Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫בישראל‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
‫המרכזי‬ ‫לכלי‬ ‫הפכו‬ ‫באונליין‬ ‫הקניות‬ :‫בישראל‬ ‫היסטורית...
1
‫אונליין‬ ‫הקניות‬ ‫וחגי‬ ‫נובמבר‬ ‫חודש‬ ‫נתוני‬
:‫נתחיל‬
‫שנייה‬ ‫חצי‬ ‫כל‬
‫מוצר‬ ‫קנה‬ ‫ישראלי‬
2‫צמיחה‬ 30%
‫שעברה‬...
‫יקוֹמרס‬ ִ‫לא‬ ‫פתוחים‬ ‫שמיים‬
‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬
1‫הטלוויזיה‬ ,‫הממשלה‬
:‫ופייסבוק‬

‫ת‬‫הקניו‬ ‫את‬ ‫קידמו‬
‫באינט...
1 ‫פרק‬
‫באינטרנט‬ ‫קניות‬ ‫בנושא‬ ‫היסטוריות‬ ‫החלטות‬
:‫בישראל‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ,2017 ‫יולי‬ ‫בחודש‬
‫אונליין‬ ‫בקניות‬ ‫חסמים‬ ‫להסיר‬ ‫מיוחדת‬ ‫ממשלתית‬ ‫ועדה‬ ‫מתכנסת‬
‫ה‬‫...
1$1,000 ‫עד‬ ‫מהאונליין‬ ‫למוצרים‬ "‫ירוק‬ ‫"מסלול‬
‫ה‬‫נ‬‫ש‬ - 2017
‫ת‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬
‫ר‬‫ח‬‫ס‬‫מ‬‫ב‬
‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬...
‫בחו"ל‬ ‫למחירם‬ ‫בארץ‬ ‫המוצרים‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫הענק‬ ‫הפער‬ ‫לצמצום‬ ‫תוכנית‬
‫נעליים‬ ‫סמארטפונים‬‫ובגדי‬
‫תינוקות‬
{{ ...
:2017-‫ב‬ ‫המכסים‬ ‫הורדת‬ ‫משמעויות‬
3‫בחו"ל‬ ‫כמו‬ - ‫בארץ‬ ‫לצרכן‬ ‫אטרקטיבי‬ ‫מחיר‬ :‫מצהירה‬ ‫המדינה‬
215%-‫ב‬ ‫ירדו‬...
‫משפחה‬ ‫בנטו‬ ‫המכס‬ ‫הורדת‬ ‫בזכות‬ 15%‫ב‬ ‫יורדים‬ ‫הסלולר‬ ‫מחירי‬ :21.4.17
7 ‫אייפון‬ ₪3,750
‫לפני‬ ‫עד‬
‫ההנחה‬
‫האח...
‫מחו"ל‬ ‫שמייבאות‬ ‫בחנויות‬ ‫או‬ ‫באינטרנט‬ ‫אישי‬ ‫ייבוא‬ ‫על‬ ‫גדולות‬ ‫הנחות‬ :‫המשמעות‬
‫לישראל‬ ‫המיובאים‬ ‫הצריכה‬ ...
‫הישראלי‬ ‫לקונה‬ ‫צפויים‬ ‫הישגים‬ ‫עוד‬
2
‫יוזלו‬ ‫מוצרים‬ ‫עוד‬
3
‫למסלול‬ ‫המלצות‬
‫לקניות‬ ‫ירוק‬
‫באינטרנט‬
4

