Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cum lucrezi cu un proiect REGIO

1,673 views

Published on

Programul Operational Regional, Regio, Elena Udrea, dezvoltare regionala

Published in: News & Politics
 • Ofer consultanta accesare fonduri europene, diverse domenii. Intocmire dosar, implementare proiect, dezvoltare, identificare piata interna si externa, planuri de afaceri, pentru afaceri de succes. Contact cu detalii la marian_morosan@yahoo.com Afaceri de succes cu bani europeni la M&M Morosan Consulting SRL
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Cum lucrezi cu un proiect REGIO

 1. 1. Cum lucrezi corect cu un proiect Regio? www.inforegio.ro
 2. 2. INTRODUCERE Scopul acestei broşuri este acela de a face cunoscut potenţialilor aplicanţi, precum şi beneficiarilor care au deja proiecte în implementare, erori ce trebuie evitate la elaborarea şi/ sau depunerea cererii de finanţare şi erori ce trebuie evitate la implementarea proiectelor. Sperăm că, enumerând mare parte dintre acestea, vom reuşi să venim în sprijinul celor ce vor depune proiecte în viitor, precum şi al celor care implementează deja proiecte. Urmărim, prin această broşură, ca erorile ce pot fi evitate să nu mai fie motiv de solicitare de clarificări, pierzând, astfel, timp în efectuarea evaluării din punct de vedere al conformităţii administrative şi eligibilităţii, sau chiar de respingere a proiectului. Pe de altă parte, dorim să sprijinim şi beneficiarii care au proiecte în implementare, astfel încât să reducem neclarităţile şi discordanţele care apar pe parcursul implementării unui proiect. Lista greşelilor menţionate în continuare nu este exhaustivă, iar consecinţele lor sunt diferite, de la solicitarea de clarificari - care prelungesc perioada de evaluare, până la excluderea proiectului din procesul de evaluare şi selecţie. 1
 3. 3. Erori care trebuie evitate la elaborarea şi depunerea cererii de finanţare 1. Informaţii privind solicitantul 2. Proiectul Reprezentantul legal al Solicitantului Localizarea proiectului • Lipsa semnăturilor reprezentantului • Lipsa adresei complete şi exacte legal/ persoanelor împuternicite (prin de implementare a proiectului (ex. se act autentificat) de către acesta pe cer- precizează doar localitatea). tificarea aplicaţiei şi pe declaraţii; Descrierea proiectului • Neincluderea împuternicirii pentru cel care semnează cererea de finanţare • Justificarea necesităţii implementării în exemplarul original al cererii de proiectului – nu sunt descrise nevoile finanţare; în detaliu şi nici nu sunt fundamentate cu date concrete (ex. date statistice, • Discrepanţe în ceea ce priveşte nu- informaţii existente la solicitantul de mele reprezentantului legal în cadrul finanţare etc.); documentaţiei (în caz de schimbare de nume prin căsătorie, se impune anexarea • Potenţialii beneficiari ai proiectului - unui certificat doveditor). nu sunt estimaţi pe baza unor informaţii concrete; 2
 4. 4. • Activităţile proiectului - nu sunt de- corespunzătoare axei şi domeniului ma- taliate: responsabilul, resursele alocate jor de intervenţie respective; şi termenele aferente; • Planificarea nerealistă a activităţilor • Lipsa corelării informaţiilor din Ca- - nu se ţine cont de perioadele de iarnă lendarul activităţilor cu a celor din capi- pentru lucrări de construcţii; solicitanţii tolul Achiziţii Publice şi din capitolul îşi propun termene prea scurte pentru Bugetul proiectului, prin prisma sumelor îndeplinirea activităţilor; implicate; • Pentru domeniul major de intervenţie • Discrepanţe între cererea de finanţare 4.3, sunt discrepanţe între descrierea şi calendarul activităţilor, în ceea ce proiectului, unde sunt enumerate liste priveşte durata de implementare; de utilaje/ echipamente ce urmează a fi achiziţionate prin proiect, şi bugetul pro- • Nespecificarea şi lipsa detalierii iectului, care nu mai cuprinde aceleaşi resurselor materiale şi umane implicate achiziţii. în implementarea proiectului; • Lipsa menţionării atribuţiilor mem- brilor echipei de proiect şi/ sau necore- larea acestora cu activităţile propuse pentru implementarea proiectului; • Activităţile propuse de către solici- tant spre finanţare nu sunt eligibile, nu se încadrează în categoriile de operaţiuni 3
