Regio Brosura pentru Adolescenti

1,492 views

Published on

Regio Brosura pentru Adolescenti

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regio Brosura pentru Adolescenti

 1. 1. REGIO pentru adolescenţi www.inforegio.ro
 2. 2. C UPRINS 1 Fondurile structurale in Romania 2 REGIO - Programul T R O D U C E R E I N Operational Regional D in 1988, Uniunea European? a investit nu mai pu?in de 480 miliarde de euro Ón regiunile mai pu?in dezvoltate. Œn perioada 2007 ñ 2013, Ón dezvoltare regional? vor fi investite alte 347 miliarde de euro, sum? care reprezint? 36% din bugetul total al UE. Astfel, se dore?te ca investi?ia s? stimuleze cre?terea P U nul dintre auzit deja, de multe ori, menite a sau la şcoală, vorbindu-se despre Programul Opera?ional oate aţi programele opera?ionale în presă sprijini dezvoltarea Rom‚niei este fonduri europene, absorbţie, Regional cunoscut ?i cu numele de REGIO. El este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltarealţi termeni bani pe care România îi primeşte de la Uniunea Europeană, proiecte, infrastructură şi ale Rom‚niei. asemănători. Evident, mare parte dintre voi schimbă canalul sau subiectul, pentru că este greoi şi economic? Ón regiunile mai s?race ale Uniunii ?i s? creeze 2,5 milioane locuri de munc? noi. neinteresant pentru un adolescent. Scopul REGIO const? Ón ìsprijinirea ?i promovarea dezvolt?rii locale durabile, Ón regiunile Rom‚niei, prin Ómbun?t??irea Cele 19,7 miliarde euro alocate Rom‚niei prin instrumentele structurale (mijloace financiare prin intermediul c?rora se condi?iilor de infrastructur? ?i a mediului de afaceri care sus?in cre?terea economic?î. aloc? fondurile) pentru perioada 2007-2013 vor fi gestionate prin ?apte programe denumite programe opera?ionale Aceasta Ónseamn? c? REGIO urm?re?tede a vă face să înţelegeţidezvoltare economic?şi în ce măsură regiunile mai Scopul acestei broşuri este acela reducerea diferen?elor de despre ce e vorba ?i social? dintre are efect asupra sectoriale ?i regionale, la care structurale în România 1 Fondurile se adaug? alte opt programe care promoveaz? cooperarea teritorial? cu alte state. vieţii voastre. dezvoltate ?i cele mai pu?in dezvoltate din Rom‚nia. Programele opera?ionale care gestioneaz? fondurile structurale sunt: Începem prin definirea unui termen generic - „dezvoltarea regională”,celelalte programele,spune şi numele, se Principalele caracteristici ale REGIO, care Ól individualizeaz? printre care, după cum îi sunt: 1 Programul Opera?ional Sectorial de Transport - POS Transport, referă la dezvoltarea regiunilor. În continuare vă vom prezenta regiunile României şi modalitatea în care acestea 2 2 REGIO - Programul Operaţional Regional Programul Opera?ional Sectorial de Mediu ñ POS, o caracteristic? teritorial-regional? prin care sunt ?intite, Ón principal, regiunile r?mase Ón urm? ?i zonele mai au luat fiinţă, precum şi ce înseamnă „fonduri europene”. urm?rind revigorarea dezvolt?rii acestora; 3 Programul Opera?ional Regional ñ POR, slab dezvoltate din regiunile Óntruc‚tva mai prospere, 4 Programul Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice - POS CCE, 5 Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ñ POSDRU, De cândse adreseaz? Ón cea mai mare m?sur?1domeniilor2007, este contribuabil la bugetul Uniunii Europene. Acest România este stat membru, din ianuarie publice aflate Ón responsabilitatea autorit??ilor locale, 6 3 Ce înseamnă dezvoltarea regională? Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacit??ii Administrative ñ PODCA, buget este folosit pentru dezvoltarea statelor membre şi deregiunilor acestora, prin concentrarea cheltuielilor în o alocare diferen?iat? a fondurilor pe regiuni ?i zone a dezvoltare, con?in‚nd axe prioritare de dezvoltare 7 Programul Opera?ional Asisten?? Tehnic? - POAT. regiunile mai puţin dezvoltate. tematice, comune tuturor regiunilor ??rii, reprezent‚nd, Óntr-un fel, numitorul comun de dezvoltare al tuturor regiunilor. Domeniile care pot primi finan?are prin fondurile structurale ?i dezvoltare? Cum au luat fiinţă regiunile de prin fondul de coeziune sunt: Pentru Programul Operaţional Regional, fondurile sunt împărţite pe axe prioritare şi domenii majore de intervenţie, 4 adică pe domenii de activitate care necesită finanţare pentru dezvoltare şi, orientativ, pe regiuni de dezvoltare, REGIO Ónseamn? o oportunitate pentru noi to?i Cercetare ?i dezvoltare†tehnologic? pentru a sprijini dezvoltarea regiunilor din ţara noastră, din punct de vedere economic şi social. Împărţirea fon- Societate informa?ional? durilor pe regiuni se face invers proporţional cu gradul de dezvoltare al acestora. 5 TransportPrezentarea regiunilor de dezvoltare Dac? ne dorim ca zona Ón care locuim s? se modernizeze, s? beneficiem de ?coli sau muzee reamenajate, de zone turistice care s? ofere mai multe posibilit??i de relaxare, atunci REGIO este solu?ia. Energie Iat? c‚teva exemple de ac?iuni pe care REGIO le poate afla mai multe detalii despre fondurile europene şi dezvoltarea Dacă veţi parcurge rândurile acestei broşuri, veţi finan?a: Protec?ia mediului ?i prevenirea riscului Turism regională, cum au apărut regiunile europene, dar şi cele din România, cum sunt împărţite – care este componenţa Cultur? Momente cheie în istoria Uniunii Europene şi a politicii lor şi, nu în ultimul rând, care sunt sursele de finanţareora?e ?i adispoziţiede centur?; Europeană pentru dezvolta- modernizarea drumurilor jude?ene, a str?zilor din puse la ?oselelor de Uniunea 6 rea lor. de dezvoltare regională Regenerare urban? ?i rural? Sprijin pentru companii ?i antreprenori crearea de p‚rtii de schi, ?tranduri, piste de ciclism montan, loca?ii pentru echita?ie sau paint-ball, terenuri Mai mult, dorim să vă facem cunoscut turistice care s? ajute dezvoltarea turismului prin valorificare poten?ialului unul de tenis, debarcadere ?i porturi Programul Operaţional Regional, cunoscut şi sub denumirea de REGIO, Acces la locuri de munc? stabile dintre principalele programe de finanţare care sprijină aceste regiuni în demersurile lor de a avea un nivel de Incluziune social? pentru persoane defavorizate zonelor respective; viaţă ridicat. 7 Mic dicţionar de termeni Dezvoltarea capitalului uman Investi?ii Ón infrastructura social?, inclusiv cea de s?n?tate ?i educa?ie dotarea ?colilor cu echipamente noi, modernizarea structurilor de cazare pentru studen?i (binecunoscutele Promovarea dezvolt?rii†parteneriatului. Broşura c?mine studen?e?ti), modernizarea termeni care să vă ajute să înţelegeţi toate informaţiile oferite. Astfel, cuprinde şi un mic dicţionar de centrelor de formare profesional? sau a laboratoarelor de cercetare; cuvintele scrise cu albastru sunt explicate pe larg la finalul materialului. 1 3 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 2 4
