Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
כל הזכויות שמורות לאלﬠדיבּרנבךג © 2014

ז

מגמןת מןבילןת בﬠןלם | השפﬠת| ﬠו' המסחר החדש
ש אלﬠך גולדנברג
װשׁיויו ש% חיזזח וי ןחיואﬠי

כך היינו: המסחר בﬠןלם ה'ש| 
ְְ-י . א .  א " לן רא

 

 ~ כו' לקוח ﬠומד בפני ﬠצמו
 1
 ײ חש...
ﬠ'ד| ש7` מסחר חדש

כך היי]| : המסחר בתחילת )ֵ'ד| הא| ]7`יי| 

, י~ . יי-ויב-~ יש 4 , זיפ ›י-יֵ. ›,, ײ. . ר 'אישי-סאי-יּ...
גּויּיויו יש% נושיו ו” וואויש

שופינג מוד7' 2014: חוקי המסחר משתנים

ײ אין יותר הפרדה בין האונוייין והאופוייי| ְ
ו
ײ הךקוחו...
אבני היסוד של המסחר החדש

 

66
אבני היסוד של המסחר החדש

התאמת מוצר ﬠל פי מאפייני הלקוח
ודפוסי התנהגותן הצרכנית
אבני היסוד של המסחר החדש

יכולתו של הלקוח לאפיין ולהשפיﬠ
ﬠל המוצר אותו הוא רוכש
אבני היסוד של המסחר החדש

שימוש באינטראקציות חברתית
לקידום מוצר ןמןרו-ג
אבני היסוד של המסחר החדש

 

פרסונליזציה קסטומיזציה סושיאל לוקאל

שימוש בהקשר המקומי ליצירת מודﬠות, 

הﬠצמת החוויה והבﬠה ל...
אבני היסוד של המסחר החדש

המשתמשים תמיד מחוברים
באמצﬠות ממשקים מגוונים
אבני היסוד של המסחר החדש

 

תספּפּשׁ

פרסונליזציה קסטומיזציה סושיאל לוקאל מובייל
)גל מה נדבר היום

0 כלכלה שיתופית

6 קידום אג'נדה או תפיסת ﬠווים

פ הﬠתיד כבר כאן

0 תוכן איכותי
כ7`כ7ה שיתופית / ץחוסחססיו סחוֹזבּוופּ

  

מﬠרכת כלכלית המבוססת ﬠ7` הרﬠיון
ש7' שיתוף פריסים פיזיים או
וירסוא7`יים בי| אנ...
ו

י/ פיי/ לוז ינויּייוויויזייווי / /יורויּיוואוורווויייבי ופויווייּווניאובּואיי

פּסבּוניןופּקזןיו/ יו ץפּפּכו-סז-ץפּפּכו: חיבור ב...
כלכלה שיתופית / ץךזזסחססין סחוֹזן8ךו$

ודושו הּיופּש

 

פנייה לסוגי לקוחות שונים כנותני שירות: יכיאאיפאפמד
י מוניות ושירות...
כלכלה שיתופית / ץרחסחסכּויו סחוֹוו8ח$

זהזזוובחותּו ח חחו . הֵם] צנח , יו ואוח וֹוווװסזווופּח '9

פּחסתס זגןסץ חוו/ יוו (וססוח...
ו ו

יי/ ליי/ לו וְ יﬠוייּוסויויזייּווי / /יויּואווווויּווזויייני ופירו וֹלייּוויויּובאלי

כל מקום בﬠולם, כל סוג אוכל. אתם מוז...
כלכלה שיתן ית / ץחוסחסכּויו סחוֹזבּוופּ

 

    

? ק

~ . . ביּיּאפ , ינגחיוישהו מבשל בשבילך ‎ ‏‎ ְ, 

, ארוחה טﬠימה ומזינ...
יי/ לוי/ לזז ווויוסזיזשﬠיייּנזי / /אזיּואאזושזווייּזוחייגי ופיואוֹוֹיאזןיאאץבּאאי

 

ו-ו
ן]
ﬠיּג ב. ו הּיקסכ]
ב יּווֹדג שגר ֵ׳ שז...
וי/ פוי/ פוד ﬠואיתויזיוזי / /מפואוֹוואזוזוזזייגי ופינו
ﬠססאהּםסץחיפּ שנחשפו װהּםﬠיּוגּופּ פּוגּואסװוידפֿייו יווֹודחוויּ, י יֲ י' א י...
כ7כ7ך שיתופית / ץחזסחססין סחוֹזן8ךו8

פּיזפררזססהּ

חסוֹזכזפדכסוס שﬠנו%

ם שישנו שואו חספּויס ץזיוויי נוחה ווטש ום ץווונוםיפּ מ...
כ7כ7ה שיתופית / ץחזסחססין סחוֹזו8ךן8

 

 
 
  
 

בוויזװ חו הפופ
פנ גוססת פּיןזסןח ! ן װוסוין פּיּווזסו פּפּיויז פּﬠח פּ-יבּכא...
וﬠויגּוובווּזיוװי / /ײהוווזוחויּוֹוייייווי ופויּובייּוזוליוווינ

מומו שוויו-מחווה שׁוויזװהּיוו ו-וחיווו-ווּבןוחוויוי ֵ. וו. יזכּ שׂן...
וﬠויגּוובופיוװי / /ײהוהוֹזוחויּווייייווי ופויּויייּוזוליוווינ

ווחיגּיו ץוןוייוווויו ! את ` יּ- `0

ווזחינוךויּיןוייוויוי ; ווֲ,...
מימון המונים / סחוֹסחנויןןחן/ וסזח

  

  י יּ 

שיתוף הפﬠוךה, תשומת ה7ב והאמון
ֲִ ְ הקולקסיביים שד אנשים החו7קים את...
מימון המונים / סחוֹוסחטיןנ(/ וןוסזי(

 

י ב יי) : זרפּ י% : יפ י א@| א

8חזבּ6 סתו' סומן וןפּזפּ : זזוֹךן פּנוןטסס

פּנויווחב( ג...
מימון המונים / סחוֹןסחטיןנ(/ וןוסזי(

 

ָי מ  , שם אפוא

פּןספּחסי( פּחזבּנ( ספּוֹווֹן זס נ›חוֹ(| ןווופא גן : גןץטס

גּץבֿיס אני
...
מימון המונים / סחוֹןרוחטיוגיןוןוסזי(

 

י ייו' ת יזגיפ 'כ : יפויו ֵ@| ×

זספּוֹסזק פּוֹןוסןןון פּזבּן/ ון ננסוֹחסזפּן פחד

 

וק ...
םירוון המונים / סחוֹשׁחוויוור(/ וןוסזי(

 

 

פו: 

סןכּןבּקכּןסיפּחט -גווֹווֹיבּפּאוי( . פּפּפּןפּרחסןין : סיחפּססחן

משפך סחואגּוחרחוו...
םירוון המונים / סחוֹסחסיוור(/ וןוסזי(

 

ר פו: 

כ}

סחבּןכןזוֹגן זפּרןבּק בֿוסןןסזזחסי( פּחסוןשזבּרחפּ - 3.0 קטזפּןוןוסכן

חופּזוס...
מימון המונים / סחוֹסחנויןבֿוןוןוסזח

 

. חשה . חשו ששת ספּספּסוֹןסחוֹי. 

, שמץ )ח פּזפּןזהּחיו זוכמא וֹזחנוין . דחזםזזהּןנז ויחוֹשׁח...
כ7כ7ה שיתופית / ץרחסחססין וסחוֹזו6ךץ$

ﬠקרןוןת מןוילים

מאנשים |7'מﬠ| אנשים

וישןת 7'א מוןצלןת: הזול שו' אחר הוא זהב שן'...
ר/ יּר/ יּזז ﬠוסיוסויזייייּווי / /אויּואאווזורוווייולי ופואווֹלייּוויואובאאי

אמ| | במﬠרכות חברתיות

מﬠרכת רירונ ופירבס למוכרים...
אני מאמי| : אחר בשבי7' כו7'ם. כו7'ם בשבי7' אחר

 

 

 

י: ]`8 וﬠ! ז ְ[ משט וֹויּוונווויּוןשׁויווֹר נזןוגּמותקוֹגצ
י ' ־ א ־...
אני מאמי| : רואים רחוס רואים ירוק

 

®

, ָ ְ דחסזוסוזנןשׁזפּפּכוגּ
 ֵ ֵֵֵֵֵ י, , ק-וווויּחײ
י ”ש הויאַ י אַ ב. [#5 י ווזוורני...
אני מאמי| : בימות זה יןתר

 

4 יְ ן;  וֹ י ן כ ֲ, __ְ ג ֵָי . ַ ק וז . ײאַוֹוליי א
‎ ‏‎ ְ יּ א ִ , ִ
. ׳כְָ י ינ ָ __ְֲֵ ְ...
אני מאמי| . קידום אג'נדה או תפיסת ﬠו7`ם

ﬠקרונות מובי7`ים

ו אנשים מאוגדים סביב מנורה או מניﬠ משותף

הנוכנולוניה מﬠניקה ﬠו...
הﬠתיד כבר כא| 

י * טכנולוגיה 7בישה
* הדפסה תוית ממדית
* מציאות רבוךה
* האינטרנט שד הדברים
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה

   

הנוכנו7`וגיה הופכת
7`היות יותר קנונה, 
מהירה, ו`ו7'ה וםזקה
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה

רוי/ יּ וויווווור וזזויונו/ יּוןבייוץ וקיּוונאונויּזיּזמנאוו; ייי וווווג

פיתוח שן' גוג7': 
...
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה

 

זבּפּנ( וֹמבּובּכּ( וסחט$וזו$8: השﬠון שﬠושה הכ7

זס0 5ך , ייטד

%לי%@
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה
זוֹכוזוֹץ : ﬠרך גבוה 77קוח. מﬠקב אחר קצב 7ב ודפוסי שינה
הﬠתיד כבר כא| : טכנולוגיה ויביﬠוה
ו7קה7י נישה: רתימת טכנו7וגיות חדשות 7טרנד הבריאותי והתחרות'

 

ס וֹ

 
 

- זופּםוּוגּגּנפּו...
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה

- כנ זיורחסו

  

. .
י חס 0000 רזץ
ינמחבּופּ( י
, ןיי "ייי : ינ פּווז זסןוסיפּוכו
ש וווווו...
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה

 

גזכוויו ץחפּכןחזס( פּחוובֿוסזק 

ו(זם59

פּושׁזנווו5<שׁס9555חזוס`תווס5חפּ5 ו פּחנווֹוסזק ו פּוז...
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה

 

שוב! 

