Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pravilnik za osigurqvane na bezopasnost 2015/2016

213 views

Published on

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение, труд и отдих на СОУ "Васил Дечев" за учебна 2015/2016 г.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pravilnik za osigurqvane na bezopasnost 2015/2016

 1. 1. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИE, ОБУЧЕНИЕ, ТРУД И ОТДИХ НА СОУ “ВАСИЛ ДЕЧЕВ” ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ ЗА УЧЕБНАТА 2015/ 2016г. Настоящият правилник е приет на общо събрание на колектива - Протокол № 4 /14.09.2015г.
 2. 2. РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Чл. 1. Настоящият правилник е изготвен въз основа на Кодекс на труда, Закон за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд от 05.07.1999 г. /посл. изм. 05.08.2011г./, Инструкция за изиксванията на безопасни условия на възпитание, обучение и труд от 05.07.1996г., Указание по прилагане на „Инструкция за изисквания на безопасни условия на възпитание и труд в системата на Народната просвета” по отношение на инструктажите за безопасност, хигиена на труда и противопожарната охрана от 17.01.1997 г; Наредба № 07-2/ 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструтаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ и всички действащи за безопасни условия на труд, концепция за обучение на децата по безопасност на движението и Указание за защита при бедствия. Чл. 2. Той урежда правомощията и задълженията на Комисията по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, наричана за краткост по-долу „Комисията”. Чл. 3 Настоящият Правилник влиза в сила от деня на неговото утвърждаване от директора и може да бъде отменян, заменян или актуализиран със Заповед на директора на училището и след решение на ПС. Има задължителен характер за всички работници, служители и ученици в училището, както и за лицата, които по различни поводи се намират в училищната сграда. Чл. 2. С правилника се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училище. Чл. 3. В училището се установяват следните видове инструктажи: 1. начален; 2. на работното място; 3. периодичен 4. ежедневен; 5. извънреден; Чл. 4. Директорът на училището с писмена заповед определя видовете инструктажи за учебната година, времето и мястото за провеждането им и длъжностните лица, които ще ги извършват. Чл. 5. Документирането на инструктажите се извършва в Книга за инструктажите, като към нея се комплектоват инструкциите за безопасна работа. Чл. 6. До началото на учебната година комисия, назначена от директора проверява всички машини, уреди, съоръжения и физкултурни пособия по отношения на тяхната безопасност. За констатираните нередности комисията прави контрол, който предава на директора. Чл. 7. Негодните машини, уреди, съоръжения и физкултурни пособия се бракуват по закон и ред. 2
 3. 3. Чл. 8. Със заповед на директора в началото на учебната година се определят отговорници по лаборатории, работилници и кабинети, които носят отговорност за състоянието на машините, уредите и съораженията, правилната работа с тях, годността им и използването в часовете. При констатирани повреди и нередности, писмено уведомяват директора за осигуряването на компетентни лица за отстраняване на повредите. Същите се задължават да разработят инструкции за осигуряване на безопасни условия на труд в поверените им помещения, където инструкциите да бъдат поставени на стената. РАЗДЕЛ ІI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД: Чл. 9. Директорът като юридически лице, което наема на работа лица по трудов договор или възлага другиму извършването на дейността в собствени, наети или предоставени помещения, площадки, работни места, машини и съоръжения, уредби, материали и други е длъжен да осигури безопасни условия на труд с оглед опазване на живота, здравето и трудоспособността както на работниците, учителите, служителите и учениците, така и на лицата, които по друг повод се намират в училището. Чл.10. Със заповед на директора да бъдат наказвани и санкционирани лицата, които нарушват или неизпълняват правилата, нормите и изискванбията за безопасност. Чл.11. Не се допускат до работа лица, които не са запознати с нормите и изискаванията за безопасност. Чл.12. Периодично и в обхват съгласно нормативните актове се извършва проучване на професионалния риск и оценка на условията на труда по работни места и видовете дейности. Чл.13. (1). Извършването на определени работи, изискващи правоспособност се възлагат само на притежаващи такава правоспособност лица. (2). При липса на правоспособни лица се осигурява обучение за придобиване на необходимата правоспособност преди възлагането на работата. Чл.14. За всички станали злополуки и аварии във връзка с извършване работа или дейности от лица в училището задължително се уведомява Районната инспекция по труда. РАЗДЕЛ ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ: Чл.15. Всеки работеш има право: 1. Да получи качествено и навременно обучение и инструктаж по безопасността на труда в т.ч. и по инструкция и правилата за използване на средствата за индивидуална колективна защита, предпазните съоръжения и системи. 2. Да откаже изпълнението на отлежаща работа, за която не е инстуктиран или няма изискващата се правоспособност. 3