 5. 5. Managementul proiectului • Interpretarea eronată a noţiunii de indicatori. Astfel, activităţi ce urmează • Atribuţiile membrilor echipei de pro- a se derula în perioada de implementare iect nu acoperă în totalitate activităţile a proiectului sunt incluse în secţiunea In- prevăzute pentru managementul şi im- dicatori din cererea de finanţare şi, ulte- plementarea proiectului; rior, se preiau în contractul de finanţare, fiind asimilate în mod eronat indicato- • Necorelarea secţiunii Managementul rilor. proiectului cu CV-urile/ fişele de post anexate; Proiect generator de venit • Necorelarea responsabilităţilor membrilor echipei de management cu • Necorelarea surselor de finanţare activităţile proiectului. cu estimările de intrări din analiza cost- beneficiu pentru proiectele generatoare de venituri; Indicatori • Valoarea pentru autofinanţare • Includerea în cererea de finanţare a calculată incorect şi nefundamentată unor indicatori necuantificabili, nerealişti prin valorile din analiza cost – beneficiu. şi/ sau a unor indicatori nefundamentaţi/ insuficient fundamentaţi; Sustenabilitatea proiectului • Lipsa unei liste cu indicatori de re- alizare tangibili, specifici, măsurabili, în • Nejustificarea/ justificarea insufici- completarea secţiunii Indicatori; entă a sustenabilităţii proiectelor. 4
 6. 6. Concordanţa cu politicile şi temele ori- la domeniul de activitate identificat în zontale cadrul acestei secţiuni, în cazul cererilor pe domeniul major de intervenţie 4.3; • Nefundamentarea/ fundamentarea insuficientă a modului în care se respectă • Achiziţiile nu sunt preconizate a fi temele orizontale (dezvoltarea durabilă, efectuate în conformitate cu prevederile egalitatea de şanse, protecţia mediului) Anexei 5 – Instrucţiuni privind atribui- prin proiect; rea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii (sunt menţionate valori cu • Superficialitate, din partea unor TVA la achiziţii, iar instrucţiunea prevede solicitanţi, în tratarea temelor orizon- completarea valorilor fără TVA); tale. • Realizarea achiziţiilor pentru echipa- mente, în sume (cumulative) mai mari Achiziţiile publice decât ceea ce există alocat pe linia bugetară aferentă (ref. la linia 1.2. Echipa- • Neincluderea în cadrul calendarului achiziţiilor publice a tuturor procedurilor de achiziţie necesare derulării proiectu- lui; • Lipsa corelării dintre obiectivele pro- iectului şi achiziţiile propuse şi domeniul de activitate economică menţionat în secţiunea 2.2. a cererii de finanţare, fi- ind eligibile doar investiţiile referitoare 5
 7. 7. mente şi utilaje tehnologice (DMI 4.3.); gibile. Astfel, în bugetul proiectului se menţionează la coloana de Cheltuieli eli- • Durata de începere/ finalizare a gibile şi cheltuieli neeligibile (ex. cheltu- achiziţiei este confundată cu cea a în- ieli cu dotări ce reprezintă obiecte de in- ceperii/ finalizării serviciului/ lucrării ventar sau cu achiziţionarea de mijloace achiziţionate. de transport, cheltuieli ce ar trebui în- cadrate la coloana de cheltuieli neeligi- bile); 3. Finanţarea proiectului • Depăşirea valorii maxime stabilite prin Ghidul Solicitantului la completarea Bugetul proiectului valorii totale a proiectului; • În Bugetul proiectului sunt preluate, • Necompletarea bugetului proiectului greşit sau incomplet, datele din Devizul cu două zecimale; General inclus în Studiul de Fezabili- tate (SF)/ documentaţia pentru avizarea • Bugetul proiectului este incom- lucrărilor de intervenţie (DALI); plet şi/ sau completat greşit; cheltu- ielile sunt încadrate fără respectarea • În cuprinsul bugetului proiectului Ordinului de cheltuieli eligibile pentru există erori de calcul. Astfel, în privinţa fiecare domeniu major de intervenţie; TVA se greşeşte la aplicarea cotei pro- supraestimări/ subestimări ale costurilor centuale a TVA şi la însumarea coloanelor; pentru anumite linii bugetare; • Încadrarea eronată a unor cheltuieli • Hotărârea de aprobare a proiectu- neeligibile la secţiunea de cheltuieli eli- lui şi a cheltuielilor legate de proiect 6