:‫מוד...
‫ה‬‫נ‬‫ש‬
‫ת‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬
‫ר‬‫ח‬‫ס‬‫מ‬‫ב‬
‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ב‬
‫באינטרנט‬ ‫הקניות‬ ‫על‬ ‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫בחדשות‬ ...
‫בתקשורת‬ ‫איזכורים‬
"‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫"קניות‬ ‫המינוחים‬ ‫שהוזכרו‬ ‫הפעמים‬ ‫כמות‬‫ת‬‫ע‬‫פ‬‫י‬ ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬
3,690
2...
”‫באונליין‬ ‫בקניות‬ OECD-‫ב‬ ‫ראשון‬ ‫מקום‬ ‫“ישראל‬
‫החדשות‬ ‫בראש‬ ‫באינטרנט‬ ‫הקניות‬
‫יקוֹמרס‬ ִ‫בא‬ ‫היתה‬ ‫שלא‬ ‫שנה‬
‫לראשונה‬
2 ‫פרק‬‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬
‫ת‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ל‬
‫הישראלית‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ ‫חישוב‬
‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬
‫העיקריים‬ ‫העוגנים‬ ‫שלושת‬ ‫הם‬ ‫אלו‬
2 ‫פרק‬‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬
‫ת‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ל‬
‫ם‬‫י‬‫...
‫ישראלים‬ ‫קונים‬ 1
‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫לכנס‬ ‫מיוחד‬
‫ישראלים‬ 7.2
‫באינטרנט‬ ‫השנה‬ ‫קנו‬
‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫...
‫ישראלים‬ ‫קונים‬ 1
‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫לכנס‬ ‫מיוחד‬
‫ישראלים‬ 7.2
‫באינטרנט‬ ‫השנה‬ ‫קנו‬
‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫...
‫ישראלים‬ ‫קונים‬ 1
‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫לכנס‬ ‫מיוחד‬
‫ישראלים‬ 7.2
‫באינטרנט‬ ‫השנה‬ ‫קנו‬
‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫...
60,000-‫כ‬
,‫באינטרנט‬ ‫מוכרים‬
.‫עובדים‬ ‫וצוות‬ ‫סוחרים‬
‫האונליין‬ ‫תעשיית‬
‫הישראלית‬
‫הישראלית‬ ‫והתעשייה‬ ‫סוחרים‬ ,...
60,000-‫כ‬
,‫באינטרנט‬ ‫מוכרים‬
.‫עובדים‬ ‫וצוות‬ ‫סוחרים‬
‫האונליין‬ ‫תעשיית‬
‫הישראלית‬
‫הישראלית‬ ‫והתעשייה‬ ‫סוחרים‬ ,...
60,000-‫כ‬
,‫באינטרנט‬ ‫מוכרים‬
.‫עובדים‬ ‫וצוות‬ ‫סוחרים‬
‫האונליין‬ ‫תעשיית‬
‫הישראלית‬
‫הישראלית‬ ‫והתעשייה‬ ‫סוחרים‬ ,...
‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫המשך‬
30-‫כ‬
‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫מרכזי‬
‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫חברות‬ ‫של‬
‫וסטארט-אפים‬ ‫ט...
‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫המשך‬
30-‫כ‬
‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫מרכזי‬
‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫חברות‬ ‫של‬
‫וסטארט-אפים‬ ‫ט...
‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫המשך‬
30-‫כ‬
‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫מרכזי‬
‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫חברות‬ ‫של‬
‫וסטארט-אפים‬ ‫ט...
‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫המשך‬
30-‫כ‬
‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫מרכזי‬
‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫חברות‬ ‫של‬
‫וסטארט-אפים‬ ‫ט...
‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווה‬ ‫כמה‬
‫בישראל‬ ‫קונים‬ 1
‫ישראלית‬ ‫ותעשייה‬ ‫מוכרים‬ 2
‫וסטארט-אפים‬ ‫טכנולוגיה‬ ...
‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווה‬ ‫כמה‬
‫בישראל‬ ‫קונים‬ 1
‫ישראלית‬ ‫ותעשייה‬ ‫מוכרים‬ 2
‫וסטארט-אפים‬ ‫טכנולוגיה‬ ...
‫יקוֹמרס‬ ִ‫לא‬ ‫פתוחים‬ ‫שמיים‬
‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬
‫ת‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ל‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫כלכלי‬ ‫צמיחה‬ ‫למנוע‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫את...
‫כבר‬ ‫מדינה‬ ‫איזה‬
?‫בהצלחה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עשתה‬
‫תעשייה‬ ‫וטיפחה‬ ‫שלקחה‬ ‫אחת‬ ‫מדינה‬ ‫יש‬
‫למדינה‬ ‫הכנסות‬ ‫שמניב‬ ‫כלכלי‬ ‫כמודל‬ ‫טכנולוגית‬
‫ישראל‬
‫תעשייה‬ ‫וטיפחה‬ ‫שלקחה‬ ‫אחת‬ ‫מדינה‬ ‫יש‬
‫למדינה‬ ‫הכנסות‬ ‫שמניב‬ ‫כלכלי‬ ‫כמודל‬ ‫טכנולוגית‬
‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ "‫שופ‬ ‫סטופ‬ ‫"וואן‬
"‫ניישן‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫"א‬ ‫להיות‬ ‫המהירה‬ ‫הדרך‬
2‫השונים‬ ‫העוגנים‬ ‫בין‬ ‫חדשי...
‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫למה‬ ‫דומגאות‬
‫ִיקוֹמרס״‬‫א‬‫ה‬ ‫לפיתוח‬ ‫״המשרד‬
‫למוכרים‬ ‫הכשרות‬
‫ולקונים‬

