindig érzem a kapcsolatot vele. .. de tudom, hogy egy másik térben vagyok. Dr. N. : Mit tudna még elmondani a helyről. ahol most van? A. : Meg mindig. .. homályos egy kicsit. De már kifelé megyek belőle. Ez az alany. a halálélmény és az alagúton való áthaladás után, ahogy mélyebbre hatolt a szellemvilágban, egyre inkább alkalmazkodott a testetlen állapotához. A kezdeti bizonytalanság után hamarosan vonzó, kellemes érzésekről számolt be. Vizsgált alanyaim körében ez az érzés általánosnak mondható. Az alagúton történő áthaladással lelkünk átlépi a szellemvilág küszöbét. A leg- többen eddigre már pontosan értik. hogy nem haltak meg igazán. csupán elveszi- tették földi testük terhét. Ez a tudás - az adott lélektől függő mértékben - segít az új 21
 12. 12. helyzet elfogadásában. Egyesek folyamatos ámulattal és csodálkozással számol- nak be a velük történtekről, mig mások egyszerűen csak leirják. amit látnak. Mindez az adott lélek érettségén és a mostani életében fölhalmozott élettapasztalatán múlik. Leggyakrabban a következőket hallom, egy örömsóhaj kíséretében: _Ó. de csodá- latosl. .. Ujra hazajöttem erre a gyönyörű helyre! " Vannak magasan fejlett lelkek. akik igen rövid idő alatt képesek kilépni a testük- ből. Számukra a szellemi úti célhoz történő megérkezés csupán egy röpke pillanat. Ök az "élcsapat". de biztos vagyok benne, hogy belőlük kevesen vannak a Foldon. Egy átlagos lélek nem mozog ilyen gyorsan. sőt. akadnak olyanok is. akik igencsak tétovák és lassúak. A végsőkig összezavarodott. halott testükhöz ragaszkodó lel- kek ritka eseteitől eltekintve úgy látom. hogy haláluk után a liatal. meg kevés élet- ciklus tapasztalatával rendelkező lelkek kötődnek erősebben a földi környezethez. Legtöbb alanyom arról számol be. hogy az alagút szájából kijőve a helyzet egy ideig még zavaros. Azt hiszem. ez a Földet körülvevő legközelebbi - a teozólusok által irama/ okának nevezett - asztrális sík sűrűségének a következménye. A követ- kező esetben erről a térről bővebben is lesz majd szó. egy elemző hajlamú kliensem segítségével. Ez a lélek figyelemre méltó pontossággal írja le a tonnákat. a színeket és a rezgésszinteket. Nonnál esetben ilyen részletes leírást csak a szellemvilág mé- lyebb rétegeiről adnak klienseim. amikor már jobban hozzászoktak a környezethez 4. eset Dr. N. : Miután kijött az alagútból. és lassan távolodik tőle. kérem. írja le részletesen. hogy mit lát maga körül! A. : A dolgok rátegzettek. .. Dr. N. : Hogy érti azt. hogy rétegzettek? A. : Hát. .. kábé úgy. mint egy torta. Dr. N. : Nézzük hát a tortát: leírná egy kicsit pontosabban? A. : Úgy értem. a legtöbb tortának kicsi teteje és széles alja van. De ez nem olyan. Amikor átmegyek az alagúton. .. rétegeket látok. ... a lény különböző szintjeit. Áttetszönek. . . , rovátkoltnak tűnnek. .. Dr. N. : Úgy látja, hogy itt a szellemvilág valamilyen szilárd struktúra? A. : Épp ezt próbálom megmagyarázni. Nem szilárd. bár elsőre úgy tűnik. Rétegzett. A lény szintjei. .. egy rétegzett lonattá állnak össze. .. Nem azt mondom. hogy a dolgok nem szimmetrikusak, mert azok. De. .. külonléle vaslagsagakal, színes ténytőréseket latok a rétegekben. Oda-vissza mozognak. Mindig ez fogad. amikor elhagyom a Földet. Dr. N. : Mit gondol. mi lehet ennek a jelenségnek a magyarázata? A. : Fogalmam sincs. Nem én terveztem. 22 m, N. : leírása alapján a szellemvilágot egy nagy. vízszintes irányban árnyékokkal rétegzett tortának képzelem el. A; Igen. és a rétegek ívesek - elhajtanak ölem. ahogy köztük lebegek. Dr. N. : Mostani megfigyelési pontjáról le tJdná írni a rétegek színeit? A. : Nem látom. hogy a rétegeknek különös színeik lennének", valahogy inkább a fehér valamely változatai. Amerre megyek, arra fényesebb, fehérebb, mint ahol előzőleg voltam. Körülöttem párás fehérség. ami sokkal fényesebb. mint amit az alagútban láttam. Dr. N. : Ahogy keresztüláramlik ezeken a szellemi rétegeken. a lelke mozog löllelé vagy lefelé? A. : Nem. Oldalirányban haladok. Dr. N. : Értem. Akkor most vonalak és szögek lineáris dimenziójában látja a szellemvilágot, ahogy keresztülmegy rajta? A. (szünet): Nekem ez olyan sodró. nem anyagi jellegű energia, ami fényesebb és sötétebb színrélegekre bomlik. Azt hiszen. valami. .. az Utamnak megfelelő szintre húz, és próbál ellazítani. .. Dr. N. : Milyen módon? A. : Hangokat hallok. Dr. N. : Milyen hangokat? A. : Zene. .. visszhangját. .. zene bizsergését. .. a szél harangjátékát. .. ami együtt rezeg a mozgásommal. .. Olyan megnyugtató. .. Dr. N. : Mások hullámzó természetűnek írak le ezt a hangot. mintha egy hangvilla pengésének a rezonanciáján utaznának. Egyetért ezzel a leírással? A. (egyetértően bólint): Igen, ez az. .., és ílatra és ízre is emlékszem. Dr. N. : Ez azt jelenti. hogy halálunk után megmaradnak a tizlkai érzékeink? A. : igen. az emlékeik. .. A hangok hullámai most olyan gyönyörűek. .. Harangok. .. húrok. ., Micsoda nyugaloml. . , Sok szellemvilág-utazó mesél a zenei rezgések megnyugtató élményéről. A halál után viszonylag hamar elkezdődnek a hangélmények. Vannak alanyaim, akik búgó vagy zümmögő hangot hallottak. mindjárt azután. hogy elhagyták a üzikai testüket. Olyan hang ez, mint amilyent a telelondrótok közelében hallani. és annak a hang- ereje is változhat, mielőtt a lélek elindul - ahogy én nevezem - a Föld asztrális síkjá- ról. Egyesek arról szántottak be. hogy ugyanezt a hangot lehet hallani kórházi altav táskor is. Ez a hullámzásmentes. csengő jellegű hang az alagút elhagyása után fzelnerlgaelválik. E zenét joggal hívják az univerzum energiájának. hiszen erővel tölti e a e . A szellemi sikoltröl beszámoló alanyaim esetében lölvetődik annak lehetősége, hogy talán asztrális síkokat látnak. A metafizikai írások sokat loglalkoznak a Föld fölötti síkokkal. Az ősi Indiai írástól, a védáktól kezdve a későbbi keleti szövegeken 23
