Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
בוי7יאךך קליקים 7א טוﬠים ואו%

א

 שירןת לקןחןת בא| ]7`יי| : סטנדרטים בינלאומיים חדשים אגּזילנ

 [ יּשׂיאלﬠדגוךדנברג ניזײיךייּ...
יוז” םין ו ייו רו ו ויום

שיחת לקװאװר] באתליװ. 
כניסת הסטנדרטים החדשים

ןוווסךן זטסﭏספּוןי(

איך יןצרים תהליך רכישה קו' | מ...
" ֵל . אאלאצ
יייא גי י
/ י" פי י י
, ים י ז יייﭏ. י
י בֿא ייי י ׳
?55
 דו

  
 

שירות לקוחות באונלייו

7`מה צריך? | ש...
סכם. " לל ש

ְ אַ

א 1. דמה צריך שירות לקוחות באונךיין? ן
7'מה צריך שירור] לקוםור] באונלייו? 

  
   
 

מﬠנלות הקניה
באונוייין נננושות ִ

י השקﬠה נדולה בהבאת לקוחות חדשים

י את...
24%

הדקוח רוצה
וישמור את המוצר
ויהזךמנות אחרת

 

41%

ה7קוח ﬠדיין דא
מוכן ויבצﬠ רכישה

7%

7א מספיק

אפשרויות תשלום

ו $...
.ר`

. ֵ-ְָ
וו

, ו איי, ,ש

וּ וײויּחפיייי. גוי
ן %/ : וֹ וֹ ו' אז י / ,13
/ י/ א ָ  “ן ֲ
! ו וְ, _ יאיימונ גנ ג יוו ו
...
גייּזזי- 3 וו(

שירות 7`ק| חות מﬠל למצוםה
שירות 7'קוחות מﬠל למצוחה

ﬠקרונות מובי7`ים
ן/ בוי א-ו י זואאא” 

  
  
 
 

תחושת בטחו| בקניה

יחס אישי וסב7ני

מדיניו...
ו, 

 

ן( ץ! .א ׳_ ז

 

2. שירות 7'קוחות כח7'ק מהמ| ד7` הﬠטקי יא

ו
שירות 7'קוחות כח7'ק מהמ| ד7` הﬠטק'

 

ו-וממריץ ויו ןחואבופג 'וח 'ומוטות 'ם ווו ונגן , וויא . וים , ף , וויא חסותו! )שו( ...
ﬠיייּךיזוװי / יזזגּמװװסוװב בּהנ/ אזרן וח. גּובֿזיוג! /א ְ נטﬠ ! ף

ן; בחר שפה פּחטסר-ן ם ָ סןפּוּ-ן חסצחפּןסזייוזפּץחפּ סחװןפּפּזפּפּ...
שירןת להןרןןת כחלה מהמ| ד7` הﬠסה'

ו

   

: ב קווץווויףןאננ

 

ְ א` ﭏ בֿשימקילוכיביז" ? פּחזסחז פּﬠסן פּװ צח/ ין

 ב זסוֹבּ...
שיחת להװחר] כחלק מהמ| ד7` הﬠחה'
ﬠקרונות מוזביְליְ

0 םדיויןת החזרה נדיבה ןללא תנאים ְְ / 
 'כב ְו; 

פ פתרונות מותאמים ל...
3. שירןת להןםןת לםני רכישה )$8[6-6ץק( א

/ 

ו

ו,
:ווופֿיּםן ןוווﬠﬠנוו, וֹומזוגּיוו יוו. , ממוני מייק

יןןץןמו! /גּןצג קןסﭏןפּ פֿגּמויוןח
םחשׂיּמן , טמא ם חפּמםוּוהּחיּמ יז חמפּחמוחממגּו...
שירות לקןרןןר] 6[ן$8-6ץכ| 

 

בֿכזיװ פון( חס פּוחסו} ץחז םו סוזזססופּװו במגּונ] שי] וזי]

וס מיופּכומא, וגּחטפּזמס פחו חטפו. ם...
י זײ! וןזואוואן

שירןת להןרןןר] 6[ן$8-

 

חמאס: : פגש וֹרלוגּץגּפּסז (וו רװרב
ה . 'זי הנט - א
? גילו י וֹ ! שא וֹ _ . 

  
...
פשׁפּזםהוּחץהאזוא

ש נ ה. ח

ץפּופּוזזוםוּו

גּחגּא חיּ השיּשׂיּ

חשׂחבויזה

שטח

 

, התמוטט

װהפּמפּװפּ

(וזסץ

ץוווםפּ

 

י ־ו
ֲ . ק ...
י " _` , _.. ׳›יּ' י) אז
_ְ_›) _א י-ז

 

ש ”ח רז. ה; /לזז ִ ח ! ס הנ 

ןבֿןפֿגוזנן* פּזזזבּזאז*

ש
. יפּפּזסספּ תיתפּכזפּחור
י. ...
ן ו קיב. .

 

אוֹו; ד זספּויןפּךו

ופּםוץזס5 פּװוישןזנוו טחב וֹחסוחםסןפץפּם , חפּופּסכן זס( פט יסבּןחסב(

םא הפץ , יי רפּחויפּפּחז ה ...
.ו. 

 

ְ ־י ֵ ג, .צ ־[
 ֵָ_צ. 1 ׳
ְ. ַ<י ַ~ ך' ז. ץ. 
.וח וִ0
י ואבן ן ןב! נ ו זןוּננבזצנ
וציּןםװגתמ שב. ימ כשני; 
. ...
ווו

 
  

{ששון . וּווווותּשׁזו -פּוּןווֹבויּווּן 
5- `

זבּוץי( פּןוֹ_| 

אסמפּישםמפּו פ

ממזגים ף. 