 3. 3. 1 1 în România Fondurile structurale in Romania 2 2 REGIO - Programul Operaţional Regional Operational D D inin 1988,Uniunea Europeanăaa investit nu mai puţin480 miliarde de euro Ón regiunile mai pu?in puţin 1988, Uniunea European? investit nu mai pu?in de de 480 miliarde de euro în regiunile mai dezvoltate. ÎnŒn perioada 2007 2013, înÓn dezvoltare regional? vor fi investite alte 347 miliarde de euro, dezvoltate. perioada 2007 – ñ 2013, dezvoltare regională vor fi investite alte 347 miliarde de euro, sumă care reprezintă 36% din bugetul total al UE. Astfel, se dore?te caca investiţia stimuleze cre?terea sum? care reprezint? 36% bugetul total al UE. Astfel, se doreşte investi?ia s? să stimuleze creşterea U U nul dintre programele operaţionale menite aasprijini dezvoltarea României este Programul Operaţional Regional nul dintre programele opera?ionale menite sprijini dezvoltarea Rom‚niei este Programul Opera?ional cunoscut şi cu numelecu numele de este aplicabil tuturor celor opt regiuni de regiuni de dezvoltare ale Regional cunoscut ?i de REGIO. El REGIO. El este aplicabil tuturor celor opt dezvoltare ale României. Rom‚niei. economic? Ónîn regiunile mai sărace ale Uniunii şicreeze 2,5 milioane locuri de munc? noi. noi. economică regiunile mai s?race ale Uniunii ?i s? să creeze 2,5 milioane locuri de muncă Scopul REGIO constă în “sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, în regiunile României, prin îmbunătăţirea Scopul REGIO const? Ón ìsprijinirea ?i promovarea dezvolt?riisusţin creşterea economică”.Rom‚niei, prin Ómbun?t??irea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri care locale durabile, Ón regiunile Cele 19,7 miliarde euro alocate Rom‚niei prin instrumentele structurale (mijloace financiare prin intermediul c?roracărora Cele 19,7 miliarde euro alocate României prin instrumentele structurale (mijloace financiare prin intermediul se condi?iilorînseamnă că REGIO urmăreşte reducerea care sus?in cre?terea economic?î. Aceasta de infrastructur? ?i a mediului de afaceri diferenţelor de dezvoltare economică şi socială dintre regiunile mai aloc? fondurile) pentru perioada 2007-2013 vor fi gestionate prin ?apte programe denumite programe opera?ionale se alocă fondurile) pentru perioada 2007-2013 vor fi gestionate prin şapte programe denumite programe operaţionale Aceasta Ónseamn? c? REGIO urm?re?te reducerea diferen?elor de dezvoltare economic? ?i social? dintre regiunile mai dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate din România. sectoriale ?i regionale, la care se adaug? alte opt programe care promoveaz? cooperarea teritorial? cu alte state. dezvoltate ?i cele mai pu?in dezvoltate din Rom‚nia. sectorialeopera?ionale care gestioneaz? fondurile structurale sunt: promovează cooperarea teritorială cu alte state. Programele şi regionale, la care se adaugă alte opt programe care Programele operaţionale care gestionează fondurile structurale sunt: Principalele caracteristici ale REGIO, care Ól individualizeazăprintre celelalte programele, sunt: Principalele caracteristici ale REGIO, care îl individualizeaz? printre celelalte programele, sunt: 1 Programul Opera?ional Sectorial de Transport - POS Transport, o caracteristică teritorial-regională prin care sunt ţintite, în principal, regiunile rămase în urmă şi zonele 2 1 Programul Opera?ional Sectorial de Mediu ñ POS, - POS Transport, Programul Operaţional Sectorial de Transport 2 Programul Operaţional Sectorial de Mediu – POS, mai slab dezvoltate din regiunile întrucâtva sunt prospere, urmărind revigorarea dezvoltării acestora; mai o caracteristic? teritorial-regional? prin care mai ?intite, Ón principal, regiunile r?mase Ón urm? ?i zonele 3 Programul Opera?ional Regional ñ POR, slab dezvoltate din regiunile Óntruc‚tva mai prospere, urm?rind revigorarea dezvolt?rii acestora; 4 3 Programul Operaţional Regional – POR, Programul Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice - POS CCE, se adresează în cea mai mare măsură domeniilor publice aflate în responsabilitatea autorităţilor locale, 5 4 Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ñ Economice - POS CCE, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii POSDRU, ose adreseaz? Ón cea mai fondurilor pedomeniilor zone de aflate Ón responsabilitatea autorit??ilor locale, alocare diferenţiată a mare m?sur? regiuni şi publice dezvoltare, conţinând axe prioritare de dezvoltare; 6 5 Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacit??ii Administrative Umane – POSDRU, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor ñ PODCA, o alocare diferen?iat? a fondurilor pe regiuni ?i zone de dezvoltare, con?in‚nd axe prioritare de dezvoltare 7 6 Programul Opera?ional Asisten?? Tehnic? Capacităţii Administrative – PODCA, Programul Operaţional Dezvoltarea - POAT. tematice, comune tuturor regiunilor ţării, reprezentând, într-un fel, numitorul comun de dezvoltare al 7 Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - POAT. tuturor regiunilor. tuturor regiunilor ??rii, reprezent‚nd, Óntr-un fel, numitorul comun de dezvoltare al tuturor tematice, comune regiunilor. Domeniile care pot primi finan?are prin fondurile structurale ?i prinprin fondul de coeziune sunt: Domeniile care pot primi finanţare prin fondurile structurale şi fondul de coeziune sunt: REGIO Ónseamn? o oportunitate pentru noinoi toţi REGIO înseamnă o oportunitate pentru to?i Cercetare ?i dezvoltare†tehnologic? Cercetare şi dezvoltare tehnologică Societate informa?ional? Societate informaţională Dac? ne dorim ca ca zona în care locuimse modernizeze, s? beneficiem de ?coli sau muzee muzee reamenajate, de zone Dacă ne dorim zona Ón care locuim s? să se modernizeze, să beneficiem de şcoli sau reamenajate, de zone Transport Transport turistice care s?să ofere mai multe posibilităţi relaxare, atunci REGIO este este soluţia. turistice care ofere mai multe posibilit??i de de relaxare, atunci REGIO solu?ia. Energie Energie Iat? c‚teva exemple de de acţiuni care REGIO le poate finan?a: Iată câteva exemple ac?iuni pe pe care REGIO le poate finanţa: Protec?ia mediului ?i prevenirea riscului Protecţia mediului şi prevenirea riscului Turism modernizarea drumurilor jude?ene, aastr?zilor din ora?e ?i şi ?oselelor dede centură; modernizarea drumurilor judeţene, străzilor din oraşe a a şoselelor centur?; Turism Cultur? Cultură Regenerare urban? ?i rural? crearea de pârtii de schi, ?tranduri, piste de ciclism montan, loca?ii pentru echita?ie sau sau paint-ball, terenuri Sprijin pentru companii şi rurală crearea de p‚rtii de schi, ştranduri, piste de ciclism montan, locaţii pentru echitaţie paint-ball, terenuri Regenerare urbană ?i antreprenori de tenis, debarcadere ?i porturi turistice care s? să ajute dezvoltarea turismului prin valorificare potenţialului Acces la locuri de munc? stabile de tenis, debarcadere şi porturi turistice care ajute dezvoltarea turismului prin valorificare poten?ialului Sprijin pentru companii şi antreprenori zonelor respective; zonelor respective; Incluziunela locuri de muncă stabile Acces social? pentru persoane defavorizate Dezvoltarea capitalului uman persoane defavorizate dotarea şcolilor cu echipamente noi, modernizarea structurilor de de cazare pentru studenţi (binecunoscutele Incluziune socială pentru Investi?ii Ón infrastructura social?, inclusiv cea de s?n?tate ?i educa?ie dotarea ?colilor cu echipamente noi, modernizarea structurilor cazare pentru studen?i (binecunoscutele Dezvoltarea capitalului uman cămine studenţeşti), modernizarea centrelor de formare profesional? sausau a laboratoarelorcercetare; c?mine studen?e?ti), modernizarea centrelor de formare profesională a laboratoarelor de de cercetare; Promovarea dezvolt?rii†parteneriatului. Investiţii în infrastructura socială, inclusiv cea de sănătate şi educaţie Promovarea dezvoltării parteneriatului. echiparea spitalelor cu aparatură modernă; 3 3 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 4 4