 8. 8. nu conţine valori corelate cu cele din • Neconcordanţe între informaţiile bugetul proiectului/ surse de finanţare; incluse în cererea de finanţare şi cele incluse în documentele suport anexate • Încadrarea incorectă a cheltuielilor la cererea de finanţare. Astfel, sumele pe liniile bugetare; prevăzute prin Hotărârea Consiliului Lo- cal/ Consiliului Judeţean de aprobare a • Necorelarea datelor din cererea de proiectului şi a cheltuielilor legate de finanţare cu cele prezentate în situaţiile proiect nu sunt în totalitate corelate cu financiare. sumele din cadrul Cererii de finanţare; Surse de finanţare a proiectului • Preluarea incorectă a unor sume din cadrul devizului general al investiţiei, în • Valoarea înscrisă la pct. 4.2 Surse de cadrul bugetului proiectului pe linii bu- finanţare, Ia contribuţia solicitantului, getare; nu acoperă procentul minim solicitat la cheltuieli eligibile. • Nerespectarea prevederilor Ghidului 4. Greşeli apărute la completarea şi depunerea anexelor • Anexele depuse, în copie, la cererea de finanţare nu au menţiunea «conform cu originalul»; 7
 9. 9. Solicitantului în ceea ce priveşte ane- prietate/ modificare a documentelor de xele care sunt obligatorii la cererea de proprietate nu este publicată în Moni- finanţare, lipsa acestor documente sau torul Oficial; prezentarea unor documente care nu sunt valabile (ex. lipsa documentelor de • Cerinţele diferitelor avize nu sunt în- proprietate, lipsa certificatului de acre- globate în soluţiile tehnice; ditare pentru serviciul social furnizat, documente care nu respectă termenele • Documentele justificative, care de valabilitate din ghidul solicitantului însoţesc cererile de rambursare depuse etc.); pe parcursul implementării unui proiect, sunt insuficiente; • Nerespectarea modelului din ghid în ceea ce priveşte declaraţia de eligibili- • Lipsa acreditărilor pentru serviciile tate (eliminare nejustificată de secţiuni); sociale care se doresc a fi realizate în cadrul centrelor sociale ce vor fi reabili- • Elaborarea superficială a planului tate prin proiecte; de afaceri, a planului de marketing şi a analizei cost–beneficiu, precum şi lipsa • Lipsa notelor explicative, la bilanţul corelării informaţiilor din documente; contabil, care trebuie anexate obligato- riu la cererea de finanţare; • Analiza cost-beneficiu nu respectă modelele recomandate sau nu recomandă • Lipsa unor documente solicitate prin proiectul pentru finanţare, iar solicitan- Ghidul Solicitantului ca anexe la cererea tul nu verifică acest fapt; de finanţare; • Hotărârea Consiliului Local de pro- • Declaraţia de angajament nu conţine 8
 10. 10. valoarea contribuţiei proprii conform 5. Proiectul tehnic bugetului proiectului/ surse de finanţare; • Solicitantul nu demonstrează dreptul • Documentaţia proiectelor de de proprietate asupra infrastructurii care execuţie este incompletă pe capitole face obiectul investiţiei în totalitate; mari (ex. caietele de sarcini, proiectul de post-utilizare a construcţiilor, organi- • Documentaţia nu este pregătită în zarea de şantier, necorelarea părţii scri- conformitate cu cerinţele din Ghidul So- se cu partea desenată, lipsa referatelor licitantului – ex. copiile nu sunt identice evaluatorilor de proiecte etc.), necore- cu originalul; în loc să fie anexate copii, larea proiectului de execuţie cu studiul sunt anexate alte documente originale, de fezabilitate; cu alt conţinut; studiile de fezabilitate şi celelalte studii, analize şi documentaţii • La întocmirea proiectului tehnic nu anexe la cererea de finanţare nu sunt se iau în considerare toate condiţiile întocmite corespunzător şi nu oferă su- menţionate în avizele de specialitate ficiente justificări pentru datele prezen- tate în cererea de finanţare; • Necompletarea în întregime a declaraţiei privind încadrarea întreprin- derii în categoria IMM (lipsesc date des- pre firmă, lipseşte funcţia semnatarului, lipseşte exerciţiul financiar de referinţă etc.). 9
