Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curiculum Vitae

1,846 views

Published on

Elena Stratan Curiculum Vitae

Published in: Education
  • Be the first to comment

Curiculum Vitae

  1. 1. CURRICULUM VITAE STRATAN ElenaInformaţii personaleAnul / locul naşterii: 21 iulie 1957, s. Sângereii-Noi, Sângerei,Republica MoldovaTel.: 0(231) 2-12-30, intern 2-35E-mail: stratan.elena@usb.md, bsu.sas@usb.md; stratan.elena@mail.ruDomeniul ocupaţionalBibliotecar, manager funcţional, domeniul biblioteconomie şi ştiinţainformării, grad de calificare superiorExperienţa profesională2003 - prezent, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate. Lector superior (2009) lacatedra Literatură Română şi Universală pentru promovarea disciplinei Istoria Bibliotecii,specialitatea Biblioteconomie, asistenţă informaţională. Arhivistică. Asistent universitar lacatedra Electronică şi Informatică, pentru promovarea Modulului Bazele Culturii Informaţionalea cursului universitar TIC, coordonatorul Centrului de Cultură Informaţională (2003-2007).Participare la editarea, în premieră în RM, a manualului Bazele Culturii informaţionale(prefaţator, autor concept, 2 teme, curriculum - Premiul ABRM). Promovarea în cadrulîntrunirilor profesionale experienţa de predare a cursului Bazele Culturii Informaţionale.Lansarea colecţiei Cultura informaţională, editarea primei lucrări Ghidului UtilizatoruluiBibliotecii (concept, realizare); http://libruniv.usb.md/publicatie/cultinf/ghid.pdf. Organizareaasistenţei de specialitate, prestarea serviciilor consultative pentru bibliotecari, activităţi degestionare a Colecţiei de specialitate. Planificarea / monitorizarea Programului de cercetarebiblioteconomică, organizarea atelierelor profesionale, Editarea Catalogului publicaţiilorelaborate de bibliotecile academice, universitare şi specializate din Republica Moldova (co-autor, concept, realizare 2008), Premiu în cadrul Concursului Republican. Contribuţii înactualizarea / promovarea Cadrului de reglementare al Bibliotecii (regulamente, politici,concepte, hărţi, trasee, programe). Elaborarea culegerii Biblioteca Ştiinţifică: cadru dereglementare . Coordonarea Programului de formare profesională continuă conceput peinstruirea modulară. Implementarea Conceptului Biblioteca care învaţă; promovarea experienţeiinstruirii personalului la BŞU; Coordonator al Şcoalii Noului Angajat, elaborarea curriculumului,asistenţă în elaborarea conţinuturilor. Certificarea audienţilor. Realizarea funcţiilor de CentruBiblioteconomic în bibliotecile instituţiilor de învăţămînt preuniversitar: Colegiul Pedagogic dinSoroca şi Lipcani şi bibliotecile şcolare din Nordul Republicii Moldova.Colectarea/sintetizarea/analiza datelor statistice prezentate bibliotecile şcolare din 15 raioane dinNordul Republicii şi municipiul Bălţi. Editarea lucrării de sinteză Bibliotecile Şcolare dinRM:Raport statistic http://libruniv.usb.md/publicatie/alte /statis-tica.pdf). Organizarea ciclului dereuniuni în cadrul Filialei Bălţi a ABRM; Membru al grupului de gestionare/actualizare a siteuluiBibliotecii, nivelul conţinut; rubricile: Informaţii/ Evenimente. Membru al colegiului de redacţieal revistei de biblioteconomie şi ştiinţa informării Confluenţe Bibliologice, susţinătoare a rubriciiBiblioMesager. Formator universitar, cursul Bazele Culturii Informaţionale. Formator în cadrulProgramului de formare continuă a personalului BŞU. Formator Şcoala Noului Angajat.Formator naţional, Filiala Bălţi a ABRM. Membru al Consiliului Administrativ şi Coordonator alBŞU1992 - 2003 - şef Serviciu Literatură Naţională; Efectuează testarea / implementarea ProiectuluiÎmprumut de carte în regim automatizat, format MARC, Modulul Circulaţie, Soft-ul integrat debibliotecă TINLIB (anii 1994-1998; 1999-2003). Implicaţii în programe bibliotecare: Promotoriicărţii (2003); Noul Utilizator; Bibliotecar contact; Intranet-ul Mapa Generală. Sintetizarea şigeneralizarea experienţei Bibliotecii începînd cu anul 2003, elaborarea conceptelor, politicilor,documentelor de reglementare a activităţii Bibliotecii, instrucţiuni tehnologice.