פּנוזטגּזווסכו צװםוזויווויויוגּ וונונוונוווווטזז ונוספו ש

ץחגּחחסװ[ז
ח0זװװ

$8[װז...
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה

הוצﬠ באתר מימ| |
ההמונים
ךזזסכגּסנססספּוֹוחחוֹ

 

מתורגמ| אישי שמתחבר לדש החו7`צה או לחגו...
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה

  

/ וסח/ ההמספז מכל/ יןא/ הסכזכזפּזכ/ פ/ נושפּכ( זפּסר/ הּ / שׁהּזבפזז/ /ו 

סבﬠת אחת 7ש7'...
הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה

ראזיקוסﬠס ווווווזופוּסואוץויווויּוווווו: יי ןסוופהּ יּזןפוכוחן : י ןויוזןוווןלוונ, וונייימי...
הﬠתיד כבד כא| : טכוןלןגיה לבישה

 
 
  
  

  

דיסני: צמידים אישיים להﬠצםת התוויה בפארק השﬠשןﬠים

 

מ, 

 

׳: ,
...
הﬠתיד כבר כא| : הדפסה ת7'ת מימדית

 

מדפסות ת7'ת מימד ביתיןת: אמצﬠי הייצור ﬠןברים אך' הﬠרן
הﬠתיד כויר כא| : הדפסה ת7'ת מימדית

 

מדפסות ת7`ת מימד ביתיות: יד ביווית 7`י7ד ﬠומותאמת בדיוק א7`יו

ר.
הﬠתיד כבר כא| : הדפסה ת7'ת מימדית

 

זירות מסחר ייﬠודיות שו' איביי ואמון] למוצרי ת7`ת מימד

תה, י: י . .ש ָ ר

דח/ דז 3...
הﬠתיד כבר כא| : הדפסה ת7'ת מימדית

יימוקיהּ, וץוֹובזיזוווונ / יּוץוֹואובזיוז / יּזנז. ושווי / יּזנויבוויז

 

'
וזייווניאר לירוסא )יייץגּו : י רזיבייּיביוסווסונ רליויואואוז

זי
ץ
ו

ְְַ יהּוֹבּגּפּווֹוכּווווזשׂוךגּיאבן; וּלרף

‎ ‏‎ ְ  {ץ מציאו...
הﬠתיד כבר כא| : מציאות רבודה

 

ץויּוֹוופּפּכן ויפּויּחפּחזנסנוומ: שכבות רוידﬠ נוספות בזמן אמת

 מר

  
 

   
 

   

י...
הﬠתיד כבר כא| : מציאות רבודה

ו ז

 

ְ ז! ,וּ
לוזו י
“א , חגּיי '
ץ יי ן י/ , ָ
ֲא! -;ֵ , לג י
 יווקו' `
` י '. ,א
”ו...
היווני וא וֹירול ייייוֹו : י ןקייבייּידווןבונ ואיוואואוז

3)י וסי

  

(א, 
א , 

: יװװ' ב
יאא” ײוייוץוֹגץוייוייווני

ג אַ} ֵ...
רﬠתיד כבר כא| מציאות רבודד

 

ץוווהפּכו וחפּוחפּרחסחומ: ﬠוי7`וב אלמנסיבו וירסואלייבו בסביבה האמיתית בזמ| אמת
וו פֿ ־ ֵ י ֵ...
הﬠתיד כבר כא| : רוציאןת רבןדה

 

ץזוֹןפּפּכן חפּויּחפּחזנסושׂ: הﬠצםת חווית הויקוח ומתן ﬠרך גבוה

  
  

איך זה ייראה אצלי ב...
הﬠתיד כבר כא| : מציאות רבן

יּ - וחוגּז 

  

 

דה

סמנפּזוֹין

ווויּםוו ווווווווו ווווווווו

 

%5 ף זחגזאס: זטסםו פּקחווטספּ...
הﬠתיד כבר כא| : מציאןת רבןדה

 

, ף
י  ָ ץ, ֵסֵֵ ְֵָסס ְ ְְְֵֵָ ְ

, שישוו . ישומי ֵָָ. ָ.ְָו ׳ א ת
זויו חופּססו זו; כו...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט ש7` הדברים

האינטרנט שו' הדברים
פּסחוֹוײןז 'וס זפּחיּזפּזחן

התפתחות של האינטרנט ובה חפצים
יומיומיים ב...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים

ֵ וזװ
וּװוװס ו וו ֵ '
וֹפּווווןווףנסוווסשוײ'
װ וג . ווו פ%
וווװסוו! !ווו
ווװווו

   
...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים

-
פחוֹןחח זפּבֿװנ( זחװםזיﭏן צמח דזםססם5 סו8(| (פסגת 

פּיחגּ: ) פּשסוֹןיּייק צזוֹזו-ויייפּ / י...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים

קןשןסוּן ץװן

זהי ן 5 י

  
 

, פװיוּףיּ›: נ›ומ: 

. לכּיזוֹכממװכּי

תדבֿןיןןיוי

- תפﬠו7 ...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שוי הדברים

 

בחוֹקמסמפּ זז8חז5

וך ונזסז

ﭏהייוןפֿיימטז פּ
קזםקוּקיווחבּי יצל

חגךזבֿ, וושׂיּיןיז

 

...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים

  

י*
וווןחובוןוןוב(: י
וֹ כן. ,י - וֹ
י
שבונןבןבֿ
ץ, ,
ג
בי
-5
› י” א י' : ןס , 

...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים

ש 94% י/ ית! 9:55 כ' חסיוזסן , ,וו. 

 
  
 

~0 פּפּכווֹספּהּ
זיוגבּחבּן/ ין בֿוססק

 

...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים

זחפּושׁפּזפּחו ייסכךי שׁנזםופּ -

 

מתכונים מומויצים בהתאם וימצרכים הזמינים במקרר פּסחוֹזין...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים

[8$ח
י

סאחססי(

= ק ויּוואזיזווזויוווי; ביון: יייז'/ יּזז; /יּזחייואזז ןחנזנו/ יּזז ח...
הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים

 

פּובּס בֿזפּזספּחחסי(: גם 7מכונית יﬠ זהות בוﬠ7 ﬠצרוה

י מﬠקב אתר כו' הפרמטרים
שו' הנטי...
הﬠתיד כבר כא| 

ﬠקרונות רנוויליכו

ו הנוכנולוניה כרנאפﬠורת מסחר

שווקים חדשים נודדים

שינו' ﬠולם הצרכנות והתנהגות הלהוחות
תוכ| איכותי
יווֹיייליז

-, -יּ מ : ; ְ ו ך יּ
`א ָ׳ : ^ . י ָ י י ` יּ 'א ־
. גיּ ` ן ֲֵ ` ו א ָ , ֲ
ְֲ; ׳ְָ ְ י וי ְְ ָ ־י י . " ְ . ...
תוכ| איכותי: תוכ| כחלה מהמוצר

פּפּווסו-ו זפּןבּן/ וסחוֹוובּיו
- ייי
וויוייו ייןיגּייו וויי רי וו ”ויו וז הןוֹיזש ו”
לבריאותו ()6ח69.ו(ו תניד לכם מה הםיכוי לחנווךי שםﬠת

ײייופֿירוויו ְ  ֲָ י(
...
תוכ| איכותי: צﬠד אתר קדימה

 

 ידדויּוורוֹסוךו
: אא

55 סמכותנו! ?ןיןחבּוופ : ן וחן”
:51 חחפּ 55 פּחטחכוו לםחפּןפּ זו ווו/ ...
ךתוכן הוא ךרוויך: סחוֹפּוֹזיּופּץםומ, 8/וֹ[׳8|ו

  

סחוֹפּוֹזיופּוווסוס, 6ןוֹ±בּ| |

הדרך בה מפרסמים תופסים את תשומת
ה7`ב ש7` המש...
ךתוכן הוא ךמ7ך: סחוֹפּוֹזץפּץשׁומ, 6/וֹ[׳8וו
סחוֹמדזפּץשׁאמ, 6/וֹ['ן8|| : רשתות חברתיות מבוססות תוכ| ממותג )ממומ| (

 

6 "יי ”א...
הת| כ| הוא המ7ך: סחוֹפּוֹזזפּץויוומ, 6/וֹ81וו
סחוֹמדופּץשׁאמ, 6/וֹ81וו: רשתות חברתיות מבוססות תוכ| ממותג )ממומ| (

 

. ווס וז...
1 גּנץיוינו וו נ ווייז וו גנזדאו 1 ופװיוֹ ולסיּזוליזיּזוּופ/ אושׂו פןצוייזיּזיויאו
סחוֹפּוֹזזפּץויזצמו פּץוֹזבּךו: רשתות חברתיות מבוססו...
הת| כ| הוא המלך

ﬠקרוגות מובי7`ירו

ו תוכ| איכותי איגסגרסיבי או משלים

תוכ| ויראו"

הנﬠה לפּﬠולה מתוכן וירכישה: פּסזפּחזחז...
ְ יּ-י-ייך" ' ְ
 ייּיןייוזיניאאפֿו, נ וָ ממשװ נ וְ נ ח ו 'ו פ
המסחר החדש

11618 זכּ-זוייוס '

ﬠוילוב סכגולוגיה
בחנויות סיזיות
וחיבור בירסוולי סﬠווס
המסחר החדש

המיקוד בלהוח. 
תכניות נאמנות מתגמ7`ות

! מותאמות לקוח , תוכ| ﬠם
ﬠרך רב, שירות לקוחות

יוצא דוריו, פתרונות
...
המסחר החדש

   
    

ﬠסהים שמתקיימים א| ־ ורק
במכשירים ניידים

או אביזרים אחרים, 

7`7`א נוכחות אוסלייו

או אינסרנס
המסחר החדש

השווקים ש7` מחר. 
התפתחות המסחר
החדש במדינות חדשות
תובי7` ליצירת חוויות

יצירתיות, מותאמות
7'שוק המקומי
פנו אויי בכך ﬠ1א7ה או מחשבה
אלﬠד גו7'דנברג

נ ו
יּ י %חזסס. סז6נוח6ו(ו10סבֿ(8ו6.ן1ן1ן1ן1/1ן1

ח סזפּשׂחפּשׁוסבּ( ויבּויו

 
 

ן ...
אלעד גולדנברג - מגמות מובילות בעולם והשפעתן על המסחר החדש
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

אלעד גולדנברג - מגמות מובילות בעולם והשפעתן על המסחר החדש

ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים החברתיים בעולם, משפיעים כל כולנו הצרכנים וישנו את דפוסי ההתנהגות שלנו לעד