זסנופּסוּחוּושץ חקזפּופּופּוּו וֹ%

, ...
שירות לקןחןר] $8[6-6ץכ| 

חופו שׂחוֹןןןסןי( ןווּ. חס סחוכזסוחפּ ץבּכן פּפּפּחוֹפּװם מוסא פּחבהּ זס( ד5>ז וחם פּזסץפּשׂ ץפּטזס

-וו-יווו" ...
מךשׂס

שחתשׁח₪תפּ

 

פּזסזפ כןכןגּ

ושׁגּםפּ פּהּםﬠסט םח , משפט צג ג

זפּחסיﬠהּ @

חדחסחז! סס 359 י 536.00

פּץםמ 30
וֹ ְֵָ
 איו” א׳-יּ...
שירות לקןרןןר] 6[ה$-6ץכ| 

נאזספּפּתוזכזסוזחז/ ר )ה(

נחויפּסוּו וסןפּ דטסווגּ שﬠןסﬠחוזסח זזססקטפּ פּןןכוסוןו פּחןצטוק אחזסוח' ספּבּס...
י; ן יּליייּןל ן

ןןזינןיןןןי / ייזיןווןןןנ 

פּןוכהון ם

תבּו
יןבּכםזכקחפּ

חהוןהשׂסזס ןפּץםפּ

! וּ בחו-מפה י סופּן-ן סונוןןפּובזפּפּ...
זפּיחסי( קופּו-ו  : .אי'ן

וזאבֿויא וּוונו

 

ווופוֹןפּםוונו -ווווווןסכו > : וכא > פּוריֵ

פּחסוֹיפּפּװב( זבּונוםסק פּפּוֹזספפּזבס קופּוּו...
(וֹלויו'

 

פּפּבֿזוֹנוי( ץןןוו שפת

08315 ץבּפּפּ

נןכ סו( שס (נס אכויידוי(
(פסחו סח( וסנ( ס( 695 . ונז
'פּןבּסס ץבּפּפּ 'ס (ﬠס

פּובּפּ...
ﬠוירות לקוחות 9ו$8-6ץכו

 

והופ ויּיבימפמייייפיפּיוּוייפּוו. -מיוןויּפמוּי, -ווו וווששוויוו.  ` `י ו `יי , פופ-שאימו
ג( ֵ יּ י ...
שירןר] לקןרןןר] $8[6-6ץכ| 

  

מדריכי איפור איכותיים חבּמכן פּןןפּוץסוֹו/ אן
י ְ ־› 'אציויּיאזז

ְ: ַיייַי רי ן. 

 

ימיויזדװי / ייזגּכנץגּכוּץי 

`ְ ׳ז־: 
א / /[
, וֹנת

  

מדריכי ךייפּסטייוי ואופנה מ...
ש י רו וו; /לזז ו ת ו ת וי; ז י-שוי ז
9 :3 'יייבתּיויוכבּגּיוהיישן' שׁוֹיוביּיוייּיונו ורהיוגיּויאיאוֹיאנבֿיּופוונו-ר

ג

. מיץ ְ...
וי `־ ־` , ומשא ז

ש י רו וו; /לזז ו וו ו ת 

טנופּוםﬠ פּווו טיון , 

פּזיּדפּﬠתּל 5=װ. ן פּיוּװ
פּזוֹן / אדזפּרו

  

המלצות איפו...
שירןת לקןחןר] $8[6-6׳ןכ| 

ותנליווז. וו

8ַ| ו|| ס י| .|זז| .|
פ ס־ֲ ָ, 8װגּ5ו| ם וּןזןןץ
` א ְ: װקװסש [װחיזקח

פּﬠילות בר...
ש יש ויו ת / יזז ו ת ו ת וי; ל: ייּיפיּוא ז
_ﬠקרונות מובילים

 

י) ג י` ”ג ` 4 ננ-ב . י ־ 1 די
ני, ֵז הנגשת והדגשת כל אמ...
-: : ו י
` _ . י 7 י. 
י בביותיניי ייּי. ווווו
יאיףיוי פי וּח ג איו
 וּכזב» ובואי-ייש
ְ ִ ו
. י ְ` ייּ איי ֵָָ י `ְ~
יגגיושו ...
ווו י ואו ת לק ו ת ו ת

 

, דרו

הּםוייפּופּי שישוו": 

: י ןפּﭏפּרופּ שפמ וֹויופּזפּז ם

זפּזפּופּסזוחופּסמ ו זפּםזס קםבּזז ו קופּוּו ן ...
) פּזםויז 5 י

, ְ.ָ. . ָ. . . .ָ ָ. _ָָ , ָָ-ָ. ָָ ָָָ ָ׳

6011505]

חינבֿ( אסון! !!
' וֹ” !861

א( סומ3זו±םר)רך| `ָ! ס!125...
שירןר] לקןרןןר] 6[ן86-['0$כ| 

ﬠדכ| | ﬠ7' מצב המשלןח בזמ| אמת פיצה האט
שירןת להןחןר] $6[9-ד0$כ| 

הזמנה סניפים מﬠקבחשלוחךופּאסגּחז וידאו אודות א ניייניינייזנ-

זפּﭏםבּזז בּוןוֹ? 5'סחוֹװוסכן

הזמנת? ...
שיר| ת לקןחןר] $8[6-['08כ| 

הזמנה סניפים רוﬠנזברוﬠוךיוח הּנואחגּהּך וידאו אודות נוֹניילייני-

ָָנ ְ
חומות? יוון ויך סו: ,וח...
שירות לקןחןר] $6[9-ז08כ| 

זוווווו-ופּוםוחכּו ְ

ווודןזוײוא יזזווןוו-ווקםוחםאןוו '98][ןווו[ -סאןוּוזחוי! 'מאמץ מחשש! [ווחוו...
שירןר] לקןחןר] $8[6-['08כ| 