 13. 13. át. az asztrális síkok a fizikai. vagyis az érzékelhető világ fölötti dimenziók sorozatát jelentik, amelyek végül beolvadnak a szellemi síkba. Ezeket a láthatatlan régiókat az emberek évezredek óta tapasztalják a lélek meditációs állapotban történő, testen kívüli megfigyelésével, Azt is mondják. hogy az asztrális síkok fölfelé haladva hígab- bak. hiszen a Föld hatása fokozatosan csökken. A következő eset egy olyan lélekről szól. aki azután is zavarodott maradt. hogy átment a spirituális alagúton. Ez a 36 éves férfi szívrohamban halt meg, Chicago utcáin. 1902-ben. Mélyen szeretett feleségét és több kísgyemmekét hagyta hátra. Nagyon szegények voltak. 5. eset Dr. N. : Most már tisztán lát, hogy átért az alagúton? A. : Még mindig ezek között a. .. habos felhők között haladok. Dr. N. : Szeretném. ha egészen átmenne rajtuk. és elmondana. mit lát. A. (szünet): Ah. .. már kint vagyok. .. Uristen. de nagy ez a helyi Olyan nagy és tiszta! Remek az illata is. Most egy gyönyörű jégpalotál látok. Dr. N. : Meséljen még róla! A. (hangjában ámulattal): Hihetetlenül nagy. . . . fényes. szikrázó kristály" . . körülöttem színes kövek csillognak. Dr. N. : Amikor kristályról beszél. én tiszta színekre gondolok. A. : Hát jobbára szürkék és fehérek. .. de ahogy továbblebegek. más színeket is látok. .. mozaikszerűen. .. Mind csillámló. Dr. N. : Néuen szét erről a helyrőll Lát valahol határokat? A. : Nem. ez a tér végtelen. Olyan fenséges. .. és békés. Dr. N. : Mit érez most ebben a pillanatban? A. : Nem tudom maradéktalanul éIvezni. ... mert nem akarok továbbmenni. .. Maggie (az alany özvegye) Dr. N. : Ugy látom. még mindig a chicagói élet foglalkoztatja. Megakadályozza ez abban, hogy továbbhaladjon a szellemvilág felé? A. (görcsösen felül a fotelban): Jól van! Mar látom. hogy jön felém a vezetőm! Ez a nő tudja. mi kell nekem. Dr. N. : Mesélje el, mi történik ön és a vezetője közötti. .. A. : Azt mondom neki. hogy még nem mehetek. .. hogy tudnom kell. jól vannak-e Maggie és a gyerekek. Dr. N. : És mit válaszol erre a vezető? A. : Próbál megnyugtatni. de. .. nagyon le vagyok törve. Dr. N. : Mit mond erre ön? A. (kiabál): Azt mondom neki. hogy "Miért hagytad, hogy ez megtörténjen? Hogy 24 tehetted ezt velem? Miért okoztál ennyi bajt és fájdalmat. és most miért választasz el tőle? " Dr. N. : Mit tesz erre a vezető? A. : Próbál lecsöndesiteni. Azt mondja, hogy jó munkát végeztem, és hogy hatnamsan látni fogom az utam értelmét. Dr. N. : Elfogadja. amit mond? A. (szünet): A gondolataim közé új infonnációk érkeznek. .. arról. hogy mi lesz a Földön. .. hogy a családom nélkülem is boldogul majd. .. és elfogadják, hogy elmentem. Boldogulni fognak. .. és majd látjuk még egymást. or. N. : És most hogy érzi ettói magát? A. : Békét érzek (sóhajt). .. Most már készen állok az indulásra. Mielőtt rátérnénk az 5. esetben megjelenő vezető szerepének megtárgyalására, szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ez a férfi jégpalotaként látta a szellemvilá- got. Alanyaim, amikor a szellemvilág mélyebb rétegeibe hatoltak. épületekről és be- rendezett szobákról beszeltek. A hipnotikus állapot önmagában nem alkot ilyen képeket. Ebből logikusan következik. hogy senki sem emlékezhet vissza a szellem- világban lévő anyagi építményekre - hacsak nem tekintjük a földi helyszínek látvá- nyát olyan segítségnek, amellyel könnyebb megszokni az átmenetet és a fizikai halál állapotát. Ezeknek a képeknek minden velem kapcsolatba lépő lélek számára más- más volt a jelentése, hisz mindnyájukat másként érintették meg a földi tapasztalatok Oka van annak. ha a lélek olyan képeket lát a szellemvilágban. amelyek a földi életében fontos szerepet játszottak. Azért látnak a lelkek otthont. iskolát, kertet. he- gyeket és tengerpartot. mert a jóakaratú szellemi erők megengedik. hogy az isme- rős képek kellemes érzésekkel töltsenek el minket. Evilági emlékeink sohasem múl- nak el: a szellemvilág képeivé alakulva. mitikus álmok luvallataként érintik meg az emberi értelmet és lelket. Mindig élvezem. amikor alanyaim először számolnak be a szellamvilágról. Van, aki vadvirágos mezőt lát. távolban egy kastély tomyával. vagy a tágas égen szivár- ványt, amikor hosszú távollét után ismét visszatér e csodálatos helyre. A visszatérő lelkek számára a szellemvilágban a Földről szóló éteri képek nem sokat változnak az egymást követő életciklusok alatt - bár a kliensek leírásai ez ügyben nem telje- sen egységesek. Úgy tapasztaltam, hogy később. amikor a hipnózisban lévő alany már továbbhaladt. és a szellemi élet funkcionális vonatkozásait kezdi leirni. egysé- gesebbé válnak a beszámolók. Az elóbbi esetet úgy értelmezhetjük. hogy egy meglehetősen kiegyensúlyozatlan lélek nagyon közeli kapcsolatban maradt hátrahagyott lélektársával, Maggie-vel. Kétségtelen. hogy egyes lelkek - a szellemvilág megnyugtató hatásainak ellenére - hosszabb Ideig hordozzák magukkal az elmúlt életeik nehézségeit, mint mások. Sokan azt hiszik, hogy a halál után minden egyes lélek mirtdentudóvá válik. Ez nem egé- 25