 ‫פלטפורמת‬
‫מידע‬ ‫שיתוף‬...
:‫בישראל‬ ‫רק‬
‫יצליח‬ ‫זה‬ ‫למה‬
‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ק‬
‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ב‬
‫ה‬‫י‬‫י‬‫ש‬‫ע‬‫ת‬‫ה‬‫ו‬‫ם‬‫י‬‫ר‬‫כ‬‫ו‬‫מ‬‫ה‬
‫ת‬‫י‬‫...
‫ניישן‬ ‫סטארט-אפ‬ 1
‫טכנולוגיה‬ ‫אוהבי‬ 2
‫יצליח‬ ‫זה‬ ‫למה‬
‫באונליין‬ ‫בקניות‬ OCED-‫ב‬ 1 ‫מספר‬ 3
‫לאוכלוסיה‬ ‫ביחס‬ ‫...
Image: www.autocarpro.in
‫בארץ‬ ‫רחוק‬ ‫הלא‬ ‫בעתיד‬ ‫יראה‬ ‫זה‬ ‫כך‬
‫לאיקומרס‬ ‫פתוחים‬ ‫שמיים‬
‫ישראל‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
Elad Goldenberg ‫שלי‬ ‫בפייסבוק‬ ‫המצגת‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 1 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 2 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 3 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 4 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 5 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 6 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 7 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 8 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 9 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 10 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 11 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 12 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 13 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 14 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 15 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 16 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 17 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 18 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 19 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 20 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 21 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 22 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 23 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 24 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 25 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 26 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 27 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 28 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 29 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 30 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 31 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 32 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 33 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 34 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 35 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 36 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 37 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 38 אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל Slide 39
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next

3 Likes

Share

אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל

שנת 2017 שברה את שיאי הקניות ברשת
הישראלים הזמינו השנה 70 מיליון חבילות מחו"ל. כאילו כל אזרח הזמין כמעט 10 פעמים
הנתונים של חגי הקניות רק באיביי ישראל – מהם תבינו את התמונה כולה
1. כל חצי שנייה ישראלי קנה מוצר

2. 30% צמיחה משנה שעברה

3. המוצרים הנקנים ביותר: סמארטפונים, לפטופים, טאבלטים, אוזניות – רובם מעל $75

ממשלת ישראל מודיע בשנת 2017 שהמחיר האמיתי של המוצרים נמצא בחו״ל ויוצאת בסדרת צעדים לקידום הקניות באינטרנט כמהלך להתמודדות עם יוקר המחייה בארץ
המהלכים כוללים הקמת ועדה בין משרדית להקלות בתחום היבוא האישי והפחתת מכסים של שר האוצר על מגוון רחב של מוצרי צריכה
כולם מרוויחים מזה, מי שקונה באינטרנט וגם מי שקונה בקניון
בתקשורת המונח איקומרס מוזכר במאות אחוזים יותר מבשנים שעברו

לראשונה חישוב גודל תעשיית האיקומרס בישראל, קונים, מוכרים וטכנולוגיה
ומה עוד אפשר לעשות כדי להפוך את הסטארט-אפ ניישן גם לאיקומרס ניישן

המצגת הועברה בועידת הדיגיטל של דה מרקר
דצמבר 2017
דיוויד אינטרוקונטיננטל, תל-אביב

