Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
הלקןח תמיד חןזר

איך םﬠויהירן חווית שירןןﬠ כובשת
ןתזרים לקןחןת קבוﬠ 7`ח]| ר]

  
 

אךﬠך גולדנברג י 

. בלהזכןיןת שחןר...
נמ חיוו נ ויו רו ו וּשוןי

הלקוח תמיד חוזר

איך מﬠויקיכו חווית שימוש כובשת ותזריכו
לקוחות קבוﬠ 7`ח]ות

 

מה צריך 7`מדוד בכ...
מה בֿריד למדוד . בֿפּﬠיוֹאודוֹ. אווֹ-וֹאייו מצליחה
3 קבוצות המדדים החשובים: 
ממוקד' ךקוח ן ממוקד' ביצוﬠי אתר ן ממוקד' רווחיות

י...
המדדים המובילים באו]7'יי| 

צ וחיײיחיו-יים וֹנווונײץו ﬠון% וֹקיםיּייּץאזץ

 
  
 
 

  

ביצוﬠי אתר

  
 

  
 
  ...
המדדים המובילים באו]7'יי| < ממוקד' לקוח
המדדים המובי7'ים באו]7'יי| < ממוקד' 7'קוח

 

פּיּופּפּט [בּזסז י- ------------ ן

פּיּןפּפּח פּןאוֹזחגּ, י-- ---- מספר המשתמשים הרש...
המדדים המובי7'ים באו]7'יי| < ממוקד' 7'קוח

 

0 פּזפּפּש ובּזסז

פּײופּפּט פּןווֹזסוס, ־־ ־־־־־־־־־ י
י סך הג|7`שים שנכנסו לאתר ב...
המדדים המובי7'ים באו]7'יי| < ממוקד' 7'קוח

 

פּזפּפּש ובּזסז

. .־־־ מספר המשתמשים שביצﬠו רכישה בכזוﬠל. 
פּזפּפּש פּןווזחומ, י...
ו ווךו 'ו ים ו ווויווי/ יייּוי וריויזוווי/ לי י ןז זי םיוויו ודואי / יזזווו

פּזספּנו [ומסז

מספר הלקוחות שחזרו 7אתר
$ץס8נ[ ס...
המדדים המובי7`ים באונ7`יי| < ממוקד' 7'קוח

 

פ 0866 ומזסז אחוז הלקוחות שביצﬠו רכישה
אחת באתר ולא חזרו. 

פּזפּפּח פּןאוֹזחגּ, ...
המדדים החשובים באונ7`יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר

 

י מבּכו ססחנוספּ

סזבּכוזחסמזחססחןיכּוגּזזבּי(
)כוזס( פּופּכו ווסשםץווו-אסוֹוס

)...
המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר

 

וו פּייּהּ -- ------------- ְ

אחוז המבקרים באתר שנכנסו א7'יו

'־־' ומיד נ...
המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר

מבּכו זחסחזחססחמוזס, חהי(-י-

 

אחוז הלקוחות שאינם מסיימים
את תה7`יך הרכיש...
המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר

 

יחס בין מספר הקליקים ﬠך
 מודﬠה, כפתור או הנﬠה לפﬠולה
` לבין סך כל החשיפ...
המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר

 

אחוז הלקוחות שמבצﬠים רכישה
מתוך כלל המבקרים באתר. 
י- השאיפה היא למספר ג...
המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' רווחיות

 

0 )טו/ אוס( סוזונווסן ספּוֹוסחפּווסזסו/ או $$סז6
מ )/ 0^( סוווןפּן זססזס ססמס/ ...
ו וםיו. 'ו ים ו וו וש ורייּוו בייוווי/ פי י ו י םיםיו קרי רו ווו י ווו

)ﬠו/ ווס( סחזנווסן ספּוֹובּזחבּרוסץסוןוו 8$סיו6

היקרי...
המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' רווחיות

 

מחיר ממוצﬠ
של רכישה באתר. 
המדד מאפשר להבין
את מחזור המכירות הצפוי
בהתאם למ...
המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' רווחיות

 

סכום הכסרי הﬠו7'ה
להבאת לקוח אחד לאתר. 
נית| לכמת את סך הפﬠילויות
ך' השיוו...
ו ו מו יו י וי וו ו ו וו ש ורייּ וי רייזד ו וי/ פי י וּך י נזוקיז נדויי ואו ו ח י ו חג
ההפרש בין סך הקניות שלקוח
ביצﬠ 7ו: י|...
המדדים התﬠוובים באונ7יי| < ממוקד' רווחיות

 

היחס שבי| סך ההוצאות
7סך ההכנסות. מדד פﬠווס
וברור 7רוותיות האתר. 
'ﬠי7ות ...
ט;  , . זז ף
ְ , ְ,ֵ נ יי ָיי`›
 *ו 
י( ייב. , יומ, יו%
”ש ±~ , וד, פּיּ מץנ, 
 : יּו
הטכנולוגיה ﬠוﬠוﬠוה את ההבד

הדב...
וכוֹיזרייוכ/ פוויי ה שחוש ה יווו וזווֹווי/ פ

 ו ﭏ
נ ~ '. _ ן = ֵֵי ְ
, ; . 
 יפ ` 7 , איי י "ץ ` -
ת יליירשׁי

בּזבּכו סוֹ3|

...
הטכנולוגיה < בּזבּם סוֹנכן

גי
ד

רייי
ו

נר

  

י ו _ . .וֹ י
ו

'יי' ך, 

. י

. ו
חיךיויייוי "° מאגר מיךﬠ הכוךל נתונים מ...
וכזיזיאייוכ/ לווייווז : י ויידזיוז ופוייּ

שימושים ﬠיקךיים

ף, צור ו - שׁי וּ
יל א
איפאלנ 
נ 
ֵ~ וּ , יי
י" ֵ-ש>. יי'
ֵָ, ...
הסכנו7וגיה < ןיוהם וסום

שימושים ﬠיקריים

פ ﬠונתיות/ טרנדיות
חיזוי התנהגות צרכנית אישית או קולקטיבית, מוצרים

ﬠ7 בסיס צרי...
הסכנו7וגיה < הזהם וסום

 

שימושים ﬠיקריים

פרסונליזציה

הﬠצמת המידﬠ שנאסר' ﬠ7 ה7קוח בﬠרוצים השונים
7צורך התאמה אישית ש7 ה...
הנ. כנ|7`| ניה < ויזןים סוֹפּ

 

שימושים ﬠיקריים

  

תמת| ר דינמי באמצﬠןת ניתוח ההתנהגות הצרכנית
ןהשןןאה מ|7` מתתרים בזמ|...
הסכנו7וגיה < ץססןסחוץספּז 8זס±$-ח| 

ְ ְֵ ן
. ְֵ נר, ֵֵָ
, י . ֵ ֵי; , , , ר', ֵ י›
ן `. י י י שדבמלי': -ו, י ֵב : מ...
ה יוי “ייוו/ לוווי ה י י / צזפויגווזויוֹס ודויז 

ש

 