 11. 11. care vor sta la baza emiterii autorizaţiei • deşi prezintă documente, solicitantul de construire; nu dovedeşte, prin acestea, dreptul de pro- prietate/ concesiune/ construire; • Netransmiterea formularelor confi- denţiale (valorice), în cadrul Proiectului • Nerespectarea de către solicitanţi a Tehnic. indicaţiilor de completare, la completarea modelelor standard; • Lipsa numerotării capitolelor/ punc- 6. Observaţii generale la completarea telor cererii de finanţare sau numerotarea şi depunerea cererii de finanţare greşită; • Nerespectarea legislaţiei din domeniul • Neîncadrarea solicitantului în cate- ajutorului de stat; goria de solicitanţi eligibili. Astfel, fie: • Documentele depuse în cadrul cererii de • forma de constituire a solicitantului finanţare sau transmise în urma clarificărilor nu este eligibilă, nu respectă formatul standard din Ghidul Solicitantului (ex: se introduc linii buge- • activitatea desfăşurată de solicitant tare suplimentare, se elimină pasaje din nu întruneşte condiţiile minime (ex. un declaraţii); an fiscal integral, profit), • Solicitantul nu răspunde, în termen, la • domeniul de activitate al solicitan- scrisorile de clarificări primite din partea tului nu include şi domeniul căruia i se Organismului Intermediar; adresează proiectul, • Calculul greşit al activelor totale în fie: cadrul declaraţiei privind încadrarea în- 10
 12. 12. treprinderii în categoria IMM (ex. se omite 8. Semnarea contractelor adăugarea poziţiei privind cheltuielile în avans la suma activelor imobilizate şi circu- lante); • Cereri de finanţare care conţin activităţi şi calendare care nu sunt core- • Pierderea din exploatare a clădirii/ te- late în totalitate; renului pe care trebuie implementat pro- iectul, în cadrul exerciţiului financiar de • Bugete care nu sunt corect calculate referinţă; şi nu sunt corelate cu perioadele din ca- lendarul achiziţiilor; • Codul CAEN pentru care se doreşte derularea unor activităţi este neeligibil sau • Hotărârile de asumare a cheltuie- activităţile descrise în proiect nu se înscriu lilor proiectului nu mai sunt corelate în codul CAEN specificat în cadrul formu- cu majorările bugetelor apărute în di- larului cererii de finanţare; verse etape ale procesului de evaluare şi selecţie. • Solicitanţii se limitează la informaţiile cuprinse în ghiduri, ignorând prevederile legislative. 7. Etapa de pre-contractare • La vizita pre-contractuală, nu sunt prezentate toate documentele solicitate, deşi lista acestora este transmisă anterior, existând posibilitatea amânării datei vizitei. 11
 13. 13. Erori care trebuie evitate la implementarea proiectelor • Nerespectarea de către beneficiar • Erori în aplicarea prevederilor din a calendarului activităţilor, fapt ce duce cererile de finanţare, precum: termene la întârzierea duratei de implementare a prevăzute pentru desfăşurarea de proiectului; activităţi, pentru îndeplinirea indicato- rilor asumaţi prin proiect, pentru măsurile • Nerealizarea corespunzătoare a indi- de informare şi publicitate, întârzieri ne- catorilor stabiliţi în cererea de finanţare; justificate în organizarea procedurilor de achiziţii publice; • Necunoaşterea prevederilor Contrac- tului de finanţare şi a legislaţiei aplicabile; • Comiterea de greşeli în desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice: dosare • Furnizarea unor răspunsuri evazive la de achiziţie incomplete, nerespectarea solicitările de clarificări transmise odată tuturor termenelor impuse prin legislaţie, cu depunerea cererilor de rambursare de întocmirea fişelor de date şi a caietelor către beneficiari; de sarcini într-un mod neclar, în ceea ce priveşte respectarea principiilor care • Nerespectarea 100% a termenelor de reglementează procedurile de atribuire a livrare, precum şi a termenelor de plată contractelor de achiziţie publică, a con- prevăzute în contractele de lucrări/ furni- tractelor de concesiune de lucrări publice zare/ servicii ataşate dosarelor de cereri şi a contractelor de concesiune de ser- de rambursare; vicii; 12
