Advertisement

More Related Content

Advertisement

04. Osnovne komponente PLK.ppt

 1. OSNOVNI ELEMENTI PLC KONTROLERA
 2. SIEMENS S7-300
 3. SIEMENS S7-300 memorija S7- 300 CPU 314C jedinica ima tri memorijska prostora
 4. SIEMENS S7-300 mikro memorijska kartica • Koristi se za čuvanje: • Blokova koda • Blokova korisničkih podataka • Sistemskih podataka (configuracija, veze, parametri modula, itd..)
 5. SIEMENS S7-300 sistemska memorija • Sistemska memorija je sastavni dio CPU i ne može se dalje proširivati • Sadrži adrese: • Polja memorijskih bitova • Tajmera • Brojača • Memorijske slike I/O modula • Lokalne podatke • Specificira flag bitove, tajmere i brojače čiji sadržaj treba biti sačuvan (retenetive) a koji inicijalno treba posatavljen na "0" prilikom reseta (warm restart).
 6. SIEMENS S7-300 glavna memorija • Integrisana CPU memorija koja nije proširiva • U njoj se izvršava dio korisničkog programa zajedno sa neophodnim korisničkim podacima • Može biti postojana samo ako je MMC memorija postavljena u slot
 7. SIEMENS S7-300 specifikacija memorije
 8. SIEMENS S7-300 postojanost podataka • Sve CPU imaju mogućnost čuvanja korisničkih programa i podataka bez baterije Postojanost podataka u load memoriji • Programi i podaci u load memoriji (MMC) su uvijek postojani Postojanost podataka u sistemskoj memoriji • Specificira se koji memorijski bitovi, tajmeri i brojači trebaju ostati zapamćeni a koji od njih trebaju biti inicijalizirani na "0” pri pokretanju sistema ili resetu Postojanost podataka u radnoj memoriji • Pri ON/OFF fazama ili resetu CPU-a sadržaj radne memorije se kopira u MMC memoriju
 9. SIEMENS S7-300 memorijske funkcije • Učitavanje korisničkog programa i podataka iz SIMATIC Micro Memory Card to the CPU
 10. SIEMENS S7-300 Ciklično vrijeme izvršenja Pojam: cycle time- ciklično vrijeme izvršenja • Ciklično vrijeme izvršenja je vrijeme koje je potrebno operativnom sistemu da izvrši korisnički program Pojam: time slice model – model dijeljenja vremena • Izvršavanje korisničkog programa koje je bazirano na dodleli fiksnog vremenskog intervala (1ms) za izvršavanje pojedinih zadataka (aktivnosti) u programu Slika ulaza i izlaza • U toku cikličnog izvršenja programa CPU permanentno pravi sliku signala u procesu • CPU ne adresira direktno ulazne (I) i izlazne (O) adrese na I/O modulima već u sistemskoj memoriji pravi I/O memorijsku sliku procesnih signala
 11. SIEMENS S7-300 sekvence cikličnog izvršenja Mogu se uočiti šest faza pri cikličnom izvršavanjuprograma
 12. SIEMENS S7-300 sekvence cikličnog izvršenja
 13. SIEMENS S7-300 različite dužine cikličnog izvršenje programa • Ciklično vrijeme (Tcyc) izvršenja korisničkog programa nije jednako • Ciklično vrijeme Tcyc2 je duže od Tcyc1, jer je izvršenje organizacionog blok OB 1 prekinuto interaptom višeg nivoa OB10
 14. SIEMENS S7-300 vrijeme odziva Vrijeme odziva • Vrijeme koje prođe od trenutka detekcije ulaznog signala na ulaznom modulu do promjene izlaznog signala na izlaznom modulu Zavisi od: • Kašnjenja u I/O modulima • Premena potrebnog za osvježavanje PROFINET IO komunikacije • Vremena potrebnog za PROFIBUS DP komunikaciju • Vremena izvršenja korisničkog programa
 15. SIEMENS S7-300 minimalno vrijeme odziva
 16. SIEMENS S7-300 maksimalno vrijeme odziva