ימושיכו ﬠיקריים

 תןךובּונ ו
ו א י‏ _ יוא
 

צ

קב7ת פידבקים לשיפו...
הסכנו7וגיה < ץססוסחווספּז 6ז0ז$-ח| 

שימושים ﬠיקריים

פ הרחבת מלאי המוצרים המןצﬠים ללקוח

ﬠמדות ב פּ[כו0ו| &6$חז38ו

ה7`קוח ...
הסכנו7וגיה < ץססוסחווספּז פּזסזפּ-חו

 

שימושים ﬠיקריים

וא-ננ יֵ
' אַ {ו

 
  
 

הגדלת נקודות המגﬠ ﬠם הויקוח יְּ

וי

חווי...
וז יוי יינו/ יוויי וז י י / צופויגוויוויו ודוי; 

שימושים ﬠיקריים

. ִ`
א ָ
ְ א ~ ו ֵ ז
 א ל ו ז
א ' ` '
ֵ ׳ , ְ י, אַ%...
וז יאוי יינו/ מורי ה ז < / צויּ

 
 
 
   

שימושים ﬠיקריים

וֹ - ײ-שו- , ַ

יצירת מודﬠות למוצרים, מותגים
ומבצﬠים בחנות...
הסכנו7וגיה < ץססוסחווספּז פּזסז׳$-ח| 

שימושים ﬠיקריים
'־־' ְִ ִז ניא ־ ח י. נזאא ג ־־ ־־י

שירות סוב יותר

זחסﭏספּרוי( {8...
הסכנו7וגיה < ץססוסחווספּז פּזסזפּ-חו

 

שימושים ﬠיקריים
ש-דונ או, 

ננ! ‎ ‏‎ ֲ
 קב7ת פיו-בקים 7`שיפור החוויה ושירות ה7קוח...
הסכנו7וגיה <

 

ֲ אא ב * -י יגּ-י. ..-י-ישמו-ואומים. , צי"~ '7

ו
ְ ו וּ וו-וו: 
א וויוֹוססוֹיסוֹ

  

/ ווו-ווו" וןווווו
...
וחפּזספּחחסי( 8ץבּןוןוו^ , חס פּץבּןחוואן

הרﬠיו| שבבסיסו אנחנו כ7' הו`מ| מחוברים 7`מכשירים
שמחוברים 7'רשת, נם אם אנחנו 7`א ...
וז וויו יויוהּיו ולי וז י < בּייי זליּו וﭏ;  אויוזי יּו לו ו
דונמאות מובי7`ות

  
 

  

- פּייּ ביביּיּ-יו

ֵָָָרֵ, וֹ, 

 

...
הסכנו7וגיה < פּכזןכןומ, פּזשׂפּ-חו

 

דונמאות מובילות שמש ‎ ‏‎

ופזבסשםםסיו וויוֹ/ ון יוופום/ ון @05_| 

םםכזו ואמקהּ {83 םהבּ ...
ן

ה רו! אזנוב/ רוויז ה י › בייייבךײיבצ; וּ; 

דוגמאות םובילות

$חססבּ86בֿ
איתור ויקוחות וניווט בתוך חנות

חסוֹזפּסוֹיןוֹזסךו ך...
הסכנו7וגיה < פּכזןכןומ, פּזשׂפּ-חן

 

 

י
, $90,000
000,000 85%
ﬠך שנת 2017 רוב הקניות ברשת נﬠשות 85% מהלקוחות שהשתמשו
הוקף...
< ח7ונות אינטראקטיביים

   

ו
-י ידי'

 

ְֵר
ה יאוי יונוד/ פוויי ה י <

דוגמאות מוביויות
ואר
ו

ו

ב

ר

ו

הו/ לוו ויו ווי ידי% י ונ יוו קשי ו% י י ם

 ז
א`יוססט6:

ב...
ובוֹיזרואו/ לוובֿיווז 4 וב וְ/ %וְויובוווי‏ ייזייּואואוזאייווזידויוּריים

דוגמאות מובילות

' 'י יאפובפּןוןחא
'ח' 3000( וייּוו

ח...
הסכנו7וגיה < תלוגות אינטראקטיביים

דוגמאות מובי7`ות

  

0ו/ ו$0|_0 בםﬠוויה

ﬠוילוב המיקום, המובייל
וחיואוק החוויה החבר...
הסכנו7וגיה ﬠוﬠוﬠוה את ההבד7'

  

 
 
  
 

-כיוו. ..
ווו-יו. .
ייויו. .-י. .
. חווןוווווו
וווו. ווו. ..ו. ... .
`הֵ...
המטחר החדש

י ופה 
ויפֿפֿיזיי
בדוםויי"

ְְ. .;פ, 

פ-ופו! 'ופשוט

שי7`וב טכנולוגיה
בחנויות חיזיות
וחיבור בירטוולי פשוט
המטחר החדש

הויקוח במרכז. 

תכניות נאמנות מתגמ7ות
ומותאמות 7קוח , תוכן ﬠם
ﬠרך רב, שירות 7קוחות
יוצא דופן, פתרונות
ויוני...
המטחר החדשﬠטקים שמתקיימים אך ורק
במכשירים ניידים

או אביזרים אחרים, 

7'7`א נוכחות אוכי7`יי| 

או אינטרנט
המטחר החדש

השווקים ש7` מחר. 
התפתחות המטחר
החדש במדינות חדשות
תובי7` ליצירת חוויות

יצירתיות, מותאמות
לשוק המקומי
0.וֹ: דרכים ןאהניןאיוֹרו . בﬠיילריו המטחר הרודש
וו; 

ו רבים / או ויב/ בייווו ריוו/ אם וווובויזווווו ו ווּוויוו ש
3 יי 7 8 9 10 'פ$: ~;, ~`, צ: ×:~`. ֵ~`. "ש"ייּ`~` יּא

  ...
ווו ו ויוים / או ויב/ בייווו ריוו/ אם ו ווובוייווווו ו מודול ש
3 בי ו 8 9 10 '

יש אווירה באוויר

$'[וופּוֹ(| 
מותג הפרימיו...
ז ויבּיח / אז גּיב/ ייןזזז רשׁןג/ אח וּ וּנזבזיזזוגזזו את מזלות ש
2 3 ו 8 9 10 'א ‎ ‏‎ ה

 

וזמ

הכו' יחסים

י מתן יחס אישי ו...
, פּויּ י י י 'שלי
3 פּי ו 8 9 סןישגּיײ 6
: יּ-יּי ֵ זיּ . אתוושייּײייו

 
  

קויןת ﬠם בטח| |

יצירת אמינות בﬠזרת
פּץסזבּסוֹשׁחן זפּ...
וזמ

ו ו יּו ֲ יי ם וא ו ו יב/ א י ו ו ני ו ו/ א וו ו ויוני ו וז ו
י ֲ

   

לקנות ﬠם הﬠיניים

חידור המוצרים ﬠו' המדךי ...
ו ויויוו / או וויב/ איווו ריוו/ אוו ו ווובויזווווו ו ווווואוו ש
3 .4 8 ו 8 9 10

וזמ

^011ז1/18-801ְיּו1ֵנֵנ1זוןז א אייטיז
...
וו; י

1098765 3

אהבה ממבט ראש| |

הפיכת המפגש הראשו| ש7` ה7קוח
)גם המוצר לחוויה: 

טﬠימות

תקופת נטיו| ללא תש7`ום
דוג...
10 דרכים ויהצוייח בﬠװים המסחר החדש
1 2 3 6 אא

נז' בתןר? 

