Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β Γυμνασίου

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

1 1 Τι είναι χημεία - Χημεία Β Γυμνασίου

 1. 1. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε Χημεία Β’ Γυμνασίου Ε. Κοκκίνου
 2. 2. Πώο κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ νη θσηνγξαθίεο ζε δύν θαηεγνξίεο; 2
 3. 3. ΢ε θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ θπζηθά θαη θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ηερλεηά πξάγκαηα 3
 4. 4. Φαινόμενο: είναι οποιαδήποηε αλλαγή – μόνιμη ή παποδική- παθαίνει ένα ζώμα Φςζικά θαινόμενα είλαη απηά πνπ νη νπζίεο δελ παζαίλνπλ κόληκεο αιιαγέο θαη δελ ζπλνδεύνληαη από ζρεκαηηζκό λέσλ νπζηώλ Αλλαγή Εποσών Χημικά θαινόμενα είλαη απηά πνπ νη νπζίεο παζαίλνπλ κόληκεο αιιαγέο θαη ζπλήζσο ζπλνδεύνληαη από ην ζρεκαηηζκό λέσλ νπζηώλ. Π.ρ. Καύζε 4
 5. 5. Ποια από ηα παπακάηω θαινόμενα είναι θςζικά και ποια σημικά;             Ζ θίλεζε ηεο γεο Φςζικό Σα παγάθηα πνπ ιεηώλνπλ Φςζικό Σν καγείξεκα ηνπ θξέαηνο Χημικό Ξίληζκα γηανπξηηνύ Χημικό Κάςηκν ησλ μύισλ Χημικό Ο καγλήηεο πνπ έιθεη ηηο θαξθίηζεο Σν δύκσκα ηνπ ςσκηνύ Χημικό Ζ βελδίλε πνπ θαίγεηαη Χημικό Σν βξάζηκν ηνπ απγνύ Χημικό Σν λεξό πνπ βξάδεη Φςζικό Ζ βξνρή θαη ην ρηόλη Φςζικό Οη αζηξαπέο Φςζικό Φςζικό 5
 6. 6.  Ση νλνκάδνπκε πεξηβάιινλ; Πεξηβάιινλ νλνκάδεηαη νηηδήπνηε ππάξρεη γύξσ καο. Π.ρ. δάζε, δώα, θηίξηα, απηνθίλεηα, αθόκε θαη εκείο νη ίδηνη. Φςζικό πεπιβάλλον Ανθπωπογενέρ πεπιβάλλον είλαη νηηδήπνηε δεκηνπξγεί ε θύζε. είλαη νηηδήπνηε άλζξσπνο. π.ρ. λεξό, αέξαο, ρώκα, δώα, θπηά, θιπ. π.ρ. θηίξηα, γέθπξεο,βελδίλε, ηζηκέλην, ραξηί θιπ. δεκηνπξγεί ν 6
 7. 7. Επεξεπγαζία ππώηων ςλών Ο άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί πνιιά πιηθά (θπζηθέο πξώηεο ύιεο) θαη πξντόληα πνπ ππάξρνπλ έηνηκα ζηε θύζε (θπζηθά πξντόληα) θαη ηα νπνία κε θαηάιιειε επεμεξγαζία κεηαηξέπνληαη ζε λέα πιηθά (επεμεξγαζκέλα πξντόληα). Παπαδείγμαηα μεηαηποπών Ληλάξη  ίλεο ιηλαξηνύ λήκα ύθαζκα ιηλό θόξεκα Αζβεζηόιηζνο  αζβέζηεο  αζβεζηνπνιηόο  ζνβάο Βνμίηεο αινπκίλην  θξάκαηα αινπκηλίνπ ζθειεηόο αεξνπιάλνπ 7
 8. 8. Πώο από απηό παίξλνπκε απηό; •δέληξα •ηεκαρηζκέλα δέληξα •απνρξσκαηηζκέλνο πνιηόο •ραξηί • βηβιίν 8
 9. 9. Άζθεζε 1 βηβιίνπ ζει 13. Από ηα παξαθάησ πιηθά πνηα είλαη θπζηθά (Φ) θαη πνηα δεκηνπξγνύληαη από ηνλ άλζξσπν (Α); a. Μαθαξόληα b. Αξγό πεηξέιαην c. ΢ύλλεθα d. Φύιιν ραξηηνύ e. Φύιιν δέληξνπ f. Πιαζηηθό κπνπθάιη g. Άκκνο ζάιαζζαο h. Σζηκέλην 9
 10. 10. Από ηα παξαθάησ πιηθά πνηα είλαη θπζηθά (Φ) θαη πνηα δεκηνπξγνύληαη από ηνλ άλζξσπν (Α); 10