איך היינו ולאן הגענו?
סקירה של 4 מגמות עיקריות
כלכלה שיתופית
קידום אג׳נדה או תפיסת עולם
העתיד כבר כאן - הטכנולוגיה שמשנה את הכל
תוכן איכותי ובזמן הנכון

איך יראה המסחר החדש
תהנו
אלעד גולדנברג

 • Be the first to comment

אלעד גולדנברג - מגמות מובילות בעולם והשפעתן על המסחר החדש

 1. 1. כל הזכויות שמורות לאלﬠדיבּרנבךג © 2014 ז מגמןת מןבילןת בﬠןלם | השפﬠת| ﬠו' המסחר החדש ש אלﬠך גולדנברג
 2. 2. װשׁיויו ש% חיזזח וי ןחיואﬠי כך היינו: המסחר בﬠןלם ה'ש| ְְ-י . א . א " לן רא ~ כו' לקוח ﬠומד בפני ﬠצמו 1 ײ חשיפה למספר מצומצם של ﬠרוצי מדיה ו ווו וד פ ְ . -ַ ל ו ָ ְ ְיְִ ְ ָי-ְִייּ ינ ו` ֲ ו א י ן י ן יּזינפו ; ִוי ִ _ֵ
 3. 3. ﬠ'ד| ש7` מסחר חדש כך היי]| : המסחר בתחילת )ֵ'ד| הא| ]7`יי| , י~ . יי-ויב-~ יש 4 , זיפ ›י-יֵ. ›,, ײ. . ר 'אישי-סאי-יּג-י- י' ײ* א י , ייּימובּייי' ממצב; ב. . יְּ בפֿאיּהנ ֵַ, ָב. .; ֵ- ׳׳ גושי י 2 סוגי ויקוחות: סוני האופךיין ונזוני האונליין ָ י הכןח ﬠןבר ללקןח: ריבןי מןכרים ןאחשרןר] להשןןר] מחירים י הכןח החדש שן' הקמﬠןואיח: שןןהים חדשים נפתחים
 4. 4. גּויּיויו יש% נושיו ו” וואויש שופינג מוד7' 2014: חוקי המסחר משתנים ײ אין יותר הפרדה בין האונוייין והאופוייי| ְ ו ײ הךקוחות מחוברים 7מוביי7 ו7רשתות חברתיות ײ חיזוק הזיקה הגיאוגרפית יּ חווית קניות רב ﬠךןצית ﬠקבית ! אחידה א יּבּי, כ, ?ב ץ : א / ר " זיג '.1 ְ י יאל נ . . , א ׳׳-. ו א ייי% " ֲ יש ﭏ
 5. 5. אבני היסוד של המסחר החדש 66
 6. 6. אבני היסוד של המסחר החדש התאמת מוצר ﬠל פי מאפייני הלקוח ודפוסי התנהגותן הצרכנית
 7. 7. אבני היסוד של המסחר החדש יכולתו של הלקוח לאפיין ולהשפיﬠ ﬠל המוצר אותו הוא רוכש
 8. 8. אבני היסוד של המסחר החדש שימוש באינטראקציות חברתית לקידום מוצר ןמןרו-ג
 9. 9. אבני היסוד של המסחר החדש פרסונליזציה קסטומיזציה סושיאל לוקאל שימוש בהקשר המקומי ליצירת מודﬠות, הﬠצמת החוויה והבﬠה לפﬠולה
 10. 10. אבני היסוד של המסחר החדש המשתמשים תמיד מחוברים באמצﬠות ממשקים מגוונים
 11. 11. אבני היסוד של המסחר החדש תספּפּשׁ פרסונליזציה קסטומיזציה סושיאל לוקאל מובייל
 12. 12. )גל מה נדבר היום 0 כלכלה שיתופית 6 קידום אג'נדה או תפיסת ﬠווים פ הﬠתיד כבר כאן 0 תוכן איכותי
 13. 13. כ7`כ7ה שיתופית / ץחוסחססיו סחוֹזבּוופּ מﬠרכת כלכלית המבוססת ﬠ7` הרﬠיון ש7' שיתוף פריסים פיזיים או וירסוא7`יים בי| אנשים. ידוﬠה גם כ: חסוֹזסוזזנופּחסי( פּץוֹזפּזסכופּווסי( ץרחסחססיו פּןווֹזפּזסניובּווסי( ץרחסחססיו זגזפּבֿו-סז-ץפּפּק
 14. 14. ו י/ פיי/ לוז ינויּייוויויזייווי / /יורויּיוואוורווויייבי ופויווייּווניאובּואיי פּסבּוניןופּקזןיו/ יו ץפּפּכו-סז-ץפּפּכו: חיבור בי| אנשים סביב מוצר/ שירות ו ו ו ו נ ווו גו יוויּויוייּיוײוויּו אל(
 15. 15. כלכלה שיתופית / ץךזזסחססין סחוֹזן8ךו$ ודושו הּיופּש פנייה לסוגי לקוחות שונים כנותני שירות: יכיאאיפאפמד י מוניות ושירות' הסﬠות מסודרות י נהגים מקצוﬠיים י אנשים פרטיים )זפּפּכו-סז-ץפּפּבּן( י הרוﬠןת משותפות )סחוֹוססק זןפּח( יוכווכו כח רוגּאר קואוכ( י רשת המחברת נוסﬠים )גם שירותי הסﬠות ונסיﬠות משותפות
 16. 16. כלכלה שיתופית / ץרחסחסכּויו סחוֹוו8ח$ זהזזוובחותּו ח חחו . הֵם] צנח , יו ואוח וֹוווװסזווופּח '9 פּחסתס זגןסץ חוו/ יוו (וססוחוו & (וסספּ ויזפּי( ווֹהפּזס & פּפּחפּסוו זפּןחק . ץנויוגּנפּח פּזפּס זסז וזסז3פּ$ וירת מסחר להשכרת רכבים בי| המשתמשים
 17. 17. ו ו יי/ ליי/ לו וְ יﬠוייּוסויויזייּווי / /יויּואווווויּווזויייני ופירו וֹלייּוויויּובאלי כל מקום בﬠולם, כל סוג אוכל. אתם מוזמנים לאנשים הביתה לאכול ?5% יבייי ייייוֹיוֹייבּי 'י א שוויון ווו וווווו ווווװחווווןןי וּחוווןווווב אָן ָ ונווֹויּזינותנובבושבצ ופויובובנוווגומווניותובֿו ווֹגוווובדוֹבויבֿפינווֹזנזלשנווונווחיןיגּזווובוזוווו אַ% ב אַ ג א 4 א פותחים את הד7`ת ופותחים שו7'ח|
 18. 18. כלכלה שיתן ית / ץחוסחסכּויו סחוֹזבּוופּ ? ק ~ . . ביּיּאפ , ינגחיוישהו מבשל בשבילך ‎ ‏‎ ְ, , ארוחה טﬠימה ומזינה מבשלנים מוכשרים 'שיחת לשולחן שלך רי א חפש וןוֹןןיןןן! נתו' (ן-ניב נ וסייגו, וול אנינ . טרי] ירקות ֵ ₪38 וו כז 0 “ן וזוינזמו; מכריו יפֿװזי/ יּ חם וו-נרי וקניגּזנווויים . חסוירווד שׂבּפּחזסן-ן
 19. 19. יי/ לוי/ לזז ווויוסזיזשﬠיייּנזי / /אזיּואאזושזווייּזוחייגי ופיואוֹוֹיאזןיאאץבּאאי ו-ו ן] ﬠיּג ב. ו הּיקסכ] ב יּווֹדג שגר ֵ׳ שזמ א ר ב( ` ֲ 02 , בּץץוֹוזפּסץ ח63 זיוֹיּוֹ 1 ר', ו __ אַ ֵ1+ סיקץס/ שׁ *ון / מסאוֹ} סטסזנאס י א אַ , פּץבּי אַ ) 'מחוסרי סחוﬠסו ן! אנשים מציﬠים א'ר| ח םלא לכלב בזמן שאתם בחופשה
 20. 20. וי/ פוי/ פוד ﬠואיתויזיוזי / /מפואוֹוואזוזוזזייגי ופינו ﬠססאהּםסץחיפּ שנחשפו װהּםﬠיּוגּופּ פּוגּואסװוידפֿייו יווֹודחוויּ, י יֲ י' א יי י ש ”זסרחססץ פאה' םןפּחטיךיםפּטצךוישׁפּזגופּספּפּם”שו יי ְ . ְֵי . ` , וח םוםפּ םחהּשוּחםםהּ ממשנתו שמש ופותח ץײז י ו - וֹ% ` י י , ְְ-ְ וו פשםח גּן החשש וחפש ך, , א ְ׳ ייי א -יײא ָ׳י י ׳- -א: :-א'-ײיייּאי ז ייהּﬠהּוּג: ְ יֵַ גהּ--וידיר-יפייײויּימיייּ יג: יּ יּ א . י' ' ֵ 'י . , ֵ א . ' י י ` יי ְ ָ ְְְק. ... ָ , , י. ב ְ ְ ֵ , . ` , ָ ֵ ֵֵ ~ ְ ָ ו ָ, .,ְ . י. ָ, י , ֵ, . ְָ . ש ְ, ,. . ְ~ , הדקה ה-91. השכרת חדרים במלןוןת מאנשים אחרים