גם הﬠמידה [: ת|ר 'כןלה להיןת
חלק מהחןןיה. 

ןחחבּןץפּחפּוֹכן ִ. 
המ...
10 דרכים להצלים בﬠו7ם המסחר הרןדﬠ

ר(

כ(

גם הﬠמידה [: ת|ר 'כןלה להיןת
חלה מהחןןיה. 

הסבים שן' ﬠןבד

שפה "ח| דית
ןהטﬠימן...
10 דרכים להצלירן בﬠןלם המסחר החדש

 

 10987654321

ווןוסךן זנוסﭏספּךןי(: 
קן' יןתר. מהיר יןתר. 
קונים יותר
10 דרכים להצליח בﬠו7ם המסחר החדש

10987654321

 

ווןוסךן ינוסﭏספּךןי(: 
קן' יןתר. מהיר יןתר. 
קונים יותר

יחפּוּחץבּ? פֿןוֹﬠס...
10 דרכים להצליח בﬠו7ם המסחר החדש

10987654321

 

ווןוסךן ינוסﭏספּךןי(: 
קן' יןתר. מהיר יןתר. 
קונים יותר

 

פּץחןבּחסםסן/ ...
וגג ג גאגיגו / אג ְְי ±“;8`ײ3ג0ו8‏ רגגג/ אגו ג גדובויגוגוגו ג גוגויוו ש
3 8 7 8 9 10

כ| כולל שירות ֵי×6ְ: `

שירות לקוחו...
1

כ| כ| ן'ן' שירות

שירות 7'קוחות מﬠן' המצופה משלים
חווית קניה יוצאת דופ| 

3סממבּן
כנראה שירות ה7קוחות הטוב בﬠו7ם

וחוֹיפּ...
גג; 

ג גגים / אג גדיב/ ביזגוו ריגג/ אגו

_4`

   

8
כא; 

878 3

חוק שימור הקונה

השקﬠת משאבים בשימור הן'קוחות
הקיימים...
גג, 

ז ג גוים / אג ויג/ אזגו ריגו/ אוו ג גנויווגוו

יײ-

3 09878וֵֹ 
 ְנֵ& , .

סיבה ן'מסיבה

  

איךוﬠים שיוצרים קשר ישי...
0ֵז ו גגים / אג ויג/ אזגו ריגו/ אוו ג ווובויווגוור ג גוגלאוו יש

3 09878וֹ־

בי

סיבה ן'מסיבה

הﬠנקת חסות ן'פﬠין'ויות שתואמ...
10 דרכים להצליח בﬠו7ם המסחר החדש

י- י י ני; ___. ַני. ִי ו

  

סיבה ן'מסיבה

הפקת ארוﬠים ייחודיים שמﬠבירים
ומחזקים את ...
גח, 

ז ג גיגיגו / אג גיג/ אײוװ. הגו/ אגו ג גסנזיגגגחג. ג ויודו. 11

סיבה ן'מסיבה

הפקת ארוﬠים ייחודיים שמﬠבירים
ומחזקי...
10 דרכים 7'הצ7'יח בﬠו7ם המסחר החדש

10987854321

סיבה ן'מסיבה

הפקת ארוﬠים ייחודיים שמﬠבירים
ומחואקים את ﬠרכי המותג

80306...
מה אותון לןקתים איתון הלאה

  

מה צריך לתדןד בביﬠילןת א| ]7'יי| םצליתה
הסכנו7וגיה שﬠןשה את ההבד7'
איך יראה ורוחתר התדﬠ...
פנו אך" בכך שא7ה או מחשבה

  

 

 ָ5%בלדאנוופוֹשולוופ/ לץוֹגﬠויּווווס. גּץוֹןפֿופﭏומוֹן יי י
ר יּי יּא ני כזפּוֹללמזגפופֿונוופונוב...
אלעד גולדנברג: הלקוח תמיד חוזר. איך מעניקים חווית שימוש כובשת ותזרים לקוחות קבוע לחנות
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

אלעד גולדנברג: הלקוח תמיד חוזר. איך מעניקים חווית שימוש כובשת ותזרים לקוחות קבוע לחנות

615 views

Published on

עולם המסחר החדש יוצר הזדמנויות בלתי צפויות וגם הצרכנים הם לא אלה שהיו לפני שנתיים...

מה צריך למדוד בפעילות אונליין מצליחה
הטכנולוגיה שעושה את ההבדל - השימוש האחרונים, ביג דאטה, חלונות קניה אינטראקטיבים ועוד
איך יראה המסחר החדש ומהן הדרכים להצליח בו

Published in: Business
 • Be the first to comment

אלעד גולדנברג: הלקוח תמיד חוזר. איך מעניקים חווית שימוש כובשת ותזרים לקוחות קבוע לחנות