 14. 14. • Neactualizarea datelor/ omite- • Nerespectarea prevederilor referi- rea aplicării modificărilor legislative toare la modalităţile de efectuare a (ex. omiterea unor instrucţiuni date de plăţilor, respectiv prin transfer bancar. către MDRT), intervenite pe parcursul Aceasta duce la considerarea respec- implementării; tivelor cheltuieli ca fiind neeligibile; • Completarea eronată a anumitor for- • Lipsa ştampilei de conformitate cu mulare (ex. Anexa III a – Grafic de depu- originalul, precum şi a specificaţiilor pe nere a cererilor de rambursare); facturi cu privire la finanţarea proiec- tului, în momentul întocmirii dosarului • Nerespectarea prevederilor contrac- cererii de rambursare; tului de finanţare în ceea ce priveşte depunerea cererilor de rambursare şi • Depunerea cu întârziere a solicitării a termenelor de modificare a Anexei III de act adiţional în termen, respectiv cu a – Graficul de depunere a cererilor de minim 30 zile înainte de data de expi- rambursare. Astfel, dacă un beneficiar rare a contractului (ex.: transmiterea cu constată că nu poate depune cererea de rambursare conform graficului, este obli- gat să transmită, până în data de 15 a lunii respective, un grafic revizuit. Este foarte important, întrucât aceste grafice sunt centralizate şi comunicate Autorităţii de Management în vederea stabilirii plafonu- lui necesar plăţilor respective; 13
 15. 15. întârziere a unei cereri de prelungire a o creştere a preţurilor la echipamente); duratei de implementare, poate duce la neaprobarea acesteia pe motiv că este • Confuzia dintre indicatorul de re- tardivă şi poate prejudicia grav proiec- zultat imediat şi indicatorul de rezul- tul, ducând la nefinalizarea acestuia); tat, astfel că, frecvent, este lăsată necompletată rubrica rezervată indica- • Nerespectarea prevederilor privind torului de “rezultat”; evidenţa contabilă; beneficiarii sunt obligaţi să ţină evidenţă contabilă strict • Omiterea transmiterii notificării separată pentru proiect; beneficiarului cu privire la luna în care se estimează depunerea cererii • Necorelarea dintre activităţile pro- de pre-finaţare, ceea ce duce la lipsa puse şi bugetul estimat; previzionării din cash-flow-ul centralizat al lunii care se transmite la AM POR şi, • Necorelarea valorii estimate în stu- implicit, la lipsa disponibilului la nive- diul de fezabilitate cu cea din Proiectul lul AM POR pentru a efectua plata pre- Tehnic; finanţării; • Lipsa capacităţii financiare a benefi- • Lipsa rapoartelor dirigintelui de ciarului de a derula investiţia; şantier sau prezentarea lor neconformă (ex.: nu sunt detaliate activităţile pre- • Nesusţinerea, prin documente justi- state şi/ sau verificările efectuate); ficative, a cererilor solicitanţilor (ex.: se solicită modificarea valorii echipamente- • Lipsa unor/ tuturor documentelor lor, dar nu se anexează un studiu de piaţă justificative pentru activităţile declarate efectuat în acest sens şi oferte care reflectă în raportul de progres ca fiind îndepli- 14
 16. 16. nite; se consideră suficientă ataşarea • Nerespectarea calendarului activi- documentelor justificative doar pentru tăţilor, planului de achiziţii şi a graficului plăţile cerute spre decontare; cererilor de rambursare; • Nedeschiderea unor conturi analiti- • Nerespectarea termenelor pentru ce pentru furnizori şi a unor conturi în depunerea raportărilor trimestriale; bancă, în ceea ce priveşte balanţa de verificare; • Implicarea beneficiarilor în imple- mentarea proiectelor, fără a deţine • Neîncadrarea în perioada de imple- competenţele necesare. mentare prevăzută; • Nealocarea de resurse financiare sufi- ciente în implementarea proiectului; 15