 14. 14. szen igaz, mert az alkalmazkodási időszak tartama nagyon különböző. A lélek alkal- mazkodásának ideje a halál körülményeitől. az éppen bevégzett élet emlékeihez való kötődéstől és a lélek fejlettségének fokától függ. A korregressziók során gyakran hallok ingerült hangokat is, amikor egy-egy fiatal élet hitelen halálához érkezünk el. Az ilyen halál után a lelkek sokszor dühödten és megzavarodva érkeznek vissza a szellemvilágba. mert felkészületlenül, hirtelen kel- lett otthagyniuk szeretteiket Készületlenül érte őket a halál. ezért testük elhagyása után sokat letérnek és szomorúak lesznek. Ha egy lélek nem tudja befejezni a megkezdett ügyeit. és a halál ezért nagy meg- rémódtatásként éri, az első entitás, akivel találkozik. rendszerint a vezetője. Ezek a magasan fejlett szellemi tanárok azért jönnek eléjük. hogy segítsenek cipelni az idő előtti halálból eredő terheket. Az 5. eset alanya végül sikeresen alkalmazkodott a szelemi világhoz. mert hagyta. hogy vezetője segítsen neki a hazafelé vivő úton. Ámúgytalánam. hogyavezetók nemakajékagondolat tolzutásaitrögtönaspiri- tuális átjárónál kiigazítani. Ahogy ezt még majd később kifejtem, létezik erre egy sokkal megfelelőbb hely, ahol részleteiben is átvehetik a kannitus tanítás leckéit. bdeénveazéletetésatalálisAzíesetbenavezetőgyorsmtwábbpergenea földi időt. hogy megnyugtassa a férfit felesége és gyerekei jövőjét illetően. igy az végül nyugodtabban folytathatta az útját. A haláluk utáni tudatállapotuktól függetlenül. alanyaim túláradó érzésekkel nyilatkoznak a szellemvilág újrateltedezéséről. Ez az érzés rendszerint eufóriával párosul, mert az összes földi gondot - különösen a testi fájdalmat - maguk mögött tagjainkat. A szellemvilág az utazó lélek számára mindenekelőtt a tökéletes csőn- det és nyugalmat jelenti. Bár elsőre úgy türtlk. hogy közvetlenül a halál után egyedül vagyunk, ám mégsem érezzük magunkat elhagyatottnak. és nem maradunk segít- ség nélkül. Láthatatlan. intelligens energiák vezetnek bennünket az átjaó felé. A szellemvilégba érkezve nem sokáig csodálkozhatunk azon. hogy hová is kerül- tünk. és mi történik majd velünk. Vezetőink. lélektérsaink és barátaink vérnek ránk az átjárónál. hogy kifejezzék elismerésüket, ragaszkodásom. és biztosltsanak rnin- ket arról, hogy minden rendben van velünk Jelenléttlket tulajdonképpen már a halál pillanatától kezdve érezzük. mert a lélek korai alkalmazkodása nagyrészt e segítő- kész entitások közreműködésért múlik. 3. fejezet A hazatérés j; egyszer halálunk titán ilyen fontos a segítőkész szellemekkel való kapcsolatunk, gwetődik a kérdés: vajon miről ismerjük fel őket? Hhnotlzált alanyaim között álta- az egyetértés abban. ahogyan a lelkek látják egymást a szellemi világban. Mélek energiatömegftént is megnyilvánulhat, de az is lehetséges, hogy a nem orga- Iüs szellemi erők emberi formában jelenjenek mag. Egymással való kommu- során a lelkek gyakran használják azt a képességünket. hogy valamelyik TWÜŐZŐ életformájukat vetítsék ki. Az emberi létformában történő kivetülés persze a mérhetetlen sok lehetőség közül. amit a szellemi energia a megjelenésre I nálhat. Később, a 6. fejezetben, a lélek megjelenésének egy másik módját is ügyalom, nevezetesen azt. amikor egy különleges, színes aura épül köré. ílllanyain legtőbbjeerrol számolt be. hogy a szellemi viléwan legelőszöra szemé- " s vezetőjükkel találkoztak. Az is igaz. hogy bármely élet után a lélektksalnkkal is . zhatunk. A vezetők és a lélektársak nem azonos személyek. Ha egy régi ba- vagy egy rokon jelenik meg a frissen érkező léleknek. akkor a vezető hiányozhat L képből. Ugy tűnik, hogy Ilyenkor a vezetők vahhol a közében tartózkodnak. és a 1 e uk módján követik az érkező lélek útját. A most bemutatandó esetben a lélek = kijött a spirituális átjároból. és egy fejlett entitással találkozott, akivel az el- i életeiben nyilvánvalóan közeli kapcsolatban állt. Bár ez a lélektárs nem klien- Skót? vezetője. mégis elébe ment. hogy üdvözölje, és szerető bátorítást : n l. 6. eset Dr. N. : Mit lát rriost maga körül? (l: Olyan. mintha. .. sodródnék valami rrientén. ... tiszta fehér homok. ... ami elsiklik és most egy hatalmas tengerparti napernyő alatt vagyok. .. A színei myogóakm, páraszerüert áttetsző. de szorosan össze van erősítve. .. t). N. : Vár ott valaki önre? (szünet): Azt hittem. .. egyedül vagyok. De. .. (hosszú tétovázás után). .. a távol- , .. ., nicsakl. .. egy fény. .. gyorsan közelit. .. A mindenit! N. : Mi történt? (izgatottan): Charta bácsit (hangosan) Charlie bácsi. itt vagyok!