 1. 1. הלקןח תמיד חןזר איך םﬠויהירן חווית שירןןﬠ כובשת ןתזרים לקןחןת קבוﬠ 7`ח]| ר] אךﬠך גולדנברג י . בלהזכןיןת שחןרןתּאלאלןיבֿריוןלריבר] © .2011 נל, ' . . מ
 2. 2. נמ חיוו נ ויו רו ו וּשוןי הלקוח תמיד חוזר איך מﬠויקיכו חווית שימוש כובשת ותזריכו לקוחות קבוﬠ 7`ח]ות מה צריך 7`מדוד בכיﬠילות או]7`יי| מצליחה הטכנולוגיה שﬠושה את ההבד7` איך יראה המרוחר החדש 10 דרכים להצליח בﬠיד| המרוחר החדש
 3. 3. מה בֿריד למדוד . בֿפּﬠיוֹאודוֹ. אווֹ-וֹאייו מצליחה 3 קבוצות המדדים החשובים: ממוקד' ךקוח ן ממוקד' ביצוﬠי אתר ן ממוקד' רווחיות יליפּבדד ` יי' י דג' ו . .שצו יז י ְֲֵֵַָ _ְְְְְְְ יּ ' ן 'ן
 4. 4. המדדים המובילים באו]7'יי| צ וחיײיחיו-יים וֹנווונײץו ﬠון% וֹקיםיּייּץאזץ ביצוﬠי אתר ייּיפוייוו יוופוווויּי יפוֹובגל נייוֹוונוווב יּיוופופּווי יּפויזווֹווגּ פבובגנ מ פגי וֹוֹיובווֹוווצוןחזוופופֿדגּ. ווו. ֵָ מ שיוזן! ! ײ ובּזובוי ווווזוייוֹבכּןיוווווֹ! ־ האוופןויוווֹזוֹﭏווה וחורויאַפני' ְָ שׁוופּוואוויּזוֹיּוווּו ופווֹוֹןוֹווןוֹכני ` יּגּפּוןסוי ווווווןווס
 5. 5. המדדים המובילים באו]7'יי| < ממוקד' לקוח
 6. 6. המדדים המובי7'ים באו]7'יי| < ממוקד' 7'קוח פּיּופּפּט [בּזסז י- ------------ ן פּיּןפּפּח פּןאוֹזחגּ, י-- ---- מספר המשתמשים הרשומים 7אתך. פּזפּחזסזפּנוי( סתוֹץבּכן פּזפּךזוסזפּווי( נסחוֹחזשׂפּכן פּזויכן חזווךוי(
 7. 7. המדדים המובי7'ים באו]7'יי| < ממוקד' 7'קוח 0 פּזפּפּש ובּזסז פּײופּפּט פּןווֹזסוס, ־־ ־־־־־־־־־ י י סך הג|7`שים שנכנסו לאתר בתקופת '־־ ־ ־ ־ ־ זמ| מוגדרת. גהוג להתייחרו למסחר פּזפּחזסזפּנוי( סתוֹץבּכן גו7`שים שבוﬠי, חודשי ושנתי. פּזפּךזזסזפּווי( נסחוֹחזשׂפּכן פּזויכן חזנוךוי(
 8. 8. המדדים המובי7'ים באו]7'יי| < ממוקד' 7'קוח פּזפּפּש ובּזסז . .־־־ מספר המשתמשים שביצﬠו רכישה בכזוﬠל. פּזפּפּש פּןווזחומ, י פּזפּחזסזפּנוי( סחוֹץבּכו פּזפּךזוסזפּווי( נסחוֹחזשׂפּכו פּזויכו חזווךוי(
 9. 9. ו ווךו 'ו ים ו ווויווי/ יייּוי וריויזוווי/ לי י ןז זי םיוויו ודואי / יזזווו פּזספּנו [ומסז מספר הלקוחות שחזרו 7אתר $ץס8נ[ ס/ מסוס, בתקופה הומדדת מאז הכניסה/ רכישה האחרונה פּזסחײוסזתוי( סחוֹץבּכו או הראשונה שלהם, או מאז מוﬠד הרשמתם. פּיוסחזסזפּווי( סחוֹחיּושׂסכו סזבּכו חזווווי(
 10. 10. המדדים המובי7`ים באונ7`יי| < ממוקד' 7'קוח פ 0866 ומזסז אחוז הלקוחות שביצﬠו רכישה אחת באתר ולא חזרו. פּזפּפּח פּןאוֹזחגּ, יחס נמוך מﬠיד ﬠל נאמנות הלקוחות למוצרשיךות ולחוויה. פּזסוזזסזפּנוי( סחוֹץבּכו פּזסךחסזפּנוי( נסחוֹחזשׂסכו מבּכו חץנוווי(
 11. 11. המדדים החשובים באונ7`יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר י מבּכו ססחנוספּ סזבּכוזחסמזחססחןיכּוגּזזבּי( )כוזס( פּופּכו ווסשםץווו-אסוֹוס )כוח( מבּכו חסוֹפּזסןוחסי(
 12. 12. המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר וו פּייּהּ -- ------------- ְ אחוז המבקרים באתר שנכנסו א7'יו '־־' ומיד ננושו אותו מבן" לﬠבור 7`דפים אחרים באותו אתר.
 13. 13. המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר מבּכו זחסחזחססחמוזס, חהי(-י- אחוז הלקוחות שאינם מסיימים את תה7`יך הרכישה. זהו למﬠשה מדד לניסור האובד| ש7` ה7'קוחות הפוסנציאליים ונוסים להשתמש בתובנות הﬠולות ממנו כשיחס ההמרה נמוך. ממוצﬠ )נולמי ש7` נסישת )נגלת הקניות )נומד ﬠו' כ- 65%.
 14. 14. המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר יחס בין מספר הקליקים ﬠך מודﬠה, כפתור או הנﬠה לפﬠולה ` לבין סך כל החשיפות. )כוזס( פּובּכו ווסטסזווו-ﭏסוֹוס מספר ה ן7`יקים כוזי( = 100 () סך כל החשיפות
 15. 15. המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' ביצוﬠי אתר אחוז הלקוחות שמבצﬠים רכישה מתוך כלל המבקרים באתר. י- השאיפה היא למספר גבוה ככ7' האפשר. המדד מבסא את השורה התחתונה: מה אחוז הלקוחות המשלמים ש7` הﬠסק. )כוח( מבּכו חסוֹפּזסןוחסי(
 16. 16. המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' רווחיות 0 )טו/ אוס( סוזונווסן ספּוֹוסחפּווסזסו/ או $$סז6 מ )/ 0^( סוווןפּן זססזס ססמס/ וזס, פ )חזמח( זפּסי( חסוֹזוֹפּוֹווןססזמזסךזוסזפּווב( 0 )וזו( פּחופּן פּרחוֹופּיווֹו פ )סוֹזבּכו כו$( סנוחס/ וסכו סז סחסס|8
