Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työurien pituus ja eläkkeellä oloaika 2000-luvulla

921 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työurien pituus ja eläkkeellä oloaika 2000-luvulla

 1. 1. Työurien pituus ja eläkkeelläoloaika 2000-luvullaETK:n seminaari työmarkkinatiedottajille12.6.2013Mikko Kautto, johtajaTutkimus, tilastot, suunnittelu
 2. 2. Miksi työ- ja eläkeajan pituus on kiinnostava aihe?• Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä ei mittaa työuranpituutta.• Työssäoloaikana maksetaan vakuutusmaksua, eläkeaikanasaadaan eläkettä. Työ- ja eläkeajan välinen suhde vaikuttaavahvasti eläkejärjestelmän rahoitukseen, ja julkistalouteen.- Eläkkeelle siirtymisiän tulee nousta kolmella vuodella vuodesta 2008 vuoteen2025 (työmarkkinajärjestöjen sopimus ja hallitusohjelma).• Lyhyt työura tuottaa matalamman työeläkkeen kuin pitkätyöura. Jos eläkkeen lähtötaso on matala ja eläkeaikapitkä, köyhyysriski on tuntuva.• Erot elinajanodotteissa määrittävät osaltaan eläkeaikaa.• Elinajan pidentyminen on nostanut esille kysymyksen työuranpituudesta ja eläkeajasta sekä niiden välisestä suhteesta. Myösväestöryhmien väliset erot ovat tässä suhteessa kiinnostavia.Eläketurvakeskus 2
 3. 3. Työurat ovat pidentyneet- Eläketurvakeskuksen laskelmat työurien pituudestaEläketurvakeskus 3
 4. 4. ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TYÖ-JA ELÄKEURIEN PITUUDESTAEtk:ssa on tutkittu työurien ja eläkeaikojen pituuksia käyttämälläuseita aineistoja ja eri menetelmiä- ansaintarekisterit, työvoimatutkimus, työssäkäyntitilasto- eläkerekisterit, väestötilaston pitkittäisaineisto rekisteriyhdistelyin- yhteenlasketun ajan ja erilaisten odotteiden laskentaKeskeiset julkaisut (saatavilla mm. etk.fi –sivuilta)• Nurminen (2012) Working life expectancy in Finland – Trendsand differentials 2000-2015. ETK Reports 03/2012.• Järnefelt, Kautto, Nurminen & Salonen (2013) Työurien pituudenkehitys 2000-luvulla. ETK Raportteja 01/2013.• Myrskylä, Martikainen & Leinonen (2013) Life expectancy bylabor force status and social class: Recent period and cohorttrends and projections for Finland. ETK Working papers02/2013.
 5. 5. Toteutuneet työurat ovat aikaisempaa pidempiäKeskimääräiset työurat eri vuosina työeläkkeille siirtyneillä miehillä janaisilla. *Eläketurvakeskus 5* Siirtymisvuoden loppuun mennessä kertynyt työ.Vuotta24.425.433.435.533.536.330.232.620222426283032343638402006 2007 2008 2009 2010 2011Työkyvyttömyyseläke VanhuuseläkeKaikki eläkkeet, mediaani Kaikki eläkkeetLähde: Kautto & Salonen, ETK Raportteja 01/2013.
 6. 6. Työllisen ajan odotteet ovat myös pidentyneetTyöikäinen elinaika (15-64-vuotiaana) ositettuna (työllinen, työtön, työvoiman ulkop., kuollut)15.0 15.033.4 34.63.3 3.112.6 11.79.9 12.401020304050607080902000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Odote,vuosiaMiehetYli65vTyövoimanulkopuolellaTyötönTyöllinenAlle15v74.176.715.0 15.031.2 34.03.52.814.7 12.816.6 18.70.010.020.030.040.050.060.070.080.090.02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Odote,vuosiaNaisetYli65vTyövoimanulkopuolellaTyötönTyöllinenAlle15v81.0 83.2Elinajanodote + 2.6 vuottaTyöllisen ajan odote + 1.2 vuottaElinajanodote + 2.2 vuottaTyöllisen ajan odote + 2.8 vuottaLähde: Nurminen ETK Raportteja 02/2012; Järnefelt ym. ETK Raportteja 01/2013.