 

ﭏיבּנו פﭏיפּװ שפּץ נב. דזוֹמפּ ז בּ ספּזפּשׁס . פּזבּיחז ץנװ-ו יובּןןוֹװו ץטו(

, , , , ץחוּ. פּןובּמ נו...
שירות לקוחור] 9ו$8-['0$כו

'1 וסיּיּפ% 0 'י יני-י 08:24 36 65ו^^ךו0

ופסק

חזפּופּז חבּךו בּ

לפני חצי שנה לקחתי את סבתא נﬠמי לח...
ווו י ויו וז; לוז ו וז ו וזי וי; ז יּוץפי יי” ו

ניווור הﬠויח ברﬠות וברודיה

מה יש לקהל להניד ﬠל המותג? 
ניתוח והבנת כוו...
ְו. 
הו! _ 'ות ָ( 

ש ”י ויּו ח; לק ו וז ו חי  ^ א

-ןן ווןגוויוווו זןנןןוֹוויג יבויּויוןויוֹגוּ . יווו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו...
שירות לקוחור] 9ו$8-ז08כו

 

 ‏זסגּזואץסי( סאוסובןיּו 5[סקש550ס כושסז זחשכסכויוֹו‏‎ (5 

. ... .. 

5י(וו`ץוצ/ ו`| ^ ו×ור(| ...
ﬠץ נ ה. ה; /לזז ו ח ו הנ ויזי: ויּיזלפי יי* ב

ﬠהרוטת רוובילים

ﬠדכווירו שוטפים ﬠל סטטוס הזמוה ורוﬠולוח

תגובה איכותית ...
וָ־› ְו. 
 _× י־ְו ו 

1
ג

ווו ”י ואו וו; /לזז ו וו ו ווי 

י. ו
2 ִ , - ־ . 
_ ָ . וָ נ ָ 4
. _ אַ ְ `
ו ` '
. זווין...
תהליך הרכישה/ 
ןוןוסויו זנןסﭏספּווי(

סדר הניﬠולות ﬠוהלהות
ﬠובר ﬠד לביצוﬠ התﬠולום
ﬠבור מוצר או שירות אותו
הוא ר7ﬠו]יי| לרכ...
/יוויוואק יךוויויובוייומואוזיו ב; וש/ לויּיּם . רואואוי / פוסיּויז ﬠ! וו ויו

6(

יּוווובּזן ןאווֹגּ
וֹוֹוקו , ויא

ופןוחבופּןוֹןוֹו...
ן/ וסויו וטסקחפּרוח: ﬠוךיביבו בררך לרכיﬠור] או]7ייי| 
אחוז הלקוחות המשלימים את תה7יך הקניה כת7ות במספר הצﬠדים

 

28%

22%...
/לתו לו, 

 

ץ ווו, י ו; ווו: ייוי%וְאו ז; הלו‏ : ז ! נו/ לריּוו ראואויוי / פואוײווו וו; יּיו. 

זני ןנגי יש ְ 
! ש ג< סס...
/לתו לו, 

! ש ג< סס! !! ! זגּכּוויוזווגּיּו וסוּופ 'י'יּ׳י, .1'ְו. `$זיזון'יינ

 
 
  
 
 
 

פּפּז פּץו-ןס פּפפּןבֿונ וזויך
א אא ...
ן/ וסויו דטשׂוחפּרוח: ﬠולבירו בו־ר| ־ לרכיﬠות א| ]7`יי| 

 

או סטו םןיו-ו פּשׂבּויּפּ שטוב(

'ייּוּ, ֵוי. ו.יכָווידןון'שׁ

, זויײח...
ר

 

של! יו. 

וי יּ

ץוןגּמײןופֿ יוןגּ: וו; ,יכ ווו יפויהּו ווזוויּ ֵ ֵ , ֵ , ם סןװן 6װ| י|פ| ןן5 . |'
50 52.1 וסג» סוכו י...
_ ן

 

של! יו. 

וי יּ

ץוגּמײויופֿ זיגּ: סןװן זװןחץגּ? .3

סוהו ןחפּןזוץםכו פּזװס56
50 52.1 שצ/ בוכו 'פּחיווווולו ופֿופּווﬠו _...
_ ֲ . 
 י% א
װןן/ /ח/ יןי א ן%
־ זאאאלי % ׳ 2
,1 י

ִ , / וֹ), 
י / שׂ / ן / ָ ן ל' 'א

ְ / ָ, '/ 
' ג'יף% `

, י יזזנ...
המדדים המןוילים באיקןמרם

צ וחײחיזאייה ינווונײץו ﬠו/ יּ וֹקיםיּייּץאזץ

 
   

  

ביצוﬠ' אתר

 

ייּיפיייוו יוופוווויּי יפ...
המדדים המןוילים ואיהןמרר
מדדים ממוקד' ךקוח

פּזפּפּט [פּןסז

5ז86ט פּץוֹזסגּ, 
$ז6חז0ז$חי( סחוֹץבּבֿן
פּזפּחזסזפּחי( סחוֹחץחזפּכן

פּזבּכן ...
המדדים המןוילים ואיהןמרר
מדדים ממוקד' ךקוח

 

0 פּײופּפּט [בּזסז י- ---------- י

'יי ־ ־ ־ ־ מםפר המשתמשים הרש| מים לאתר.
המדדים המוויילים ויאיהומררו
מדדים ממוקד' ךקוח

 

0 פּזפּפּט פּוֹווֹזיווצן י- ----------

סך הגולשים שנכנרוו לאתר בתקופת
-־ ־ ־ ...
ו ו וךו ”ו י ם ו וְֵו[יוְ. רמי' וי רייזי י ו ו ו ווו וו
מדדים ממוקד' לםוח

מםפר המשתמשים שביצﬠו רכישה בפוﬠל. 