 4. 4. modernizarea spaţiilor de producţie şi prestări servicii pentu mediul de afaceri; 400 de proiecte implementate în domeniul infrastructurii de turism; restaurarea clădirilor care fac parte din patrimoniul cultural. 400 de şcoli reabilitate sau modernizate. ^ Toate informaţiile privind fondurile alocate României prin Programul Operaţional Regional şi proiectele finanţate prin I acest program pot fi consultate pe web site-ul dedicat programului, www.inforegio.ro. ntreaga responsabilitate pentru derularea REGIO - Programul Operaţional Regional aparţine Autorităţii de Cei care au idei de proiecte care ar putea aduce beneficii regiunii în care se află şi care se încadrează în domeniile Management, constituite în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Cele mai importante care constituie obiectivele programului, îşi pot spune părerea pe acest web site. atribuţii ale Autorităţii de Managment sunt elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor depuse spre a Trebuie să fim conştienţi că fiecare dintre noi poate contribui la dezvoltarea regiunii în care trăim, fie şi prin simpla obţine finanţare, selectarea acestor proiecte şi oferirea de sprijin în implementarea proiectelor câştigătoare. transmitere a unei idei care poate fi pusă în practică de o autoritate locală sau de o firmă. Autoritatea de Management a delegat o parte dintre atribuţiile sale Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (în cadrul cărora funcţionează organismele intermediare ale REGIO) organizate în fiecare dintre cele opt regiuni. Astfel, aces- tea îndrumă solicitanţii în elaborarea proiectelor, primesc şi înregistrează cererile de finanţare pentru diferite tipuri de activităţi, sprijină procesul de selecţie a cererilor de finanţare, anunţă solicitanţii cu privire la rezultatele proce- sului de evaluare şi urmăresc implementarea celor câştigătoare. Cel de-al nouălea organism intermediar este con- stituit în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi gestionează doar proiectele destinate îmbunătăţirii infrastructurii turistice de informare şi promovare a turismului românesc. Finanţarea Programului Operaţional Regional se realizează din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, bugetul total alocat pentru REGIO este de aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 ani după aderare (2007-2013). Finanţarea primită de la Uniunea Europeană reprezintă aproximativ 84% din bugetul total al REGIO. Restul banilor este alcătuit din fonduri naţionale, cofinanţare publică (14%) şi cofinanţare privată (2%). Obiectivele specifice ale REGIO sunt: crearea a 15.000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015, prevenirea creşterii diferenţelor dintre regiuni în ceea ce priveşte Produsul Intern Brut pe locuitor, în perioada 2007-2013. Rezultate specifice urmărite până în anul 2015: peste 200 km de şosele de centură – reabilitate/ construite/ modernizate; 50 de centre de sănătate reabilitate sau modernizate; 510 unităţi mobile pentru situaţii de urgenţă – echipate; 3.000 de noi locuri de muncă, prin sprijinirea microîntreprinderilor; 4.000 de noi locuri de muncă în cadrul infrastructurii de afaceri sprijinite; 500 de ha de spaţii industriale reabilitate; 5 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 6
 5. 5. 3 Ce Fondurile structurale in Romania 1 înseamnă dezvoltarea regională? 4 Cum au luat fiinţă regiunile de dezvoltare? 2 REGIO - Programul Operational Regional D D ezvoltareaUniunea European? a investit regiunilor, ca şi480 miliarde de eurodin dorinţa membrilor Uniunii in 1988, regională sau dezvoltarea nu mai pu?in de concept, a pornit Ón regiunile mai pu?in Europene de a sprijini dezvoltarea echilibrată a tuturor zonelor Europei. Practic,347 miliarde dezvoltare dezvoltate. Œn perioada 2007 ñ 2013, Ón dezvoltare regional? vor fi investite alte politica de de euro, regională, aşa cum este eadin bugetul total al UE. Astfel, se dore?te ca investi?ia s? stimuleze cre?terea sum? care reprezint? 36% cunoscută, se bazează pe principiul solidarităţii financiare la nivel european, R U egiunile Uniunii Europene se împart în funcţie sprijini dezvoltarea Rom‚niei este Programul Opera?ional nul dintre programele opera?ionale menite a de populaţia lor, în trei tipuri de categorii. Aceste categorii sunt date de Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică dezvoltareEuropene Regional cunoscut ?i cu numele de REGIO. El este aplicabil tuturor celor opt regiuni de al Uniunii ale Rom‚niei. denumit pe scurt NUTS. economic? de la ideea de a redistribuiUniunii ?idin creeze 2,5 milioane către regiunile şi grupurile sociale mai puţin plecând Ón regiunile mai s?race ale o parte s? bugetul comunitar locuri de munc? noi. prospere, astfel încât diferenţele între standardele de viaţă să fie, pe cât posibil, eliminate. Scopul REGIO const? Ón ìsprijinirea ?i promovarea dezvolt?rii locale durabile, Ón regiunile Rom‚niei, prin Ómbun?t??irea Astfel: Cele 19,7 miliarde euro alocate Rom‚niei prin instrumentele structurale (mijloace financiare prin intermediul c?rora se condi?iilor de infrastructur? ?i a mediului de afaceri care sus?in cre?terea economic?