 4. 4. 3. Да откаже или преустанови изпълнението на възложената работа, дейност, при възникване на сериозна или непосредвена опасност за живота и здравето, като уведоми незабавно за това прекия ръководител. Чл. 16. Всеки работещ в училището е длъжен да се грижи за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които биха могли да пострадат при извършваната работа. Чл.17. Основните задължения на работещите по БТ са: 1. Да спазват нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които са обучени и инструктирани. 2. Да поддържат и повишават знанията и квалификацията си по безопасните методи на труд. 3. Да използват коректно и по предназначение машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита. 4. Да уведомяват съответните длъжностни лица за всички случаи на повреди, аварии и други, които създават опасност за тяхното или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки. 5. Да оказват долекарска помощ на пострадали при трудови злополуки или получили други увреждания. 6. Да употребяват предназначеното за долекарска помощ съоръжение и медикаменти само за определената цел. 7. Да оказват съдействие за реализиране на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората и за контрола в тази насока. РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРУДОВИ ДЕЙНОСТТИ В УЧИЛИЩЕ: Чл.18. При ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати и други в работилниците, класните стаи и залите не се допускат ученици. Условията за осъществяването на тези дейностти се осигуряват от учителя- отговорник за кабинетите и прислужникът на етажа. Чл.19. Ремонт на силови и електрически осветителни инсталации се осъществява от компетентни лица, след предварително съгласуване с директора и проверки от дежурните учители и помощен персонал помещения за отстраняване на ученици. Чл.20. Сторително- монтажни дейности на територията на училището се осъществява при осигурени от директора лица за контрол на учениците. Чл.21. При отстраняване на аварии и повреди във ВИК системата, парното и други неотложни дейности в класните стаи и помещения, учениците се извеждат от класните ръководители или преподавателя на безопасно място, определено от ръководителя на групата, оторизирана с отстраняването им. Чл. 22. При възлагане на ремонтни дейности в сградата на училището както и в района, директорът изисква правила за безопасни условия на труд и ППО от изпълнителя (респективно фирмата изпълнител). 4
 5. 5. РАЗДЕЛ V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИНСТРУКТАЖ: Чл.23. Предвид числеността на персонала и ограничения обем производителни дейонсти, началния инструктаж и инструктажа на работното място се провеждат едновременно от директора на училището. Чл.24. Инструктираните работници и служители се подписват в книгата по охрана на труда след приключване на инструктажа. Чл.25. всеки учител при първо занятие инструктира учениците във връзка с изискванията за безопасност при ползване на машини, уреди, съоръжения, физкултурни пособия, с които работи, след което се попълва Книга по охрана на труда. Чл.26. Преподавателите по физика, химия, биология, ДТИ и технологии, информатика, ИТ и физическо възпитание и спорт разработват изисквания за безопасни условия на труд, които се неразделна част от този правилник. Чл.27. Учителите по ДТИ и Технологии да поставят на всички работни места инструкции и предупредителни знаци по безопасност на труда и противопожарна охрана. РАЗДЕЛ VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ И УЧЕНИЦИ: Чл.28. Ръководството на училището осигурява безопасни условия на труд и възпитание, съгласно Кодекса на труда и действащите нормативни актове. Чл.29. Утвърждава изработените от преподавателите по физика, химия, биология, ДТИ и технологии, информатика, ИТ и физическо възпитание инструкции за безопасна работа в кабинети, работилници, физкултурен салон, физкултурна площатка и други. Чл.30. Утвърждава правилата за безопасна работа в канцеларии, работилници, складове, котелно помещение, библиотека и други. Чл.31. Контролира изпълнението на настоящият правилник от всички работещи в училището и от учениците. При констатирани нарушения налага наказания съобразно КТ, ПНТУ и ППЗНП. Чл.32. Ежегодно на ПС докладва състоянието по безопасност на труда, провеждане на обучението, броя на трудовите злополуки, причините и мерките за предотвратяването им. Чл.33. Оказва съдействие на оторизираните контролни органи при проверки, приема кастативните протоколи, осигурява изпълнението на препоръките. Чл.34. Изисква првила за безопасен труд преди започване на дейности, свързани с ремонт на машини, съоръжения, строително- ремонтни дейности. Чл.35. Осъществява връзка с органи, звена, педеления на общинско, регионално и национално ниво за консултиране и подпомагане при обучението на учениците. Чл.36. Педагогическият персонал се запознава с нестоящият правилник и лично се подписва в книгата за инструктаж. 5