 17. 17. ו וםיו. 'ו ים ו וו וש ורייּוו בייוווי/ פי י ו י םיםיו קרי רו ווו י ווו )ﬠו/ ווס( סחזנווסן ספּוֹובּזחבּרוסץסוןוו 8$סיו6 היקרי המכירות הכ7`7`י ﬠ7` פני תקופת זמ| מוגדרת. מונח הנהוג יותר בהתייחסות לזירות מסחר.
 18. 18. המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' רווחיות מחיר ממוצﬠ של רכישה באתר. המדד מאפשר להבין את מחזור המכירות הצפוי בהתאם למדדי הגולשים באתר וליחס ההמרה )כוי((. מ )ן0^[ סװוהן יוססיוס ססבּץסווזס, -י --------
 19. 19. המדדים החשובים באונ7'יי| < ממוקד' רווחיות סכום הכסרי הﬠו7'ה להבאת לקוח אחד לאתר. נית| לכמת את סך הפﬠילויות ך' השיווקיות או 7'מדוד פﬠי7`ות ו ספציפית ךפרסומות, רשתות פ )חצןח( זפּסי( חסוֹזוֹפּוֹנוחסג/ זסחזסזפּווי( יי חברתיים, הידירי אידיבי', קמפיין ממוקד(.
 20. 20. ו ו מו יו י וי וו ו ו וו ש ורייּ וי רייזד ו וי/ פי י וּך י נזוקיז נדויי ואו ו ח י ו חג ההפרש בין סך הקניות שלקוח ביצﬠ 7ו: י| ממוצﬠ ﬠ7ות צירופו 7אתר. המדד יכו7 7היות גם ממוצﬠ ﬠו7 כ77 ה7קוחות. ככ7 ﬠוהמדד גבוה יותר כך רווחיותו ו'ﬠי7ותו הכ7כ7ית של האתר. )ַו־ןַו( סווובּן פּוחוֹזפיווֹו
 21. 21. המדדים התﬠוובים באונ7יי| < ממוקד' רווחיות היחס שבי| סך ההוצאות 7סך ההכנסות. מדד פﬠווס וברור 7רוותיות האתר. 'ﬠי7ות מירבית במדד ﬠוואפת 0-7. פ )סוֹזבּכו כו$[ פּווחנווֹופּכו סן וסחו-וכןפּ י
 22. 22. ט; , . זז ף ְ , ְ,ֵ נ יי ָיי`› *ו י( ייב. , יומ, יו% ”ש ±~ , וד, פּיּ מץנ, : יּו הטכנולוגיה ﬠוﬠוﬠוה את ההבד הדברים הנדו7ים ﬠומﬠצבים את חווית ה7קוח בﬠו7ם יון ן המסחר החדש
 23. 23. וכוֹיזרייוכ/ פוויי ה שחוש ה יווו וזווֹווי/ פ ו ﭏ נ ~ '. _ ן = ֵֵי ְ , ; . יפ ` 7 , איי י "ץ ` - ת יליירשׁי בּזבּכו סוֹ3| ץססוסחחספּז 8זס±$-ח| / נוכנוךוניה בחנויות פיזיות כ אלללאי $סןס^ פּזסופּ-חו / אפוייקציות בחנויות פיזיות ח7ונות קניה אינסראקסיביים
 24. 24. הטכנולוגיה < בּזבּם סוֹנכן גי ד רייי ו נר י ו _ . .וֹ י ו 'יי' ך, . י . ו חיךיויייוי "° מאגר מיךﬠ הכוךל נתונים מבוורים ﬠואינם מאורגנים י לניי ﬠויםה כלשהי, שמגיﬠים ממקורות רבים, בכמויות ץוּתיינצ" גךולורנ, בפורמטים מגוונים ובאיכויורנ מﬠורננור] . י ְ ס ויקיפדיה
 25. 25. וכזיזיאייוכ/ לווייווז : י ויידזיוז ופוייּ שימושים ﬠיקךיים ף, צור ו - שׁי וּ יל א איפאלנ נ ֵ~ וּ , יי י" ֵ-ש>. יי' ֵָ, ”א א אי-בֿ ﭏ צג . אי י / , ֵ. קב7ת הת7סות שיפור חווית ה7קוח ﬠ7 ידי ניתוח מידﬠ וניהו7 מבחנים מבוקרים 7בחינת השפﬠה ש7 משתנים, במסרה 7הגדי7 את יחס ההמרה ומﬠורבות ה7קוחות "י
 26. 26. הסכנו7וגיה < ןיוהם וסום שימושים ﬠיקריים פ ﬠונתיות/ טרנדיות חיזוי התנהגות צרכנית אישית או קולקטיבית, מוצרים ﬠ7 בסיס צריכה קבוﬠה. תרגום תובנות ﬠסקיות 7מה7כים שיווקיים והנﬠת ה7קוחות 7פﬠו7ה
 27. 27. הסכנו7וגיה < הזהם וסום שימושים ﬠיקריים פרסונליזציה הﬠצמת המידﬠ שנאסר' ﬠ7 ה7קוח בﬠרוצים השונים 7צורך התאמה אישית ש7 האינסראקציה, ההצﬠה והחוויה בזמו, במקום ובממשק בו הוא משתמש
 28. 28. הנ. כנ|7`| ניה < ויזןים סוֹפּ שימושים ﬠיקריים תמת| ר דינמי באמצﬠןת ניתוח ההתנהגות הצרכנית ןהשןןאה מ|7` מתתרים בזמ| אמת. להשאר תתרןתי |7`הר| |ית את המירב `1 אז-וןייא
 29. 29. הסכנו7וגיה < ץססןסחוץספּז 8זס±$-ח| ְ ְֵ ן . ְֵ נר, ֵֵָ , י . ֵ ֵי; , , , ר', ֵ י› ן `. י י י שדבמלי': -ו, י ֵב : מתנאחי ְ מלך-דף' וךח ר נָ, .. נְנ. ְ = ג. ְדיפיְשש ְ ֵ כ חזײנלוג: ֵנכוּבנֲֵנאי , שׂי : ש ְ ”ן 'צ -־ , ייי ישׂאידגּותגּיפאהּשיּש ג / {ון יּכושׂא וֹןוֹוווגּ
 30. 30. ה יוי “ייוו/ לוווי ה י י / צזפויגווזויוֹס ודויז ש ימושיכו ﬠיקריים תןךובּונ ו ו א י‏ _ יוא צ קב7ת פידבקים לשיפור החוויה ושירות הלקןחות ` שׁססו פּץוֹזבּזפּמס-סב( פּרוז פידבק מהלקות בנתיב הרכישה-מﬠקב אתר נתיב הקניה, שא7`ות ספציפיות וכלים 7`שירות לקותות, בהסכמת ה7קוח כמוב| י! א ו- 'י _ `
 31. 31. הסכנו7וגיה < ץססוסחווספּז 6ז0ז$-ח| שימושים ﬠיקריים פ הרחבת מלאי המוצרים המןצﬠים ללקוח ﬠמדות ב פּ[כו0ו| &6$חז38ו ה7`קוח מחפש את מיקום הספר בחנות ומופנה 7`קניה ברשת כשהמוצר 7`א בנמצא