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

אלעד גולדנברג: שמיים פתוחים לאיקומרס - חזון האיקומרס של ישראל

 1. 1. ‫בישראל‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ ‫המרכזי‬ ‫לכלי‬ ‫הפכו‬ ‫באונליין‬ ‫הקניות‬ :‫בישראל‬ ‫היסטורית‬ ‫שנה‬ ‫החדשה‬ ‫הגישה‬ .‫בארץ‬ ‫כאן‬ ‫המחירים‬ ‫בהורדת‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫באונליין‬ ‫במסחר‬ ‫ניישן‬ ‫לסטארט-אפ‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫יכולה‬ ‫ס‬ ְ‫ר‬ ֶ‫יקוֹמ‬ ִ‫לא‬ ‫פתוחים‬ ‫שמיים‬* ‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ = ‫*איקומרס‬
 2. 2. 1 ‫אונליין‬ ‫הקניות‬ ‫וחגי‬ ‫נובמבר‬ ‫חודש‬ ‫נתוני‬ :‫נתחיל‬ ‫שנייה‬ ‫חצי‬ ‫כל‬ ‫מוצר‬ ‫קנה‬ ‫ישראלי‬ 2‫צמיחה‬ 30% ‫שעברה‬ ‫משנה‬ 3‫ביותר‬ ‫הנקנים‬ ‫המוצרים‬ ,‫לפטופים‬ ,‫סמארטפונים‬ 
 ‫אוזניות‬ ,‫טאבלטים‬ ‫ל‬‫ע‬‫מ‬ ‫ם‬‫ב‬‫ו‬‫ר‬ $ 75
 3. 3. ‫יקוֹמרס‬ ִ‫לא‬ ‫פתוחים‬ ‫שמיים‬ ‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ 1‫הטלוויזיה‬ ,‫הממשלה‬ :‫ופייסבוק‬ 
‫ת‬‫הקניו‬ ‫את‬ ‫קידמו‬ ‫באינטרנט‬ ‫שלכם‬ 2
 :‫מסוגו‬ ‫ראשון‬ ‫חישוב‬ ‫כל‬ ‫היום‬ ‫שווה‬ ‫כמה‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫הישראלית‬ 3:‫ניישן‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫יכולה‬ ‫ישראל‬ ‫האם‬ ‫הכנסות‬ ‫למקור‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫ההייטק‬ ‫כמו‬ ‫למדינה‬
 4. 4. 1 ‫פרק‬ ‫באינטרנט‬ ‫קניות‬ ‫בנושא‬ ‫היסטוריות‬ ‫החלטות‬
 5. 5. :‫בישראל‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ,2017 ‫יולי‬ ‫בחודש‬ ‫אונליין‬ ‫בקניות‬ ‫חסמים‬ ‫להסיר‬ ‫מיוחדת‬ ‫ממשלתית‬ ‫ועדה‬ ‫מתכנסת‬ ‫ה‬‫נ‬‫ש‬ - 2017 ‫ת‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬ ‫ר‬‫ח‬‫ס‬‫מ‬‫ב‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ב‬
 6. 6. 1$1,000 ‫עד‬ ‫מהאונליין‬ ‫למוצרים‬ "‫ירוק‬ ‫"מסלול‬ ‫ה‬‫נ‬‫ש‬ - 2017 ‫ת‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬ ‫ר‬‫ח‬‫ס‬‫מ‬‫ב‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ב‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫קל‬ ‫יותר‬ .‫באינטרנט‬ ‫יותר‬ ‫חלקה‬ ‫קנייה‬ ‫באינטרנט‬ ‫מיידיות‬ ‫להקלות‬ ‫המלצות‬ ‫באינטרנט‬ ‫קניות‬ ‫להסדרת‬ ‫הממשלתית‬ ‫הועדה‬ 4‫בחזרה‬ ‫המס‬ ‫את‬ ‫תקבלו‬ ?‫לחו"ל‬ ‫מוצר‬ ‫החזרתם‬ 3‫תחרות‬ ‫עידוד‬ - ‫לישראל‬ ‫השליחות‬ ‫וזמן‬ ‫מחירי‬ ‫הקטנת‬ 2‫בחו״ל‬ ‫באינטרנט‬ ‫לקונים‬ ‫אחד‬ ‫ממשלתי‬ ‫אתר‬
 7. 7. ‫בחו"ל‬ ‫למחירם‬ ‫בארץ‬ ‫המוצרים‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫הענק‬ ‫הפער‬ ‫לצמצום‬ ‫תוכנית‬ ‫נעליים‬ ‫סמארטפונים‬‫ובגדי‬ ‫תינוקות‬ {{ 
 .‫היסטורית‬ ‫מכסים‬ ‫הורדת‬ :2017 ‫יוני‬ ‫חודש‬ ‫וסמארטפונים‬ ‫נעליים‬ ‫על‬ ‫מכסים‬ ‫הפחתת‬ "‫משפחה‬ ‫"נטו‬ ‫על‬ ‫מכריז‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ :‫בנוסף‬
 8. 8. :2017-‫ב‬ ‫המכסים‬ ‫הורדת‬ ‫משמעויות‬ 3‫בחו"ל‬ ‫כמו‬ - ‫בארץ‬ ‫לצרכן‬ ‫אטרקטיבי‬ ‫מחיר‬ :‫מצהירה‬ ‫המדינה‬ 215%-‫ב‬ ‫ירדו‬ ‫חדשים‬ ‫סמארטפונים‬ ‫מחירי‬ 1‫באינטרנט‬ ‫המחירים‬ ‫וכמובן‬ ‫הוזלו‬ ‫בארץ‬ ‫המחירים‬
 9. 9. ‫משפחה‬ ‫בנטו‬ ‫המכס‬ ‫הורדת‬ ‫בזכות‬ 15%‫ב‬ ‫יורדים‬ ‫הסלולר‬ ‫מחירי‬ :21.4.17 7 ‫אייפון‬ ₪3,750 ‫לפני‬ ‫עד‬ ‫ההנחה‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫סלולר‬ ‫מחירי‬ ‫ירידת‬ :‫באונליין‬ ‫הקניות‬ ‫להצלחת‬ ‫דוגמה‬ ‫של‬ ‫ירידה‬ ₪570 ‫אחרי‬ ₪3,180 ‫אותו‬ ‫ייצרו‬ ‫לא‬ ‫הרי‬ ,‫“…אייפון‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ .‫בארץ‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫שקלים‬ 500 ‫כמעט‬ ‫שילם‬ ”‫מיותר‬ ‫זה‬ ?‫הזה‬ ‫המכס‬ ynet 22.11.17 :‫האוצר‬ ‫שר‬ ₪200 ‫עוד‬ ‫חסך‬ ‫באינטרנט‬ ‫שקנה‬ ‫מי‬