פּיופּחזסזנפּו...
וֲ ווולו 'ו ייּוו ו וֵיוְ[י[ְ. רנוץ+`יוי וריֵ×זיווְויוִו+[יוִ וו
מדדים ממוקד' 7קוח

פּץפּמזסושװי( סחוֹחזשׂפּכו

מםפר הלקוחות שתז...
המדדים המובילים באיקומרם
מדדים ממוקד' 7קוח

 

אחוז הלקוחות שביצﬠו רכישה
אחת באתר ו7`א חזרו. 

'חם נמוך מﬠיד ﬠל נאמנות
ה7`...
מה אנחנו 7`וקחים איתנו ה7'אה

תורת הפידבק

0 שירות 7'ק| ח|ת באונ7`יי| . םםנדרםים חדשים
0 ן/ וסויו זנוסﭏספּווי(

פ המדדים המ...
'ן ן ְ / א/ . א 'י 'נ לאי, ”יי . ְ "ייייּ, , ' “ 'י ׳ יְ ! ג י, ' וֹ, 
 ו,  י אְ וֹ/ ו ײיא, י; /איו / {ס ָ“ . י ְ ...
אלעד גולדנברג: מיליארד קליקים לא טועים. שירות לקוחות באונליין: סטנדרטים בינלאומיים חדשים
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

אלעד גולדנברג: מיליארד קליקים לא טועים. שירות לקוחות באונליין: סטנדרטים בינלאומיים חדשים

608 views

Published on

שירות לקוחות הוא אחד המרכיבים ומאמצעי הבידול המובילים במסחר באונליין.
למה צריך בכלל ואיך זה עובד?
על עסקים שמשלבים את השירות כחלק מהמודל העסקי
שירות לקוחות לפני ואחרי המכירה - איך עושים את זה נכון?

תהליך הרכישה - checkout process
השלבים אותם עובר הלקוח אצלכם בחנות

ומהם המדדים המובילים באונליין

Published in: Business
 • Be the first to comment

אלעד גולדנברג: מיליארד קליקים לא טועים. שירות לקוחות באונליין: סטנדרטים בינלאומיים חדשים