 7. 7. Keskeisiä tuloksia työurien pituudesta• Keskimääräinen työura oli 2011 36,3 vuotta(mediaani). Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisenyleisyys lyhentää keskimääräisiä uria.• Eläkkeelle siirtyneiden työurat olivat noin 2 vuottapidempiä vuonna 2011 kuin 2006.• Miehet ovat tehneet noin 2 vuotta pidemmät työuratkuin naiset.• Suurella joukolla vanhuuseläkkeelle siirtyneistä ontakanaan pitkät työurat– Yli 40 v työura 40 %:lla– Alle 30 v työura 20 %:llaEläketurvakeskus 7
 8. 8. Myös eläkkeellä oloaika on pidentynytEläketurvakeskus 8
 9. 9. Eläkkeellä oloaika pidentynyt erittäin nopeastiEläkkeellä olon kestot* naisilla ja miehillä 1980, 1987, 1997 ja2009, vuotta.23.719138.519.717.212.78.70 5 10 15 20 252009199719871980miehetnaiset* Keskimääräinen kokonaiseläkkeellä oloaika miehillä ja naisilla, joiden vanhuuseläke päättyi vuosina 1980, 1987, 1997 ja 2009.Kokonaiseläkkeellä oloaikaan on laskettu sekä julkisen että yksityisen sektorin vanhuuseläkkeellä vietetty aika sekä mahdollisillasitä edeltävillä eläkkeillä oloaika. Perhe-eläkkeen saantia ja osa-aikaeläkkeellä oloa ei ole laskettu eläkkeellä oloaikaan. Lähteet:ETK:n tilastolliset vuosikirjat 1982, 1989 ja 1999 sekä ETK:n eläkerekisterien perusteella lasketut kestot vuodelta 2009.
 10. 10. Miltä näyttää keskilukujen taustalla -sukupuolten, sosioekonomisten ryhmien jaammattiryhmien välisistä eroistaEläketurvakeskus 10
 11. 11. Miltä työn ja eläkkeellä oloajan suhde näyttääkun ottaa huomioon elinaikojen erot?Lähde: Suomen Lääkärilehti 48/2011, s.3652.• Naiset elävät miehiäpidempään.• Suomessasosioekonomiset erotovat suurehkoja.• Onko eläkejärjestelmäoikeudenmukainen?• Yksi tapa lähestyäkysymystä on katsoa erisukupuolten jasosioekonomistenryhmien työssä jaeläkkeellä oloaikojenodotteita.
 12. 12. Lähde: Myrskylä ym. ETK Working Papers 02/2013.Vanhuuseläkeajassa on isoja eroja sukupuolen jasosioekonomisen taustan mukaanEläkkeellä oloajanodotteet 50 v. iässä sukupuolen ja sosioekonomisenaseman mukaan 2007; vanhuuseläkeaika13.216.317.718.920.822.40510152025TyöntekijätAlemmattoimihenkilötYlemmättoimihenkilötTyöntekijätAlemmattoimihenkilötYlemmättoimihenkilötMiehet NaisetVanhuuseläkkeet
 13. 13. Lähde: Myrskylä ym. ETK Working Papers 02/2013.Työntekijäammateista on päädyttyvarhaiseläkkeille pidemmäksi aikaaEläkkeellä oloajanodotteet 50 v. iässä sukupuolen ja sosioekonomisenaseman mukaan 2007; varhaiseläkeaika13.216.317.718.920.822.442.61.54.12.61.30510152025TyöntekijätAlemmattoimihenkilötYlemmättoimihenkilötTyöntekijätAlemmattoimihenkilötYlemmättoimihenkilötMiehet NaisetVanhuuseläkkeetTyökyvyttömyys- ja muutvarhaiseläkkeet