 32. 32. הסכנו7וגיה < ץססוסחווספּז פּזסזפּ-חו שימושים ﬠיקריים וא-ננ יֵ ' אַ {ו הגדלת נקודות המגﬠ ﬠם הויקוח יְּ וי חוויית מציאות ךבודה בﬠמדות המכירה של ךבו. חיזוק הקשר בין ה7קוח למותג יו א י. &ֵ‏
 33. 33. וז יוי יינו/ יוויי וז י י / צופויגוויוויו ודוי; שימושים ﬠיקריים . ִ` א ָ ְ א ~ ו ֵ ז א ל ו ז א ' ` ' ֵ ׳ , ְ י, אַ% ש ו ` , ץ . ְְ. .- ֵ י ץ רר` יגּיוֹייּיּ” יי. - יּיּיּ_ְְ_ִ`. ְ ֵ צו ֵ . ..אַ ר. . תוכן ומידﬠ ﬠם ﬠרך מוסף ו הצﬠות 7`מתכונים ממצרכים הזמינים בחנות ויצירת רשימת קניות . ו
 34. 34. וז יאוי יינו/ מורי ה ז < / צויּ שימושים ﬠיקריים וֹ - ײ-שו- , ַ יצירת מודﬠות למוצרים, מותגים ומבצﬠים בחנות ףיּר חווית המגﬠ הראשוני ש7 ה7קוח ﬠם המוצר ו: : ֵ לי. ִ ָ ֵ כ ֵ יצי א ~ , י ' ָ; ֵד#ְ ` ידזואיייודל י ֵ י-י ֲֵ ִ . ›ְ ל צ ֵי׳ ייל' אַ א
 35. 35. הסכנו7וגיה < ץססוסחווספּז פּזסז׳$-ח| שימושים ﬠיקריים '־־' ְִ ִז ניא ־ ח י. נזאא ג ־־ ־־י שירות סוב יותר זחסﭏספּרוי( {861 יי ה7קוח ﬠצמאי לחויונויו וחוסך המתנה בתוך
 36. 36. הסכנו7וגיה < ץססוסחווספּז פּזסזפּ-חו שימושים ﬠיקריים ש-דונ או, ננ! ‎ ‏‎ ֲ קב7ת פיו-בקים 7`שיפור החוויה ושירות ה7קוחות ו הרחבת מ7אי המוצרים המוצﬠים 77קוח הגדךת נקודות המגﬠ ﬠם ה7קוח תוכן ומידﬠ ﬠם ﬠרך מוסף יצירת מודﬠות ךמןצרים/ מותגים/ מבצﬠים שירות סוב יותר
 37. 37. הסכנו7וגיה < ֲ אא ב * -י יגּ-י. ..-י-ישמו-ואומים. , צי"~ '7 ו ְ ו וּ וו-וו: א וויוֹוססוֹיסוֹ / ווו-ווו" וןווווו ו . .וש . ו מווירוס / י י י אנֵ. ִֵ. ש;; ָ.ְ. ְֵ; נ,ְ. ֵֵ, ֵ. נ נרפו וי י' יי וֹ'
 38. 38. וחפּזספּחחסי( 8ץבּןוןוו^ , חס פּץבּןחוואן הרﬠיו| שבבסיסו אנחנו כ7' הו`מ| מחוברים 7`מכשירים שמחוברים 7'רשת, נם אם אנחנו 7`א משתמשים בהם בפוﬠל. הסכנו7וגיה הפכה 7`ח7`ק ב7'תי נפרד מחיינו אא ווךנ. ﭏﬠ" ו-יחקור . -פדחײגּיייךי ְָָר
 39. 39. וז וויו יויוהּיו ולי וז י < בּייי זליּו וﭏ; אויוזי יּו לו ו דונמאות מובי7`ות - פּייּ ביביּיּ-יו ֵָָָרֵ, וֹ, ז י חוות: ז ָ` פּזסװוֹויװס יוופּהק חבּסוֹזסחוגּ (ל ָ א? (י ` ײ “זא א אַ ל ְ_. א` ָ י ייחוח$1 ) . ו פּﭏפוֹא טסו. !ספ 575 טחמפפּ 5 ְ רחופּ ןפּפּװ , שוויו רונ . חו ויו ֲוהּ'ְ^ו בּיא. ותו 5 0 ) ָ ְ רןו-ﭏןן; /ון ך ְ _ . ..פּחוֹחסבש ץזוֹזסןוןנןגּ 15וסק5 ֲ, ֵ . ..ף `־ י 'ו' י' ־ י י' . משוא נוני זהו ויו ~ויְ', ^.י 5ק ווה 04 ץ צ' פּזפּיזוזיװס נןןסבּק חהּסוֹזפּוחﭏן “זר (ו ס ס רו 8: > ממו» יּיר חוו ו-ו או, וח. :ו ס אַ גייחיחיהציה נושאת םרחים ש7` י "ייוייי יבּבּבּי פﬠילות קמﬠונאית יומיומית אֲ, ָ מא, , ָ. ָ ) " . .גּוואחוו וטו ויו~ווְי, ^.י בנוווווזס `ְ' סריקת מוצרים, צבירת נקודות ְ ומימוש לקניות נוספות א , וּ ֵ ִ ִ ֵ י ֵ
 40. 40. הסכנו7וגיה < פּכזןכןומ, פּזשׂפּ-חו דונמאות מובילות שמש ‎ ‏‎ ופזבסשםםסיו וויוֹ/ ון יוופום/ ון @05_| םםכזו ואמקהּ {83 םהבּ . פּפּפּץפסץס ”זשחץ <וי8קז , זושׁשׁשׁ 058ֵ| פּזבּסטוחססיו: כל מה שצריך לדﬠת ﬠל מה שאנחנו אוכלים. כאפליקציה ﬠצמאית או הסמﬠת השימושיות באפליקציות ש7` רשתות קמﬠונאיות. ִ הּופּﬠסיקפּוה ססארס-אפ ישרא7`י והחחסר / ארויןבפרו
 41. 41. ן ה רו! אזנוב/ רוויז ה י › בייייבךײיבצ; וּ; דוגמאות םובילות $חססבּ86בֿ איתור ויקוחות וניווט בתוך חנות חסוֹזפּסוֹיןוֹזסךו ךופּנןכו, פרסונוייזציה, רלווננויות 7זרו| ולרוקום הפניה בתוך החנות או לקניה או]7`יי| ר ה/ ֵ
 42. 42. הסכנו7וגיה < פּכזןכןומ, פּזשׂפּ-חן י , $90,000 000,000 85% ﬠך שנת 2017 רוב הקניות ברשת נﬠשות 85% מהלקוחות שהשתמשו הוקף התשןיןמום ממכשירים ניידים באםוייקציה בזמן מסﬠ קניות רכשו מוצר במוביי7 בארה"ב יגיﬠ 907 מיליארד ד| ו'ך
 43. 43. < ח7ונות אינטראקטיביים ו -י ידי' ְֵר
 44. 44. ה יאוי יונוד/ פוויי ה י < דוגמאות מוביויות ואר ו ו ב ר ו הו/ לוו ויו ווי ידי% י ונ יוו קשי ו% י י ם ז א`יוססט6: ברורה 7פﬠו7ה "ו ﬠמדות דיגיטךיות ﬠם הנﬠה
 45. 45. ובוֹיזרואו/ לוובֿיווז 4 וב וְ/ %וְויובוווי‏ ייזייּואואוזאייווזידויוּריים דוגמאות מובילות ' 'י יאפובפּןוןחא 'ח' 3000( וייּוו ח6יוװבַּ| ווכןובּכו: ִִ _ קונים ישר מהח7ו| יּיּיייבֿיבגזב: , שתיית ,
 46. 46. הסכנו7וגיה < תלוגות אינטראקטיביים דוגמאות מובי7`ות 0ו/ ו$0|_0 בםﬠוויה ﬠוילוב המיקום, המובייל וחיואוק החוויה החברתית