 1. 1. בוי7יאךך קליקים 7א טוﬠים ואו% א שירןת לקןחןת בא| ]7`יי| : סטנדרטים בינלאומיים חדשים אגּזילנ [ יּשׂיאלﬠדגוךדנברג ניזײיךייּ יהּיגנמ וּ-אא פֵּ ְֵ ו וּ% " ן . תיּלציּ. ֲ ִ . יּניליאיּינוֹוגּובוֹנטק . ייּײנ. 'יש , פּבֿﬠיּזזונק, ֲ. י ֲ . פפלבֿגּזיּגּ% *י בֿוּיּבּיו א ָ , ת, ו 'ש' ' א : א ” , יּבושיוּיאדיי ֲ יר ק ”י , ייג ‎ ‏‎ י ` איּ ול” , , נ` י וּ, ְֲֵ' י` י 4 ײהּ וונווייוו. ײוגּווווו שׁוﬠיוי יוווֹוווווו. פּזייּוווח שצ/ י; ב א
 2. 2. יוז” םין ו ייו רו ו ויום שיחת לקװאװר] באתליװ. כניסת הסטנדרטים החדשים ןוווסךן זטסﭏספּוןי( איך יןצרים תהליך רכישה קו' | מה]ה המדדים המןויילים ואיקןמרם
 3. 3. " ֵל . אאלאצ יייא גי י / י" פי י י , ים י ז יייﭏ. י י בֿא ייי י ׳ ?55 דו שירות לקוחות באונלייו 7`מה צריך? | שירות 7'קוח| ת כחלק מהמ| ד7` הﬠםקי | שירות לקוחות ב 8ו$8-8זכו | שירות לקוחות ב 6ו$8-ו0$כו ו-ר ְ ָ
 4. 4. סכם. " לל ש ְ אַ א 1. דמה צריך שירות לקוחות באונךיין? ן
 5. 5. 7'מה צריך שירור] לקוםור] באונלייו? מﬠנלות הקניה באונוייין נננושות ִ י השקﬠה נדולה בהבאת לקוחות חדשים י אתנר נדון' בשימור 7`קורוות קיימים
 6. 6. 24% הדקוח רוצה וישמור את המוצר ויהזךמנות אחרת 41% ה7קוח ﬠדיין דא מוכן ויבצﬠ רכישה 7% 7א מספיק אפשרויות תשלום ו $ 44% מחיר משלוח ֵ גבוה ויו ח ורא 11% טﬠינה איטית ש7 האתר 25% מחיר מוצר גבוה מהמצוםה / יוויוז יבוּװיוייים טי ישים ייוווי ייוי/ לווי וזיזויייּווווי ווזויץֲ כוטוי/ ליריתואיב”‏ 6% הצﬠות טפּאם
 7. 7. .ר` . ֵ-ְָ וו , ו איי, ,ש וּ וײויּחפיייי. גוי ן %/ : וֹ וֹ ו' אז י / ,13 / י/ א ָ “ן ֲ ! ו וְ, _ יאיימונ גנ ג יוו ו אי ﬠלות השנת 7'קוח חדש נבוהה פי 3 מﬠלות שימור 7'קוח מרוצה 44% מהלקוחות יבחרו לרכוש בﬠקבות 'חט חם ואישי א ישז*-י וֹיז--יּפּײייא- ֵֵב-ֵ
 8. 8. גייּזזי- 3 וו( שירות 7`ק| חות מﬠל למצוםה
 9. 9. שירות 7'קוחות מﬠל למצוחה ﬠקרונות מובי7`ים ן/ בוי א-ו י זואאא” תחושת בטחו| בקניה יחס אישי וסב7ני מדיניות החזרה ברורה ומתחשבת 11' שי7`וח מהיר )וﬠדירי בחינם(
 10. 10. ו, ן( ץ! .א ׳_ ז 2. שירות 7'קוחות כח7'ק מהמ| ד7` הﬠטקי יא ו
 11. 11. שירות 7'קוחות כח7'ק מהמ| ד7` הﬠטק' ו-וממריץ ויו ןחואבופג 'וח 'ומוטות 'ם ווו ונגן , וויא . וים , ף , וויא חסותו! )שו( וסיומו! זוויות": 24/7 ש" ו נוגייויזם מ 5ווווודוזווו5 םווולויוווו8 ְְ שש, ,ט, .ְ ְ , ְ, ,א, ְ ‎ ‏‎ , קוזבֿ בץ! װ: אאָי5 י שׁישוחחם -! .11 'זײ פֿיײק” 5'ֵ5ֵ°ש . ..יי 5.09 פֿיאספּפֿלחיג "דײייי לײמ] 'דג פֿמגּיםאוװ י 5165 מוןײזסז( 55סײ5 ו ׳'ו י× 'ש ין ינ 'ו '5 יוו 'ק ׳)( 'א יש '1 י() י] או -1] יכ( י} 'ם י)ֵו '1 'בֿו יגּ -גּ ! יםאיםאוןןזויאזייגּאקוו יאחװסשׁ ?5510 סחוחזסוס 65סח$ 5ובּחחבּ5 פּפּסחפּ יוזסוחוﭏ, ופּ פּזפּﭏבּפּחפּ 5פּ855זם יאיװ ?5110 סחוחדסוי( 5פּסח5 & 61065 5יו_וט4`ו , י אוס! ) ! וס 58 5פּסוז5 : ישוחחו ןו 5׳ו@›ובּפּח5 פּובּנזחבּפּ פּחבּפּנ צסזא יּ| סװ5 נ ג ו י ` סײווֹחזסו: יפּןזוֹס - א ָ . א ְ חזפזוֹ פּיפּסי( וחוש כוט פּושׁחטפּ סחשׂישׂה '50% גתביח *ו י ֵ - פּפּסחפּ `5|זו6 מדיניות שי7`וח והחזרת נﬠליים בחינם 7'כ7` 7`קוח