 6. 6. Чл.37. Осигурява запознаването на учениците с правилника и подписването им в Книгата за подлежащи. Чл.38. Разработва инструкции по кабинети, лаборатории, класни стаи и други и запознава учениците с тях. Чл.39. Учителите по физика, химия, биология, трудово обучение, физически възпитание, изобразително изкуство, музика, провеждащо обучение в кабинети, лаборатории и други са длъжни: 1. Да извършват необходимия встъпителен инструктаж, да обучават учениците на правилна и безопасна работа. 2. Да знаят всеки момент местопребиваването на всеки ученик от поверената му група (клас) по време на учебните занятия и по време на организираните от училището извънурочни форми на работа. 3. Да упражняват контрол и взискателност спрямо учениците за спазване на правила и норми за безопасен труд. 4. При системни нарушения да отстраняват учениците и уведомяват писмено за случая директора. 5. Преди започване на учебни занятия да проверят всички устройства, системи и механизми и след това да допускат ученици. 6. По време на занятия да следят работата на машини, апарати и съоръжения и в случай на забелязани неизправности назабавно да си изключат. 7. Да разясняват на учениците възможните последици от евентуални нарушения по БТ. 8. При злополука да вземат спешно необходимите мерки за оказване нба медицинска помощ и съобщят на ръководството. Чл.40. Непедагогическият персонал в училище се запознава с настоящия Правилник, подписва се в Книгата за инструктажи и осигурява безопасну условияна труд на учениците като: 1. Прислужниците по етаж почистват класните стаи два пъти дневно (след първа и втора смяна). Веднъж месечно в неучебно време се прави основно почистване на подове, прозорци, осветителни тела, стени и тавани. Коридорите се измиват с разтвор (по установени изисквания от РЗИ) два пъти дневно по време на първия час и третия час. Оказват съдействия на дежурните учители по етаж. Осигуряват хигиената на въздуха в коридорите, при нужда подпомагат учителите по кабинети, лаборатории, работилници и други. 2. Огнярите осигуряват отоплението в сградата, като началото на отоплителния сезон се определя от директора с писмена заповед. Преди началото на учебния ден проверява изправността на радиаторите и тръбите в класните стаи и помещения, като при констатирани повреди, които застрашават здравето и живота на учениците, уведомява директора, дежурните учители и помощния персонал, които не допуискат влизането на ученици в помещението до отстраняване на повредата. При консттирана повреда в котелното помещения, която застрашава здравето и живота на 6
 7. 7. учениците и работещите в училището своевременно осигурява непрекъснато виене на звънеца (сигнал “ТРЕВОГА”). Уведомява ръководството за осигуряване на действия за отстраняване на повредата. 3. Домъкинът осигурява нужните материали за поддържане на хигиенните норми и изисквания в училище. Не допуска ученици до складове, хранилища и работилници. Осигурява нужните материали за отстраняване на повреди по нареждане на директора. Оказва съдействие и помощ на педагогическия и помощния персонал за осигуряване на безопасни условия на труд. 4. Библиотекарят осигурява нужната справочна и помощна литература, която учениците ползват вкъщи или читалня. Следи за опазване и съхранение на наличната литература. Контролира и при нуджда предупреждава ученици, които не спазват хигиенните условия на труд. Осигурява проветряването на работните места. 5. ЗАСТ осигурява необходимите на учениците документи и служебни бележки след съгласуване с класните ръководители. Оказва помощ на педагогическият персонал, като при подаден сигнал “ТРЕВОГА” уведомява РУП преди да напусне канцеларията. 6. Медицинското лице осъществява ежедневен контрол за санитерните изисквания и хигиена в училище. При констатирани нарушения уведомява директора и прави предписания за отстраняването им. Извършва прегледи на новопостъпили ученици, съгласувани с Ощбинска болница и лекари специалисти. Ежегодно докладва на ПС за здравното състоянир на учениците. Оказва помощ на калсните ръководители и лично изнася беседи, свързани със здравословния начин на живот. При подаване на сигнал “ТРЕВОГА” да уведоми ОСМП в града. Чл.41. Всички ученици да се запознаят с инструктажите и всички форми на обучение по БХТ, които се провеждат в училището и се разпишат в Книгата за инструктаж, с което удостоверяват, че са им известни правилата на безопасност на труда и се задължават най- стрктно да ги спазват. Да познват устройството и действието на машините и апаратите, които ползват конкретните указания на преподавателите. Преди започването на работа да огледат внимателно работното място и при най- малки неизправности да уведомят преподавателя. Да изпълняват само определени от ръководителя дейности. При злополука да уведомят веднага предподавателя, за да се вземат бързо мерки за опазване здравето и живота на пострадалия. В класните стаи, кабинетите, коридорите, физкултурния салон, спортното игрище да опазват МТБ (маси, столове, бюра, електрически контакти, електрически ключове, осветителни тела, радиатори, кранове, мивки, спортни пособия, апарати, уреди и други). При установяване на повреди уведомяват класния ръководител или дежурният по етаж учител и помощния персонал. 7
