Cfo onderzoek downsizing maatregelen

360 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
102
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cfo onderzoek downsizing maatregelen

  1. 1. De effecten van reorganisatiesSurvey onder CFO’sOnderzoeksrapportHay Group heeft in samenwerking met Martin Ward Andersononderzoek gedaan naar de effecten van reorganisatiemaatregelen inNederland van het afgelopen jaar. Hieruit blijkt dat reorganisaties opkorte termijn voor bedrijven vruchten hebben afgeworpen, maar hetis onvoldoende om de performance van bedrijven op lange termijnte waarborgen. Bedrijven hebben fors gesneden in de kosten enfocus aangebracht in hun bedrijfsaktiviteiten. Dit heeft geleid tot eenverbeterde cash flow en winstgevendheid per medewerker.Tegelijk geven CFO’s aan dat de reorganisaties niet klaar zijn enverdere (kosten)maatregelen noodzakelijk zijn. Reorganisaties vanhet afgelopen jaar hebben onbedoeld geleid tot een verminderingvan de hoeveelheid talent in organisaties en de motivatie vanmedewerkers is aangetast. Het repareren hiervan staat hoog op deagenda’s van CFO’s.
  2. 2. Hay Group | De effecten van reorganisatiesReorganisaties van het afgelopen jaar % CFO’s dat het afgelopen jaar een reorganisatie heeftVan de ondervraagde CFO’s geeft een ruime doorgevoerdmeerderheid aan het afgelopen jaar een reor- Heeft geen reorganisatieganisatie te hebben doorgevoerd in zijn of haar doorgevoerdorganisatie, als gevolg van de recessie. 35%Bij deze reorganisaties is het personeelsbestandvan bedrijven met gemiddeld 15% afgenomen.De hardste klappen zijn gevallen binnenProductie afdelingen Sales en Finance. Het minst Heeft een reorganisatiehard geraakt zijn organisatie delen als Research & doorgevoerdDevelopment en ICT. 65%Effecten van reorganisatiemaatregelenCFO’s geven aan dat door de reorganisatie- Wijzigingen in Headcount (HC) per organisatie-onderdeel alsmaatregelen meer focus en slagvaardigheid gevolg van reorganisatiesis ontstaan. Een ruime meerderheid van g Marketing & Public Relationsde respondenten geeft aan de strategie Business Development & Saleste hebben herzien en de aandacht (weer) Production & Maintenancemeer te richten op de markt en de core Human Resource Managementbusiness. Daarnaast hebben veel bedrijven Procurement & Supply Chainde crisis aangegrepen om vereenvoudiging Research & Developmentaan te brengen in de organisatiestruc- ICTtuur. Dit heeft bij meer dan de helft van Finance & Accountingde bedrijven geleid tot verhoging van de Gehele bedrijfproductiviteit en winstgevendheid permedewerker. Opvallende uitschieters zijn 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Toegenomen HC Geen verandering in HCde ‘medewerkers motivatie’ en de ‘kwaliteit HC afgenomen met 0-10% HC afgenomen met 10-25%en kwantiteit van de talent poule’ (de HC afgenomen met 25-50% HC afgenomen met 50% of meerhigh potentials en high performers in deorganisatie). Ongeveer één derde van de CFO’sgeeft aan dat deze zijn verslechterd als gevolgvan reorganisatiemaatregelen. Onbedoeld is Effecten van genomen reorganisatiemaatregelengesneden in het talent vande organisaties en hebben Cash Flowreorganisaties hun tol geëist Focus op core aktiviteitenvan het commitment onder Kwaliteit en kwantiteit van Talent poulede medewerkers. Helderheid in processen en verantwoordelijkheden Helderheid in strategie Focus op de markt Medewerkers motivatie Output/ productiviteit per medewerker Winstgevendheid per medewerker 0% 20% 40% 60% 80% 100% % respondenten Verslechterd Geen verandering Verbeterd ©2010 Hay Group. All rights reserved
  3. 3. Hay Group |De effecten van reorganisatiesWat staat er nu op de agenda van Wat heeft de hoogste prioriteit volgens CFO’sCFO’s? Verhogen van productiviteit medewerkersHoewel reorganisaties op Verbeteren van governance-structuurkorte termijn succesvol lijken Verbeteren van leiderschap capaciteitenzijn deze nog niet klaar. Meer Verhogen van medewerkers motivatiedan driekwart van de CFO’s Verder stroomlijnen van organisatie en processengeeft aan noodzaak te zienom nog verder in de kosten te Aanpassen van strategie e/o business modelsnijden, de organisatie verder Desinvesteren van businesste stroomlijnen en de produc- Investeren in nieuwe businesstiviteit van medewerkers naar Aantrekken van getalenteerde medewerkerseen nog hoger peil te willen Verder in de kosten snijdenbrengen. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Top prioriteit Hoge prioriteitHet afgelopen jaar hebben % respondenten Geen prioriteit Niet belangrijkveel bedrijven (te) snellekostenmaatregelen genomen.Hoewel deze op korte termijn gewenste effectenhebben gehad (bijvoorbeeld: verbeteren van cash Mate waarin CFO’s een tekort ervaren aan finance professionalsflow) zijn er bij het snijden ook vitale delen van de op lange termijnorganisatie geraakt. Bedrijven hebben zich te veellaten leiden door het kostenniveau van bedrijfs-activiteiten en te weinig door de onderliggende Tekortwaarde die deze genereren. Gevolg is dat verdere 47% Geen tekortkosten maatregelen weer nodig zijn om de 53%performance structureel te verbeteren. Naast de‘harde’ criteria op de agenda van de CFO, heeft hetverbeteren van motivatie een zeer hoge prioriteit,evenals het verbeteren van leiderschaps capacit- Verwachte tekort aan finance professionals pereiten binnen de organisatie. Dit is een zeer belan- aandachtsgebiedgrijke uitdaging voor bedrijven het komend jaar. ControllingDe arbeidsmarkt is nog redelijk mobiel en minderloyale medewerkers zullen sneller de organisatie Accountingverlaten. Dit terwijl de hoeveelheid talent binnenorganisaties al geringer is geworden. Treasury AuditVerwachting arbeidsmarkt van financeprofessionals TaxIn het onderzoek is de CFO’s ook gevraagd naar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%hun verwachtingen ten aanzien van de bes- Geen tekort Tekort Groot tekort % respondentenchikbaarheid van finance professionals op dearbeidsmarkt. Meer dan de helft geeft aan geen Hoe wordt eventueel tekort aan finance professionals opgelosttekort te verwachten aan finance professionalsop lange termijn. Verhogen gebruik 50+Daar waar tekorten worden Verhogen overwerkverwacht zullen deze met name Verhogen retentie van personeelworden opgevangen door reten-tiebeperkende maatregelen, het Verhogen gebruik Interim Managementverhogen van flexibele arbeidsmo- Flexibiliseren van arbeidgelijkheden, het outsourcen van Outsourcen van functiesfuncties en het intensiever opleidenvan medewerkers. Intensiferen van training Verlagen van productiviteit/ Output 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % respondenten Ja Nee ©2010 Hay Group. All rights reserved
  4. 4. Hay Group | De effecten van reorganisaties Deze ondernemingen kennen jaaromzetten van minimaal € 100Over het onderzoek miljoen en zijn actief in uiteenlopende sectoren waaronder:In het eerste kwartaal van 2010 heeft Hay Group in samenwerkingmet Martin Ward Anderson een analyse uitgevoerd op basis van Financiele dienstverleningeen survey dat is afgenomen onder ruim Telecom & Media100 CFO’s Construction and Materials Oil & GasDe in de analyse meegenomen respondenten betreffen financieel High Technologyeindverantwoordelijken binnen middelgrote tot grote internatio- Life Sciencesnale, in Nederland opererende ondernemingen. Over Hay Group Hay Group is een wereldwijd organisatie-adviesbureau. Samen met het management van organisaties maken we de strategie concreet. We ontwikkelen talent, zorgen dat mensen effectiever werken en dat ze gemotiveerd zijn om optimaal te presteren. Met ruim 2.600 mensen, werkzaam in 85 kantoren in 47 landen, werkt Hay Group voor ruim 7.000 internationale bedrijven en organisa- ties. Ruim 60 jaar staan wij bekend om ons gedegen onderzoek en het grondige karakter van ons werk. We geven klanten een vernieuwende kijk op de eigen organisatie, een efficiënte aanpak en duurzame resul- taten. In het Nederlandse kantoor in Zeist werken ruim 170 medewerkers. www.haygroup.com   Over Martin Ward Anderson Martin Ward Anderson, onderdeel van Randstad Holding, is specialist op het gebied van werving en selectie van zowel vaste als interim financiële profes- sionals. Vanaf de oprichting in 1989, heeft Martin Ward Anderson geïnvesteerd in lange termijn relaties met vooraanstaande bedrijven wereldwijd. De organisatie is met haar internationale netwerk actief vanuit 13 kantoren in Groot-Brittannië en Nederland.   www.martinwardanderson.com ©2010 Hay Group. All rights reserved

×