 47. 47. הסכנו7וגיה ﬠוﬠוﬠוה את ההבד7' -כיוו. .. ווו-יו. . ייויו. .-י. . . חווןוווווו וווו. ווו. ..ו. ... . `הֵיווו. ... .-. ... ... יוווווווי. . ווווו, ו.. ... .. ווווסוווסוו, ... ׳יסוווווו. ו.. ו.ו. . וווויוו. ... .ו. . ﬠוגי ﬠו7`מות ﬠומתתברים ויוצרים את המרותר החדש . ..יום ווו-ו. ..-ו. . ויו-וו. . ווו-ויוי. .. ָ . ו. יוי. ..-ו-וווו. -וווו. ו.. ... -
 48. 48. המטחר החדש י ופה ויפֿפֿיזיי בדוםויי" ְְ. .;פ, פ-ופו! 'ופשוט שי7`וב טכנולוגיה בחנויות חיזיות וחיבור בירטוולי פשוט
 49. 49. המטחר החדש הויקוח במרכז. תכניות נאמנות מתגמ7ות ומותאמות 7קוח , תוכן ﬠם ﬠרך רב, שירות 7קוחות יוצא דופן, פתרונות ויוניסטיים יצירתיים )מﬠופפים שך אמזון( וווווופזוֹור%
 50. 50. המטחר החדש ﬠטקים שמתקיימים אך ורק במכשירים ניידים או אביזרים אחרים, 7'7`א נוכחות אוכי7`יי| או אינטרנט
 51. 51. המטחר החדש השווקים ש7` מחר. התפתחות המטחר החדש במדינות חדשות תובי7` ליצירת חוויות יצירתיות, מותאמות לשוק המקומי
 52. 52. 0.וֹ: דרכים ןאהניןאיוֹרו . בﬠיילריו המטחר הרודש
 53. 53. וו; ו רבים / או ויב/ בייווו ריוו/ אם וווובויזווווו ו ווּוויוו ש 3 יי 7 8 9 10 'פ$: ~;, ~`, צ: ×:~`. ֵ~`. "ש"ייּ`~` יּא יש אווירה באוויר ִ יצירת אווירה בחנות וחווית קניה . . " שמﬠבירה את ﬠרכי המוצר 77קוח. י; שימוש בנירויים חושיים מﬠצים את י “י א החוויה. $(ו: (ט3וכו^`ו`8: 20,000 טניפים 63 מדינות אווירה אחת
 54. 54. ווו ו ויוים / או ויב/ בייווו ריוו/ אם ו ווובוייווווו ו מודול ש 3 בי ו 8 9 10 ' יש אווירה באוויר $'[וופּוֹ(| מותג הפרימיום האמריקאי לקוסמטיקה יוצר את אותה אווירת וינטאג' בחנויות האונ7`י'| והאופ7`יי| ג-יוו- ְ פ , ו סספסוסכיןבּתץ מפינ , ו שנורךוו “י ְ ז ב _ במ ג _ . ַ , ן : יוו ו ֲ ו/ וו גוו [›׳ו/ ›וןן1גּו/ ְֵוו`וו ֵ , יפב ץכןומסזוּןזסבּןתּםווונ(/ וו-כדור(
 55. 55. ז ויבּיח / אז גּיב/ ייןזזז רשׁןג/ אח וּ וּנזבזיזזוגזזו את מזלות ש 2 3 ו 8 9 10 'א ‎ ‏‎ ה וזמ הכו' יחסים י מתן יחס אישי ויויקוח בחנות ֵ ְֵ הפיזית או פרסונךיזציה באונ7יי| די מחזקת את הזיקה שוי הויקוח ְֵ וימותג. י קסטןמןזציה: ה7קוח 'ןצר את המוצר בהתאמה אישית. ”תוושיייייץ
 56. 56. , פּויּ י י י 'שלי 3 פּי ו 8 9 סןישגּיײ 6 : יּ-יּי ֵ זיּ . אתוושייּײייו קויןת ﬠם בטח| | יצירת אמינות בﬠזרת פּץסזבּסוֹשׁחן זפּנחז: י אםצﬠ' תשלןם מאובטחים י םדיויןת החזרןת וןחה י אחריןת י אתר רוהיר ללא תקלןת
 57. 57. וזמ ו ו יּו ֲ יי ם וא ו ו יב/ א י ו ו ני ו ו/ א וו ו ויוני ו וז ו י ֲ לקנות ﬠם הﬠיניים חידור המוצרים ﬠו' המדךי החיז' או הוירנוואלי יקבﬠ האם ומה הקונה יקנה.
 58. 58. ו ויויוו / או וויב/ איווו ריוו/ אוו ו ווובויזווווו ו ווווואוו ש 3 .4 8 ו 8 9 10 וזמ ^011ז1/18-801ְיּו1ֵנֵנ1זוןז א אייטיז װיאוגּפּפּ ﬠפ פּוהּיפּווחח סחﬠיספּגּחבּח' חמוצייואחםסם פּייּוח , שמא פּמםופיהּ ספגּפּ צחפּוסםכו ןיר ך ו וו ” א נ ם יוזויובוגּויויּוכןידפּוינוווווביו יבויויויוויוי ײוווניּוהּיּייוי(: הנו-ו-ייויווּווינויּ ייויויו ווינואוּגנו; ימיוובוויּוּווּ ﬠביּווויו, ײווויויוייגו-ויוי = ›:ןַן. ו.ויויוי וךוקװוס-ן 500/0 װוסװ - 55זגּכו 6או°ובווןיו$ ןגּאסוז/ אךופּאראן ספּסטסלךו ץסנאק וזןסו פּךוז פּןוסכו-ן י אוּבי : י וֹ; י'. :א` הדבר הראשון שהקונה רואה בﬠמוד ”ויזײדסיני ְֵ ְְגָ אינטרנט דפני שהוא מבצﬠ גלידה. י י י ְַ ןסויזוח וווו ווסוייפוו י קוֹוווןוזזויוּיּוןויווובּחװאוווןיּוגיי'יוווןו פּןןפּזוֹוובויויּבביבּןובןמןבוווזןוכ. .וווזהווו= ו=וב יןשׁיּווווווםזןןוּוֹןווווווייּוזןןפּוווןנוריווווווזזייּוווכווֹ ויּובווויּווווכּוווןוטוןזוובשניםו: ייווון ְ ְ פליא-- יי . יהוגובויווןבּוווונװווממבּווווויוגּיאובןגוןוויווויו' ו בּחזסחסאפּחזבּווווןון . י~ֵי י ִ ִ א גְ ־ְכ'׳ ָ ׳, ְְ , י ג , יּ , ָ א[ְ 1ֵָ י ִָ , יבּויויוננויּןגּווווו-יגּווכויןוו ֵ *ﬠוֹין ָ ד, י איּו יד' י - 1 ו ץ ֲ ְ ְ ְ , ֵ ְ הצבת מוצרים מרהיבה ואחידה בי| קטגוריות ורווני מוצרים