 10. 10. ‫מחו"ל‬ ‫שמייבאות‬ ‫בחנויות‬ ‫או‬ ‫באינטרנט‬ ‫אישי‬ ‫ייבוא‬ ‫על‬ ‫גדולות‬ ‫הנחות‬ :‫המשמעות‬ ‫לישראל‬ ‫המיובאים‬ ‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מכס‬ 0% :‫מהשבוע‬ ‫החל‬ ‫אופנה‬‫אלקטרוניקה‬ ‫צעצועים‬‫ספורט‬ ‫בשמים‬ ‫ס‬‫כ‬‫מ‬ 0%‫ס‬‫כ‬‫מ‬ 0% ‫ס‬‫כ‬‫מ‬ 0%‫ס‬‫כ‬‫מ‬ 0%‫ס‬‫כ‬‫מ‬ 0% ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫צ‬‫ו‬‫מ‬‫ה‬‫ט‬‫נ‬‫ר‬‫ט‬‫נ‬‫י‬‫א‬‫ב‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ק‬‫נ‬ ‫י‬‫כ‬‫ה‬
 11. 11. ‫הישראלי‬ ‫לקונה‬ ‫צפויים‬ ‫הישגים‬ ‫עוד‬ 2 ‫יוזלו‬ ‫מוצרים‬ ‫עוד‬ 3 ‫למסלול‬ ‫המלצות‬ ‫לקניות‬ ‫ירוק‬ ‫באינטרנט‬ 4 
:‫מודיעה‬ ‫המדינה‬ ‫בירוקרטיה‬ ‫נסיר‬ ‫באינטרנט‬ ‫בקניות‬ 1 ‫יירדו‬ ‫מחירים‬ ‫עוד‬
 12. 12. ‫ה‬‫נ‬‫ש‬ ‫ת‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ט‬‫ס‬‫י‬‫ה‬ ‫ר‬‫ח‬‫ס‬‫מ‬‫ב‬ ‫ן‬‫י‬‫י‬‫ל‬‫נ‬‫ו‬‫א‬‫ב‬ ‫באינטרנט‬ ‫הקניות‬ ‫על‬ ‫שבוע‬ ‫כל‬ ‫בחדשות‬ ‫דיברו‬ ‫שבה‬ ‫השנה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ראיתם‬ ‫אתם‬ ‫כך‬
 13. 13. ‫בתקשורת‬ ‫איזכורים‬ "‫באינטרנט‬ ‫ומסחר‬ ‫"קניות‬ ‫המינוחים‬ ‫שהוזכרו‬ ‫הפעמים‬ ‫כמות‬‫ת‬‫ע‬‫פ‬‫י‬ ‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ת‬‫נ‬ 3,690 2017-‫ב‬ ‫איזכורים‬ ‫של‬ ‫עלייה‬ ‫אחוזים‬ ‫מאות‬ ‫קודמת‬ ‫משנה‬
 14. 14. ”‫באונליין‬ ‫בקניות‬ OECD-‫ב‬ ‫ראשון‬ ‫מקום‬ ‫“ישראל‬ ‫החדשות‬ ‫בראש‬ ‫באינטרנט‬ ‫הקניות‬
 15. 15. ‫יקוֹמרס‬ ִ‫בא‬ ‫היתה‬ ‫שלא‬ ‫שנה‬
 16. 16. ‫לראשונה‬ 2 ‫פרק‬‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ ‫ת‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ל‬ ‫הישראלית‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ ‫חישוב‬
 17. 17. ‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫העיקריים‬ ‫העוגנים‬ ‫שלושת‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ 2 ‫פרק‬‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ ‫ת‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ק‬ ‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ב‬ ‫ה‬‫י‬‫י‬‫ש‬‫ע‬‫ת‬‫ה‬‫ו‬‫ם‬‫י‬‫ר‬‫כ‬‫ו‬‫מ‬‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫וסטארט-אפים‬ 1‫הקונים‬ 2‫הישראלית‬ ‫והתעשייה‬ ‫המוכרים‬ 3‫וסטארט-אפים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬
 18. 18. ‫ישראלים‬ ‫קונים‬ 1 ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫לכנס‬ ‫מיוחד‬ ‫ישראלים‬ 7.2 ‫באינטרנט‬ ‫השנה‬ ‫קנו‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫*נתוני‬ TASC ‫המחקר‬ ‫חברת‬ ‫ע"י‬
 19. 19. ‫ישראלים‬ ‫קונים‬ 1 ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫לכנס‬ ‫מיוחד‬ ‫ישראלים‬ 7.2 ‫באינטרנט‬ ‫השנה‬ ‫קנו‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫*נתוני‬ TASC ‫המחקר‬ ‫חברת‬ ‫ע"י‬ ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫מ‬ 3-2.5‫ם‬‫י‬‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ם‬‫י‬‫י‬‫מ‬‫ע‬‫פ‬-‫ם‬‫ע‬‫פ‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ק‬‫ש‬‫ד‬‫ו‬‫ח‬‫ב‬