 21. 21. כ7כ7ך שיתופית / ץחזסחססין סחוֹזן8ךו8 פּיזפררזססהּ חסוֹזכזפדכסוס שﬠנו% ם שישנו שואו חספּויס ץזיוויי נוחה ווטש ום ץווונוםיפּ מחו; ץויוהפּ יווו פומפה% םו פּםבּוס ווו פו ץםווטס ווםוֹומפּוםוכו ופּץגּויו ונוס נוסץ וס( יופרו פּץנזשׁןגז וּיו וסוןוססוו , ובו וט שנוח ייוינוסץ ופּווזסןוןון ופּןחססוו רןןוװו ווסוונגﬠןסבייוו ןפזסןו 66ןח8ז8ח6 בֿוחגּושׁהּ ןןםין , הּמזתּ יּ ייּחפּ ז יּוהּוךוווף יּ ופּײוהחי -וורויףיוויוורוואוו-וווו. הווו. וווי. אור סורגי וווווריואווווקו פושׂויומוונום. ואו* קרו ייאווווו ווו' ו רינזויּוי ום ח חסוֹזסייזסזבן 8 חפּןק זו חיו ? חרו יּףץאפרושׁ ויּויּריףוקוו , וד 'חיּוהּקרויּ או א יווו אורוויּאורורוו 'ו זו-ירוי זוו-רויווורוויווווז, וו יבֿו ווולו ארוץ ב אונושׂ נבֿזרדוו ויאיו םואי ובֿמואו וָהורו וו ב וואםחכו וחוווםווח וווייוו םיּסתּשווויויותוג : ו תואונק ְו ווֵווו, ׳ו יּורוי ופּרומק ^ֵ `רו, ווו *וו שווק ווו וקירו יצירת הבטחון אצו' הלהןח פּחוֹןזסן-ן ץבזחיוֹנזזפרדזין , וש וו חפוו ו~ווו יּוהּוײווווו קרוחמוו וײחהּחזהּוהּ הּגּ ץיו וומײוץוו ואו-וייווורו ו`ו׳ וןואו וווירוץווהיו -וווויווויאו ופּוּו נוואו-קיווםי קרוי -וויוי , ויווור ווי הוו ^ יומיו: קוייו ָיּוקוו`ויפּו. ו 1 וגּוחונ ויּוומו ירו. קי שווי-נוו וו וגּאַוו ווו כווו רוח פּוואוויּו ֵו פּוו ווגּוופּאיוו- ְְוווו׳פּ, ו,. ֵ
 22. 22. כ7כ7ה שיתופית / ץחזסחססין סחוֹזו8ךן8 בוויזװ חו הפופ פנ גוססת פּיןזסןח ! ן װוסוין פּיּווזסו פּפּיויז פּﬠח פּ-יבּכאו ובּיּוספּזיוין ב-ו וכיס/ ויו! פּפּינ 61088 װוסוּ-ן סחוֹבֿחחפּן זפּפּס ? אוס/ ווו הװןחאטץ [םןץחהּק צוװקןחןץ/ ק ץזוּוֹזאחןשן [אגּן/ ח ה7וואה בתנאים נוחים ﬠם ריבית נמוכה. חברים, 7א? מנזןחסחוֹבֿחחפּו
 23. 23. וﬠויגּוובווּזיוװי / /ײהוווזוחויּוֹוייייווי ופויּובייּוזוליוווינ מומו שוויו-מחווה שׁוויזװהּיוו ו-וחיווו-ווּבןוחוויוי ֵ. וו. יזכּ שׂןאזאןןובזון, ל; י ןפּהני; ייווֹו זמפץגּשובּווֹי יויחובּ , כּפּיושופּכײובּוווובּזוח בימ ו הב ; )יי ָ י ז 4 י יּ מ . ִ.ְוג. ְפווֹהת-י›וחיו: ` ג )י א .5סחניווו ץחז םו סשׁוחחפּם ספּסנוחסזוחו פּןרן יץיוופּההּ סווו פּפּﭏהּחז זפּוון זו פּפּפןוסממוםחויו-וװינ יּ/ ,, ו . {י ן ן ח8סַ| [גּכחספּזפּס 8 זס( ואיכזקגּ ? ﭏזס/ ון סשׁבֿ›ו׳ו6ַ| 6085 װוסןײו ?8זס56ס1›בֿ<ן׳ו6ַ| 8 5ו זבּוו/ ון ר'-ז י 'חו שפּזגּװבּפּז פּצ/ ק. ב חבזןב( ץפּסופןיזזפפז ומווווסווימזיויו אװריניויווןוו ןבּפּכּןסיווןןווסן , שוטטות, י `י "י קרדיט בנקאי מבוסס רשת חברתית
 24. 24. וﬠויגּוובופיוװי / /ײהוהוֹזוחויּווייייווי ופויּויייּוזוליוווינ ווחיגּיו ץוןוייוווויו ! את ` יּ- `0 ווזחינוךויּיןוייוויוי ; ווֲ, יב גננגננ תנג נתבג _, ֵג_ ןפּוןזפ ייוןוו כיוןבּפו פ! :יּכגגּיונחווימישׂחויניוןיו יפּח [מלהיוֹוֹיוֹוֹו זםאהןופּחווזץוֹפֿוֹיוזתנזגוזןיּופּ; והוֹיוובּזוה אזוווטמפּוי זופּוזז ן פּגּקול סשׁיוחפּ-ן וו 5@›ו3וח יז3ו5 ו חבּסו [נפחספּזפק , ו םש, חבט , וש ` זבּפּ( פּגן גּﬠווּבװווט ווﬠןנוו א 6'60 6 ווגּוווווסנ אווו {ואוו ווו ןבּפּפּס-ווןוווסן 'יי א כהנוֹקנק . שׁײהּםהּייז : ויד , שמשמשת ְֵֵ קי קרדיס בנקאי מבוסס רשת חברתית יּיּווֹווֹווובּאו. . ו, יזיוֹיזוידןיוֹופ.
 25. 25. מימון המונים / סחוֹסחנויןןחן/ וסזח י יּ שיתוף הפﬠוךה, תשומת ה7ב והאמון ֲִ ְ הקולקסיביים שד אנשים החו7קים את כספם יּא ומשאביהם האחרים כדי 7תמוך במאמצים שיזמו אנשים או ארגונים אחרים ֵ, ,,: ו
 26. 26. מימון המונים / סחוֹוסחטיןנ(/ וןוסזי( י ב יי) : זרפּ י% : יפ י א@| א 8חזבּ6 סתו' סומן וןפּזפּ : זזוֹךן פּנוןטסס פּנויווחב( גיס וניּיובחחייז 0 גּיי חינפּפי במבו ס בּשפּיחפּוחוווסיי פּזפּאזגגו פּפּובּשׁסוו סחוס% 2012 דספּפּ חט בשטחנו' וווטופּפּפּססנופּ פּפּש ויפּזטזכן פּוחז נרכש ﬠך ידי פייסבוק ב 2 מי7יארד דו7ר $2,437,429 וגספּ ססתספּיפּ וט םוסוֹופּוס ﬠנקית מימון ההמונים. מאות א7פי פרויקטים יצאו 7דרך ז8זובּן8<ןסוֹ<|
 27. 27. מימון המונים / סחוֹןסחטיןנ(/ וןוסזי( ָי מ , שם אפוא פּןספּחסי( פּחזבּנ( ספּוֹווֹן זס נ›חוֹ(| ןווופא גן : גןץטס גּץבֿיס אני פּשׂחגפא : ששי 0 גמ פּיייניחגו פּבּו ס פּיּחשׂןוווּחכס םיבּןפּזפאחפּפּ הפּפּוגווסיו מחטא 2דס2 9 סשג/ חס בשטחנו' ווונוופּפּפּםטמפּ פפו ויפּושם פּוחז קונסו7ת משחקים ﬠצמאית גייסה פי 416נייי 8 משביקשה 6,474פּ$8,5 ! גםם סםתספּפּפּ יס םופּוֹופּום כ- ך מי7יון משתמשים כבר תמכו בפרויקטים ז8זזו8ן8<ןסוֹ<|
 28. 28. מימון המונים / סחוֹןרוחטיוגיןוןוסזי( י ייו' ת יזגיפ 'כ : יפויו ֵ@| × זספּוֹסזק פּוֹןוסןןון פּזבּן/ ון ננסוֹחסזפּן פחד וק פֿﬠיפּײפּוו 0 גס ככפֿוכ חגפּ 6 פוחי ככככ 6 ש פשׁאיפּפּ פּ פפֿונשׁסט סוחסוּו ה ם ן צ! ם | צ רו 2013 13 זסגּחס טפּטחנוי וזושׂפפפּםסטפ פבּש וספּוםזם פוח`ד סרס המשב לסדכה. 91,585 גייסו 2 מי יון דו ר בﬠשך שﬠות, 53ְינ%יְיוְ, ְי`יֵי 0 וּיפחוֹחחײובין ושמש נוןשׂוץן ָ , ו ושמח; >› כזגּמפ וֹי מוסיקה, קורנוﬠ, ריקוד, ﬠיתונות, ציךןם וטכנו7וגיה זפּוזו8ן8<ןסוֹ<|
 29. 29. םירוון המונים / סחוֹשׁחוויוור(/ וןוסזי( פו: סןכּןבּקכּןסיפּחט -גווֹווֹיבּפּאוי( . פּפּפּןפּרחסןין : סיחפּססחן משפך סחואגּוחרחווק פּוחפּםסחו ונ! חגוחפּוחנויסס וֹ גּיו םנפּוכ חבּפּ ף םפּוחפּוחוחסס ﬠקפּזפּאיבּפּ םןפּפּובּשׁסש םוֹחסוּו 2012 21 ווו]. חס ספשׁחשׂ ץןשׁיפּפּפּססחפּ פשוט זספּוסץנז 5וחז זכה באוסקר 7סרט 294 פּזפּאסבס $52,527 וגסס ססס-ספּפּ וס ”פחמים 0 סס סו פּםחסםפּפ התיﬠןד' ה ןצר 2013 ץסוםפּוטזק סזחסססװו וחיּפּז פּחואבּווזווווופו ץוו קזסץ ווּפֿוו ספּאזנםם בּפּיבּפּסירוק (ן יויסיופּםבּק םפּיז% ההּ ח חוב ז פּוװווי פֿחוו י מוסיקה, קו7נוﬠ, ריקוד, ﬠיתונות, צילום וטכנולוגיה כ} : זניפּ י% בזפּוכו (וסןא ז8זזו8ז3<ןסוֹ<|
 30. 30. םירוון המונים / סחוֹסחסיוור(/ וןוסזי( ר פו: כ} סחבּןכןזוֹגן זפּרןבּק בֿוסןןסזזחסי( פּחסוןשזבּרחפּ - 3.0 קטזפּןוןוסכן חופּזוסכּ( וסדזפּ , ס חנופּפּסייסססזבּוש ווו שׁץווּפּוו ס בּםפּוחפּוץוחזפס ניגון פּזפּאיבּפּ שפּפּובּשׁסס םוֹחסוּו 25 חבּנ חט ספּחחווי ץןוֹסוֹפּפּפּסחספּ פּבּןוןו מקסום פוחד 21,412 פּזפּאסבּס $1,232,612 ויּםפּ ססם-ספּפּ וס טפּפּטסופ מנוﬠ 7מסוס נייר הושלנ ﬠ7` ידי אייח| | גייס פי 24 משביקﬠ ץטוסו ס י) ןוםטו חפּ = = ויפאזנסו. 'י ט ו אלחי חרןיהטים כח|7'-7`ב| : זניפּ י% בזפּוכו ז8זזו8ז3<ןסוֹ<| (וסןא
 31. 31. מימון המונים / סחוֹסחנויןבֿוןוןוסזח . חשה . חשו ששת ספּספּסוֹןסחוֹי. , שמץ )ח פּזפּןזהּחיו זוכמא וֹזחנוין . דחזםזזהּןנז ויחוֹשׁחנוז פּץזוזחװ פּרןאר רו ` ֲ ו א פּאפּוגּיּותוגּסקפּוֹויּסדונו פאווסאו זו יןוסוּו אאגקו : א . ..חוֹזהיווּ-ן טןבװלוֹ/ וחן יוֹןגּןבּווזסזזג/ !בֿזוֹק פּורך אסווקװגזגוזגּפּווס ןדואתס, חוֹווֹוסשׁחםסי( [בּחהּ ` , א, ~` א וֹ , ,ן אתר מימון המונים פופוךאךי ﬠם פרויקטים ייחודיים סססספּוֹןסחן