 14. 14. Lähde: Myrskylä ym. ETK Working Papers 02/2013.Kokonaiseläkeajassa erot ovat siten pienemmätEläkkeellä oloajanodotteet 50 v. iässä sukupuolen ja sosioekonomisenaseman mukaan 2007; kokonaiseläkeaika13.216.317.7 18.920.822.442.61.54.12.61.30510152025TyöntekijätAlemmattoimihenkilötYlemmättoimihenkilötTyöntekijätAlemmattoimihenkilötYlemmättoimihenkilötMiehet NaisetTyökyvyttömyys- ja muutvarhaiseläkkeetVanhuuseläkkeet17,218,9 19,223,0 23,4 23,7
 15. 15. Miltä työn ja eläkeajan välinen suhdenäyttää eri ryhmissä?Eläketurvakeskus 15
 16. 16. Vaihe 1: Lasketaan työssäoloajat erisosioekonomisessa asemassa oleville miehilleja naisilleEläketurvakeskus 16Työuran pituus, vuottaToteutunut*keskipituus(Ka) 50-vuotiaalle31.12.2007Työllisenajanodote**50-vuotiaallevuonna2007Arvioitutyöurankokonaispituus(1) + (2)(1) (2) (3)MiehetYlemmättoimihenkilöt 26,0 11,2 37,2Alemmattoimihenkilöt 26,9 8,9 35,8Työntekijät 26,9 7,4 34,3NaisetYlemmättoimihenkilöt 24,7 10,8 35,5Alemmattoimihenkilöt 25,6 9,6 35,2Työntekijät 23,3 7,4 30,7* ETK:n tutkimusrekisteri. ** Myrskylä ym. (2013). Laskelmat Järnefelt, ETK.Laskelmaan liittyvä varaus:- Toteutunut työura haetaan v. 200750-vuotiaalle elossa olevalleväestölle, jolle on löydettävissäsosioekonominen asema.- Odote on v. 2007 50-vuotiaalle väestöllelaskettu periodipohjainen odote.Menetelmä- ja aineistoerojen takiaLaskelmaa voi pitää suuntaaantavana arviona.
 17. 17. Vaihe 2: haetaan eläkeajatEläketurvakeskus 17* ETK:n tutkimusrekisteri. ** Myrskylä ym. (2013). Laskelmat Järnefelt, ETK.Eläkkeelläoloajan odote, vuottaVarhais-eläkkeellä**Vanhuus-eläkkeellä**Eläkeajan odoteyhteensä**(4) + (5)(4) (5) (6)Miehet Ylemmät toimihenkilöt 1,5 17,7 19,2Alemmat toimihenkilöt 2,6 16,3 18,9Työntekijät 4,0 13,2 17,2Naiset Ylemmät toimihenkilöt 1,3 22,4 23,7Alemmat toimihenkilöt 2,6 20,8 23,4Työntekijät 4,1 18,9 23,0
 18. 18. Vaihe 3: Työssäoloajan ja eläkkeellä oloajansuhde sukupuolen ja sosioekonomisen asemanmukaanTyöuran pituus,vuottaEläkkeelläoloajan odote,vuottaTyössäoloajan jaeläkeajan suhdeToteutunut*keskipituus(Ka) 50-vuotiaalle31.12.2007Työllisenajanodote**50-vuotiaallevuonna2007ArvioitutyöurankokonaispituusVarhais-eläkkeellä**Vanhuus-eläkkeellä**Eläkeajanodoteyhteensä**Koko työuranja vanhuus-eläkkeelläoloajan suhdeKoko työuranja kokoeläkkeelläoloajansuhde(1) + (2) (4) + (5) (3) : (5) (3) : (6)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)MiehetYlemmättoimihenkilöt 26,0 11,2 37,2 1,5 17,7 19,2 2,1 1,9Alemmattoimihenkilöt 26,9 8,9 35,8 2,6 16,3 18,9 2,2 1,9Työntekijät 26,9 7,4 34,3 4,0 13,2 17,2 2,6 2,0NaisetYlemmättoimihenkilöt 24,7 10,8 35,5 1,3 22,4 23,7 1,6 1,5Alemmattoimihenkilöt 25,6 9,6 35,2 2,6 20,8 23,4 1,7 1,5Työntekijät 23,3 7,4 30,7 4,1 18,9 23,0 1,6 1,3* ETK:n tutkimusrekisteri. ** Myrskylä ym. (2013). Laskelmat Järnefelt, ETK.