 15. 15. Dr. N. : Miért éppen ö várja önt? A. (réveteg hangon, mint aki nagyon elmerült valamiben): Charlie bácsi. annyira hiányoztál! Dr. N. : (Megismétlem a kérdést. ) A. : Azért. mert az Összes rokonom közül őt szerettem a legjobban. Még gyerek voltam. amikor meghalt. és sohasem tudtam napirendre térni a halála lőiőtt. (Ez egy nebraszkai farmon történt, vizsgált alanyom ezt megelőző életében. ) Dr. N. : Honnan tudja. hogy ő Charlie bácsi? Van valami. amiről fölismeri? A. (az alany izgatottan izeg-mozog a fotelban): Persze. perszel. .. Éppen olyan. mint amilyennek emlékszem rá. Vidám. kedves, szeretetreméltó. .. ó áll hozzám a legközelebb. (Valamiért kuncog) Dr. N. : Mi olyan vicces? A. : Charlie bácsi épp olyan kövér, mint amilyen volt. Dr. N. : És mit csinál ezután? A. : Mosolyog, és felém nyújtja a kezét. Dr. N. : Ez azt jelenti. hogy valamiféle teste is meg keze is van? A. (nevet): Hát, igen is meg nem is. Én ide-oda lebegek. és ó is. A gondolataimban történik. .. megmutatja magát nekem. .. és amikor már fölfigyeltem rá. kiterjed felém. Dr. N. : Miért nyújtja ön felé a kezét ilyen materiális módon? A. : megnyugtasson. .. hogy vezessen. .. tovább a fény felé. Dr. N. : Es ön mit csinál? A. : Elindulunk. és azokra a régi szép időkre gondolunk. amiket a szénában játszva töltöttünk a farmon. Dr. N. : És ő mindezt a gondolataiban láttatja önnel. azért. hogy fölismerje őt? A. : igen. .. úgy, ahogy megismertem ót az előző életemben. .. Azért csinálja. hogy ne féljek. Tudja. hogy még tart a halálom miatti megrázkódtatás. (Az alany egy autóbalesetben halt meg. hirtelen. ) Dr. N. : Akkor tehát a halál után - függetlenül attól. hogy az előző életeink során hány halált tapasztaltunk már meg - egy kicsit félünk, amíg újra hozzá nem szokunk a szellemi világhoz? A. : Valójában ez nem Is félelem. Nem ez a jó szó rá. Inkább valami elfogódottság. .. Minden alkalommal más. Az autóbaleset váratlanul ért, egy kicsit még föl vagyok miatta kavarodva. Dr. N. : Rendben, akkor lépjünk tovább! Mit csinál most Charlie bácsi? A. : Elvisz arra a helyre. .. ahová mennem kell. Dr. N. : Háromig számolok. és háromra legyünk ott! Egy, kettő, három! Most mondja el. mi történik! A. (hosszú szünet után): Más emberek. .. vesznek kőnúl. .. és nagyon barátságosnak tűnnek. .. ahogy közeledek. .. Úgy érzem, szeretnék. ha csatlakoznék hozzájuk. 28 Dr. N. : Menjen tovább feléjük! Úgy látja. hogy valóban várják önt? A. (fölismeréssel): igen! Tulajdonképpen most jövök rá. hogy már ezelőtt is isrner- tem óket. .. .Ne, na menj el! Dr. N. : Mi történik most? A. (nagyon szomorúan): Charlie bácsi elmegy. Miért hagy el engem? Dr. N. (Megszakítom a párbeszédet, és az ilyenkor szokásos megnyugtató techni- kákat alkalmazom. Ezután folytatjuk): Nézzen le mélyen a tudatába! Meg kell tud- nia, miért hagyta ott Charlie bácsi ezen a ponton! A. (már nem olyan feszülten, de mély sajnálattal): Igen. .., ő más helyen tartózkodik, mint én. .., csak azért jött. hogy találkozzunk. .. és hogy idevezessen. Dr. N. : Azt hiszem, értem. Charlie bácsinak az volt a dolga. hogy első személyként találkozzon önnel a halála után. és hogy megbizonyosodjon afelől. hogy minden rendben van önnel. Szeretném tudni, hogy jobban van-e már. és otthonosabban érzi-e már magát? A. : igen, igen. .. aért hagyott ott Charlie bácsi a többiekkel. A szellemvilág furcsa jelensége, hogy az életünkben fontos szerepet betöltő em- berek mindig köszönteni tudnak minket, még akkor is, ha már egy új testben, új éle- tet élnek. Erre a 6. fejezetben fogok kitérni. A 10. fejezetben a lelkek azon tulajdon- ságát fogom vizsgálni. hogy képesek megosztani saját lényegüket, s igy egynél több testben is jelen tudnak lenni a Földön. A lelkek útjának e kereszteződésénél a magunkkal hurcolt csomagok - a földi lét- ből származó fizikai és mentális terhek - már erősen megfogyatkoznak. Két okból is: először, mert a szellemvilágban meglévő. átgondolt rend és harmónia fölidézi an- nak a világnak az emlékeit. amelyet magunk mögött hagytunk, amikor a fizikai élet- formát választottuk; másodszor, mert lehengerlő élmény látni mindazokat. akikről itala; haláluk után azt gondoltuk. hogy már sohasem láthatjuk őket. Íme. egy másik pe a. 7. eset Dr. N. : Most. hogy már hozzászokott a szellemvilághoz maga körül, mondja el. milyen hatással van önre ez a hely? A. : Annyira. .. meleg és kellemes. .. Megkönnyebbültem. hogy otthagytam a Földet. Örökre ill akarok maradni. Nincs semmi feszültség. nincsenek gondok, csak a jó érzete vesz körül. Egyszerűen csak lebegek. .. milyen gyönyörű is ezl Dr. N. : Ahogy itt lebeg. mi a következő fontosabb benyomás. ami a spirituális átjáró elhagyása óta érte? A. (szünet): Hogy minden ismerős.