 20. 20. ‫ישראלים‬ ‫קונים‬ 1 ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫לכנס‬ ‫מיוחד‬ ‫ישראלים‬ 7.2 ‫באינטרנט‬ ‫השנה‬ ‫קנו‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫*נתוני‬ TASC ‫המחקר‬ ‫חברת‬ ‫ע"י‬ ₪ ‫מיליארד‬ 14 ‫הקניות‬ ‫שווי‬ ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫מ‬ 3-2.5‫ם‬‫י‬‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ם‬‫י‬‫י‬‫מ‬‫ע‬‫פ‬-‫ם‬‫ע‬‫פ‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ק‬‫ש‬‫ד‬‫ו‬‫ח‬‫ב‬
 21. 21. 60,000-‫כ‬ ,‫באינטרנט‬ ‫מוכרים‬ .‫עובדים‬ ‫וצוות‬ ‫סוחרים‬ ‫האונליין‬ ‫תעשיית‬ ‫הישראלית‬ ‫הישראלית‬ ‫והתעשייה‬ ‫סוחרים‬ ,‫מוכרים‬ 2 ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫לכנס‬ ‫מיוחד‬
 22. 22. 60,000-‫כ‬ ,‫באינטרנט‬ ‫מוכרים‬ .‫עובדים‬ ‫וצוות‬ ‫סוחרים‬ ‫האונליין‬ ‫תעשיית‬ ‫הישראלית‬ ‫הישראלית‬ ‫והתעשייה‬ ‫סוחרים‬ ,‫מוכרים‬ 2 ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫לכנס‬ ‫מיוחד‬ 15,000 ‫ועובדי‬ ‫ספקים‬ ‫חברות‬ ‫עשרות‬ ‫הלוגיסטיקה‬
 23. 23. 60,000-‫כ‬ ,‫באינטרנט‬ ‫מוכרים‬ .‫עובדים‬ ‫וצוות‬ ‫סוחרים‬ ‫האונליין‬ ‫תעשיית‬ ‫הישראלית‬ ‫הישראלית‬ ‫והתעשייה‬ ‫סוחרים‬ ,‫מוכרים‬ 2 ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫לכנס‬ ‫מיוחד‬ 15,000 ‫ועובדי‬ ‫ספקים‬ ‫חברות‬ ‫עשרות‬ ‫הלוגיסטיקה‬ ₪ ‫מיליארד‬ 10 ‫המכירות‬ ‫שווי‬
 24. 24. ‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫המשך‬ 30-‫כ‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫מרכזי‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫וסטארט-אפים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ 3
 25. 25. ‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫המשך‬ 30-‫כ‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫מרכזי‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫וסטארט-אפים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ 3 300-‫כ‬ ‫סטארט-אפים‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫של‬
 26. 26. ‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫המשך‬ 30-‫כ‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫מרכזי‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫וסטארט-אפים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ 3 300-‫כ‬ ‫סטארט-אפים‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫של‬ ‫ה‬‫ד‬‫ב‬‫ל‬ ‫ק‬‫ר‬‫ם‬‫י‬‫פ‬‫א‬-‫ט‬‫ר‬‫א‬‫ט‬‫ס‬ ‫ה‬‫ש‬‫כ‬‫ר‬‫ץ‬‫ר‬‫א‬‫ב‬ ‫ר‬‫ל‬‫ו‬‫ד‬ ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫מ‬ 750-‫ב‬
 27. 27. ‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווי‬ :‫המשך‬ 30-‫כ‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫מרכזי‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫וסטארט-אפים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ 3 300-‫כ‬ ‫סטארט-אפים‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫א‬ ‫של‬ 40-‫כ‬ ‫ד‬‫ר‬‫א‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫מ‬ ‫ל‬‫ק‬‫ש‬ ‫ה‬‫ד‬‫ב‬‫ל‬ ‫ק‬‫ר‬‫ם‬‫י‬‫פ‬‫א‬-‫ט‬‫ר‬‫א‬‫ט‬‫ס‬ ‫ה‬‫ש‬‫כ‬‫ר‬‫ץ‬‫ר‬‫א‬‫ב‬ ‫ר‬‫ל‬‫ו‬‫ד‬ ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫מ‬ 750-‫ב‬
 28. 28. ‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווה‬ ‫כמה‬ ‫בישראל‬ ‫קונים‬ 1 ‫ישראלית‬ ‫ותעשייה‬ ‫מוכרים‬ 2 ‫וסטארט-אפים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ 3 =‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 65 ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ ‫ת‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ל‬