 17. 17. Statistică privind erori frecvent întâlnite în elaborarea documentaţiei cererilor de finanţare Prezentăm în continuare o statistică elaborată pe un eşantion de proiecte respinse (117 de proiecte depuse în cadrul axelor prioritare 1-5, cu excepţia domeniului major de intervenţie 4.3., respectiv 340 de proiecte depuse în cadrul axei prioritare 4, domeniul major de intervenţie 4.3.) pentru a sub- linia consecinţele erorilor în completarea documentaţiei cererilor de finanţare. A. În cazul proiectelor depuse în ca- • Neprezentarea tuturor documentelor drul axelor prioritare 1-5 cu excepţia anexă la cererea de finanţare (hotărâre domeniului major de intervenţie 4.3 de aprobare a documentaţiei tehnico-eco- „Sprijinirea Dezvoltării Microîntreprin- nomice sau a cheltuielilor legate de pro- derilor” iect, studiu de trafic, acte constitutive ale solicitantului de finanţare, acreditarea ca Eşantion de proiecte analizate: furnizor de servicii sociale, declaraţia pri- 117 de proiecte respinse vind încadrarea în categoria întreprinde- rilor mici şi mijlocii, lipsa certificatului de Greşeli frecvente privind aspectele for- urbanism, a fişei tehnice privind condiţiile male în etapa de conformitate de protecţie a mediului). administrativă 66 de proiecte (56,41%): • Inexistenţa sau existenţa unor documentaţii incomplete privind proprie- • Nerespectarea formatelor standard tatea asupra imobilului obiect al cererii de prezentate în ghidul solicitantului pentru finanţare. declaraţia de eligibilitate, declaraţia de angajament; • Necompletarea tuturor punctelor din cererea de finanţare; 16
 18. 18. Greşeli frecvente privind aspectele for- meniilor majore de intervenţie care intră male în etapa de eligibilitate sub incidenţa acestei legislaţii, respectiv 24 de proiecte (20,51%) demararea lucrărilor la proiectul propus spre finanţare înainte de semnarea unui • Informaţiile şi documentele suport contract de finanţare. existente la dosarul cererii de finanţare nu clarifică aspecte privind proprietatea Greşeli frecvente privind aspectele asupra imobilului, subiect al cererii de formale în etapa de evaluare tehnică şi finanţare; financiară 27 de proiecte (23,08%) • În cazul domeniilor majore de intervenţie la care solicitanţi sunt atât • Documentaţii tehnico-economice unităţi administrativ-teritoriale (UAT), superficiale, nefundamentate, necore- cât şi mediul privat, UAT trebuie să late cu obiectivele şi activităţile pro- facă dovada proprietăţii, iar autoritatea iectului descris în cererea de finanţare publică locală să dovedească dreptul de – inconsistenţă a documentaţiei prezen- exploatare a domeniului public (admi- tate; nistrare, concesiune, folosinţa gratuită), în timp ce mediul privat trebuie să facă • Criterii neîndeplinite: contribuţia la dovada proprietăţii (nu s-au acceptat atingerea obiectivului DMI, prezentarea dezmembrăminte ale dreptului de propri- etate). Astfel, s-au respins proiecte la care solicitantul a depus contracte de chirie, superficie, locaţie de gestiune etc.; • Neîncadrarea proiectelor într-una dintre categoriile de operaţiuni eligibile pentru respectivul domeniu major de intervenţie; • Nerespectarea prevederilor legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în cazul do- 17
 19. 19. unor documentaţii fără studii de funda- B. În cazul proiectelor depuse în mentare, necorelare între activităţile cadrul domeniului major de interven- propuse şi bugetul proiectului, necore- ţie 4.3 „Sprijinirea Dezvoltării Micro- lare între devizul general şi bugetul proi- întreprinderilor” ectului, sustenabilitatea proiectului in- suficient susţinută cu date, abordarea Eşantion de proiecte analizate: 340 de temelor orizontale doar la nivel teoretic proiecte respinse în cadrul primului apel fără corelare cu activităţile, necorelarea de proiecte (sesiunea iunie 2008) informaţiilor furnizate prin diferite studii anexate la cererea de finanţare cu soluţia Greşeli frecvente privind aspecte de tehnică (ex. necorelare între datele din conformitate administrativă în etapa de analiza cost–beneficiu şi studiul de trafic verificare a cererilor de finanţare (Con- cu soluţia tehnică prezentată), necore- formitate administrativă şi eligibilitate) larea activităţilor prevăzute cu bugetul 185 de proiecte (54,41%) cererii de finanţare (nu se bugetează lucrările de refacere a cadrului natural, • Cererea de finanţare este