î. aloc? fondurile) pentru perioada 2007-2013 vorde gestionate prin ?apte programe baza constituirii Uniunii Europene) cele Încă din 1957, odată cu semnarea Tratatul fi la Roma (tratat care a stat la denumite programe opera?ionale Aceasta Ónseamn? c? REGIO urm?re?te reducerea diferen?elor de între 3.000.000 şi 7.000.000 de locuitori (NUTS1) din prima categorie fac parte regiunile cu o populaţie dezvoltare economic? ?i social? dintre regiunile mai sectoriale ?i regionale, la care se adaug? alte opt programe care promoveaz? cooperarea teritorial? cu alte state. dezvoltate ?i cele mai pu?in dezvoltate din Rom‚nia. 6 state semnatare au căzut de acord asupra nevoii de a reduce diferenţele dintre diversele regiuni. Scopul principal Programele opera?ionale care gestioneaz? fondurile structurale sunt: din a doua categorie fac parte regiunile cu o populaţie între 800.000 şi 3.000.000 de locuitor (NUTS 2) era crearea unei economii solide şi unitare în cadrul Uniunii Europene, „de a asigura dezvoltarea lor armonioasă prin Principalele caracteristici ale REGIO, care Ól individualizeaz? printre celelalte programele, sunt: 1 reducerea diferenţelor existente între Transport - POS Transport, Programul Opera?ional Sectorial de diferite regiuni mai dezvoltate şi regiunile mai puţin favorizate”. cea de-a treia categorie este reprezentată de regiunile cu o populaţie între 150.000-800.000 de locuitori (NUTS 3) 2 Programul Opera?ional Sectorial de Mediu ñ POS, o caracteristic? teritorial-regional? prin care sunt ?intite, Ón principal, regiunile r?mase Ón urm? ?i zonele mai 3 Politica de dezvoltare regională pune în practică principiul solidarităţii între oamenii din Europa şi urmăreşte creşterea Programul Opera?ional Regional ñ POR, slab dezvoltate din regiunile Óntruc‚tva mai prospere, urm?rind revigorarea dezvolt?rii acestora; 4 economică şi crearea de slujbe cetăţenilor dinCompetitivit??iislab dezvoltate. CCE, Programul Opera?ional Sectorial Cre?terea regiunile mai Economice - POS În România, constituirea celor 8 regiuni de dezvoltare a avut loc în 1998, în contextul în care aderarea la Uniunea 5 Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ñ POSDRU, Europeană adreseaz? Ón cea mai mare politicile comunitare. Astfel, acestea s-au constituit autorit??ilor locale, se a presupus şi aderarea la m?sur? domeniilor publice aflate Ón responsabilitatea prin asocierea benevolă a 6 În prezent, diferenţele de Dezvoltarea economicăAdministrative ñ Europei sunt foarte mari, astfel 43% din veniturile Programul Opera?ional dezvoltare Capacit??ii între regiunile PODCA, mai multor judeţe vecine, fără fondurilorunităţi administrativ-teritoriale cu personalitate juridică. dezvoltare o alocare diferen?iat? a a deveni pe regiuni ?i zone de dezvoltare, con?in‚nd axe prioritare de 7 întregii Uniuni sunt realizate în doar Tehnic? -teritoriul Uniunii Europene, iar una din patru regiuni are produsul intern Programul Opera?ional Asisten?? 14% din POAT. brut sub media Uniunii Europene. Regiuni de dezvoltare Judeţe componente tematice, comune tuturor regiunilor ??rii, reprezent‚nd, Óntr-un fel, numitorul comun de dezvoltare al tuturor regiunilor. Domeniile care trei primi finan?are prin fondurile Europene este alocat pentru reducerea diferenţelor dintre regiuni în Mai mult de pot sferturi din bugetul Uniunii structurale ?i prin fondul de coeziune sunt: 1 Nord - Est Bacău, Botoşani, Iaşi , Neamţ, Suceava, Vaslui activităţi care: Cercetare ?i dezvoltare†tehnologic? 2REGIO Ónseamn? o oportunitate pentru noi Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea Sud - Est Brăila, Buzău, to?i Societate informa?ional? asigură crearea de locuri de muncă pentru locuitorii acestor regiuni, 3 Sud Muntenia Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman Dac? ne dorim ca zona Ón care locuim s? se modernizeze, s? beneficiem de ?coli sau muzee reamenajate, de zone Transport turistice care s? ofere mai multe posibilit??i de relaxare, atunci REGIO este solu?ia. dezvoltă infrastructura necesară apropierii regiunilor prin crearea de autostrăzi, drumuri naţionale, Energie Iat? c‚teva Sud-Vest de ac?iuni pe care REGIO le poate finan?a: 4 exemple Oltenia Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj Protec?ia mediuluiferoviară, trenuri de mare viteză sau aeroporturi, infrastructura ?i prevenirea riscului Turism 5modernizarea drumurilor jude?ene, a str?zilor Caraş – Severin, Hunedoara, Timiş Vest Arad, din ora?e ?i a ?oselelor de centur?; dezvoltă mediul economic prin sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, Cultur? Regenerare urban? ?i rural? 6 Nord-Vest Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj Sprijin pentru companii ?ipotenţialul specific fiecărei regiuni, sprijină investiţiile în antreprenori crearea de p‚rtii de schi, ?tranduri, piste de ciclism montan, loca?ii pentru echita?ie sau paint-ball, terenuri Acces la locuri de munc? stabile 7de tenis, debarcadere ?i porturi turistice careBraşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu Centru Alba, s? ajute dezvoltarea turismului prin valorificare poten?ialului sprijină introducerea societăţii informaţionale în mediul rural. Incluziune social? pentru persoane defavorizate zonelor respective; Dezvoltarea capitalului uman 8 Bucureşti - Ilfov Municipiul Bucureşti, Ilfov Investi?ii Ón infrastructura social?, inclusiv cea de s?n?tate ?i educa?ie dotarea ?colilor cu echipamente noi, modernizarea structurilor de cazare pentru studen?i (binecunoscutele Un rol importantdezvolt?rii†parteneriatului. regiunilor în sine, percepute ca fiind mult mai apropiate de cetăţeni şi Promovarea în acest proces este conferit c?mine studen?e?ti), modernizarea centrelor de formare profesional? sau a laboratoarelor de cercetare; care pot să utilizeze resursele umane, turistice, economice sau de orice natură, în relansarea lor economică. 7 3 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 8 4
 6. 6. 5 Prezentarea regiunilor de in Romania 1 Fondurile structurale dezvoltare 2 REGIO - Programul Operational SUD-EST REGIUNEA Regional D REGIUNEA NORD-EST in 1988, Uniunea European? a investit nu mai pu?in de 480 miliarde de euro Ón regiunile mai pu?in dezvoltate. Œn perioada 2007 ñ 2013, Ón dezvoltare regional? vor fi investite alte 347 miliarde de euro, sum? care reprezint? 36% din bugetul total al UE. Astfel, se dore?te ca investi?ia s? stimuleze cre?terea Judeţe componente U Rom‚niei. Judeţe componente nul dintre programele opera?ionale menite a sprijini dezvoltarea Rom‚niei este Programul Opera?ional Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea Regional cunoscut ?i cu numele de REGIO. El este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale economic? Ón regiunile mai s?race ale Uniunii ?i s? creeze 2,5 milioane locuri de munc? noi. Date geografice: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui Scopul REGIO const? Ón ìsprijinirea ?i promovarea dezvolt?rii locale durabile, Ón regiunile Rom‚niei, prin Ómbun?t??irea Cele 19,7 miliarde euro alocate Rom‚niei prin instrumentele structurale (mijloace financiare prin intermediul c?rora se condi?iilor de infrastructur? ?i sud-est a României, reprezintă locul de îmbinare dintre Moldova, Muntenia şi Dobrogea, situată în partea de a mediului de afaceri care sus?in cre?terea economic?î. aloc? fondurile)geografice: Date pentru perioada 2007-2013 vor fi gestionate prin ?apte programe denumite programe opera?ionale aflată astfel la confluenţa istoriei şi culturii naţionale; Aceasta Ónseamn? c? REGIO urm?re?te reducerea diferen?elor de dezvoltare economic? ?i social? dintre regiunile mai sectoriale ?i regionale, la care se adaug? alte opt programe care promoveaz? cooperarea teritorial? cu alte state. dezvoltate ?i cele mai pu?in dezvoltate din Rom‚nia. Programele opera?ionale care gestioneaz? fondurile structurale sunt: cea mai întinsă regiune a României – 36.850 km; acoperă o suprafaţă de 15% din suprafaţa totală a ţării reprezentând 35.762 km²; Principalele caracteristici ale REGIO, care Ól individualizeaz? printre celelalte programele, sunt: 1 Programul Opera?ional ceea ce, conform tradiţiei, denumim vechea regiune istorică a Moldovei; cuprinde o parte a Sectorial de Transport - POS Transport, are o populaţie de circa 2,83 milioane locuitori. 