 16. 16. Dr. N. : Mi minden ismerős? A. (egy kis tanácstalan csend után): Hmm. .. hát. emberek. .. barátok. .. vesznek körű, azt hiszem. Dr. N. : látja őket. mint a földi ismerőseit? A. : Érzem óket. ... az ismerőseim. .. jelenlétét. .. Dr. N. : Rendben. akkor most menjünk tovább! Mi az. amit ezt követően lát? A. : Egy olyan lágy. felhőszerű tényt. Dr. N. : Mozgása közben változatlan marad ez a fény? A. : Nem. Növekszik. .. apró energiapamacsok. ... és tudom. hogy ezek emberek! Dr. N. : Ón megy feléjük, vagy ők jönnek őn felé? A. : Egymás felé sodródunk. de én lassúbb vagyok, mert. .. nem tudom pontosan. mit is csináljak. .. Dr. N. : Engedje el magát. folytassa a lebegő mozgást. és közben mondjon el mindent. amit láü A. (szünet): Most télig meglormált emberi alakokat látok. .. csak deréktól föllele. A körvonalaik is átlátszóak. .. átlátok rajtuk. Dr. N. : Lát valami különlegeset rajtuk? A. (nyugtalanul): A szemük! Dr. N. : Csak szemeket lát? A. : . ..A szájuknak csak a halvány lenyomata látszik. .. szinte semmi. (Riadtan) A szemek most körülöttem vannak! mközelebb jönnek. .. Dr. N. : Minden entitásnak két szeme van? A. : igen. Dr. N. : Ezek a szemek emberi szemnek tűnnek, Írisszel és pupíllával? A. : Nem. Mások. .. nagyobbak. .. fekete szembogarak. .. sugárzó fenyüek. .. felém jönnek. .. a gondolatok. .. (majd egy megkönnyebbült sóhajjal) Ól. .. Dr. N. : Folytassa! A. : Kezdem fölismerni őket - képeket sugároznak a tudatomba. Gondolatokat magukról. a körvonalak lassan. .. emberekké válnak! Dr. N. : Fizikai emberi tulajdonságokkal rendelkező emberekké? A. : igen. Ól. .. Odanézzen! Ez ö! Dr. N. : Mit lát? A. (sírni és nevetni kezd egyszerre): Azt hiszem, ez. .. igen! Ez Larry! Mindenki más előtt áll. .. 6 az első. akit igazán látok. .. Larry! Dr. N. (miután hagytam egy kis időt az alanynak. hogy magához térjen): Larry lélekentitása az ismerős csoport előtt áll? A. : igen. azok előtt. akiket nagyon szerettem volna látni. .. A többiek meg hátrább. Dr. N. : Mindnyájukat tisztán látja? A. : Nem. a hátul lévők. .. ködösek. .. távoIiak. ... de érzem a jelenlétüket. Larry elől van. ... felém Larry! 30 Dr. N. : Larry az előző életbeli férje. akiről már beszélt? A. (az alanyom kapkodni kezd): igen. Gyönyörű életünk volt! Günther olyan erős volt. .. Mindenki ellenezte a házasságunkat a családjában. .. Jean dezertált a hadse- regböi, hogy kimentsen a Marseille-i rossz életemből. .. Mindig engem akart. Alanyom egészen izgatott lett. ahogy elmúlt életet a szeme előtt egymásra tor- jódtak Lany. Günther és Jean a régi férjet voltak, de mind ugyanaz a lélektárs. Sze- rencsére korábbi üléseinken már átbeszéltük. hogy kik is voltak ezek az emberek, és csak utána kezdtünk a szellemvilág felidézésébe. Larry a legutóbbi amerikai férje volt; Jean egy francia tengerész a XIX századból; Günther pedig német arisztokra- ták gyermeke. a XVIII. századból. Dr. N. : Mit csinálnak most önök ketten? A. : Ölelkezünk. Dr. N. : Ha egy harmadik személy megnézné. ahogy most ölelkeznek. mit látna? A. : (Nem válaszol. ) Dr. N. (Az alanyom annyira elmerül a lélektársával való találkozásban, hogy könnyek folynak végig az arcán. Várok egy-két pillanatig, majd újra próbá| kozom. ): Mit látna az. aki most meglesné önöket Larryvel a szellemvilágban? A. : Azt látná. hogy. .. két fénycsomag egymás körül örvénylik, azt tiiszem. .. (Alanyom kezd megnyugodni. Segítek letörölni arcáról a könnyeket egy zsebkendővel. ) Dr. N. : És mi ennek a jelentése? A. : Ölelkezünk. .. kifejezzük a szeretetünket. .. kapcsolatban vagyunk. .. és ez boldog- gá lesz minket. .. Dr. N. : Mi történik ezután. tehát hogy találkozott a lélektársával? A. (megszorítja a karfát): Ól. .. Mind itt vannak! Az előbb csak éreztem őket. Most egyre tobben jönnek felém. Dr. N. : Ez azután történik, hogy a férje már őn mellett áll? á: lg)en. .. Anyu! Jön leléml. .. Annyira hiányzottl. .. Ó, mamit. .. (Az alany ismét sírni ezd. Dr. N. : Jól van. jól van. .. A. : Kérem. ne kérdezzen most semmit! Szeretném élvezni ezt a pillanatot. (Az alany láthatóan beszélgetésbe merül az előző életéből való anyjával. ) Dr. N. (várok egy percet): Nos. tudom. hogy élvezi ezt a találkozást. de segitenie kell. hogy tudjam. mi történik. A. (merengő hangon): Egyszerűen csak megöleljük egymást. .. olyan csodálatos ismét vele lenni. .. Dr. N. : Hogyan ölelik meg egymást, ha nincs testük? A. (egy kissé ingerült sóhajjal): Természetesen úgy, hogy beburkoljuk egymást a tényünkkel.