 32. 32. כ7כ7ה שיתופית / ץרחסחססין וסחוֹזו6ךץ$ ﬠקרןוןת מןוילים מאנשים |7'מﬠ| אנשים וישןת 7'א מוןצלןת: הזול שו' אחר הוא זהב שן' אחר אמ| |: מותאם לםלטםןרמה ןללקןחןת )ספקים ןצרכוים( הבﬠת תמיכה ברﬠי| |
 33. 33. ר/ יּר/ יּזז ﬠוסיוסויזייייּווי / /אויּואאווזורוווייולי ופואווֹלייּוויואובאאי אמ| | במﬠרכות חברתיות מﬠרכת רירונ ופירבס למוכרים/ נותני שירות ולמוצרים/ שירותים אימות בﬠןלם האמיתי: נכסים ו: מחמץוומו, ראיונות ש7' הסאססרויסים רוחות ושסיפות מלאה מצר הפלספורמה )הלוואות וכו'( ﬠרובות 7`ו: יסחו| : החזר כספי, אחריות, תוכנית חלופית ﬠרוצי תמיכה זמינים ומותאמים ללקוחות
 34. 34. אני מאמי| : אחר בשבי7' כו7'ם. כו7'ם בשבי7' אחר י: ]`8 וﬠ! ז ְ[ משט וֹויּוונווויּוןשׁויווֹר נזןוגּמותקוֹגצ י ' ־ א ־ א וו יי יי ימזיובוויאﬠיוי וי וְוֵו זיוֹ, גּןייּויּוןורלוי אָוּניי יובוזפיונ% ו . ָ , ה ְ ף” י ופּן/ ת 1 'י ְְָ ניקי גﬠסייּגּויןייני וני ו. נ ף; ֵ ן? [,231 יויוו וס יוו! וי *ום ﬠיוויי דיוֹיויויויוד 131513 פֿוֹיו י ופֿווֹוי וגוויהּסווחיונם _ _ א - ן 2 נ ִ ִֵ ו יא נ ו 1-1 ו 'ו_ יש ו ו- _ 1 ֵי ”י ר יי ו א י י . ן-ז ן ו וֹ י ז, ו י ו | ~ ֵ`- יי ץ} , ְְְ וּ_ - י ־ ר _ _ `׳ י י יות. ,יּיזייי , . : ֵ יוֹ ' גב _ . ` . ייא ספּזנזפ ו . פּפּץ . פּןוֹ5רופּװ ונוס חוֹ ופֿםדשוֹששלפּ וו-וסץ פּןנסזםחזוֹ שׂ פּפּוֹאססח !1156 פא א א א א א בֿפּוֹﭏסס: {ס יפּנו שם סז סחוֹיופּוסבּ פּזבּ ססץ , פּפּשסזכו סז סחוֹסחוזחסי( ץפּ יּייייייייייּייוֹיי ת: ב. חו/ תקיים וייﬠוץ; ימןמוןוזייוו; שם ויוי/ ײיוונײ 'יגזוזוויים 'אַזוןײיוו ו חסין
 35. 35. אני מאמי| : רואים רחוס רואים ירוק ® , ָ ְ דחסזוסוזנןשׁזפּפּכוגּ ֵ ֵֵֵֵֵ י, , ק-וווויּחײ י ”ש הויאַ י אַ ב. [#5 י ווזוורני י או' מר סוו י וייּווּײוי י ויבבי . ב וויגבֿ י , וסיסבֿ י סכמו} י בםוי .5 וינגּיּ י ץ% 9109 1009 י ידוחזסאי :2014 [אנו] ! טוס וווּווסו דוןסט ג-ווק ְ ונשׁזפּשי "יווו זטב שציפו, ,פו בֿוגּט זנוםץ זפּﬠפּטוזוט , ופּװוסזזס : ב [זךו [ו ך ספּןפּ לוגצויו י} (וואצ 5.ויּ 8 זווווווגו , ו וּמיוי פ הרקא : ר 5/28 אויּו בו`1'1.ו`[.1.ו; ]`( 'ו)ו < פ א . מניו אאווחוֹווווים-וומוווגּוו טﬠיפ ֵ ו. ָ יש. .. וְ. ... .וְו. ... , גוש, ... .. .וש י ב רק מוצרים בריאים וידידותיים 7סביבה ז8<ןץ ן/ אן $׳6כו^
 36. 36. אני מאמי| : בימות זה יןתר 4 יְ ן; וֹ י ן כ ֲ, __ְ ג ֵָי . ַ ק וז . ײאַוֹוליי א ‎ ‏‎ ְ יּ א ִ , ִ . ׳כְָ י ינ ָ __ְֲֵ ְ. התווﬠה מﬠודדת לצרוך פחות (ח נ" או גּי, פריטים, איכותיים יותר, ו7תרום , ֵ י' אי את הפריטים שתןחסים מקום א ואינם נמצאים בשימוש לאושים א- שזקוקים להם
 37. 37. אני מאמי| . קידום אג'נדה או תפיסת ﬠו7`ם ﬠקרונות מובי7`ים ו אנשים מאוגדים סביב מנורה או מניﬠ משותף הנוכנולוניה מﬠניקה ﬠוצמה 7'קה7'י נישה שי7וב שך פﬠיךות באופךיין
 38. 38. הﬠתיד כבר כא| י * טכנולוגיה 7בישה * הדפסה תוית ממדית * מציאות רבוךה * האינטרנט שד הדברים
 39. 39. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה הנוכנו7`וגיה הופכת 7`היות יותר קנונה, מהירה, ו`ו7'ה וםזקה
 40. 40. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה רוי/ יּ וויווווור וזזויונו/ יּוןבייוץ וקיּוונאונויּזיּזמנאוו; ייי וווווג פיתוח שן' גוג7': ﬠדשה המודדת את רמת הגלוקוז בגוף ֵ יייייאַב י א
 41. 41. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה זבּפּנ( וֹמבּובּכּ( וסחט$וזו$8: השﬠון שﬠושה הכ7 זס0 5ך , ייטד %לי%@
 42. 42. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה זוֹכוזוֹץ : ﬠרך גבוה 77קוח. מﬠקב אחר קצב 7ב ודפוסי שינה
 43. 43. הﬠתיד כבר כא| : טכנולוגיה ויביﬠוה ו7קה7י נישה: רתימת טכנו7וגיות חדשות 7טרנד הבריאותי והתחרות' ס וֹ - זופּםוּוגּגּנפּוהּ +5›ווװ וי !5 )ןןןוןןןןנויו +! [|| | ' סז ץגּווו וווןיו )הוגו . ווווחגּ ! ןוסווו חס בּנשזֶ ‎
 44. 44. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה - כנ זיורחסו . . י חס 0000 רזץ ינמחבּופּ( י , ןיי "ייי : ינ פּווז זסןוסיפּוכו ש וווווווץגוווווו ש לי "ייי" י% אזאזא ורוו” פויו/ נוי כֵ)ֵ × ר אואז װ וס 7 / י ןו _ ו וידץניו שונו/ שזהו 'ו/ ווח *ופנה מדו/ ותוו. , שושו! ! !561750 ס - ־ ג ַ א ס/ פּז/ וקסךשׂז פֿזינןחסכוק שׁירדפֿץפֿ 3 )אושן חיישנים בסו7`יה מאבחנים יציבה ותנוﬠה
 45. 45. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה גזכוויו ץחפּכןחזס( פּחוובֿוסזק ו(זם59 פּושׁזנווו5<שׁס9555חזוס`תווס5חפּ5 ו פּחנווֹוסזק ו פּוזזסויו פּפּפּתזוֹץ ^^י8וו50ח$6 פןגחרוטייו 506|<5 52:59:89 51 99.00 מסוזפגּייפּפּם מוסמוס , י -גּווֹיﬠויחוֹחגּוםסזס פּוחז ווזיזיּויוסווו (ס סוטםרח ווואןחוןןוןוֹס פּווםכו )וגופו( 4 ס : וץסםיץוסחיווי סוזוחחנוז ויםפּ פינחס פּחשׂסווּםי פּוּוי חט , יונח, א ץוונפווסחפּכּווו וסוט צסויוווו ם ו חסשיופּ יחס ס זופווווי ןיוﭏחם 8ח0 ס פּזטזוּתטתּזופּמוווסווגאווןﬠווווﬠפּווו שׁיםיוניפּום גנ פ גרביים חכמות מאבחנות מדדים ויציבה בﬠת הריצה -ַ] וֹ%
 46. 46. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7`בישה שוב! פּנוזטגּזווסכו צװםוזויווויויוגּ וונונוונוווווטזז ונוספו ש ץחגּחחסװ[ז ח0זװװ $8[װזהּ $חח$װ[8 [חסון ו חיישנים בתו| ` קﬠקוﬠ זמני 7`ספורנואים מנתחים את הרכב הזיﬠה פּןזוץוסאווספּויו
 47. 47. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה הוצﬠ באתר מימ| | ההמונים ךזזסכגּסנססספּוֹוחחוֹ מתורגמ| אישי שמתחבר לדש החו7`צה או לחגורה ‎ ‏‎
 48. 48. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה / וסח/ ההמספז מכל/ יןא/ הסכזכזפּזכ/ פ/ נושפּכ( זפּסר/ הּ / שׁהּזבפזז/ /ו סבﬠת אחת 7ש7'ונו בכו7ם