 12. 12. ﬠיייּךיזוװי / יזזגּמװװסוװב בּהנ/ אזרן וח. גּובֿזיוג! /א ְ נטﬠ ! ף ן; בחר שפה פּחטסר-ן ם ָ סןפּוּ-ן חסצחפּןסזייוזפּץחפּ סחװןפּפּזפּפּפּ מפּפּםזפּםטפּ פּפּזסאקייּ ֵ ﬠ יכוחיכפּןנחןף ` ` “אא'"”ייּ'“בא`”“־'׳יּ"י לןי *שוי גב א 'בוגי ווּזוןוֹצוװי ץ[58{8 ס0מ5 וּ נאיּב .5 ז ז-ח חסוֹזזפּזסזק זפּץשבֿן 611166 זיופּט ושא פּפּפּזסשׂוֹן/ זטסשׂ יהסו [8076 שׁייזא שוֹזװיספּ & ץזפּץבּפּ פּחוֹ/ חס 58266 טסו} סחוֹקפּפּסן וזסזהחו זארופּפּסשׁ זס פּטוֹחה זארוביפּסבֿ( פּפּוזוזסזחס זחסץ זן ןןוץן ווסוזספּזסזס ז9ץנן3ן זשס רוסוזסחספּפּוֹי( 5`ז6|ו58 ניוזז חוסן! פּמדזס פּסוזס פפּהמיחחס חמץ נוךװ יוס( חסץ פּשששׂוחופּז זחסץ )פּפּפּגּזוזסזװנזן סןמגסוןנן זנח( פּזפּסי( סוזונזסוחפּ פּנוןס ץהנ( 8 פּזווסרז 24 שׁנזיוסדװוסווו נזפּןנג פּזוק פּפּפּרגרןסזםס טס/ א זספּזסזס סופח 0! ›|68/^ 8 פּ/ אהּנ( 7 > פּזסןﬠז חזנבנם אספּנפּןפּק ץסחסוטן טופח ץסחסװ זפּװפפּ ס! פּפטזנןאקוֹוגן ץנן הﬠברת התשלןם לחןכר רק לאחר הבﬠת החןצר ללקןח וץץןחויּחתשבֿיופיּזוזויפוֹאןןס
 13. 13. שירןת להןרןןת כחלה מהמ| ד7` הﬠסה' ו : ב קווץווויףןאננ ְ א` ﭏ בֿשימקילוכיביז" ? פּחזסחז פּﬠסן פּװ צח/ ין ב זסוֹבּבּספּייוֹו פּאבּביספ , .ֵ. ְֵ, ..ֵ ›ֵָ. ֵָ. ..ֵ. ,ְָ-ְְָ. ... ֵ.. ְָ, ְֵ. ְְְֲֵֵֵ י ן י 6 'צח' מוֹוגּווותּומחטיּווץוּויויץךוממוּפּןוןוּמיּווֹומשׂוופּתוזזפּוגו ְ , רשׂ” וֹמיּיּופויווטמײויכיוֹווֹווֹטוֹויּשׂיםפּחוֹאפּוחויּטופּוויסזיפּיויווּװ ` ְ ׳ ני גּפּבֿשׁפּ, י פּויּווֹסוֹ ﭏ ווו דוט 'ְ ` ל, א` ממקומון-יוו -ויפּנגּוסווֹווֹח-יּויויגּזסווווֹיפּסםוסווֹויווווזי א ` , וֹוגּאיויּטמיייּיּחימוֹפּפפּוֹמיּוֹווֹחיוץפּוגּוגפּחוֹווטווונ-שׁ. ְ א ְ`ִ , צאז , ופֿויופֿחויספֿוֹוצומוחפּוֹושׂךווֹפבומוֹכוֹויטחזיסקוכּןספֿווסיוח ייי ְי משׂגּﬠפּוֹמיּיסוגּויּויּטממטוֹווווֹיוּװיּ קסװגּוּושׂפ קקװסזפּטי( ץוונוץםקכו 6"'ש""$ ! רחסנןיוװופּ אדוגּןחוו טאג סוזגּװגּק ז5^ק חיןבּוטפּ ±^"0רד^" 0"^ סאןפּגּװסווטק או קחגּנחץסי( ווינטן (סא , סחסמנו ץגו פּחזספ ווו טספופּץסס םפּפּפּפּזםוווֹ סמז סוסחוֹפּ ג ? איוזוסנחווֹ װסצ . אויסשׁןפּוז ןבוֹבוספ . ןוֹבּװופֿ וסץוֹןפּנ( ןןווו פא . גּחסוֹספֿז טווב . פּויוֹנונווֹןוֹפ ספון זס פּזפּושויסמ סן חאיוֹזחפ , משומן זס יפײנמבוצס מנס סזס! ! סיכ סן” ! םװססינן ! נוסﬠ סן ץוֹפּןיּוֹןפּס יפּסחףבּיז 'ונוסﬠ . סופּבמ סא , פוסח סבן , פﬠוטון 24 חוֹוטוֹװ זוֹןבּופּו חוֹ פּפּוֹזונ( ווב , שנפ טחב גוץ ינויץיּזןח; וסוייו- נזומיײ / מיּיזזוז וץוק-איישגּי וץוֵ זו זי “וכּגחזססװצמבּנין
 14. 14. שיחת להװחר] כחלק מהמ| ד7` הﬠחה' ﬠקרונות מוזביְליְ 0 םדיויןת החזרה נדיבה ןללא תנאים ְְ / 'כב ְו; פ פתרונות מותאמים לצרכי ךקוח י במדינות שונותדדוג': תשויום רק בﬠת קבלת המוצר ﬠ"י הךקוח ' א פ שירות הרבה יותר ממתחשב ו פּזוחסזזחפּןיז חטייﭏיּץהסב” ְ "
 15. 15. 3. שירןת להןםןת לםני רכישה )$8[6-6ץק( א / ו ו,
 16. 16. :ווופֿיּםן ןוווﬠﬠנוו, וֹומזוגּיוו יוו. , ממוני מייק יןןץןמו! /גּןצג קןסﭏןפּ פֿגּמויוןח םחשׂיּמן , טמא ם חפּמםוּוהּחיּמ יז חמפּחמוחממגּו יז יּחוּפּייּגּ = ממומומםוּומ ן! שמﬠו . ו שﬠשו, וּ! וּיּגּמוּפּ חגּופפּחיּוו . מחחוּומי יּחיּוווחו- , חווסוממן ן טיּהּמויּםפּ . ן , מוּקיּוחיו 1 מפתחים: ם סשממוחמשו : יּחיּסויּוּו _ , שמתח : חֲֵֵֵמוּון ן , חחס יץ ניויּא ן מחמם ח , מהחוג ה משׂמסחופּ- סחמאסחמחנן םמיּחמח- = ומֵﬠמחח= מְמ מ בשחמט םוֹ ר “חמו חפּ םו שמחו ב פּםמיּממחומא = חוּחחמם -י מופפ : חששו -'ן גּפּמחיּםחו- , חמא