 17. 17. Dr. N. : Mondja el, milyen érzés ez egy szellemnek! A. : Olyan. mintha szeretettől fénylő takaróba burkolnának. Dr. N. : Akkor már értem. .. A. : (Az alany a ráismerés örömteli sikkantássával szakit félbe. ) l'im. '. . . ó a testvérem Nagyon korán meghalt. (14 éves korában fulladt meg. az alany előző életében; Csodálatos. hogy itt láthatom! (Az alany integet. ) És itt a legjobb barátnöm. Vilma is. a szomszédból! Ugyanúgy nevetünk a üúkon, mint amikor ott ültünk a manzárdszo bajában. Dr. N. (miután alanyom megemlíti a nagynénjét és néhány barátját is): Mit gondol. mi határozza meg az ön üdvözlésére érkező emberek sorrendjét? A. : . ..Hát az, hogy mennyire ismerjük egymást". Mi más? Dr. N. : És az, hogy néhányukkal sok életet élt, mig másokkal talán csak egyet vagy néhányat? A. : igen, az is. .. A férjemmel éltem a legtöbbet. Dr. N. : Látja valahol a vezetőjét? A. : igen. megjött. Látom. ahogy felém úszik oldalról. Ismeri néhány barátomat is. Dr. N; Férfinak. nőnek vagy valahogy máshogy látja? _ A. : Mind azt mutatjuk meg magunkból, amit akarunk, O mindig férfiként viszonyult hozzám. Ez helyes és nagyon természetes. Dr. N. : És az összes életében ő vigyázott önre? A. : igen. és itt. a halál után is. .. Mindig a védelmezőm volt. Amikor belépünk a lelki világba, fogadóbizoftságunk már készen all. Ez az eset is bizonyítja. hogy az ismerős arcok milyen fölkavaró élményt jelentenek az érkező fiav talabb lelkeknek, Úgy találtam, hogy minden élet után különböző számú entitás üd- vözöl minket. Bár az üdvözlés tonnája a lélek igénye szennl változó. megtudtam hogy semmi Véletlenszerűség sincs a fogadásban: szellemi társaink pontosan tud- ják, hogy mikor érkezünk. és hogy a szellemvilágba való belépés után hol fognak velünk találkozni. Gyakran előfordul. hogy egy számunkra jelentős entitás kissé a többiek előtt vai minket, mert szükség esetén rögtön kéznél akar lenni, amikor kijutunk az atjáróbói A fogadó társaság létszáma nemcsak életről életre változhat, de a fejlettebb lelkek- nél, ahol a spirituális gondoskodás már kevésbé fontos. drasztikusan lecsokkenhel. akar a nullára is. E fejezet végén. a 9. eset mutat majd jellegzetes példát a szellemi átmenet e fajtájára. A frissen érkező lelkeket a szellemvilagban alapvetően háromféleképpen fogad- hatják. A 6. és a 7. eset ennek egyik módját mutatja be. Mindkét lélekre egy-egy elóljáró entitás várt a halála után. akiket fontossági sorrendben követtek a többiek. A 7. esetben könnyebb volt lolismerni az embereket, mint a ő-ban. Amikor nem sokkal a halálunk után találkozunk e lelkekkel. úgy látjuk. hogy előző életeinkben 32 szereplő feleségünkkel, szüleinkkel, nagyszüleinkkel. testvéreinkkel, nagynénélnk- kel. unokatestvéreinkkel, kedves barátainkkal találkoztunk. Klienseim révén több iorokszontó találkozás tanúja is leheltem. Azok a megindító találkozások. amelyek a spirituális átjárónál történnek. csak elő- játékként szolgálnak a későbbiekhez. amikor megtalálják helyüket az ő szintjükön levő entitások között. E találkozások a tudatfölöttes állapotban lévő alanyt másfajta érzelmi magaslatokra is eljuttatják. A spirituális szervezeti berendezkedést - beleértve a csoportok formálódásának módját és az egyes entitásokkal való kölcsönös össze- illést - a következő fejezetekben tárgyalom. Fontos. hogy értsük: a minket fogadó entitások lehet. hogy nem tagjai a szellemv világ nekünk megfelelő tanulócsoportjának! Ugyanis nem mindenki áll egyforma fejlettségi szinten. aki fontos szerepet játszott az életünkben. Hogy a halálunk után kedvességből és szeretetből mégis találkozni akarnak velünk, az még nem jelenti. hogy egyúttal spirituális tanulócsoportunk tagjai is lennének. Például a 6. esetben Charlie bácsi minden bizonnyal fejlettebb lélek volt. mint az alanyom. sót még az is lehet. hogy ő már a spirituális vezetők képességeivel is ren- delkezett. Számomra világos. hogy Charlie bácsi lelkének az volt a megbízatása, hogy utolsó életében támogassa a 6. esetben szereplő gyermeket. és feladata ala- nyom halála után is folytatódott. A 7. esetben a legelső fontos találkozás Larryvel történt. aki alanyommal azonos szinten járó. valódi lélektárs volt. A 7. esetben az is világosan látszik, hog alanyom szellemi vezetője nem tűnt ki a régi rokonok és barátok csoportjából. a későbbiekben kiderült. hogy a szellemi vezető készítette elő a találkozást. bár ő végig a háttérben maradi. Ezt a jelenséget számos más eset- ben is tapasztaltam. A halál i. itáni találkozások második fajtája az. amikor csöndes, sokatmondó együttlét alakul ki a szellemi vezető és a frissen érkezett lélek között. Ilyenkor álta- lában senki sincs a közelben. mint ahogy az az 5. esetben is történt. Ugyanerre pél- da a 8, eset is. A halál utáni találkozás jellegét - úgy tűnik - szellemi vezetőnk stílusa és saját egyéni karakterünk alakítja. Úgy találtam. hogy e vezetőlnkkel történő első találkozás időtartama - az adott helyzettől függően - minden élet után más és más. A 8. esetből viiágosan látszik, hogy az emberek nagyon közeli kapcsolatban áll- nak a szellemi vezetőikkel. Sok vezetőnek idegen hangzású neve van. másoknak nagyon is hétköznapi. Érdekesnek találom, hogy az nörangyal" egykor divatos, vallá- sos szól ma a metafizikában is használják egy velünk együttérző lélek jelölésére. Bevallom. hogy az őrangyal gondolatát egy időben én leszóltam, mondván. hogy az egy hamis. vágyakozással teli, rég lejáratott mitológiát tart életben. ami nem áll össz- hangban a modern világgal. Ma már más erről a véleményem. Kllenseim többször is azt válaszolták kérdésemre. hogy a lélek maga kétnemű, de azt is mondták. hogy az ember neme mégsem elhanyagolható tényező. Megtud- tam. hogy minden lélek képes - saját preferenciájának függvényében - férfias vagy 33