 29. 29. ‫בישראל‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫תעשיית‬ ‫שווה‬ ‫כמה‬ ‫בישראל‬ ‫קונים‬ 1 ‫ישראלית‬ ‫ותעשייה‬ ‫מוכרים‬ 2 ‫וסטארט-אפים‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ 3 =‫שקל‬ ‫מיליארד‬ 65 ‫ב‬‫י‬‫צ‬‫ק‬‫ת‬ ‫ו‬‫מ‬‫כ‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ן‬‫ו‬‫ח‬‫ט‬‫י‬‫ב‬‫ה‬ ‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬ ‫ת‬‫נ‬‫י‬‫ד‬‫מ‬ ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ ‫ת‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ל‬
 30. 30. ‫יקוֹמרס‬ ִ‫לא‬ ‫פתוחים‬ ‫שמיים‬ ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬ ‫ת‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫כלכלי‬ ‫צמיחה‬ ‫למנוע‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫הא‬ ‫את‬ ‫הופכים‬
 31. 31. ‫כבר‬ ‫מדינה‬ ‫איזה‬ ?‫בהצלחה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עשתה‬
 32. 32. ‫תעשייה‬ ‫וטיפחה‬ ‫שלקחה‬ ‫אחת‬ ‫מדינה‬ ‫יש‬ ‫למדינה‬ ‫הכנסות‬ ‫שמניב‬ ‫כלכלי‬ ‫כמודל‬ ‫טכנולוגית‬
 33. 33. ‫ישראל‬ ‫תעשייה‬ ‫וטיפחה‬ ‫שלקחה‬ ‫אחת‬ ‫מדינה‬ ‫יש‬ ‫למדינה‬ ‫הכנסות‬ ‫שמניב‬ ‫כלכלי‬ ‫כמודל‬ ‫טכנולוגית‬
 34. 34. ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ "‫שופ‬ ‫סטופ‬ ‫"וואן‬ "‫ניישן‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫"א‬ ‫להיות‬ ‫המהירה‬ ‫הדרך‬ 2‫השונים‬ ‫העוגנים‬ ‫בין‬ ‫חדשים‬ ‫חיבורים‬ 3‫בישראל‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫מרכזי‬ ‫הקמת‬ ‫עידוד‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ק‬‫ה‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫כ‬‫ו‬‫מ‬‫ה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ 1‫ולמוכרים‬ ‫לקונים‬ ‫רגולציה‬ ‫הקלות‬
 35. 35. ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫למה‬ ‫דומגאות‬ ‫ִיקוֹמרס״‬‫א‬‫ה‬ ‫לפיתוח‬ ‫״המשרד‬ ‫למוכרים‬ ‫הכשרות‬ ‫ולקונים‬ 
 ‫פלטפורמת‬ ‫מידע‬ ‫שיתוף‬ ‫ייצוא‬ ‫עידוד‬ ‫החדשנות‬ ‫רשות‬ ‫יקוֹמרס‬ ִ‫לא‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חדשה‬ ‫ביקורים‬ ‫עולמיים‬
 36. 36. :‫בישראל‬ ‫רק‬ ‫יצליח‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ק‬ ‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ב‬ ‫ה‬‫י‬‫י‬‫ש‬‫ע‬‫ת‬‫ה‬‫ו‬‫ם‬‫י‬‫ר‬‫כ‬‫ו‬‫מ‬‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫וסטארט-אפים‬
 37. 37. ‫ניישן‬ ‫סטארט-אפ‬ 1 ‫טכנולוגיה‬ ‫אוהבי‬ 2 ‫יצליח‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ‫באונליין‬ ‫בקניות‬ OCED-‫ב‬ 1 ‫מספר‬ 3 ‫לאוכלוסיה‬ ‫ביחס‬ ‫גדול‬ ‫אונליין‬ ‫מוכרי‬ ‫מספר‬ 4 ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫מבינה‬ ‫המדינה‬ 5 ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ק‬ ‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ב‬ ‫ה‬‫י‬‫י‬‫ש‬‫ע‬‫ת‬‫ה‬‫ו‬‫ם‬‫י‬‫ר‬‫כ‬‫ו‬‫מ‬‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬ ‫וסטארט-אפים‬ :‫בישראל‬ ‫רק‬ ‫שיש‬ ‫סיסטם‬ ‫האקו‬
 38. 38. Image: www.autocarpro.in ‫בארץ‬ ‫רחוק‬ ‫הלא‬ ‫בעתיד‬ ‫יראה‬ ‫זה‬ ‫כך‬
 39. 39. ‫לאיקומרס‬ ‫פתוחים‬ ‫שמיים‬ ‫ישראל‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהל‬ | ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ Elad Goldenberg ‫שלי‬ ‫בפייסבוק‬ ‫המצגת‬
 • dadafna