 11. 11. Άζθεζε 2 βηβιίνπ ζει 13. Αληηζηνίρηζε θάζε πιηθό ηεο πξώηεο ζηήιεο κε έλα πξντόλ ή κία δξαζηεξηόηεηα ηεο δεύηεξεο ζηήιεο όπνπ ην πιηθό ρξεζηκνπνηείηαη: ΢ηήιε Η ΢ηήιε ΗΗ Α. Υξώκαηα 1. Εάληεο απηνθηλήησλ Β. Κξάκα αινπκηλίνπ 2. Εσγξαθηθή Γ. Βακβάθη 3. Δλέξγεηα Γ. Φπζηθό αέξην 4. Έλδπζε 11
 12. 12. Αιήζεηα, ηη ζαο έξρεηαη ζην λνπ όηαλ αθνύηε «ρεκεία»; Καηαηάμηε ηηο ζθέςεηο ζαο… 12
 13. 13. 13
 14. 14. Χημικά προϊόντα Χημεία της φύσης Χημική έρευνα Χαρακτηρισμοί της χημείας 14
 15. 15. Επεξεπγαζία ςλικών και Χημεία  Ζ Υεκεία θάλεη ηε δσή καο πην εύθνιε  Ρνύρα πνπ θνξάκε (ζπλζεηηθά, βαθέο θ.α.)  ΢πίηηα (πιηθά θαηαζθεπήο θ.α.)  Μέζα κεηαθνξάο (πιαζηηθά, θαύζηκα θ.α.)  Τιηθά ζπζθεπαζίαο (κπνπθάιηα, θνπηηά θ.α.)  ΢πληήξεζε ηξνθίκσλ (ζπληεξεηηθά) 15
 16. 16. Επεξεπγαζία ςλικών και Χημεία  Ζ Υεκεία θξνληίδεη γηα ηελ πγεία καο  Φάξκαθα (κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, ρεκεηνζεξαπείεο θ.α.)  Τιηθά θ.α.) ηερλεηώλ κειώλ (νζηά, δόληηα  Νεξό πνπ πίλνπκε (ρεκηθή επεμεξγαζία θ.α.) 16
 17. 17. Επεξεπγαζία ςλικών και Χημεία  Ζ Υεκεία θάλεη ηε δσή καο επράξηζηε  Νέα πιηθά, θηελά κε εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο  Τιηθά γηα όξγαλα γπκλαζηηθήο θαη αζιεηηζκνύ  Πξντόληα πνπ πξννξίδνληαη γηα θσηνγξάθηζε, κνπζηθή (CD, DVD) 17
 18. 18. Επεξεπγαζία ςλικών και Χημεία  Ζ Υεκεία εξεπλά ηε θύζε θαη δηδάζθεηαη από απηήλ Ζ ηξνθή κεηαηξέπεηαη ζην ζώκα καο ζε ηζηνύο, βηνινγηθά απνξξίκαηα, ελέξγεηα  Σα θπηά θηηάρλνπλ ζάθραξα (αέξα, λεξό θαη θσο - θσηνζύλζεζε)  ΢ηαιαθηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο  Σα δάζε πνπ θαίγνληαη γίλνληαη ζηάρηε θαη θαπλόο 18
 19. 19. Γεληθά ε επηζηήκε ηεο Υεκείαο κειεηά ηηο ηδηόηεηεο θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ησλ πιηθώλ θαη αζρνιείηαη κε:  Τη βαζική και ηην εθαπμοζμένη έπεςνα  Την επεξεπγαζία ππώηων ςλών και ηην παπαγωγή νέων ςλικών  Τον έλεγσο ηηρ ποιόηηηαρ ηος πεπιβάλλονηορ, ηων ηποθίμων, ηων θαπμάκων, ηων καςζίμων 19
 20. 20. Γηα θάζε ηη ππάξρεη θαιή θαη θαθή ρξήζε. Πνηα είλαη ε επσθειήο θαη πνηα ε επηδήκηα ρξήζε ησλ… 20
 21. 21. Δπσθειήο θαη επηδήκηα ρξήζε… Φάξκαθα Δθξεθηηθά Δληνκνθηόλα Υιώξην ΢πληεξεηηθά ηξνθίκσλ Πιαζηηθά 21
 22. 22. Πνηνο έρεη ηελ επζύλε γηα ηε ρξήζε ησλ πιηθώλ; …νη ρεκηθνί …νη ρξήζηεο …ε πνιηηεία …ε ρεκεία …ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ 22
 23. 23. Με ιίγα ιόγηα… 23
 24. 24. Γηαγξάςηε ηηο ιαλζαζκέλεο:     Η χημεία κάνει τη ζωή μας ευκολότερη και ανετότερη. Η χημεία ασχολείται με τα υλικά και τους μετασχηματισμούς τους. Οι χημικοί μετασχηματισμοί γίνονται μόνο στα εργαστήρια των χημικών. Η χημική γνώση για τα υλικά χρησιμοποιείται για μετατροπές των υλικών. 24
 25. 25. Καζήθνληα γηα ην ζπίηη Θεωπία από ην βηβιίν: ζει. 10, 11, 12, 13. Τεηπάδιο επγαζιών ζει. 8 & 9: Αζθήζεηο: 1, 4, 5 25

×