וּוחיּמ: -ו ותּמפּויּייּיּיּםוֹן ומחפּ נט םחושׂיּחז ־ חבש ס ווחגּומיו _ םחנוחח -נ- , יּﬠהּממוא = יּ-יּנחיּס ן. וט מתמוטט, מממ, ויּסוחמפּןין ממחחזן ן , שמח בן חחהּחמח ן , חמש - פּויחוּופּו חוּחץהּס פּמויּויּאןן , גּמוחיווכּו . ן. מממממ א פּחמוויּפּווחוחשפּ- זפהקםחןו, ,מחמש . ם. מיוגּוחהּפּ חי _ חְסחֵח = מסיּמיּזפּוםייווחחזא י-זיי ג , יחוּוממו פּיחגּגּו פּממווּס מ , אווז ה , מפגש פ. ששמו פּמויּופּםמז-חווז , יּםחויּפּ ומ = ,והמון ן החמים המממ; ר משמח , מחשש , מממ, (ל שחמט וס ממונו = ›פּ‏ שם" םםמפּ זנו בֿגּיםנובּ בּווהּויפּנוג, זגּוכּוויפּון וווווצןנווג ווו ! חןחןמפ ש ‎ ‏‎ ְ מומ; ָוְ. ֵ. מומחי". .. וּ. ָ,. י.ָ. ְ.. .,ו= ... ... ..ו, ‏שם. , ממגה וםוווייוש שם חםפּחיווויּמוזםיּחציוווםוסוומזמז אמפי מפּבמויּו פּחשחוּי ופּחוּווויּוחמוחחשׂ מוםוסוומ ופח מבפּוחמוו מתימפּ צומחזשׂפּו-מ 5 נופ, וימממוחם ושימת; ממהּופגּיּמ םסקטפּג ‏ומחחיּמ מש במובופּ םמחחוו מחו ום משוויו חיווובחמפּמם וו שופ נ מונח ופּווחופּזמווזם ובחםוממוחמוחו ווו, מוגּנבמםו מז. פּחומוו חמות, , ממ; וּוואַמחוומםשסוום חמש , ם גּססנﬠ שמח . יהם שמץ ממוחם ובחוּמומיּחימוחו ווו ומומחה מם ויוחחיּמ יחוּופיוששﬠ סחוםיווחפּ ממו; פּמפּמוםווב 5 וו וו: סייופנ וﬠ פּמפּפּמויוונ סחוווום ונחםוויּוחמוח. חו% שמשמﬠו; המחפש וויםאממחם סחחממ גמובו טחב , יומנו שמשם גּממו סחוםפּווﬠ סחשווומח, וגופו מימשׁשפמזיּפּ, ‏בםבחבם פמיּמגּ: ומ ממחיש, , מח, ממ ﬠושזמסחמו מח מ, , ייּחי , חש מש משי ‎ ‏ספפּﬠ ‎ ‏‎ זוגו ויפת ספּנמס . חחוםפו רוב ופּחסוזורחווןוזו ונוספו ! וסמי ייזום! סז אַ ‏ו ‏זיהן' הלקןח ! הצגת השירותים ! התנאים ; כו־דץןפןזוחלמ ‎
 17. 17. שירות לקןרןןר] 6[ן$8-6ץכ| בֿכזיװ פון( חס פּוחסו} ץחז םו סוזזססופּװו במגּונ] שי] וזי] וס מיופּכומא, וגּחטפּזמס פחו חטפו. םטוווחוווופּ פונה נופץ יום סחוﬠנונוופ זםו פּוחבּוזז ֵ - וכ יווכּזפּוותגּו פוז! ום וחפּווגּוופּ חום זבּיוןיּווי בּ, וחיו ופּסגּוגּו האם( פּחווןםיו ץפּחםופּ ץפּגּום ומח וח`ו חמווווןו . צווופּוּחפּווזמויּו םהגּ מבחפּויפּ זמוטפחוס: סהוץםנוופּ ניזזבמבוגּ יווװסזן ְ וצ( ְ י_ , נוחוםםטוזפּ , סחוווגּפּ, ,סחושמזוו , סחווחח פוז, טווח ץוגּובּכּושׁם וו/ וטח סחווזזוזומזסםזם 3 . ץוספטתסויו סחוץמום זם , סחוומפּ 5 י נל פּזסוווו ווגּפּדו ינ. ס ה 5 8 ופּחסטפּפּמווּוםנוגוופֿםווז -סחווֹוזנסטדו ײא : וספּאוסכווום : אווו ש חספּאויוכווווו : ויﬠוץ -חמוסוופּ י סספּפּפּוטסﬠכּו נפּוסווסבּ( יוחיוװ י ה י, וןנחיּוי בז הזו סוווו בו פּזמיחסחבּו זחגּוחגוﬠמט פּווונוםוזס אססספּמיּץ פּווהּשט6 וחז ופּגּו חווימאחוו ובּחזגּוםןמﬠוו זזﬠהּוו זוסוחנוז , פןזואז חווש וממנו שם וווש ו . סיזוגּווּופּז מומ ) י( אפּחפּפּבּ חנ ואוח יוםווזגוח במומו; סחחץססץ . פּיוהּזיס מחוון פּנ חסספּ פו: גּוםץ -מפּגּפּפּווּו וזזפּקפּמןתגּ יחסוופּיהּוזפּן )פּﬠוזופּחפּפּחו ופּבּס( יוסמנויוווו ומוזםפּ י ֵ , חמ. שווי מי ײסדו הב7טת כך אמצﬠי ההתקשרות ופח יוספּפּפּווממנוכו