  2. 2. 1990 - 1992 – bibliotecar sala de Împrumut nr.1 Documente ştiinţifice/beletristiceEducaţie1977-1983, Filolog, învăţător, Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea Filologie.1974-1976, Bibliotecar de calificare medie, Şcoala Republicană de Luminare Culturală E.Sârbu,or.Soroca1973- Şcoala medie, s. Sângereii-Noi, Sângerei, Republica MoldovaAptitudini şi competenţe personaleLimba maternă: limba română;Limbi străine cunoscute: limba rusă: înţelegere, vorbire, scriere - foarte bine; limba franceză:înţelegere, vorbire, scriere - mediuAptitudini şi competenţe socialeCapacitate de comunicare, spirit de echipă, iniţiativă, tact pedagogicAptitudini şi competenţe organizatoriceMembru al Comisiei locale de atestare a bibliotecarilor pentru conferirea gradelor de calificareMembru al Comisiei de Evaluare a personalului BiblioteciiMembru al Comisiei Auditul serviciilorMembru al Clubului BiblioSpiritusAptitudini şi competenţe tehnice Utilizare computer, operare PC: Microsoft Office (Word, Excel), Outlook Express,Power Point, Roman NetSend, Programul integrat de bibliotecă TINLIB, TinRead; BibliotecaDigitală, Intranet Mapa Generală, Internet Explorer, reţele sociale.Cursuri de specializare / atestări2010 - Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, confirmarea graduluide calificare superior; Atelier profesional „Biblioteca de colegiu/şcoală profesională în dialog cufenomenul Biblioteca 2.0”, secţiunea „Biblioteci de Colegii şi Şcoli Profesionale, comunicareOportunităţile Bibliotecii 2.0 pentru procesul de instruire şi cercetare ştiinţifică”. AtelierEvidenţa colecţiilor de bibliotecă ( Chişinău, BŞ ASEM);2009 – Atelierul „Personalul de bibliotecă: politici şi programe instituţionale de instruirecontinuă”, Chişinău, BRŞT;2008 - Limba engleză pentru bibliotecari, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;Prezentarea Programului AGORA: prof. dr., cercetător ştiinţifi c, Bartol Tomaz, UniversitateaLiubleana, Slovenia, conducătorul Centrului Naţional AGRIS, Liubleana Slovenia, BŞU2006 - Atestare, Comisia Republicană de Atestare a cadrelor bibliotecare, conferirea gradului decalificare superior;2005 - Cursuri de reciclare pentru bibliotecarii din comunităţile de români din ţarile vecine cuRomânia, Constanţa, BJ „Ioan N. Roman”; Evaluarea serviciior de bibliotecă (Atelier, ŞBM);Banca Mondială: important partener internaţional al Republicii Moldova pentru creştereaeconomică şi combatere a sărăciei ( Banca Mondială, USB, Bălţi)2004 -Formarea formatorilor, ŞBM; Incluziunea socială în biblioteci, Şcoala de Biblioteconomiedin Moldova; Biblioteca Universitară: aspecte organizaţionale şi funcţionale, Chişinău, DIBULIM;2003 -Servicii moderne în bibliotecă, Şcoala de Biblioteconomie din Moldova.2002 -Indicatorii de performanţă în decizia managerială şi promovarea bibliotecii, Şcoala deBiblioteconomie din Moldova.Informaţii suplimentare: Activitate pedagogică. Activitate redacţională şi ştiinţifică (autor studii, articole, cursuri,curricule, programe, concepte). Secretar al şedinţelor consiliilor, şedinţelor de producere.Participări la reuniuni profesionale
  3. 3. 2010 - Conferinţa Anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul“Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: susţinerea progresului durabil”; Masa rotundă„Sistemul European de Certificare pentru profesionişti în biblioteconomie, informare,documentare: deschideri pentru Republica Moldova”, comunicare Abordarea prin competenţe aformării profesionale continue: experienţe bălţene; Atelierul profesional Instruire pentrucultura informaţiei şi profesionalizarea bibliotecarului şcolar (BŞU, Bălţi, comunicareCompetenţe şi abilităţi de operare web 2.0: Bloguri/ reţele de socializare on-line (Facebook,Twitter, YouTube, Slideshare etc.)2009 - Conferinţa anuală ABRM „Provocări pentru profesionişti în era informaţională” cucomunicare Abordări inovaţionale în organizarea şi asigurarea metodică a sistemului dedezvoltare profesională în BŞU Conferinţa ABRM (Chişinău, ULIM); Reuniune profesională abibliotecarilor universitari și a bibliotecarilor din colegii și școli profesionale „ Măsurătoristatistici şi indicatori de performanţă în gestiunea bibliotecilor” (Bălţi, BŞU, moderator,comunicare); Atelierul profesional : Metodologia de colectare şi prezentare a statisticilor în bazaStandardului: Statistici internaţionale de bibliotecă, ISO 2789:2009- (Bălţi, BŞU, moderator,comunicare);2008 - Congresul VI al ABRM; Atelierul profesional „Bibliotecile şcolare şi de colegiu însistemul educaţional: aliniere la cerinţele şi priorităţile învăţământului actual, secțiunea„Biblioteci de colegii și școlare” , comunicare Bibliotecile învăţământului preuniversitar dinMoldova prin prisma datelor statistice, anul 2007; Implementarea tehnologiilor informaţionaleîn bibliotecile Moldovei - situaţia la zi: Simpozionul Anul Bibliologic, BNRM;2007 - Conferinţa anuală ABRM „Instruirea continuă - cerinţă inerentă a SocietăţiiInformaţionale şi a Cunoaşterii” ”(Bălţi, USB, co-moderator, 3 comunicări Managementulinstruirii la Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo”, Învăţăm profesionalismul în Asociaţie:din experienţa Filialei Bălţi a ABRM); Conferinţa Internaţională Dimensiuni manageriale înactivitatea instituţiei info-bibliotecare: concepte, experienţe, orientări DIB ULIM; ConferinţaAniversară Internaţională a Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu Dezvoltare. Progres.Colaborare. Parteneriate - 130 ani de la fondarea BMC „B. P. Hasdeu” (comunicare Mijloacecomputerizate de comunicare/ dirijare profesională la Biblioteca Ştiinţifică a US “Alecu Russo”);Conferința științifică „Secolul XXI – secolul comunicării: aspecte etico-morale”, organizată deBiblioteca Colegiului de Construcții din Chișinău și ABRM, Comisia “Formarea profesionalăcontinuă. Etică și Deontologie profesională”, Secțiunea “Biblioteci de Colegiu” (comunicareAspecte de comunicare electronică în instituţiile info-documentare: cazul Bibliotecii ŞtiinţificeUS „Alecu Russo”); Atelier profesional „Cultura informaţională a beneficiarilor şi a personaluluiBibliotecii de Colegiu - cerinţă indispensabilă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii”,Biblioteca Colegiului Financiar-Bancar; Conferinţa şi atelierul profesional: Să învăţămprofesionalismul în Asociaţie (Bălţi, BŞU); Biblioteca – portal educaţional intelectual şiinformaţional în edificarea Societăţii Cunoaşterii: Conferinţa Ştiinţifică organizată în cadrulSecţiunii Biblioteci universitare şi Comisiei Cultura informaţională; Atelier profesional:Indicatori de performanţă - suport important în evaluarea activităţii şi promovării imaginiibibliotecii, Bălţi, BŞU.2006 - Conferinţa internaţională Managementul resurselor electronice în bibliotecile dinMoldova, BŞ ASEM (comunicare Retroconversia şi barcodarea documentelor - premiseleaplicării modulului de circulaţie); Simpozion Anul Bibliologic 2006, ediţia a XVI,: Situaţiaactuală şi proiectele de pespectivă ale domeniului bibliotecar; Atelierul profesional CulturaInformaţională şi mediul universitar, BMB E.Coşeriu (comunicare Cursul Bazele Culturiiinformaţionale la Universitatea de Stat Alecu Russo); Clubul Bibliotecarilor din BălţiBibliotecarul secolului XXI şi cariera de serviciu, BMB E.Coşeriu ; Conferinţa Anuală ABRM 2005 - Conferinţa ştiinţifică consacrată aniversării a 60-a a Bibl. Univ. Bălţene: „Confluenţe şiintegrare calitativă a cărţii, activităţii bibliotecare şi a instrucţiunii informaţionale în procesuldidactico-ştiinţific universitar” (BŞU, Bălţi); Simpozion Biblioteca Municipală “EugeniuCoşeriu” - 125 ani (Bălţi, BM)
  4. 4. 2004 - Congresul V al bibliotecarilor din Republica Moldova (Chişinău); Sesiunea ştiinţificăanuală DIB ULIM (Chişinău), comunicare Profesionalizarea angajaţilor - oportunităţi modernede comunicare; Conferinţa de diseminare EBSCO Publishing (Biblioteca ASEM BibliotecaUniversitară Bălţi, 2004);2002 - Conferinţa de diseminare a Proiectului Tempus - Tacis DIB ULIM (BŞU Bălţi).Afiliere:2006 – prezent, Membru al Secţiunii Biblioteci de colegiu şi şcoli profesionale2005 - Membru al Comisiei ABRM „Cultura Informaţională”1992 - Membru al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica MoldovaDistincţii :2010 - Diploma Rectoratului Universităţii de Stat „Alecu Russo” Pentru profesionalism şicalitate în activitatea bibliotecară şi cu prilejul aniversării a 65-a de la fundarea BiblioteciiŞtiinţifice a US „Alecu Russo” din Bălţi2010 – Diploma Ministerului Educaţiei al RM2009, 2007, 2005, 2003 - Diploma Universităţii Pentru profesionalism, receptivitate la nou,abnegaţie, corectitudine, perseverenţă; Pentru contribuţii deosebite la formarea profesională abibliotecarilor în calitate de formator şi mentor; Pentru activitate profesională îndelungată,demers creativ şi competent, vocaţie şi talent managerial cu ocazia a 50 ani de la naştere şi 30 anide activitate în domeniu.2008 - Deţinătoare a Premiilor în cadrul Concursurilor Naţionale Cel mai Bun Bibliotecar alanului (2007, ed.a XVII-a); Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţainformării (2005-2009);2007, 2006, 2005 – Diploma Asociaţiei Bibliotecarilor Pentru rezultate remarcabile înactivitatea profesională, abnegaţie şi muncă creativă.Lucrări publicate : 85 titluriReferinţe : 45 titluri

×