 49. 49. הﬠתיד כבר כא| : סכנולוגיה 7'בישה ראזיקוסﬠס ווווווזופוּסואוץויווויּוווווו: יי ןסוופהּ יּזןפוכוחן : י ןויוזןוווןלוונ, וונייימירור וןזיּיירייו. .בזיייזירזייוי/ ב , ִ ווא , לוי ֵייּאיְ; א^ָלייּליי* א מ תיי ו ו, ' ויא יייּייוײי, יּ , ו ו ן י ו . . נ , וסנ י ן 1 ְ. .4ו. אָ ן ו 1 , ץ: י ון . זוכו . בוו ִ. .י יּ _ , ומ
 50. 50. הﬠתיד כבד כא| : טכוןלןגיה לבישה דיסני: צמידים אישיים להﬠצםת התוויה בפארק השﬠשןﬠים מ, ׳: , זיהוי אישי במתקנים: רבְִ ואירוﬠים שהוזםנו , יזי אא' מראש מפתח 7חדך , ן ` . . ־ י בםויון, אמצﬠי תש/ יום ` ןהדםןיןת שן' דיסני יברכן אותך בשמך
 51. 51. הﬠתיד כבר כא| : הדפסה ת7'ת מימדית מדפסות ת7'ת מימד ביתיןת: אמצﬠי הייצור ﬠןברים אך' הﬠרן
 52. 52. הﬠתיד כויר כא| : הדפסה ת7'ת מימדית מדפסות ת7`ת מימד ביתיות: יד ביווית 7`י7ד ﬠומותאמת בדיוק א7`יו ר.
 53. 53. הﬠתיד כבר כא| : הדפסה ת7'ת מימדית זירות מסחר ייﬠודיות שו' איביי ואמון] למוצרי ת7`ת מימד תה, י: י . .ש ָ ר דח/ דז 3 ב( י” ו`י(0י`או ְ8 9 ז0בּ×יו ץהפּפּ חוטא וזיפּ ”שמוש איּםםפּ-ץגּכיסד והּםםזפּובּיּחאגּאיסץ נהּחﬠ ב! סזיּחףץתּו חפּזביפ ְְְְָ ץיּיח°°^6 פּמזספּפּיוימא/ ופּםמסחוווומי( פּמהּטץוסכיוק פּפּוײזהּכּזגּפּץסז מבייּזיןמגּמהּסהּ צזוםאאנ םװווחוזיוסכ אפבפֿשׁיּז 'מוטיווים ! מוחץ ”מץ שהותו פנו וםז 8זסו5 פּחוֹדחוֹיוכו ם3 פּיּחסובּחזגּ סח' וססיוזחו פּזנוווו ווו םסוופּ יחסו-מופפ "ואיום בֿוטﬠבשׁזק קאס שמץ סצחוּפּופּﬠיו 6|ץ±$ כן3 ששנוא פ ממשא שטח םסמפ. פּמוספּפּםסםוו . ו צזוםאסנ פּטתּובטגּ פּצטז ו ו ו י )י . יו י וי, 'ו ון םזכּװפּ ם-ושווק סב פּוגּחפּ ו, ו) , כו וﬠיון! ! חוחזייו/ ! יין 6ז0ז$ סחוֹויּתוֹזכו ם3 חסובּחזומ,
 54. 54. הﬠתיד כבר כא| : הדפסה ת7'ת מימדית יימוקיהּ, וץוֹובזיזוווונ / יּוץוֹואובזיוז / יּזנז. ושווי / יּזנויבוויז '
 55. 55. וזייווניאר לירוסא )יייץגּו : י רזיבייּיביוסווסונ רליויואואוז זי ץ ו ְְַ יהּוֹבּגּפּווֹוכּווווזשׂוךגּיאבן; וּלרף ‎ ‏‎ ְ {ץ מציאות רבודה/ א ליו ָ ץזוֹובּנוכו בֿופּויּחפּחזסנווס, ‏ﬠוילוב אלמוסים וירסואליים אינסרסאקסיביים בו`מ| אמת ﬠס הסביבה הפיזית
 56. 56. הﬠתיד כבר כא| : מציאות רבודה ץויּוֹוופּפּכן ויפּויּחפּחזנסנוומ: שכבות רוידﬠ נוספות בזמן אמת מר י 08:42 , תווי 20 ויו 00:04 ום 4.5 ם 64% פ/ וחכו פּשׁנוזזוֹﭏוֹ/ ון
 57. 57. הﬠתיד כבר כא| : מציאות רבודה ו ז ְ ז! ,וּ לוזו י “א , חגּיי ' ץ יי ן י/ , ָ ֲא! -;ֵ , לג י יווקו' ` ` י '. ,א ”ותףי סיב; ז -יי. וּיי יא' ׳ַו חםפּבּוץסר ומיּאייּפּככפמיּ ' , יג וֹי יבאיּי; ר , ס י ׳ָ 41 וֹ ' װ 'ו וזייויּווח 'שואל' וסוריוואווו יוֹוהויווןוב יאזוואיוו י א ׳×; י גּצי אךיאגאפֿ י -י פיּיו
 58. 58. היווני וא וֹירול ייייוֹו : י ןקייבייּידווןבונ ואיוואואוז 3)י וסי (א, א , : יװװ' ב יאא” ײוייוץוֹגץוייוייווני ג אַ} ֵ תצוגה ויזוא7`ית אינסראקסיבית ﬠ7` ﬠומﬠות המכונית אוןכוןוזוכ]
 59. 59. רﬠתיד כבר כא| מציאות רבודד ץוווהפּכו וחפּוחפּרחסחומ: ﬠוי7`וב אלמנסיבו וירסואלייבו בסביבה האמיתית בזמ| אמת וו פֿ ־ ֵ י ֵ ייּאײייּישׂייּי" וָ ֵ ֵ ”ײיי , י י ֵ ווובא ֵ ו , :בבו ְֵָווו` , ווווו , ווו וויּאו ו ווו: .ות אוו ו גּוווו ז×וי פּוסךו וו ליולייזוייייוי-יא ְ ` ו צוגּוו פּוווטוו ם ְ סוונווזסא םוגּווטוןנא סופּוווﬠו . וווופּז . ות םוווופּפּנוווו סוונונק ססש, ְ, ְְ ח 8 שוווו ְ~ֵוו ו ט אי-ניווו וםויוס, 0 א וזו י (יו ופּחסכּןפּכו קופץ . ְ - וגשׁויגפּשׂווגבםזו פונו' גּםיושז או ֵ ײ-וי יּ ײײי” ומץוגּכּיּיּי יּ . י יּ יּ י ֵ ָ -יוווו ו גְ ְ ְ וו: ונ מחוז. ומופץ ווס: וװסיו פּץואבו י 6ייי6ייי6556איס55 ץייי נ ְ ְָ ְְְְֵ ייפּילי יּ פּיּיפּיײהּיּ . ... . י ׳ ייינ ו ווו וווְוְָיוָָו וווויוויוו וְוווווְווי מיּויּייי. -והּבתמיפשניסו כּויּנווווו יויפּהּווויו ”ייי ”` 5 ויופּוי וו. ו וו הוונו פּופּגּיווומממם פּאוטשׂופּוו- ווווו נ ני; וווב סנה או% נ ווטו ופונוסוווג, וו ויווי וגּיו-ו יווו ניווג יוגּוווי ווויּכּ יווי וגו ייממויגּו יופושׁיווו מב כּנ ָ שנמנו וומוספּ וכנווש פרוס ח . וו וסויפּאמני וו י : פּווויכ וונט יש', פוטפּ וופּﬠפּוסח יויו, יּיזיםךי הּי°°°יכי בחזו. -ו יחיוחויוויום ויווי פשוט יחב וזיזפּניו: ו םפּופּםיס ופּכ פּיםפּום 2 טבח חס תמותו וחפּמפ יווו סחההּי ירו ויא חפּייומ וסו, מוהיו פּווח פּחו בהומופּחס פוויּ הוה חרווו וםום חווחםוגּװסונוןווופּו: _ָ 'וווֵ, והּיםתײוםסכו- ,3 ונוי . גויײ ר שפוופו פּוווו ינש וטום יבפּ , ווווווץ . .וואט נוונוו ! נפו ווווו: גס , ו קוו ביתו וסיבווי נוי : ית ו: .וּו 'ו ו ׳ ואוו לו, ו`וויו מתּווײינםוהּו. , יווונוא מציג דירוג מקומות בילוי מסביבך פּוססחסו/ אן מופץ יומו 'נ , טייג וגּוי יויּיגּוים נוווב וונוו יווו וושט נווווונופּ יוויי. יש; ומ פּמו יווי יוגּאיוויוויוח גּוורווחחנ פּווריויּוואווו ויוֲ חור והּיּחוגּימחיּוווו <וויּ<גּו<ה; ֲ.ווחו, ווֲוו ופּוויגּהשיּח ופוווםוּוווווופווווןוו .
 60. 60. הﬠתיד כבר כא| : רוציאןת רבןדה ץזוֹןפּפּכן חפּויּחפּחזנסושׂ: הﬠצםת חווית הויקוח ומתן ﬠרך גבוה איך זה ייראה אצלי בסלון? פּנוססןהזבּי( כ| ^ ^י| <||
 61. 61. הﬠתיד כבר כא| : מציאות רבן יּ - וחוגּז דה סמנפּזוֹין ווויּםוו ווווווווו ווווווווו %5 ף זחגזאס: זטסםו פּקחווטספּקון פּאז-ןפּ פזאקן-ן: װסא זו ץיןז פּאסןזט-וספּ ֵ ֵ ְ _ ְָ ֵא ׳ לי זזיויּא ֵֵתֲֵּצשוּאתּוּתּוךבֿנ ֵֵ ש “א: ` ְי ושוויון סואויּוייּזיוֹווֹפ ווגּווויזיצבןגו כןﬠתכוווֹיכ. בןבויּ . .בויופ-וווגּואפוב סןפּווֹוקויווייי נןפּנוופּוד יּבוקוווןב; ְ גּדמיבסו י וזי ובנוווּצו כויּקוייוייוובובוײיי וימוי' איּ ובוחן: יווװג ופונװגּי: ןװבֿיּװאבןנוװנואײיייּ 5<+הּ0/^ ח שׁכזוּן 555 ְִ$וגּינ והןנוןיוובו: חפּןכובּוובוגּוס: וﬠיון; י, כ . וװיוֹאויּוּוןיורש 'ו י 'י הייו ויווֹײהּו וייואזזויינןיּ' וקווֹויהּח ו ִ 'הּישׂיץץנ
 62. 62. הﬠתיד כבר כא| : מציאןת רבןדה , ף י ָ ץ, ֵסֵֵ ְֵָסס ְ ְְְֵֵָ ְ , שישוו . ישומי ֵָָ. ָ.ְָו ׳ א ת זויו חופּססו זו; כו/ וגּשוק זו; םטוּופּ , צ ײ/ `י6 ”ש איּאײשׁשׁישׂש( / ָ 524 סָָסֵ ֲ ו , ו י ן ח ְ נ: ׳ י י י א ִ , ט . ֵ ְֵ . ו. ו. ו. . *ל איּגּייוּיּ ש ~ֵ ֲ ְ, "י יי ב < י א ו" וא תא מדידה ןירטןאלי מןתאם אישית