  Feb. 11, 2018
 • ArielDeil

  Jan. 12, 2018
 • shaniburshtein

  Dec. 18, 2017

שנת 2017 שברה את שיאי הקניות ברשת הישראלים הזמינו השנה 70 מיליון חבילות מחו"ל. כאילו כל אזרח הזמין כמעט 10 פעמים הנתונים של חגי הקניות רק באיביי ישראל – מהם תבינו את התמונה כולה 1. כל חצי שנייה ישראלי קנה מוצר
 2. 30% צמיחה משנה שעברה
 3. המוצרים הנקנים ביותר: סמארטפונים, לפטופים, טאבלטים, אוזניות – רובם מעל $75 ממשלת ישראל מודיע בשנת 2017 שהמחיר האמיתי של המוצרים נמצא בחו״ל ויוצאת בסדרת צעדים לקידום הקניות באינטרנט כמהלך להתמודדות עם יוקר המחייה בארץ המהלכים כוללים הקמת ועדה בין משרדית להקלות בתחום היבוא האישי והפחתת מכסים של שר האוצר על מגוון רחב של מוצרי צריכה כולם מרוויחים מזה, מי שקונה באינטרנט וגם מי שקונה בקניון בתקשורת המונח איקומרס מוזכר במאות אחוזים יותר מבשנים שעברו לראשונה חישוב גודל תעשיית האיקומרס בישראל, קונים, מוכרים וטכנולוגיה ומה עוד אפשר לעשות כדי להפוך את הסטארט-אפ ניישן גם לאיקומרס ניישן המצגת הועברה בועידת הדיגיטל של דה מרקר דצמבר 2017 דיוויד אינטרוקונטיננטל, תל-אביב

Views

Total views

1,486

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×