Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus

256 views

Published on

Eläketurvakeskuksen esittelykalvot

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus

 1. 1. Työeläkkeiden tietotalo Eläketurvakeskus Toimintaa työeläkkeiden hyväksi yli 50 vuotta
 2. 2. Eläketurvakeskus (ETK) pähkinänkuoressa ETK:n tutkimukset ja selvitykset auttavat kehittämään työeläketurvaa. ETK työskentelee tukeakseen työeläkkeen tehokasta hoitoa. ETK kouluttaa, tiedottaa ja neuvoo. ETK:n tavoitteena on tehdä työeläketurvaa tutuksi. Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan asiantuntija. ETK tuottaa työeläkealalle yhteisiä palveluja. 9.9.2016 2ELÄKETURVAKESKUS
 3. 3. Eläkkeet Suomessa • Lakisääteinen työeläke on pääasiallinen vanhuusiän toimeentulon lähde – 1,4 miljoonaa työeläkkeensaajaa • Kansaneläke ja takuueläke (Kela) vähimmäisturvan takaajina – 1,5 miljoonaa eläkkeensaajaa yhteensä • Vapaaehtoisilla eläkkeillä hyvin vähäinen osuus Suomessa 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 3
 4. 4. Erilliset eläkelait • Yksityiset työnantajat vakuuttavat työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan – TyEL- ja YEL- vakuuttajat voivat valita työeläkevakuuttajansa – työeläkeyhtiö, -kassa tai oma –säätiö • Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat (MYEL) ja meriala (MEL) vakuuttavat omissa laitoksissaan • Julkisella alalla: valtiolla (VEL), kunnalla (KuEL) ja seurakunnissa (KiEL) työssä olevien eläketurvaa hoitaa Keva 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 4
 5. 5. Työeläketurvan lainvalmistelu, valvonta ja toimeenpano Valtiovarainministeriö ELÄKETURVAKESKUS Eläkevakuutus- yhtiöt TyEL, YEL (6) Eläkesäätiöt TyEL (14) Merimieseläke- Kassa MEL Eläkekassat TyEL, YEL (6) Keva KuEL, VaEL, KiEL Vakuutetut ja vakuutuksenottajat Finanssivalvonta Sosiaali- ja terveysministeriö Maatalous- yrittäjien eläkelaitos MyEL Valtiontalouden tarkastusvirasto Muut julkiset toimijat Ortodoksinen kirkko, Suomen Pankki Ahvenanmaan maakuntahallitus Työeläketurvan toimeenpano 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 5
 6. 6. Eläketurvakeskus työeläkkeen toimivuuden takaajana • Eläketurvakeskus (ETK) on koko työeläkealan yhteiselin, joka perustettiin 5.10.1961 • Yhtiöiden, säätiöiden, kassojen ja erillislaitosten hoitama työeläkejärjestelmä ollut voimassa vuodesta 1962 lähtien 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 6
 7. 7. Lakisääteinen Eläketurvakeskus • Lailla perustettu, mutta ei ole osa valtionhallintoa • ETK:n hallintoelimet: – Sosiaali- ja terveysministeriön asettama edustajisto sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja – Hallituksessa työmarkkinajärjestöjen, valtion ja työeläkelaitosten edustus – Eläketurvakeskusta johtaa toimitusjohtaja • ETK:n toiminta rahoitetaan työeläkemaksuista 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 7
 8. 8. Toimitusjohtaja Jukka Rantala Johtaja Riitta Korpiluoma Johtaja Mikko Kautto Johtaja Katri Raatikainen Viestintäjohtaja Kati Kalliomäki Eläketurvakeskuksen organisaatio EDUSTAJISTO HALLITUS työmarkkinajärjestöt, STM ja eläkelaitokset edustettuna Henkilöstö- ja koulutusosasto Lakiosasto Ulkomaisten eläkeasiain osasto Valvontaosasto Suunnitteluosasto Tutkimusosasto Rekisteripalvelu- osasto Tietohallinto-osasto Kehittämisen tuki Hallinto-osasto Viestintäosasto 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 8
 9. 9. Yhteisiä palveluja työeläkealalle • ETK tuottaa hajautetun työeläketurvan yhteiset palvelut – Arviot ja laskelmat: työeläketurva ja työeläkemaksu mitoitetaan oikein – Tutkimus ja tilastot: tietoa sekä pohja-aineistoja koko työeläkejärjestelmän hyväksi – Rekisterit: Työeläkekertymä perustuu oikeisiin ansiotietoihin – Valvonta torjuu harmaata taloutta – Laki- ja neuvontapalvelut sekä vakuutusmatemaattiset palvelut – Koulutus ja viestintä työeläkeasioista – Ulkomaanpalvelu: työeläkevakuutus voimassa Suomen ulkopuolella ja työeläkkeet saadaan haettua ulkomailta 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 9
 10. 10. Eläketurvakeskuksen palvelut Työeläketurvan toimeenpano •rekisteripalvelut •tietojenantopalvelut •vakuutusmatemaattiset palvelut •lakipalvelut •valvontapalvelut •ulkomaanpalvelut •toimeenpanotilastot •koulutus •neuvonta •etuusviestintä Mihin ETK pyrkii: Eläketurvan merkitys ymmärretään hyvinvoinnin kokonaisuudessa Tukipalvelut •hallintopalvelut •tietohallintopalvelut •henkilöstöpalvelut •työyhteisöviestintä Eläketurvan arviointi ja kehittäminen •tutkimuspalvelut •suunnittelupalvelut •säädösvalmistelu- palvelut •tilastopalvelut •asiantuntijatiedon viestintä 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 10