 19. 19. Toimihenkilö- ja työntekijäluokituksentaustalla on useita ammattiryhmiä – jakaikissa ammateissa on eri pituisia työuriaEläketurvakeskus 19
 20. 20. Työuran pituuden tunnuslukujaammattiluokituksen pääryhmissä vuonna 2011vanhuuseläkkeelle siirtyneillä palkansaajilla.*Eläketurvakeskus 20N Mediaani Keskiarvo KeskihajontaSotilaat 316 31.0 31.5 2.6Johtajat 2 113 39.4 38.9 4.7Erityisasiantuntijat 6 897 38.2 37.1 6.0Asiantuntijat 7 186 39.9 38.7 6.4Toimisto-ja asiakaspalvelutyönteijät 3 293 40.5 38.7 7.1Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 762 38.8 37.0 7.9Maatalous- ja metsätyöntekijät 1 885 40.2 37.9 6.6Rakennus-, korjaus-ja valmistustyöntekijät 4 557 40.8 38.8 7.4Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 3 645 41.0 39.2 6.8Muut työntekijät 2 680 38.2 36.0 8.4Ammatti tuntematon 1 717 17.5 17.4 8.7Taulukko 7. Työuran keskipituus ammatin pääryhmissä vuonna 2011 vanhuuseläkkeellesiirtyneillä palkansaajilla (sis. osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet).* Sisältää osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet mutta laskennassa ei ole huomioitu työttömyys- jatyökyvyttömyyseläkkeiltä vanhuuseläkkeelle siirtyneitä.Lähde: Eläketurvakeskuksen tutkimusrekisteriin perustuvat ennakkolaskelmat.
 21. 21. Työuran keskipituus (mediaani) 11 suurimmassaammatissa. Vuonna 2011 vanhuuseläkkeellesiirtyneet.*Eläketurvakeskus 21N MediaaniLiike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 2 764 40,6Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 2 467 37,8Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 2 179 36,6Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 1 647 41,4Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat jakorjaajat 1 551 42,1Myyjät, kauppiaat ym. 1 549 40,6Siivoojat, kotiapulaiset ja muutpuhdistustyöntekijät 1 498 37,4Prosessityöntekijät 1 279 41,1Kuljetustyöntekijät 1 235 40,6Toimistotyöntekijät 1 231 40,1Palvelutyöntekijät 1 178 40,5* Sisältää osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet mutta laskennassa ei ole huomioitu työttömyys- jatyökyvyttömyyseläkkeiltä vanhuuseläkkeelle siirtyneitä.Lähde: Eläketurvakeskuksen tutkimusrekisteriin perustuvat ennakkolaskelmat.
 22. 22. Päätelmiä työurista ja eläkeajoista• Keskimääräinen toteutunut työura v. 2011 noin 36 vuotta(mediaani).• Eläkeaika v. 2009 päättyneissä eläkkeissä noin 22 vuotta.• Suuntaa antava suhdeluku näiden perusteella: 1,6 työvuottayhtä eläkevuotta kohti.• Työurat ovat pidentyneet 1990-luvun alun tilanteesta kaikillamitatuilla tavoilla (mittaustulokset vaihtelevat koska on eriaineistoja, menetelmiä, ja työn määritelmiä).• Myös eläkkeellä vietetty aika on pidentynyt.• Työn osuus elinkaarella on vaihdellut, mutta ei viimeisenkymmenen vuoden kehityksen valossa näyttäisi pienentyneen(aikaisemmin kyllä).
 23. 23. Päätelmiä sukupuolten ja sosioekonomistenryhmien välisistä eroista• Työurat ovat miehillä naisia pidemmät, eläkeaika naisillamiehiä pidempi.• Ylemmillä toimihenkilöillä työurat pidempiä kuin työntekijöillä.• Ylemmät toimihenkilömiehet ovat pari vuotta pidempääneläkkeellä kuin työntekijämiehet. Naisilla eläkeajan erot ovattätäkin pienempiä. Kokonaiseläkeajoissa sosioekonomiset erotmaltilliset, koska vanhuus- ja varhaiseläkkeet jakautuvat eritavoin.• Naiset tekevät vähemmän töitä yhtä eläkevuotta kohti kuinmiehet.• Sosioekonomiset erot sukupuolten sisällä ovat huomattavastipienemmät kuin sukupuolierot.Eläketurvakeskus 23

×