2 Programul Opera?ional Sectorial de Mediu ñ POS, o caracteristic? teritorial-regional? prin care sunt ?intite, Ón principal, regiunile r?mase Ón urm? ?i zonele mai 3 Programul Opera?ional Regional ñ POR, (cea mai populată regiune); număra circa 3,7 milioane locuitori Cultură şi tradiţieregiunile Óntruc‚tva mai prospere, urm?rind revigorarea dezvolt?rii acestora; slab dezvoltate din 4 Programul Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice - POS CCE, 5 Programulregiune tânără – 18% din populaţie are o vârsta sub 15 ani. este o Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ñ POSDRU, se adreseaz? Ón cea mai mare m?sur? domeniilor publice aflate Ón responsabilitatea autorit??ilor locale, 6 Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacit??ii Administrative ñ PODCA, Aflată la confluenţa vechilor a fondurilor pe regiuni ?i zone de dezvoltare,naţionale existente aici de dezvoltare Sud- o alocare diferen?iat? regiuni istorice, diversitatea minorităţilor con?in‚nd axe prioritare oferă Regiunii 7 Programul Opera?ional Asisten?? Tehnic? - POAT. Cultură şi tradiţie Est o zestre culturală extrem de bogată. Toata această cultură este reliefată şi prezentată de vestigiile arheologice, mănăstirile, muzeele, casele memoriale şi ??rii, reprezent‚nd, Óntr-un fel, numitorul comun menţionat că,al tuturor tematice, comune tuturor regiunilor teatrele presărate în toata regiunea. Trebuie de dezvoltare în centrul regiunilor.Sud-Est, mai exact la Brăila, se organizează, o dată la doi ani, Concursul Internaţional de Canto "Hariclea Regiunii Domeniilede pitorescul regiunii şi prinpatrimoniul cultural ?i prin fondul de coeziune sunt: Alături care pot primi finan?are de fondurile structurale Darclée", eveniment de mare rezonanţă în Europa, cât şi în întreaga lume. -istoric existent (vezi mănăstirile Bucovinei), tradiţiile REGIO Ónseamn? o oportunitate pentru noi to?i Cercetareobiceiurile, populare, ?i dezvoltare†tehnologic? specificul gastronomiei Regiunea Sud–Est dispune de un potenţial turistic foarte Societate informa?ional? moldoveneşti (hârzobul - păstrăv afumat pe cetini sau dezvoltat. Acest lucru se datorează în special litoralu- Dac? ne dorim ca zona Ón care locuim s? se modernizeze, s? beneficiem de ?coli sau muzee reamenajate, de zone turisticeDelteis?Dunării, dar şi faptului cade relaxare, Sud lui şi care ofere mai multe posibilit??i Regiunea atunci REGIO este solu?ia. Transport celebrele poale în brâu), tradiţionalele degustări de Energie vinuri din podgoriile Cotnari şi Huşi dau culoare locală Iat?Est cuprinde aproape toate care REGIO le poate lunca - c‚teva exemple de ac?iuni pe formele de relief: finan?a: Protec?ia mediului ?i prevenirea riscului Dunării, câmpia Bărăganului, podişul Dobrogei cu Munţii regiunii Nord-Est a României. Turism Măcinului, Subcarpaţiidrumurilor jude?ene, a str?zilor din ora?e ?i a ?oselelor de centur?; modernizarea de Curbură din Buzău şi Vrancea. Cultur? Personalităţi: istoricul Nicolae Iorga, compozitorul Nu uitaţi de Vulcanii Noroioşi, fenomen unic în România George Enescu urban? ?i rural? Regenerare şi poetul naţional Mihai Eminescu. (judeţulcrearea de p‚rtii de schi, ?tranduri, piste de ciclism montan, loca?ii pentru echita?ie sau paint-ball, terenuri Buzău). Sprijin pentru companii ?i antreprenori de tenis, debarcadere ?i porturi turistice care s? ajute dezvoltarea turismului prin valorificare poten?ialului Informaţii despre regiunestabile pe site-ul ADR Acces la locuri de munc? găsiţi Incluziune social? pentru persoane defavorizate Informaţii despre regiune găsiţi pe site-ul ADR zonelor respective; Nord-Est, www.adrnordest.ro Dezvoltarea capitalului uman Sud-Est, www.adrse.ro Investi?ii Ón infrastructura social?, inclusiv cea de s?n?tate ?i educa?ie dotarea ?colilor cu echipamente noi, modernizarea structurilor de cazare pentru studen?i (binecunoscutele Promovarea dezvolt?rii†parteneriatului. c?mine studen?e?ti), modernizarea centrelor de formare profesional? sau a laboratoarelor de cercetare; 9 3 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 10 4
 7. 7. REGIUNEA SUD-MUNTENIA REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA Judeţe componente Judeţe componente Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj Date geografice: Date geografice: acoperă 14.54% din suprafaţa totală a României, reprezentând 34,453 km2; regiunea coincide în mare parte cu vechea regiune istorică Oltenia şi formează un cadrilater aproximativ simetric, pe axele Nord-Sud şi Est-Vest ale României; populaţia regiunii numără aproximativ 3,3 milioane locuitori. cu o suprafaţă de 29.212 kmp, regiunea deţine 12,25% din suprafaţa totală a ţării); Cultură şi tradiţie populaţia regiunii numără peste 2,27 milioane locuitori. Cunoscută în trecut drept Valahia sau Ţara Românească, Muntenia are o istorie bogată şi fascinantă. În Nord, Cultură şi tradiţie poalele Munţilor Făgăraş oferă, la Arefu, un fundal dramatic pentru castelul lui Vlad Ţepeş, domnitor român cunoscut în străinătate mai ales datorită asocierii cu personajul Dracula al lui Bram Stoker, în vreme ce în Sud un număr impresionant de situri arheologice au început să atragă din ce în ce mai mulţi arheologi sau turişti. Carpaţii si Dunărea formează, în nordul si în sudul regiunii, graniţele naturale ale Olteniei. Regiunea este renumită pentru tradiţiile vechi în olărit, decorarea vaselor de lut, numărul mare de mănăstiri şi lăcaşuri de Celebra legendă a Meşterului Manole inspirată de construcţia Mănăstării Curţii de Argeş, alături de Tur- cult (printre care menţionăm Cozia, Tismana, Lainici, Polovragi, Călui), castrele romane şi vestigiile geto-dacice, primul nul Chindiei, parte a curţii domneşti din vechea cetate a Târgoviştei şi numeroasele festivaluri şi sărbători pod construit peste Dunăre de Apollodor din Damasc, vinurile de Drăgăşani şi Segarcea şi, nu în ultimul rând, pentru vestita tradiţionale săteşti aduc permanent în actualitate tradiţiile locului. “culă”, o construcţie fortificată din Oltenia menită să protejeze, în trecut, Dacă treceţi prin această regiune, nu puteţi rata Cheile împotriva incursiunilor bandelor turceşti. Dâmbovicioarei, lacul Vidraru, iar farmecul peisajului Un important ansamblu cultural al Olteniei este complexul munţilor Bucegi si Ciucaş, cât şi al văilor Prahovei sau muzeal în aer liber de la Târgu Jiu, unde sunt expuse cele- Teleajenului vă vor oferi minunate momente de brele sculpturi ale lui Brâncuşi: “Coloana Infinitului”, 'Masa contemplare. Tăcerii', 'Poarta Sărutului' şi „Aleea Scaunelor”. Informaţii despre regiune găsiţi pe site-ul ADR Beneficiind de resurse natural-antropice variate, Oltenia Sud-Muntenia, www.adrmuntenia.ro oferă un potenţial turistic extrem de valoros, prin peisajele sale încântătoare cu dealuri molcome, munţi împăduriţi, masive calcaroase, parcuri naturale şi arii protejate, grote, chei şi defilee, zone rurale nepoluate, surse de ape minerale şi termale, monumente istorice şi culturale de valoare. Informaţii despre regiune găsiţi pe site-ul ADR Sud-Vest Oltenia, www.adroltenia.ro 11 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 12