 63. 63. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט ש7` הדברים האינטרנט שו' הדברים פּסחוֹוײןז 'וס זפּחיּזפּזחן התפתחות של האינטרנט ובה חפצים יומיומיים בﬠו`י חיבור וירשת מאפשרים ויהם ויש7וח וויקבוי מידﬠ. )מיויון אוקספורד(
 64. 64. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים ֵ וזװ וּװוװס ו וו ֵ ' וֹפּווווןווףנסוווסשוײ' װ וג . ווו פ% וווװסוו! !ווו ווװווו 05ז^ קסזאזוּאאך “לא ְ י' זיוחסוֹזוֹאחטח זוֹבּ ח3חז$ ”#95 יּי ויןשׁוב; וךונזנוהּז יציל "ף ? אזז/ ײץזייוײוץ 8סז^
 65. 65. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים - פחוֹןחח זפּבֿװנ( זחװםזיﭏן צמח דזםססם5 סו8(| (פסגת פּיחגּ: ) פּשסוֹןיּייק צזוֹזו-ויייפּ / יפּאפּ ססגּפּןוֹנןסןװ נוסק פּזוזסשׁץזזששׂװ סיחוֹן שץ (ﭏ ר} אנﭏיּזוווווייזגּויוֹנןוחווֹןוווו' וווויװווןבוב(: וֹווגסוווּושׂ פֿ נ: 5 י 'זןוויי$ין3ןון: ֵ}יד-. הוווין׳יּזוגּיזוֹגיןובזןיןבגּיוֹוֹחיּגיובּוךןנןﬠיןווויו ויוֹבןוגּיזוֹגוווגקוווּויּןוקגווווﬠﬠוֹזנוינון! נפּוֹגוֹוֹןשׁוּפּזונהנתינוֹוגּווויוﬠפּוזון א, וּייוזייץץוז; ויזוי ושיח .1 נוזﬠווחג וךוזװיּזיוו ןפּ$<| וֹן^<| ,ח,
 66. 66. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים קןשןסוּן ץװן זהי ן 5 י , פװיוּףיּ›: נ›ומ: . לכּיזוֹכממװכּי תדבֿןיןןיוי - תפﬠו7 שוטף ײ ְ ָ - ﬠדכונים בזמן אמת א י י א - זיהוי ואבחון תקךות - אופטימיזציה שד הצריכה יש / ץיּ יץוואייוץ. ןיגּוקויזונזזי הויקייסוץ
 67. 67. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שוי הדברים בחוֹקמסמפּ זז8חז5 וך ונזסז ﭏהייוןפֿיימטז פּ קזםקוּקיווחבּי יצל חגךזבֿ, וושׂיּיןיז בוס חדש במטבח פּסשׁוֹזזן חחנןוֹךװ זזו8חז$ 6ַ!
 68. 68. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים י* וווןחובוןוןוב(: י וֹ כן. ,י - וֹ י שבונןבןבֿ ץ, , ג בי -5 › י” א י' : ןס , יגﬠװײיזוץ משח רזזויוונזוץ; הוֹיגּיזזאזיּ פּסוֹיוֹזיו חחחוֹויז זזבּחז$ 6.!
 69. 69. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים ש 94% י/ ית! 9:55 כ' חסיוזסן , ,וו. ~0 פּפּכווֹספּהּ זיוגבּחבּן/ ין בֿוססק יסחחוכריס שׁססק סרת ר יה חי יי›00:י א־־ זסזסזפּפּוֹויופּהּ טריסופּפ% יּ א`; ,׳־`־ זחפּוֹ פּופּחןי ְ גּםססק וו/ ופנאי שׁןסגּ ן] פּפּזווסי( ` , ווגּ ְ ְגְֲיְֵ פּחופּוווי( י ייי ו; פּחזוֹז ןסזסז ְ פּפּחסהּ זזסוזופּ 16 ־ ֵ ֵ ֵ ֵ ֵ ֵֵֵ ִֵ א' 6$סי60ךי ייּ ` ֵֵֵֵֵ`־ א אא א א א ר ` 'א־ א־ ־ ! יש ניהו7 מלאי המצרכים ויצירת רשימת קניות פּסבֿווֹזין חחוווֹויז זזו8חו8 6ַ|
 70. 70. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים זחפּושׁפּזפּחו ייסכךי שׁנזםופּ - מתכונים מומויצים בהתאם וימצרכים הזמינים במקרר פּסחוֹזין חחנווֹויז ±זבּחז$ 6ַ|
 71. 71. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים [8$ח י סאחססי( = ק ויּוואזיזווזויוווי; ביון: יייז'/ יּזז; /יּזחייואזז ןחנזנו/ יּזז חהּזיונוייווזנ נקזזשיזינײיוז 9$±| |
 72. 72. הﬠתיד כבר כא| : האינטרנט שו' הדברים פּובּס בֿזפּזספּחחסי(: גם 7מכונית יﬠ זהות בוﬠ7 ﬠצרוה י מﬠקב אתר כו' הפרמטרים שו' הנטיﬠה ןהרכב י רציפ| ת צריכת הת| כ| בי| כו' המטכים: מןבייו', טאבו'ט, טו'| |יזיה, רכב י מﬠנה ו'צרכים אישיים, משפחתיים ןﬠטהיים חסוֹזבּפּוֹוובּויו מזפּזפּץפּ
 73. 73. הﬠתיד כבר כא| ﬠקרונות רנוויליכו ו הנוכנולוניה כרנאפﬠורת מסחר שווקים חדשים נודדים שינו' ﬠולם הצרכנות והתנהגות הלהוחות
 74. 74. תוכ| איכותי
 75. 75. יווֹיייליז -, -יּ מ : ; ְ ו ך יּ `א ָ׳ : ^ . י ָ י י ` יּ 'א ־ . גיּ ` ן ֲֵ ` ו א ָ , ֲ ְֲ; ׳ְָ ְ י וי ְְ ָ ־י י . " ְ . ף. ָָ ֵ , _ְ _ ָ ְָ ְ ְי ללרןוד ﬠ7` המכנים ההיסטוריים בדף המוצר יפץובשׂיזופוֹזרוידזוא% ו ו
 76. 76. תוכ| איכותי: תוכ| כחלה מהמוצר פּפּווסו-ו זפּןבּן/ וסחוֹוובּיו - ייי
 77. 77. וויוייו ייןיגּייו וויי רי וו ”ויו וז הןוֹיזש ו” לבריאותו ()6ח69.ו(ו תניד לכם מה הםיכוי לחנווךי שםﬠת ײייופֿירוויו ְ ֲָ י( , וֵ; ְי`זוזק: `וז: א-הוײוי ׳ ־׳ י ו' טוּ. . ﬠי"
 78. 78. תוכ| איכותי: צﬠד אתר קדימה ידדויּוורוֹסוךו : אא 55 סמכותנו! ?ןיןחבּוופ : ן וחן” :51 חחפּ 55 פּחטחכוו לםחפּןפּ זו ווו/ ון . מווסת : ום נווט ﬠזי! :יחסכו שימוש בתוכן ויראו" ויקידום המוצר ספּזןחחפּופּ
 79. 79. ךתוכן הוא ךרוויך: סחוֹפּוֹזיּופּץםומ, 8/וֹ[׳8|ו סחוֹפּוֹזיופּוווסוס, 6ןוֹ±בּ| | הדרך בה מפרסמים תופסים את תשומת ה7`ב ש7` המשתמשים, באמצﬠות תוכ| המסופק בהקשר ש7` חווית המשתמש. )תרגום חופשי מויקיפדיה( . .ﬠ , ְֲָ. ְ~ְ . שוּויּ , ש יהּויּהּחש . א ְ שש, ,ﬠי ײ. . , ֵֵָ~ְֵ ו. ָ.ְָ~ְ ְֵֵ, , ֲִ. ~, ֵ, 5 פּשבּ" ושבו של! ,.5 . חו/ יין שוש , נמויבגי , נשׂ שאי, , ְו (את , ווויּו יש, בּויּו וי. , , נתזזשׁיט , גומא , ת ומנו', י גְ. , א% , , ְ ְ ְָָ וּ אנס. ר, ְֵ, ְֵֵוְֲָן( ןוגּ גוּ/ יּרתגּוﬠוּפּו% : ונו , ו ו יוגש 'יּבויאוּז חש, ויּך, ֵודְן, ,>תִﭏ±ָ, ›נ. ְלְְֵ, , ביי װי% ""י` פ` נ. . ' תוּ ֵ, וְ, /ָי›ף«ﭏו, י. ששמי. גח, , . ›ן, .,י א, ףווחוש% לי, הןז , ש שוש ץ, .ְ, ו., ±ְְְְ , , . , גיּשׂא, ומיופּיןואמ( [שחושף ואסחופּיוייּ ביוײגא. אין' . ימי וןווזו ןײיוֹנ "שיח , יוﬠצי , ֵי«ב, ' ְ -, ., י , וי , שוּומלגּויּוּ-תייוּ* ופּיּװיּויּיפּיפּ, ”יץײיּיריו יא ואמו' ךשוחויא ומיחפּ י: ) 'י › את שׁוּי ב/ ישׂ מצו! מה, , וגּיײישׁימיּ -קוראייּשׁי או): ויּ, שיף” י, ְֵ ְ, ָמ י ”4 שייש, ו›ו. ,ֵ, ְְָ, ו!