 59. 59. וו; י 1098765 3 אהבה ממבט ראש| | הפיכת המפגש הראשו| ש7` ה7קוח )גם המוצר לחוויה: טﬠימות תקופת נטיו| ללא תש7`ום דוגמיות גרטת דמו . 'ין 'י 'א י ` י ו ו ליאָזיאא י / /י ן ׳ ִ ` ווןווויּיץוץ יביּייאיינישׂדי 7. . א . ו י. ֵ " י י וו]/ רמבי יּב} שנװן/ ו י א" י "ן . ' ר א ו ' ׳ . . 'תו , אבי י ַ ' / ן י י'. / ְָ נ יי ָ^ ָי 'ייּ׳ '.4 ן י יּ/ לנשוֹכו) _ֵ/ ְ יי (,3 נָ -ָ_ְ`_ָ_× נ וְֹ . ֵ `ְֵ. ִ ְ ְ. יּיי/ י). . ~י אי- . -ְ. .ָ , י ז ו ו / י )_ . ְ ְ ± י, , ד'ר ׳` 'יּ ייייּא- י '9 נ י ל -ﬠיּ-ביּ - ו ׳ִ ח נ, , יּ. איּ`׳י~ וארגּיריישׂיבימיכגגל ' י ﬠב ניּיאזיניּי-י. . י , י ו , ֲ. ו ֲ ׳־" - י א - ן( . ַ, 'י יייאשזיי י ג י י' שיייחיהייייי', ׳׳ יי. .. י ִ` , ננ וּר-יאס . .ז-גּפשׁייי' ד י ָ )וו-י) ו -י ו יּשזלייייוּ, , גְ . גל-נילי- י ־א יכ וגּךלﬠיאייּ א _->`ָ_, ֵ " ְ פּשׁוֹפּ / רוסחזמ, יּ ופּוֹורופוֹןווו סןוסנאן ]יּו פּספּהויוסזנוס סכזוּחו פּזייזווס יּיי י י 'איורייזי א א
 60. 60. 10 דרכים ויהצוייח בﬠװים המסחר החדש 1 2 3 6 אא נז' בתןר? גם הﬠמידה [: ת|ר 'כןלה להיןת חלק מהחןןיה. ןחחבּןץפּחפּוֹכן ִ. הממתינים נפגשים ﬠם כך ֵ ז הדמויות האהובות ץיואאבי ` “
 61. 61. 10 דרכים להצלים בﬠו7ם המסחר הרןדﬠ ר( כ( גם הﬠמידה [: ת|ר 'כןלה להיןת חלה מהחןןיה. הסבים שן' ﬠןבד שפה "ח| דית ןהטﬠימןת הטﬠימןת ביקןם
 62. 62. 10 דרכים להצלירן בﬠןלם המסחר החדש 10987654321 ווןוסךן זנוסﭏספּךןי(: קן' יןתר. מהיר יןתר. קונים יותר
 63. 63. 10 דרכים להצליח בﬠו7ם המסחר החדש 10987654321 ווןוסךן ינוסﭏספּךןי(: קן' יןתר. מהיר יןתר. קונים יותר יחפּוּחץבּ? פֿןוֹﬠסװ מﬠ ן, זנון-ן בּןןוֹכן מזמיוים כייצה ישר מהש|7ח|
 64. 64. 10 דרכים להצליח בﬠו7ם המסחר החדש 10987654321 ווןוסךן ינוסﭏספּךןי(: קן' יןתר. מהיר יןתר. קונים יותר פּץחןבּחסםסן/ גן מזמינים באנייליקציה ~ 4 ןאןספים בן" תןר ג 1
 65. 65. וגג ג גאגיגו / אג ְְי ±“;8`ײ3ג0ו8‏ רגגג/ אגו ג גדובויגוגוגו ג גוגויוו ש 3 8 7 8 9 10 כ| כולל שירות ֵי×6ְ: ` שירות לקוחות מﬠן' המצופה משלים ×ֵ0ֵ `יּ־׳/ ְ_ י' חווית קניה יוצאת דופ| י' ־־־ י -___
 66. 66. 1 כ| כ| ן'ן' שירות שירות 7'קוחות מﬠן' המצופה משלים חווית קניה יוצאת דופ| 3סממבּן כנראה שירות ה7קוחות הטוב בﬠו7ם וחוֹיפּﭏיּובּווֹיּו 6חוֹוח0 (וחבּווססד פ '
 67. 67. גג; ג גגים / אג גדיב/ ביזגוו ריגג/ אגו _4` 8 כא; 878 3 חוק שימור הקונה השקﬠת משאבים בשימור הן'קוחות הקיימים מרוצים ונאמנים: . קופונים וייום ההו7דת י צבירת נקודות וימימוﬠו בקניה חוזרת א ו י מבצﬠים או ארוﬠים ו`חברי מוﬠדו|
 68. 68. גג, ז ג גוים / אג ויג/ אזגו ריגו/ אוו ג גנויווגוו יײ- 3 09878וֵֹ ְנֵ& , . סיבה ן'מסיבה איךוﬠים שיוצרים קשר ישיר בי| ה7קוחות 7מותנ $'ץ0בּ| ן| חנינת קניות מסורתית 7קראת חג המו7ך
 69. 69. 0ֵז ו גגים / אג ויג/ אזגו ריגו/ אוו ג ווובויווגוור ג גוגלאוו יש 3 09878וֹ־ בי סיבה ן'מסיבה הﬠנקת חסות ן'פﬠין'ויות שתואמות את ﬠרכי המותג 0008 0013 מﬠניקה חסויות ן'שן'ן' ארוﬠים 7'קהן'י יﬠד מגוונים
 70. 70. 10 דרכים להצליח בﬠו7ם המסחר החדש י- י י ני; ___. ַני. ִי ו סיבה ן'מסיבה הפקת ארוﬠים ייחודיים שמﬠבירים ומחזקים את ﬠרכי המותג סבּזסנוךו [[נו3| וססכו יצירת מסורת שנתית ש"נותנת ן'ך כנפיים"
 71. 71. גח, ז ג גיגיגו / אג גיג/ אײוװ. הגו/ אגו ג גסנזיגגגחג. ג ויודו. 11 סיבה ן'מסיבה הפקת ארוﬠים ייחודיים שמﬠבירים ומחזקים את ﬠרכי המותג בּוֹספּסוֹﭏוןון פגישה שנתית שד קהיךת הﬠורכים שתורמים מזמנם 7'מﬠ| הכ7'7' ! המותג
 72. 72. 10 דרכים 7'הצ7'יח בﬠו7ם המסחר החדש 10987854321 סיבה ן'מסיבה הפקת ארוﬠים ייחודיים שמﬠבירים ומחואקים את ﬠרכי המותג 80306 פּזבּא חנות פופ-אפ: מזמינים בחן'ו| הראווה והפריס מגיﬠ הביתה
 73. 73. מה אותון לןקתים איתון הלאה מה צריך לתדןד בביﬠילןת א| ]7'יי| םצליתה הסכנו7וגיה שﬠןשה את ההבד7' איך יראה ורוחתר התדﬠ 10 דרכים להצלית בﬠיד| המסחר התדﬠ
 74. 74. פנו אך" בכך שא7ה או מחשבה ָ5%בלדאנוופוֹשולוופ/ לץוֹגﬠויּווווס. גּץוֹןפֿופﭏומוֹן יי י ר יּי יּא ני כזפּוֹללמזגפופֿונוופונובוובןזבוֹסווו; גּפוֹןסחשבזביוזוּב ־ י ְ ָ ִ י גאדזְבֲ_, ._. ... ְ.ֵ. ֵ ֵ ֵ _. -ְ_ְֵ_ַ_. ֵ ` ְְ~` , י אאתייּי *ﬠﬠ ִ -ייּש וּ חהנזפּד [בּספּגּכק 639 י כו' הזכויות שמורות לאונור גולדנברג © .2011

×