 8. 8. REGIUNEA VEST REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV Judeţe componente Judeţe componente Arad, Caraş – Severin, Hunedoara, Timiş Municipiul Bucureşti, Ilfov Date geografice: Date geografice: reprezintă 13,4% din suprafaţa României cu o suprafaţă de 32 034 km2; situată în Câmpia Română, este cea mai mică regiune din punct de vedere al suprafeţei cu doar 1.811 km²; Regiunea Vest face parte din Euroregiunea Dunăre - Criş - Mureş – Tisa, bazată pe relaţiile de bună vecinătate populaţie de 2,23 milioane de locuitori. Regiunea cu cea mai mare densitate a populaţiei raportat la suprafaţă. şi pe fondul cultural şi istoric comun – Banatul; populaţia regiunii numără peste 1,92 milioane locuitori. Cultură şi tradiţie Cultură şi tradiţie Aflate în Câmpia Română, într-un cadru natural format din păduri (Codrii Vlăsiei) în care predomină văile create de apele curgătoare şi numeroase lacuri naturale, Bucureştiul şi judeţul Ilfov formează una dintre regiunile în care istoria se scrie în fiecare zi. Capitala ţării, Bucureştiul este un important centru cultural, istoric, dar şi economic al Din punct de vedere istoric, pe teritoriul regiunii s-a aflat capitala statului Dacia, condus de regi precum Burebista şi Europei de Est. Micul Paris, aşa cum a fost denumit la începutul anilor 1990, Bucureştiul a fost primul oraş din lume Decebal, Cetatea Sarmizegetusa (în Munţii Orăştiei) şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa (în Ţara Haţegului). La aceasta din iluminat cu gaz lampant, primele lămpi fiind instalate în luna mai 1856 (în Viena primele lămpi au fost instalate urmă romanii au stabilit capitala provinciei după cucerirea Daciei. abia în 1859). Tumultuoasa istorie a acestei regiuni a lăsat numeroase monumente importante şi vestigii de mare valoare naţională Numeroasele muzee din oraş, clădirile istorice, dar şi cele şi europeană: Castelul Corvineştilor, Casa lui Eugeniu de Savoya, administrative, vechile străzi care mai pot fi „bătute la Palatul Dicasterial, bastionul vechii Cetăţi Timişoara, Hanul pas” şi astăzi, alături de monumentele istorice din jurul Poştei, Castelul Sinagoga Sephardic (în Lugoj), Cetatea oraşului cum ar fi Palatul Mogoşoaia (construit de Ciacova, Castelul Regal din Banloc, Monumentul de la Tapae familia Brâncoveanu şi reşedinţă a domnitorului Al. Ioan (o mică Columnă a Împăratului Traian). Cetăţile dacice din Cuza), mănăstirile Snagov şi Cernica vorbesc despre munţii Orăştiei se află printre monumentele din România care tradiţiile acestei zone care a dat mereu pulsul societăţii au fost incluse în patrimoniul U.N.E.S.C.O.. româneşti. Cea mai renumită staţiune balneoclimaterică din România se află în Regiunea Vest – Băile Herculane. Staţiunea a fost Informaţii despre regiune găsiţi pe site-ul construită de romani, pe valea râului Cerna. ADR Bucureşti-Ilfov www.adrbi.ro În afara moştenirii patrimoniului lingvistic,regiunea a benefi- ciat de cristalizarea unei culturi. Informaţii despre regiune găsiţi pe site-ul ADR Vest www.adrvest.ro 13 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 14
 9. 9. REGIUNEA NORD-VEST REGIUNEA CENTRU Judeţe componente Judeţe componente Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu Date geografice: Date geografice: 34.159 kmp, reprezentând 14,32 % din suprafaţa ţării, aşezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munţilor Carpaţi, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Mureşului şi Oltului, cu o populaţie de peste 2,74 milioane locuitori. suprafaţa de 34.100 kmp, reprezentând 14,3% din teritoriul României, Cultură şi tradiţie populaţia numără peste 2,53 milioane locuitori. Românii formează 65,3% din totalul populaţiei regiunii, maghiarii 29,9%, rromii 4%, germanii 0,6%. Regiunea este una dintre cele mai pitoreşti din România, începând de la Munţii Apuseni care au un farmec aparte, până la patrimoniul cultural-popular deosebit din zonele etnografice unice în aceasta parte a Europei. Cultură şi tradiţie Transilvania de Nord este o regiune cosmopolită unde, alături de români, trăiesc peste jumătate (52,8%) din numărul total al locuitorilor de etnie maghiară din România, ceea ce a dus la crearea unei identităţi culturale unice. Cetăţile şi oraşele medievale (Sighişoara – inclusă în patrimoniul U.N.E.S.C.O, Sibiu - Capitala culturală europeană în anul 2007, Braşov, Alba Iulia, Făgăraş, Mediaş etc), bisericile săseşti fortificate din sudul Transilvaniei, aflate şi Informaţii despre regiune găsiţi pe site-ul ADR ele în patrimoniul U.N.E.S.C.O., castelele medievale alcătuiesc o reţea densă de obiective turistice de prim rang. Nord-Vest www.nord-vest.ro Cultura populară autentică, păstrată în forme originare, mai poate fi găsită în multe sate ale Regiunii Centru. Este prima regiune a ţării din punctul de vedere al potenţialului turistic montan. Staţiunile montane Poiana Braşov, Predeal, Păltiniş, Arieşeni dispun de dotările necesare practicării sporturilor de iarnă, unele dintre acestea fiind recent modernizate. De asemenea, regiunea deţine unele dintre cele mai importante arii protejate printre care menţionăm Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş şi Parcul Natural Apuseni. Informaţii despre regiune găsiţi pe site-ul ADR Centru www.adrcentru.ro 15 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 16