 17. SIEMENS S7-300 vrijeme odziva Vrijeme odziva • Vrijeme koje prođe od trenutka detekcije ulaznog signala na ulaznom modulu do promjene izlaznog signala na izlaznom modulu Zavisi od: • Kašnjenja u I/O modulima • Premena potrebnog za osvježavanje PROFINET IO komunikacije • Vremena potrebnog za PROFIBUS DP komunikaciju • Vremena izvršenja korisničkog programa
 18. SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi
 19. SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi PG komunikacija • Koristi se za razmjenu podataka između (PG/PC) terminala i SIMATIC komunikacionih modula • Ovaj tip sevisa ostvaruje se preko MPI / PROFIBUS / Industrial Ethernet mreža • Preko ovog servisa vrši se učitavanje korisničkog programa u CPU, konfiguracionih podataka, testiranje i analiza dijagnostičkih informacija • CPU može da istovremeno održava više online veza sa više PG uređaja
 20. SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi OP komunikacija • Koristi se za razmjenu podataka između operatorskih stanica (OP, TP) i SIMATIC komunikacionih modula • Ovaj tip servisa je moguć preko MPI / PROFIBUS / Industrial Ethernet mreža • OP komunikacija obezbijeđuje funkcije za upravljanje i nadzor sa operatorskih stanica • CPU može da istovremeno održava više online veza sa više operatorskih stanica
 21. SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi S7 – bazirana komunikacija • Koristi se za razmjenu podataka između S7 CPU i SIMATIC komunikacionih modula unutar S7 stanice • Servis se može koristiti na MPI mreži ili za internu komunikaciju između S7 stanice i funkcionalnih modula (FM) • S7 osnovna komunikacija koristi se isključivo za raznjenu podataka • Ovaj servis za razmjenu podataka se koristi preko "Sistemskih funkcija" (SFC) korisničkog interfejsa.
 22. SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi S7 komunikacija • CPUs ima ulogu servera kod ovog komunikacionog servisa • Veza sa uvijek uspostavlja sa komunikacionim partnerom • Ovaj servis je moguć preko MPI / PROFIBUS / industrial Ethernet mreža. • Operativni sistem opslužuje ovaj servis bez eksplicitnog korisničkog interfejsa
 23. SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi Globalna razmjena podataka • Ovaj tip komunikacije koristi se za cikličnu razmjenu podataka ( I, Q, M) između više SIMATIC S7 CPU jedinica • Jedna CPU šalje podatke svim ostalim CPU na MPI mreži • Ovaj servis je integrisan u CPU operativni sistem
 24. SIEMENS S7-300 komunikacioni servisi Tačka u tačku komunikacija (PtP) • Ovaj tip komunikacije omogućava razmjenu podataka preko serijskog interfejsa • Koristi se za vezu između CPU, računara i ostalih uređaja koji nisu kompatibilni sa ostalim SIEMENS-ovim komunikacionim servisima • Prilagođenje na komunikacione protokole je moguće
 25. SIEMENS S7-300 memorijski adresni prostor
 26. SIEMENS S7-300 memorijski adresni prostor
 27. SIEMENS S7-300 konstante
 28. SIEMENS S7-300 registri ACCU1 i ACCU2 (32 bit) • Služe za manipulaciju sa bajtovima i riječima • Rezultat logičke operacije je u ACCU1 Adresni registristers AR1i AR2 • Adresni registri sadrže odredišnu adresu instrukcije kod indirektnog adresiranja • Ovi registri imaju 32 bit dužinu
 29. SIEMENS S7-300 status riječ
 30. SIEMENS S7-300 načini adresiranja
 31. SIEMENS S7-300 načini adresiranja
 32. SIEMENS S7-300 primjeri adresiranja Neposredno
 33. SIEMENS S7-300 primjeri adresiranja Direktno, indirektno (tajmera i brojača), memorijski interno indirektno
 34. SIEMENS S7-300 primjeri adresiranja Memorijski interno registarski indirektno, međumemorijski registarski indirektno, parametarski
Advertisement