 8. 8. РАЗДЕЛ V. ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА: Чл. 42. В началото на учебната година със заповед на директора се определят отговорници по кабинети, лаборатории, работилници, канцеларии, които осигуряват ППО на уредите и съоръженията в сградата. Чл. 43. Класните ръководители съвместно с местното поделение на ППС осъществяват обучение на учениците по теми, утвърдени от МОН. Чл. 44. Класаните ръководители запознават учениците с евакуационната система на училището, действията при прожар. Два пъти годишно се провежда учебна евакуация след предварително съгласуване с РУП и РППО. Чл. 45. При възникване на пожар директора (помощник- директора) уведомява РУП и РППО, а учителите организират напускането на сградата от учениците, като точно установяват броя и местонахождението на всеки ученик от класа. Чл. 46. При настъпили обгаряния или наранявания на ученици и нужда от настаняване в болнично заведениое, учителят лично придружава пострадалите до болничното заведение и след консултация с приемащият лекар, уведомява родителите и напуска болницата, след пристигането им. Чл. 47. Назначава се пожаротехническа комисия, която има следните задачи:  Безопасно извършване на огневи работи;  Безопасно използване на отоплителни, награвателни и други електрически уреди;  Определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене;  Изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;  Организиране на противопожарна подготовка и инструктажа на работниците и служителите;  Осигуряване на пожарната безопасност по време на почивните и празничните дни и при провеждането на мероприятия с общонационална значимост;  Поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средствата за пожарогасене; РАЗДЕЛ VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ Провеждане на инструктаж свързан с особеностите и опасностите на зимния сезон: 1. При снеговалеж да се спазват следните изисквания: - родителите и учителите редовно да следят метеорологичните бюлетини. - учениците да не напускат училищната сграда преди приключване на учебния процес; - учениците да носят топли и удобни дрехи и обувки, ярко оцветени връхни дрехи; - учениците да не преминават в близост до сгради със стръмни покриви - съществува опасност от свличане на снежни маси от покриви и стрехи. 8
 9. 9. - учениците да не се движат в близост до дървета, електрически стълбове и електропроводи. 2.Преди и по време на заледяване: - Преди началото на зимния сезон пътните служби осигуряват необходимите количества пясък, луга и сол за своевременна обработка на пътищата. - учениците и учителите да избягват придвижването по заледени участъци. - учениците и учителите да носят зимни обувки със стабилни грайфери и подметки. - учениците и учителите да не преминават под стрехи, улуци и водосточни тръби с образувани висулки. Този правилник е приет съгласно изискванията на ЗНП и ППЗНП (ДВ бр. 68/ 99г.изм. и доп. бр. 7 от 27.01.2009г., бр. 51 от 07.07.2009 г., бр. 43 от 08.06.2010 г., бр. 58 от 29.07.2011г в сила от 29.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 12.11.2013 г.; изм. и доп., бр. 43 от 23.05.2014 г., в сила от 23.05.2014 г.; доп., бр. 74 от 05.09.2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Правилникът влиза в сила от 15.09.2015г Директор на СОУ „Васил Дечев”: К. Кръстева 9
 10. 10. - учениците да не се движат в близост до дървета, електрически стълбове и електропроводи. 2.Преди и по време на заледяване: - Преди началото на зимния сезон пътните служби осигуряват необходимите количества пясък, луга и сол за своевременна обработка на пътищата. - учениците и учителите да избягват придвижването по заледени участъци. - учениците и учителите да носят зимни обувки със стабилни грайфери и подметки. - учениците и учителите да не преминават под стрехи, улуци и водосточни тръби с образувани висулки. Този правилник е приет съгласно изискванията на ЗНП и ППЗНП (ДВ бр. 68/ 99г.изм. и доп. бр. 7 от 27.01.2009г., бр. 51 от 07.07.2009 г., бр. 43 от 08.06.2010 г., бр. 58 от 29.07.2011г в сила от 29.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 12.11.2013 г.; изм. и доп., бр. 43 от 23.05.2014 г., в сила от 23.05.2014 г.; доп., бр. 74 от 05.09.2014 г., в сила от 05.09.2014 г.) Правилникът влиза в сила от 15.09.2015г Директор на СОУ „Васил Дечев”: К. Кръстева 9

×