 10. 10. 1994 este înfiinţat un nou fond structural, al patrulea, denumit Instrumentul Financiar de Orientare în domeniul Pescuitului (I.F .). .O.P 2 octombrie 1997: Este semnat Tratatul de la Amsterdam, care întăreşte protecţia drepturilor fundamentale ale 6 Momente cheie din istoria Uniunii Europene 1 Fondurile structurale in Romania 2 REGIO - Programul Operational Regional cetăţenilor europeni şi condamnă orice formă de discriminare. şi a politicii de dezvoltare regională C D U 26 februarie 2001: Este semnat Tratatul de la Nisa, prin care se au în vedere schimbările ce vor avea loc la nivelul instituţiilor, ca urmare a procesului de extindere al Uniunii Europene. ele mai importante momente ale construcţiei pu?in de 480 miliarde de euro Ón regiunile mai pu?in in 1988, Uniunea European? a investit nu mai europene şi ale politicii dezvoltare regională: nul dintre programele opera?ionale menite a sprijini dezvoltarea Rom‚niei este Programul Opera?ional dezvoltate. Œn perioada 2007 ñ 2013, Ón dezvoltare regional? vor fi investite alte 347 miliarde de euro, februarie – cunoscut ?i cu numele de REGIO. El este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale pentru Regional iulie 2003: Convenţia Europeană elaborează Proiectul de Tratat instituind o Constituţie sum? care reprezint? 36% din bugetul total al UE. Astfel, se dore?te ca investi?ia s? stimuleze cre?terea Europa. Rom‚niei. 9 mai 1950: mai s?race ale Uniunii ?i s? creeze al milioane Externe, propune ca economic? Ón regiunileRobert Schuman, ministrul francez2,5 Afacerilorlocuri de munc? noi. Franţa şi Republica Federală Germania să pună în comun resursele de cărbune şi oţel în cadrul unei organizaţii la care erau invitate să se alăture şi alte 29 octombrie 2004: este semnat la Roma Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa. Scopul REGIO const? Ón ìsprijinirea ?i promovarea dezvolt?rii locale durabile, Ón regiunile Rom‚niei, prin Ómbun?t??irea Cele 19,7 Europa. Acest discurs a rămas înprin instrumentele structurale (mijloace financiare prin intermediul c?rora se ţări din miliarde euro alocate Rom‚niei istorie drept „Declaraţia Schuman”. condi?iilor de infrastructur? ?i a mediului de afaceri care sus?in cre?terea economic?î. aloc? fondurile) pentru perioada 2007-2013 vor fi gestionate prin ?apte programe denumite programe opera?ionale Aceasta Ónseamn? c?2005: Consiliul European a diferen?elor deperioada 2007 – 2013 unsocial? dintre regiunile mai euro decembrie REGIO urm?re?te reducerea alocat pentru dezvoltare economic? ?i buget de 347 miliarde de 18 aprilie 1951: Franţa, Republica Federală Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg, Italia, semnează sectoriale ?i regionale, la care se adaug? alte opt programe care promoveaz? cooperarea teritorial? cu alte state. la Paris, dezvoltate ?i cele mai pu?in dezvoltate din Rom‚nia. aceste 81% vor fi cheltuite pentru “convergenţa” sau reducerea pentru fondurile structurale şi de coeziune. Dintre Programele opera?ionale Comunităţii europene a cărbunelui şi oţelului (C.E.C.O.). Tratatul de instituire a care gestioneaz? fondurile structurale sunt: diferenţelor între regiunile Uniunii Europene. Principalele caracteristici ale REGIO, care Ól individualizeaz? printre celelalte programele, sunt: 1 Programul Opera?ional Sectorial de Tratatul de POS Transport, care se instituie Comunitatea Economică Europeană 25 martie 1957: Este semnat Transport - la Roma prin 2 (C.E.E.) şi Euratom – prin aceste tratate Mediu ñ membre cad de acord asupra reducerii diferenţelor dintre regiunile Programul Opera?ional Sectorial de statele POS, Etapele extinderii Uniunii prin care sunt ?intite, Ón principal, regiunile r?mase Ón urm? ?i zonele mai o caracteristic? teritorial-regional? Europene: 3 Europei, apelând la principiul solidarităţii. Programul Opera?ional Regional ñ POR, slab dezvoltate din regiunile Óntruc‚tva mai prospere, urm?rind revigorarea dezvolt?rii acestora; 4 Programul Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice - POS CCE, 5 Programul este înfiinţatSectorial Dezvoltarea Resurselor –Umane ñ POSDRU, 1958 – Opera?ional Fondul Social European (F .S.E.) instrument care sprijină îmbunătăţirea pieţei muncii şi se adreseaz? Ón cea mai mare m?sur? domeniilor publice aflate Ón responsabilitatea autorit??ilor locale, 6 reintegrarea şomerilor. Programul Opera?ional Dezvoltarea Capacit??ii Administrative ñ PODCA, Membri fondatori: 1957 - Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg ,Olanda; o alocare diferen?iat? a fondurilor pe regiuni ?i zone de dezvoltare, con?in‚nd axe prioritare de dezvoltare 7 Programul Opera?ional Asisten?? Tehnic? - POAT. Prima extindere: 1973 – Danemarca, Irlanda, Marea Britanie; 1962 este înfiinţat Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă (F .E.O.G.A.), având rolul principal de tematice, comune tuturor regiunilor ??rii, reprezent‚nd, Óntr-un fel, numitorul comun de dezvoltare al tuturor regiunilor. doua extindere: A 1981 – Grecia; a finanţa politica agricolă în cadrul Uniunii Europene şi de a sprijini dezvoltarea regiunilor din mediul rural. Domeniile care pot primi finan?are prin fondurile structurale ?i prin fondul de coeziune sunt: A treia extindere: REGIO Ónseamn? o1986 – Portugalia, Spania;noi to?i oportunitate pentru 1975 este înfiinţat Fondul European pentru Dezvoltare Regională (F Cercetare ?i dezvoltare†tehnologic? .E.D.R.) cu scopul de a redistribui bugetul statelor membre către regiunile cele mai sărace ale comunităţii europene. Societate informa?ional? A patra extindere: 1996 – Austria, Finlanda, Suedia; Dac? ne dorim ca zona Ón care locuim s? se modernizeze, s? beneficiem de ?coli sau muzee reamenajate, de zone Transport turistice A cincea extindere: care s? ofere mai multe 2004 – Cipru, relaxare, atunci REGIO este solu?ia. Malta, Polonia, posibilit??i de Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Energie 28 februarie 1986: este semnat, la Luxemburg şi Haga, Actul Unic European care militează pentru 17 şi eliminarea diferenţelor ?i prevenirea riscului Iat? c‚teva exemple de ac?iuni pe care REGIO le poate finan?a: Protec?ia mediului economice între regiuni. Slovacia, Slovenia, Ungaria; Turism 24 iunie 1988, Consiliul European creşte considerabil alocarea bugetară pentru Fondurile Structurale (F .E.D.R., modernizarea drumurilor jude?ene, a str?zilor din ora?e ?i a ?oselelor de centur?; Cultur? A şasea extindere: 2007 – România şi Bulgaria. F Regenerare urban? ?i rural?importanţa acestor instrumente financiare şi introduce noi principii cheie: concentrarea .S.E., F.E.O.G.A.), recunoaşte asupra regiunilor sărace, programarea multianuală, orientarea strategică a investiţiilor şi implicarea partenerilor locali Sprijin pentru companii ?i antreprenori crearea de p‚rtii de schi, ?tranduri, piste de ciclism montan, loca?ii pentru echita?ie sau paint-ball, terenuri şi regionali. locuri de munc? stabile Acces la de tenis, debarcadere ?i porturi turistice care s? ajute dezvoltarea turismului prin valorificare poten?ialului Incluziune social? pentru persoane defavorizate zonelor respective; 7 februarie 1992: uman Dezvoltarea capitaluluiEste semnat Tratatul de la Maastricht prin care se creează cadrul legal în vederea realizării dotarea ?colilor cu echipamente noi, modernizarea structurilor de cazare pentru studen?i (binecunoscutele unei Investi?ii Ón infrastructura social?, inclusiv cea de s?n?tate ?i educa?iedezvoltării regionale, Tratatul creează un nou uniuni politice şi a unei uniuni economice şi monetare. În domeniul Promovarea dezvolt?rii†parteneriatului. c?mine studen?e?ti), modernizarea centrelor de formare profesional? sau a laboratoarelor de cercetare; instrument denumit Fondul de coeziune şi o noua instituţie, Comitetul regiunilor. Rolul noii instituţii este acela de a emite opinii consultative în procesul de decizie şi de a sprijini Comisa Europeană în activităţile corespunzătoare dezvoltării regionale. 17 3 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 18 4