 18. 18. nőies attitűdöt és gondolatokat sugározni egy másik entitás felé, és ezt persze meg is teszik. A 6. és a 7. esetből jól tált-aló. milyen fontos. hogy az újonnan érkezett lélek meghatározott nemű, ismerős arcokat" lásson maga körül. Ez a következő esetre is igaz. amit ezenkívül még azért is írok le, hogy bemutassam. miért dönte- nek úgy a lelkek, hogy emberi formában jelennek meg a szellemvllágban. 8. eset Dr. N. : Most. hogy lassan elhagyja a Föld asztrális sllrját, és egyre mélyebben hatol a szellemvilágba, kérem, mondja el, mit érez! A. : Csöndet. .. olyan békés minden. .. Dr. N. : Jön valaki ön fele? A. : igen, ö a barátnóm, Ráchel. Mindig itt vár rám. amikor meghalok. Dr. N. : Ez a Ráchel az ön lélektársa, aki több földl életen át is önnel volt. vagy olyasvalaki. aki mindig itt marad? A. (némi méltatlankodással): Nem marad mindig itt! Inkább mindig velem van - gon- dolatban -. ha szükségem van rá (Birtokosi büszkeséggel) Ó az én személyes test- öröm! Megjegyzés: A vezetők, valamint a lél-ektársak és más segítő entitások közti lénye- ges különbségaket a B. fejezetben fejtem ki részletesebben. Dr. N. : Miért hívja ezt az entitást barámómnek? Nem igaz, hogy a szellemi lényekre nem jellemző a nemi hovatartozás? A. : De igen. ha szó szerint nézzük a dolgot, hiszen mindkét nem tulajdonságait fel tudjuk venni. De Rachel azt szeretné, ha nónek látnám ot. és ö szamomra mentáll- san is annak mutatkozik. Dr. N. : A szellemvllágban az entitások valamelyik nemhez kötődnek? A. : Nem. Vannak Időszakok, arnlkor a lélek közelebb áll az egylk nemhez. mint a másikhoz, Ez a vonzódás azonban hosszabb távon kiegyenlllödlk. Dr. N. : Elmesélné, hogyan néz ki Fláchel lelke ebben a pillanatban? A. (csöndesen): Fiatalos nö. .,. ahogy leginkább emlékszem rám, kicsi, törékeny alkat. .. az arcán elszánt kitejezés. .., nagyon sok tudás és szeretet van benne. Dr. N. : Szóval. ismerte Ráchelt a Földön is? A. (nosztalgiával): Egyszer. nagyon régen. közel állt hozzám az életben. .., most a vezetőm. Dr. N. : És mit érez. ha ránéz? A. : Nyugalmat. .. békétm. szeretetet. , Dr. N. : Ön és Ráchel emberi szemmel néznek egymásra? 34 A (bizonytalanul): Valahogy úgy. de azért másként. Amögött, anlit szemnek mon- dunk, látjuk a gondolatot - mert a szem az. amihez viszonyulni tudunk. Ezt persze emberként a Földön is megtehetjük. .. m. N; Mit tehetünk a Földön a szemünkkel, anlit a szellemvllágban is megtehetünk? A; Ha valakinek a Földön - akit esetleg nem is ismerünk - a szemébe nézünk, és egy ismerős tényt látunk benne. .. nos, ez elmond valami fontosat az illetőről. Emberként nem tudjuk, hogy miért. de a lélek emlékezik Megjegyzés: Alanyaimtöl több alkalommal is hallottam már a lélektárs emberi sze- méhen megjelenő, szellemi azonosságra utaló fényről. Ami engem illet. én egyetlen- egyszer tapasztaltam meg tudatosan az azonnali ráismerés érzését: amikor először láttam meg a feleségemet Ez az érzés megdöbbentő és egy kicsit hátborzongató is. Dr. N. : Úgy érti, hogy a Földön néha kél ember egymásra néz, és úgy érzik, már ismerik egymást valahonnan? A. : igen. ez a déjá vu. ' Dr. N. : Menjük vissza Ráchelhez a szellemi világba! Ha a vezetője nem vetítette volna magát emberi formában ön elé, azén még fölismerte volna? A. : Nos. gondolatban természetesen mlmlig megtaláljuk egymást. De igy valahogy szebb. Tudom, hogy furcsán harlgzlk. de ez. .. olyan társasági dolog. Ha ismerős arcot látunk, könnyebb az egész. Dr. N. : Ezek szerint tehát jó. ha egy elózö életből ismert személyt emberi vonásaival felruházva látunk, különösen akkor, amikor épp csak elhagytuk a Földet? A. : igen. Különben eleinte kissé elveszettnek éreznénk magunkat magányos- nak. .. és talán összezavarodottnák is. .. Ha a régi alakjukban látom az embereket. az segít hozzászokni a körülményekhez. .. Mindig nagy segltséget jelent Ráchel. amióta visszatérésemkor először találkoztam vele. .. Dr. N. : Vagyis Fiáchei mindegyik földi halála után emberi formában mutatkoük meg önnek. hogy segítse újra hozzászokni a szellemi világhoz? A. (buzgón): Ó, igeni. .. igen! És biztonságot ad. Jobban érzem magam. ha isme- rősöket is látok. .. Dr. N. : És beszél ezekhez az emberekhez? A. : Senki sem beszél. A gondolatainkkal kommunikálunk. Dr. N. : Telepatikus úton? A. : igen. Dr. N. : Lehetőség van arra is. hogy a lelkek úgy beszéljenek egymással. hogy mások ne hallhassák őket? A. : "Bizalmasan? igen. ' Amikor azt érezzük, mintha egyszer már átéltük volna azt. ami éppen történik. (Lektor! magi. ) 35