תּ<יו, ,,, , משא פ. י שׂ/ הּי , די-וו ושיטת. ... ֲגוֵָ ` א ש אייריש פװיםיּיוןו, (וו ! הקל או, , . שישן ושש וֹג, מיש ןתפּיּואײז יי י י , ס, ְְִָי סֵ ְגּ. ,ֵ, גְגֵ . ש (ש י ָ›, ^. ש! תממפּהּיי; פגשו ש. . ”6 י ` , ,ןיאזשׂ שְׁ±וגְוְֲ שש יגוּפיּהּיפּ אמן. מﭏט שישי ֵו^לולשג וני › , ,ז ְ (נמס מי פשגיי אס~ ﬠ” וּץאי (ו ו גּטןיןחד. . (ומאט אקא . ֵ ”ין או , ןו גּויא; קיניתתת ףארוגּווּןאןוי "סיק ושא: שש% ֵ; וגּמוּוו גְ ו, וְ שסוג% יש' ת , שם . א שמ : ת יש שש ואמהות! ומאוד (ואיו: מןיגּויף , יאא תּויּויידגּי” רײ א , ב, תואיקזג רתנחדמי ףיּששׂו/ נײזװסשׂדפיּטיּו , ו ָאיממ; אימְֲי, ְֲ, ְ,, ,ו. ›ְ. , יש. יְֵֵ , שו (ש ﭏ, ,,8 אץכ% גשׂך, -שוך ופּתגײניﬠשׂהּו יי י~›נֵ או (וש, יר ְְֲבְְ ווו-וו מ% ! שו , אג, יּ ְֵג ו-יּהּחשזסס*-גגּו , ְ '"^ְְוָ, ±תﬠ«^ְ, ןֲו›גוֹ -, וב, י טוש, אושו יּייּ. נתנפנףהּי" שיויּ שימשׂו אווי ְ ו . סונגּ ויס אגו ^": ְו. י.י ציגּ ףהּיהּ/ יץ (שיח ﬠמו ש; ,א ג, ֵ-. {ְְֲֲָנֵ-ְ ווּ שאשתו, , ןיּוויּץוּיירי או, !שחששו . :4 . בּשויי ﬠאתמוץחא אונ, שי ןְֲ1׳ או. . ›וְֵָו ְִוו גּביתאישׁ. יש וחש. נ-› ו~ְָג ו . , ו, « י ְ , מוש, , נ יישׂיגאﬠתי' . ש ›~ְ. יאײל ־ ו 1ֵ` משאו' ויץפ, . ו} ְְְ של, מ, י" י `י“^י "י י ש: ”ש . ִ ְ , וש, , - אמש וזיג , ־ י יּ' וײיגּחס וי: !שמﭏ יחיושיו, אאן י ְ ֵ וּיבּיוּײ” ›ְֵ~׳ ש, .ה ־ גסגּןי (א נאיגּח ואמו, .ן ט יושﬠ 'שואו ”מה שׂייובשׂש/ 'או וגיו יּזנוזןח . וּוגּסינ ויּײוﬠ איש, ַ ג^, ְ שימש. גשו; יגּ. זיּישׁגּ, ישיג: ןײי›1›« $. › ֲ זיּןהּטשתּסוי וּאָחגּהּימבו י , אויבו למ' {(3 ווﬠתו וְדְ {יּ נצ% ש ושׁו [ג/ ימן ”יושג טואת . .ﬠף/ וילת גּיוֹאסהּלפ _ויְְֵָ אא שאותו מאז ְ או איּ” *אזייייפּטמו ְו4 את . ריט 8062 מיּשיי אןשׂשׂ ְָ , ְ> , י יגּץתּמ( מ ל וב. שחוט: הנשׂ שׁזאנויּיּשׁ, ׳ אשׁקמ ודי ְ רמאסנ. ,ואת-פוש ל" יש םאייט ו י ! יא ג, 'י שהגן ממדחייּך , ,1 ח . ויי הּויּבּﬠתּיש אַגמלףי ימוחףיי , ויגש , שתן ְ. ›ְ, .,וותו נו, , ו ְ. י (ו, וני:
 80. 80. ךתוכן הוא ךמ7ך: סחוֹפּוֹזץפּץשׁומ, 6/וֹ[׳8וו סחוֹמדזפּץשׁאמ, 6/וֹ['ן8|| : רשתות חברתיות מבוססות תוכ| ממותג )ממומ| ( 6 "יי ”א ייּיּייּ "ש יש. °`ייּ יּס» םפּפּץווטפּ ופחם; פח( מ איםג שס : פּ6 קקסןװ סחסןן יקוז זאקןאװומזכולזװי 5װפּא ושוש', אוסופּ וּ ואסײטופּ ן105ז פּןרד 15 'אָסוו/ אָןקוץ 1'6וֹ0118וֹ11111 115רד 1111ך1%1;ז1115 011 31811 1111616511118 -חחוףיץיפּ'-ל ?110 פוז 41165 ! ניווט סוֹ‎ ”01 1151 5וֹ1ר1' סזסזן/ ו ץובֿיפּזייסנזפּק װתווסז '111161535 יש, , פּפﭏפּװ פּחוֹופּסכּ( מפצח ווזוֹוֹ” 518111 5`י5}16 מסוﬠ] 81110115:] פּסחבּץבּפּכןכןוס, :ווֹוכוםק ! פּזוֹק .635 פּקוחװכו , פויויחסוװ חו וװס5 ונוסץ 581185 בֿװזגן סכוֹישסוו? װװחבּם] , ושזה (בּן , םיןונוץ אןןוהּ] וֹויוש יןסהּווו פוחס; ושבּוןן לחוו; ,מוזן ין ְ , .פּיּפכּויכּו שומם בכ יﬠנאוג מחג י וֹ . פּוח װפּי ﬠמו , סﬠמז יםגא , מומש י רכּם! כוווװ ונגח פיוזן פו "ייּסז °ז "ס" זפּץח בחוֹמז פּווודקדזרפֿרוזססתח _5 וווֹב( ץזפּןצק פּזויוסװסרוז 53 ! או סחוֹכּןסטוץפּ פּווֹוװון פבּװ יססזבּז פּפּופּוו+ו^ֵ×5 פּפחוֹווז 12 ו ז5ס[1 יװרן 15 ספּוווֹן 11סבֿז051ס6ר1 131811613 1151111]. לש אַז, , 50011 111 0111111? בֿיזןקיﬠחסץ 5111611 זפּבֿסוכו} ץוןופבֿוי} 6י'^^"“6י” פּזחפּװזןןססכו חסבֿןבּפבֿזפּסץןוז זפּﭏוןגר/ ו , סגוווו , ושמחה פיוס , ניפּונופּום סויגּןוּו נ ניוווים יװיוזנוז יום וי קוןגּוּװוושוו [וחי יּ מה מנוח ! יחסם , וש שם יום , וﬠמוק זיוון. ייסספּ פּשׂﬠחייפ תחום( פּכּיּאשׁנהּי, רפּ-זי חשדם : טןנשׁוו ושׁפּוויהּשׁוק , ימ , ויםםבּם פּימ כּי , י ויםצנוו פּנחטמז ל; :ם וֹנ ווא י פּ׳יפּ› גְ'. [ונוויס ! שמ טווֹזומוג
 81. 81. הת| כ| הוא המ7ך: סחוֹפּוֹזזפּץויוומ, 6/וֹ81וו סחוֹמדופּץשׁאמ, 6/וֹ81וו: רשתות חברתיות מבוססות תוכ| ממותג )ממומ| ( . ווס וזופּי צפּבק . זפּידבוזו ! נווןפּבחוֹווז ג( וופּוןן” פּווווֹודו ! פּפּוופּוחנכו פּוןז ﬠגּפּ 1015 11 סס וווגוסוו צפּוװ !1111 וֹוסוופּגו פּוייכפּווז פּץח בוז 118111 פּזחװ 5 11,111 'וטיח יּ ` %יּ ר ייו/ נ ןוווןינגּןזסגּ זהּןרו 60111111616131 ןיתתנזי} 4. זנן 13311116' 1116 [1316611 ,011 1/101116111 865116615 וווווווווווווןו צנון פּפּוגּהּנווווםס נווו 111, ! סא פּווןנייווו יןםגו פּווןוןוֹנצגּ (שוין ₪111 פּבוס ץזווזווחװחסם 1111611161 ב111וי(611ז6)] 111116” 511 1135 ץװכּ( 0116 ,110115 בום בפחוופּנז וּװזגּ װוזבןחזוחיז (1111111 1015ם0כ] ץבּװז 1116 51361161118 יחיװסץ 111116 וציוֹא . ר ץזז1>16 15 ן1ןבּ6כ1 141110111 ח ץזאו ,610661165 011 1155 זו-ובוץ חבש םווין' ומחזק ויזת-ומזהה אַ `ג פּבפוויז' זווחווג, נןוזנוויז' חיז' זחז
 82. 82. 1 גּנץיוינו וו נ ווייז וו גנזדאו 1 ופװיוֹ ולסיּזוליזיּזוּופ/ אושׂו פןצוייזיּזיויאו סחוֹפּוֹזזפּץויזצמו פּץוֹזבּךו: רשתות חברתיות מבוססות תוכ| ממותג )ממומ| ( פו שפת וּ 96111 פ . ..106311 (61 ץוח “531 ו ס$ גזהפ טפּזשׂפּפּק י דנ , א ' 1 . . ו י ָ . 1 א , ו ןווֹןוו וחוק ןוחסזויוין' ! ס וןיווכּ( צוןזס ומנחם 12 חחנןצופֿןווונ : ו ִ *ח אזייא _ ָ ו ָיי_׳ , _ _ בנ ג אַ . י גּ/ ָ (: ;׳ י ` א אל ו חסוֹןבּססבּן 5ן1 צבּוֹוןססוויןפּ
 83. 83. הת| כ| הוא המלך ﬠקרוגות מובי7`ירו ו תוכ| איכותי איגסגרסיבי או משלים תוכ| ויראו" הנﬠה לפּﬠולה מתוכן וירכישה: פּסזפּחזחזסי( סן דחפּזחסי(
 84. 84. ְ יּ-י-ייך" ' ְ ייּיןייוזיניאאפֿו, נ וָ ממשװ נ וְ נ ח ו 'ו פ
 85. 85. המסחר החדש 11618 זכּ-זוייוס ' ﬠוילוב סכגולוגיה בחנויות סיזיות וחיבור בירסוולי סﬠווס
 86. 86. המסחר החדש המיקוד בלהוח. תכניות נאמנות מתגמ7`ות ! מותאמות לקוח , תוכ| ﬠם ﬠרך רב, שירות לקוחות יוצא דוריו, פתרונות לוגיססייבו יצירתיים
 87. 87. המסחר החדש ﬠסהים שמתקיימים א| ־ ורק במכשירים ניידים או אביזרים אחרים, 7`7`א נוכחות אוסלייו או אינסרנס
 88. 88. המסחר החדש השווקים ש7` מחר. התפתחות המסחר החדש במדינות חדשות תובי7` ליצירת חוויות יצירתיות, מותאמות 7'שוק המקומי
 89. 89. פנו אויי בכך ﬠ1א7ה או מחשבה אלﬠד גו7'דנברג נ ו יּ י %חזסס. סז6נוח6ו(ו10סבֿ(8ו6.ן1ן1ן1ן1/1ן1 ח סזפּשׂחפּשׁוסבּ( ויבּויו ן . יּכיזו חן סזפּמחפּשׁוססשׁהופּ/ חוֹ/ מזסינחוֹו(6<וחוֹו 1 יבה . ; ֵַ. נ: פּ סזפּמחפּויוססוסבּכופּ/ זפּח. פּזבּרופּפּסוֹופּ נס “ נאסא ספפוויוﭏםוֹוץ 0. ׳

×