 11. 11. Axă prioritară Reprezintă domeniile principale care pot primi finanţare în cadrul unui program operaţional. 1 Fondurile structurale in dicţionar 7 Mic Romania Autoritate de Management REGIO 2 - Programul Operational Regional D U Autoritate publică care are responsabilitatea managementului şi gestionării fondurilor europene. Pentru Programul Operaţional Regional, Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Principul solidarităţii in 1988, Uniunea European? a investit nu mai pu?in de 480 miliarde de euro Ón regiunile mai pu?in nul dintre programele opera?ionale menite a sprijini dezvoltarea Rom‚niei este Programul Opera?ional dezvoltate. Œn perioada 2007 ñ 2013, Ón dezvoltare regional? vor fi investite alte 347 miliarde de euro, Agenţie pentru Dezvoltare Regională este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Regional cunoscut ?i cu numele de REGIO. El Presupune ca regiunile rămase în urmă sau totalpuţin dezvoltate dore?tesusţinute, inclusiv financiar, din bugetul sum? care reprezint? 36% din bugetul mai al UE. Astfel, se să fie ca investi?ia s? stimuleze cre?terea Rom‚niei. economic? Ón regiunile mai pentru ale Uniuniidecalajele de dezvoltare dintre de munc? noi. Uniunii Europene, s?race a micşora ?i s? creeze 2,5 milioane locuri acestea. Organizaţie neguvernamentală, care funcţionează la nivelul unei regiuni şi are ca principal scop asigurarea Scopul REGIO const? Ón ìsprijinirea ?i promovarea dezvolt?rii locale durabile, Ón regiunile Rom‚niei, prin Ómbun?t??irea Cele 19,7 miliarde euro alocate Rom‚niei prin instrumentele structurale (mijloace financiare prin intermediul c?rora se funcţionării Programului Operaţional Regional în cadrul unei regiuni. În România, în fiecare regiune este constituită condi?iilor de infrastructur? ?i a mediului de afaceri care sus?in cre?terea economic?î. Societatea informaţională aloc? fondurile) pentru perioada 2007-2013 vor fi gestionate prin ?apte programe denumite programe opera?ionale Aceasta Ónseamn? pentru Dezvoltare Regională. diferen?elor de dezvoltare economic? ?i social? dintre regiunile mai o Agenţie c? REGIO urm?re?te reducerea sectoriale ?i regionale, la care se adaug? alte opt programe care promoveaz? cooperarea teritorial? cu alte state. dezvoltate ?i cele mai pu?in dezvoltate din Rom‚nia. Programele sens larg putem spune că societatea informaţională sunt: În opera?ionale care gestioneaz? fondurile structurale se poate defini ca fiind societatea bazată pe informaţie. În Organism intermediar sens modern, putem vorbi putem vorbi de o societate bazată pe informaţii folosind tehnologii moderne, reţele Principalele caracteristici ale REGIO, care Ól individualizeaz? printre celelalte programele, sunt: 1 Programul Opera?ional Sectorial de în activitatea curentă, schimbul electronic de informaţii, tehnologiile digitale, web, utilizarea calculatoarelor Transport - POS Transport, Instituţia desemnată de Autoritatea de Management care, prin delegare de atribuţii, implementează Programul 2 creşterea utilizării Internetului etc. Programul Opera?ional Sectorial de Mediu ñ POS, Operaţional Regional la nivel de regiune.care sunt ?intite, Ón principal, regiunile r?mase Ón urm? ?i zonele mai o caracteristic? teritorial-regional? prin 3 Programul Opera?ional Regional ñ POR, slab dezvoltate din regiunile Óntruc‚tva mai prospere, urm?rind revigorarea dezvolt?rii acestora; 4 Instrumente structurale Programul Opera?ional Sectorial Cre?terea Competitivit??ii Economice - POS CCE, 5 Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ñ POSDRU, se adreseaz? Ón cea mai mare m?sur? domeniilor publice aflate Ón responsabilitatea autorit??ilor locale, 6 Programul Opera?ional Dezvoltarea Europene, pentru îndeplinirea obiectivelor europene. Instrumentele structurale Mijloace de acţiune ale Uniunii Capacit??ii Administrative ñ PODCA, o alocare diferen?iat? a fondurilor pe regiuni ?i zone de dezvoltare, con?in‚nd axe prioritare de dezvoltare 7 Programul Opera?ional Asisten?? Tehnic? - POAT. apar sub forma sprijinului financiar nerambursabil primit de România, în calitate de stat membru al Uniunii tematice, comune tuturor regiunilor ??rii, reprezent‚nd, Óntr-un fel, numitorul comun de dezvoltare al tuturor Europene, prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare Regională (F .E.D.R.), Fondului Social European regiunilor. (F.S.E.) şi Fondului de Coeziune (F.C.). structurale ?i prin fondul de coeziune sunt: Domeniile care pot primi finan?are prin fondurile REGIO Ónseamn? o oportunitate pentru noi to?i Programe operaţionale Cercetare ?i dezvoltare†tehnologic? Societate informa?ional? Dac? ne dorim ca zona Ón care locuim s? se modernizeze, s? beneficiem de ?coli sau muzee reamenajate, de zone Document strategic elaborat de un stat membru şi aprobat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o Transport turistice care s? ofere mai multe posibilit??i de relaxare, atunci REGIO este solu?ia. Energie strategie de dezvoltare regională sau pe un anumit domeniu, printr-un set de priorităţi coerente. Iat? c‚teva exemple de ac?iuni pe care REGIO le poate finan?a: Protec?ia mediului ?i prevenirea riscului Turism Incluziune socială modernizarea drumurilor jude?ene, a str?zilor din ora?e ?i a ?oselelor de centur?; Cultur? Regenerare urban? ?i rural? Asigurarea accesului persoanelor defavorizate la locuri de muncă şi integrarea lor în societate. crearea de p‚rtii de schi, ?tranduri, piste de ciclism montan, loca?ii pentru echita?ie sau paint-ball, terenuri Sprijin pentru companii ?i antreprenori Acces la locuri de munc? stabile de tenis, debarcadere ?i porturi turistice care s? ajute dezvoltarea turismului prin valorificare poten?ialului Incluziune social?durabilă Dezvoltare pentru persoane defavorizate zonelor respective; Dezvoltarea capitalului uman Investi?ii Ón infrastructura social?, inclusiv cea ce răspunde?i educa?ie Dezvoltare durabilă este tipul de dezvoltare de s?n?tate nevoilor societăţii de astăzi fără, însă, a compromite prin dotarea ?colilor cu echipamente noi, modernizarea structurilor de cazare pentru studen?i (binecunoscutele Promovarea sale, nevoile generaţiilor viitoare. Se urmăreşte, astfel, exploatarea cu măsură a resurselor, pentru a le acţiunile dezvolt?rii†parteneriatului. c?mine studen?e?ti), modernizarea centrelor de formare profesional? sau a laboratoarelor de cercetare; menţine pentru generaţiile viitoare. 19 3 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 20 4
 12. 12. 8 Însemnări 21 www.inforegio.ro www.inforegio.ro 22
 13. 13. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5 REGIO- programul Operaţional Regional Tel:(+40 37) 211 14 09 E-mail: info@mdrt.ro Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru implementarea POR 2007-2013 pentru perioada 2009-2011 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional iulie 2010 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

×