incompletă lucrări absolut necesare pentru respecta- (în special, prin lipsa anexelor); rea legislaţiei privind protecţia mediului); • Solicitantul nu a semnat copii după • Necorelarea activităţilor prevăzute anumite acte pentru conformitate cu prin proiect cu activităţile din calen- originalul; darul achiziţiilor publice: nu sunt prevăzute achiziţiile publice pentru toate • Solicitantul prezintă un contract de activităţile; concesiune care nu respectă prevede- rile OUG nr. 54/2006 care reglementează • Neidentificarea unor riscuri în imple- concesiunea bunurilor; mentarea proiectelor sau a mecanisme- lor de gestionare în cazul identificării unor • Solicitantul prezintă un contract de riscuri; superficie sau de comodat, în locul unui contract de concesiune; • Analize financiare insuficient funda- mentate şi greşit elaborate. 18
 20. 20. • Neconcordanţe între diferite punc- Greşeli frecvente privind aspecte de eli- te din formularul cererii de finanţare şi gibilitate în etapa de evaluare tehnică anexe (în special privind persoana re- şi financiară prezentantului legal, lipsa actelor de îm- 155 de proiecte (45,59%) puternicire). • Documentaţie (în special Planul de afaceri) superficial elaborată; Greşeli frecvente privind aspecte de eligibilitate în etapa de verificare a • Proiecţii financiare nerealiste, nejus- cererilor de finanţare (Conformitate tificate; administrativă şi eligibilitate) • Stabilirea unor ţinte nerealiste, • Neconcordanţe între investiţia nefezabile în privinţa creării de noi lo- propusă şi domeniile de activitate ale so- curi de muncă; licitantului; • Buget incorect întocmit, în special • Aplicarea incorectă sau ignorarea în împărţirea cheltuielilor în eligibile şi prevederilor Legii nr. 346/2004 (în ceea neeligibile. ce priveşte încadrarea în categoria mi- croîntreprinderilor); • Solicitantul nu era proprietar/ conce- sionar al imobilului care făcea obiectul proiectului; • Proiectul propunea achiziţionarea de mijloace de transport. 19
 21. 21. Explicaţiile imaginilor prezentate: pag. 3 - Proiect: „Modernizare centru de recuperare persoane cu handicap Cezieni” Beneficiar: Consiliul Judeţean Olt. pag. 5 - Proiect: „Modernizare prin extindere şi transformare Cabana Valea cu Peşti în com- plex turistic şi de agrement, 4 stele” Beneficiar: SC Valea cu Peşti SA. pag. 7 - Proiect: „Dotarea cu utilaje a unei firme de prelucrări mecanice, Bocşa, judeţul Caraş - Severin” Beneficiar: SC Centrul de prelucrări mecanice Bocşa SRL. pag. 9 - Proiect: “Circuitul Târgurilor Medievale din Transilvania de Nord-Castelul Karolyi din Carei, Castelul (Cetatea) Karolyi din Ardud” Beneficiar: Primăria Carei. pag. 11 - Proiect: ”Reabilitare şi modernizare străzi urbane în Municipiul Botoşani” Beneficiar: Primăria Municipiului Botoşani. pag. 13 - Proiect: „Restaurare şi punere în valoare a Ansamblului Medieval al Fostei Mănăstiri Vărbila” Beneficiar: Parohia Vărbila,Com.Iordăcheanu, Sat Vărbila, jud.Prahova. pag. 15 - Proiect: „Reabilitare Centru Istoric Traseul Estic, Traseul Sudic, Traseul Nordic Fortificaţia de tip Vauban – Alba Iulia – căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific” Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Alba Iulia. pag. 17 - Proiect: „Creşterea eficienţei energetice la Căminul pentru persoane vârstnice “Dr. Carl Wolff” din Sibiu prin izolarea termică parţială a clădirii şi modernizarea instalaţiei de încălzire a apei menajere” Beneficiar: Asociaţia “Dr. Carl Wolff” a Bisericii Evanghelice C.A. din România. pag. 19 - Proiect: „Extindere Complex Hotelier Mariko Inn” Beneficiar: SC NEMASE COMPROD SRL Roman. 20
 22. 22. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului REGIO - Programul Operaţional Regional Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5 Tel:(+40 37) 211 14 09 E-mail: info@mdrt.ro Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru implementarea POR 2007-2013 pentru perioada 2009-2011 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional septembrie 2010 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

×