 11. 11. ETK:n rahoitus ja henkilöstö • Kokonaiskulut noin 42 miljoonaa euroa – Vajaat 8 prosenttia työeläkejärjestelmän hallintokuluista käytetään ETK:n toiminnan rahoittamiseen • Noin 350 työntekijää - Yli puolella korkeakoulututkinto • Keski-ikä 46 vuotta ja 76 prosenttia työntekijöistä naisia Eläketurvakeskuksen tavoite ETK:n osuus työeläkejärjestelmän kustannuksista ei kasva 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 11
 12. 12. Eläketurvakeskuksen asiakkaat ja sidosryhmät Työeläketurvan hoitajat Työeläkevakuuttajat Ulkomaiset vakuutuslaitokset Muutoksenhakuelimet TYÖELÄKETURVAN TOIMEENPANO Päätöksentekijät Eduskunta ja muut poliittiset päätöksentekijät Sosiaali- ja terveysministeriö Muut ministeriöt Työmarkkinajärjestöt ELÄKETURVAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Muut sosiaali- ja vakuutusturvan hoitajat ja viranomaiset Kansaneläkelaitos Työttömyysturvan hoitajat Verottaja Muut Vakuutetut ja vakuutuksenottajat (erityistapauksissa) Tiedotusvälineet ja yhteiskunta Tutkimus- ja koulutusinstituutiot ETK 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 12
 13. 13. Asiakkaiden arvioita Eläketurvakeskuksesta Asiantuntevia, mutkattomia ihmisiä, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Tilastopuoli on Suomessa omaa luokkaansa. Luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani. Kiitos ajankohtaisista ja antoisista koulutuksista. Luotettavaa tietoa keskeisistä eläkeasioista, uskaltaa puuttua arkaluontoisiinkin asioihin, aika nopeastikin. Kehitysehdotuksia on otettu vastaan aika nopeastikin. 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 13
 14. 14. Visio eläketurvasta Toiminta-ajatus Eläketurvakeskus on työeläketurvan kehittämisen ja toimeenpanon lakisääteinen yhteistyöelin, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Visio Työeläketurva on oikeudenmukainen ja tehokkaasti järjestetty. Siihen luotetaan ja se on keskeinen osa hyvinvointia ja vakaata taloutta. 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 14
 15. 15. Mitä ETK tavoittelee? • Eläketurvaa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa käytetään luotettavaa ja ajankohtaista asiantuntijatietoa. • Työeläketurva ja sen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle tunnetaan. • Eläketurvakeskus edistää työeläketurvan toimeenpanon tehokkuutta ja sähköisten palveluiden kehittymistä. • Asiakastyytyväisyys Eläketurvakeskukseen ja sen palveluihin paranee. 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 15
 16. 16. Työeläketurva tulevaisuudessa • Haasteina: – Eläkkeensaajien määrän kasvu – Korkean työllisyyden turvaaminen – Työurien pidentäminen – Eläkemaksujen nousupaine • Eläketurvakeskus pitää tärkeänä: – Työeläketurvan toimeenpanon tehokkuutta ja sähköisten palvelujen saatavuutta – Kaikille kansalaisille parempia mahdollisuuksia ymmärtää eläketurvaansa – Luotettavan asiantuntijatiedon tuottamista – ETK:n osuus työeläketurvan kustannuksissa ei nouse 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 16
 17. 17. Tilastoja ja ennusteita • Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 2015: 61,1 v. – Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tavoite: 62,4 vuotta vuoteen 2025 mennessä • Eläkkeensaajia: n. 1,5 milj.; keskieläke 1 613 euroa 2 4 6 8 10 12 14 16 1985 1990 2000 2010* 2020* 2030* 2040* 2050* 2060* 2070* 2080* % Julkin n sektori Yksit inen sektori 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 17
 18. 18. Merkkipaaluja eläketurvan historiasta (1/2) • Vuoden 1939 kansaneläke muuttui vuonna 1956 tasasuuruiseksi – Suomalaisten eläketurva haki suuntaansa • Ansioturvan perusta eläkekomiteassa 1956–60 • Työntekijäin eläkelaki 1962 • Kokonaiseläketurvan muotoutuminen 1961–75 – Perhe-eläkkeet ensiksi työeläkelakeihin 1967 – Yrittäjille YEL ja maatalousyrittäjille MYEL 1970 – Freelancereille ja taiteilijoille TaEL 1986 • Työeläkkeet ensisijaisiksi Kela-eläkkeeseen nähden ja tasokorotus 1975 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 18
 19. 19. Merkkipaaluja eläketurvan historiasta (2/2) • Eläke-etujen laajentamisen kausi noin 1990-luvun alkuun • Työeläkeuudistus 2005 – mm. karttumat, joustava eläkeikä, TyEL • Eläketurvan sopeuttamisen kausi - jatkuu yhä 2010-luvulla – mm. maksupohjan laajentaminen, indeksien ja laskennan muutokset – Kohoavan eliniän haaste työeläketurvalle – Työurien pidentäminen – Eläke-etujen rahoitus – Eläkeuudistus 2017 9.9.2016ELÄKETURVAKESKUS 19

×