 19. 19. Dr. N. : Hogyan történik ez? A. : Érintéssel. Ezt hívják érintéses kommunikációnak. Megjegyzés: Amikor két lélek nagyon közel kerül egymáshoz. és végül összekap- csolódnak. érintéssel küldhetnek egymásnak magánjellegű gondolatokat. Ahogy alanyaim mondják. e gondolatok elektromos hanglmpulzusok" formájában cserél- nek gazdát. Alanyaim a hipnózisban legtöbbször nem kívánnak beszélni ezekről a személyes titkokról. Dr. N. : El tudná mondani pontosan, hogyan tudják a lelkek az emberi vonásokat kivetíteni. tehát megjeleníteni? A. : Energiatömeg segítségével. .. Csak rágondolok egy tulajdonságra. . . , de azt nem tudom megmondani. mitől van meg erre a képességem. Dr. N. : Akkor azt meg tudja-e mondani. hogy miért vetít ki Ön és a többi lélek időnként bizonyos vonásokat? A. (hosszú szünet): Ez attól függ, hogy a mozgás mely fázisában vagyunk éppen. . amikor meglátjuk a másikat. .. és a pillanatnyi tudatállapotunktól. Dr. N. : Épp ez érdekel. Meséljen többet még a másik lélek lölismeréséről! A. : Tudja. találkozáskor a fölismerés az. .. érzéseken múlik. A másik lélek olyannak mutatja magát, amilyennek látszani szeretne. s amilyennek szerinte én szeretném öt látni. A találkozás körülményei is belolyásolják a dolgot. Dr. N. : Tudna egy kicsit konkrétabban fogalmazni? Hogyan befolyásolják a külön- böző körülmények az energiaformák más szellemek irányába történő materiallzáiir dásának a módját? A _ b. y _ a A. : Más a helyzet, ha éppen Jiazai pályán" vagyunk, es más. ha az o "pályáján", Az egyik helyen a tulajdonságai egyik csoportját mutatja. egy másikon a másikat. Megjegyzés: A spirituális "területek" fogalmát még bővebben kifejtem, ahogy bel- jebb jutunk a szellemvilágba. Dr. N. : Azt akarja mondani, hogy a lélek egy bizonyos arcát mutatja a spirituális átjárónál. ám később. másik helyzetben. már más képet mutat? A. : Így van. Dr. N. : Miért? A. : Mint ahogy már mondtam, az. hogy hogyan mutatjuk meg magunkat. jórészt azon múlik. hogy éppen milyen érzések élnek bennünk. .. hogy milyen a viszonyunk az adott személyhez. és hogy hol tartózkodunk. Dr. N. : Jól értem akkor, hogy a lelkek egymás felé sugárzott képét a szellemvilág ban a találkozás helye. ideje. az adott lelkek hangulata és talán a pszichés állapota határozza meg? 36 A. : Persze. és ez kétoldalú dolog. .., egymással kölcsönösen összefüggő. m, N. : Akkor hogyan lehet megismerni egy lélek tudatának valódi karakterét. ha állandóan változnak az egymásnak mutatott képek? A. (nevet): A kivetített képek sohasem rejtik el. hogy ki is vagy valójában. Ezek az érzések nem olyanok. mint a Földön. Ez itt. .. elvontabb. Bizonyos tulajdonságok és gondolatok kivetítése. .. tulajdonképpen. .. az ideák megerősítése. Dr. N. : ideák? A pillanatnyi érzéseire gondol? A. : Hát. valahogy úgy. .. mert ezek az emberi tulajdonságok a fizikai életünk részei voltak. egy másik helyen. amikor fölfedeztük a dolgokat. .. és megalkottuk az ideá- inkat. .. A folyamatosság kedvéért használjuk ezeket itt is. Dr. N. : De ha mindegyik elmúlt életünkben különbözö arcunk volt, akkor azok meiylkét használjuk az életeink közötti időszakban? A. : Keverjük óket. Azokat a vonásainkat őltjük magunkra. amelyekről a másik személy legkönnyebben felismer bennünket. és amelyek a legjobban illenek ahhoz. amit kommunikálni akarunk. ni. N. : És mi a helyzet a Kivetítés nélküli kommunikációval? A. : Persze ez is létezik - ez természetes -, de a kivetített tulajdonságokkal együtt gyorsabban azonosítom az embereket. Dr. N. : Vannak kedvenc kivetített arcai? A. : Hmm. .. szeretem a bajuszt. .. a sziklakemény állkapcsot. .. Dr. N. : Arra az előző életére gondol. amiről már beszéltünk. amikor Jeff Tanner volt, a texasi cowboy? A. (nevet): Hát persze! De más életeimben is voltak Jefféhez hasonló arcaim. Dr. N. : De miért éppen Jeti? Csak azért, mert ö volt a legutóbbi életében? Dr. N. : Nem, hanem mert jól éreztem magam úgy. Botdog. egyszerű életet éltem. És. a fenébe ls. marha jól néztem kll Az arcom azokra a clgarettareklámokon szereplő arcokra hasonlított, amelyeket az utakon lehet látni, (Kuncog) Szerettem Jelfként villogni, a pödrött bajszommal. Dr. N. : De ez csak egyetlen élet volt! Azok az emberek. akik nem ismerték abban az életében. lehet, hogy nem fogják fölismemll A. : Ó. dehogynem! Hamar rájönnek. hogy én vagyok az. Átváltozhatnék valaki mássá is. de most Jelfként kedvelem magam a legjobban. Dr. N. : Ez visszautal arra. amit már mondott, hogy mindnyájunknak lényegében egyet- len identitása van. függetlenül attól, hogy hány arccal vetítjük ki magunkat lélek- ként? A. : igen, mindenkit a maga valójában látunk. Néhányan csak a jobbik felüket akarják megmutatni, mert hogy mit gondolnak a többiek róluk" De ők még nem értik a lénye- get, hogy az a fontos, ami felé tartunk. és nem az, hogy milyenek vagyunk! Sokat ne- vetünk azokon a lelkeken, akik szeretnének valamilyennek tűnni. és ezért még olyan arcokat is fölvesznek. amilyenek soha nem is voltak a Földön! De ez Is rendben van. 37

×