 18. 18. י זײ! וןזואוואן שירןת להןרןןר] 6[ן$8- חמאס: : פגש וֹרלוגּץגּפּסז (וו רװרב ה . 'זי הנט - א ? גילו י וֹ ! שא וֹ _ . . וװל װוז םםםבןגגתסליּ ָ: =:; י;י. י:. :פ; י י; .י א ה י י יּא 'וװװזטסופ י} יֵּ ֲ ָ א י--יּאא ר ", נהב- ה ַ ז י ־ א אאאא* חוו װופּפּװופּי ֵ ז ְ ְְְהָגְק6ְ2י גּפפבּכּבבקואכמ ֵ ו ו: ְִ : ײ ןוֹןסמ-ןזןװפּואשישוסז-וֹבֿװ א ְֵֵָ__ ְֵ, ְ ~ ְְ_ ְ [ ינ יּבּיךוצבּ ֵ ; ְ.1קכאי )ְֵ ֲ 'ְְֵ ֵיָ ניייל ֵ -זא , ײז , וא, ְֵ ְ וֹ, ן ָ. ֲ, א א י , יפ י ' , בֿי , י " ָ ינ י ל ָ י% א י י . פ' 1 1 א ת 'י ץנישׂוו שייר , רןיווזווו ןיןוי-ןץ גני
 19. 19. פשׁפּזםהוּחץהאזוא ש נ ה. ח ץפּופּוזזוםוּו גּחגּא חיּ השיּשׂיּ חשׂחבויזה שטח , התמוטט װהפּמפּװפּ (וזסץ ץוווםפּ י ־ו ֲ . ק ֵ . _ . _ ז ג 1 , _צ. 1 . _ _ֵ_. ,,ְְֵ›וֹ~, ויטגּואווהווייט" חזטסצפּו ווהספּפּ ץוּזןשׁוּו ןנחש תמוהה; אפּזװזז חציּיהזההחזהתו חסנןוֹח הוםשקוזוצה! פּבמוֹזוןוובונוםזספּ ץפןסןנק פּפוֹווֹזס ושׁﬠםזטוּופּפּזהש פֿנוֹװﬠןלץאוֹמװןו שׁﬠשישׂ» ץיּוזס ופּופּהﭏמהז ץפּוחוופּא ץפּובדחאנו . חןסיץבח ”אין חזסיוֹןבּזם 73 הפרטים ליצירת קשר בדר' הבית, סןחאיפּזחטנוװוּין וווואבגּ פּפּשׁהװ , , חיאח השמת , י ָ. .פּ מיּוווּווּןהּופּ שׂוצימפּהומץ חמזה-וה( בֿןס( חניזﬠואפּ אםוֹשפטו, ווגייחפיפּןיא מבזוםםפּפּ ייּיּײ” ההּשׁנייהא . .שם הא, חח חהןפּזיּﬠונ ` )ו יּ )ו ' - ֵ ַ . |`»| חיוחח > יּ- ח "יּייייּי ' י י י י ־ › _ פּפּפּחזגוק ו ”ן / ץא בו א ִ . ק. ו . ייבּי / ו ָ ָ . בו ףײןבןבןיו: וּ וון: בויונןכּוֹס בון( קוינוֹ: וו-סן: ,גן כןסייןבןוו' : וֹןבןןװ וחװןאךןגּבֿן גּויווןוּגּווייפּגיּןסווֹןיגוןווו! ןשׂווןזיוֹואוויוּ-וּווריּתווהוו~יווווּ[1וו~}-; ווּווֹן` ”ם . יווחמווווניּמוֹןאוו יּיוֹיןחיייּןוֹןווֹוזווו ח מהוט װןגּךןז ץפּ ץאַכןביןיווּוזןווזן וֹ לנושׂחוּסשׂיזאלויּןז ןבבדןל
 20. 20. י " _` , _.. ׳›יּ' י) אז _ְ_›) _א י-ז ש ”ח רז. ה; /לזז ִ ח ! ס הנ ןבֿןפֿגוזנן* פּזזזבּזאז* ש . יפּפּזסספּ תיתפּכזפּחור י. , -יא פּגזﬠפּגזזןיר יפֿכזפּנסמכּ] תשסז} . שׁסכיבּ פּןזזבֿן 3 1115 811`ד . לוֹון , וו1ו1י ווֹוויכבּןיוֹ: ן מבקשת חהלקןח חידﬠ ﬠ7` הפרויקט כבר בשלב זה רדץןסןיּק, אאזןפײיזו־זןבו־ל! וסנפ1י. וֹ`ןת־וֹנפוֹיז
 21. 21. ן ו קיב. . אוֹו; ד זספּויןפּךו ופּםוץזס5 פּװוישןזנוו טחב וֹחסוחםסןפץפּם , חפּופּסכן זס( פט יסבּןחסב( םא הפץ , יי רפּחויפּפּחז ה אספנו סו פּאוו מסו טוווסװו ? חו טפּופּפּופּוח. מס, פּזה פּפּיטזפּפּ ! היוש טהחזו חפּוּפּפּס ש ה ץבֿנו ןנופּחז סו יפּ<יוו װסץ טוניס! ! חםמןיּן (חפּוזזפּסבּחבּווֹא 5וקי( וספּהפּק פּחחפּטװ פּמשחזיּחטמק י 30 גו י ססהּסטסס י 5` כּוחחז ה פּוהם וחפּופפּ חהּוּמםסיכן סהתפאזהוﬠ סחואסהזז דיו 560 ! הפח ה ומפופּפּ סתןתדגּקז סניןק פחו טו פּפּפּזופּפּשפּ החזספּ סחחפ ט: נפץ םי פּה חוּסזי יהפּם פ חי א; !המס והופחפּס והּוסטפּ 'ם יפּפּװ, סנצ( וֹ פּזחפּחזחזסי( ושוק פּוהחחסהםם פּפּואטסס פּפּאהספהס , .× -. .. גוו ְָ ה 'פּיופּובּשפּח חהײזפּ טוסה ײסופּ קביﬠת פגישה בטופס )הכיבוד ﬠליהםו( דחזסץ יסבּוחסי( שסופה פּווהופּט זמפצזפּוחפּ פּפּהפּוק סוחבּװ ופּזוֹיו פּחזבּװ ד5הֵּו פּחשויּז ץחפּקוזזםח פּפּחזוֹובֿזﭏן וופּחיוק זפּווחזוווּו פּחסןיובו פּוופּכופּןוץ ץחהּﬠחײוםי( וחפּזזװי( 0068 ץוחנוס58 וסגוחווּמווייןזנ ”ויוונסופוק
 22. 22. .ו. ְ ־י ֵ ג, .צ ־[ ֵָ_צ. 1 ׳ ְ. ַ<י ַ~ ך' ז. ץ. .וח וִ0 י ואבן ן ןב! נ ו זןוּננבזצנ וציּןםװגתמ שב. ימ כשני; . , . י יּ איש. ֵ פוהחפּ סו פאם וֹו י פּזםן/ וז קחזﭏןאסספּ פּסוֹסחק מוש/ טוסון? יופנו פּניבּת פּװט וים נוצץװץןפּדחספּ פּזװװא יסגק סד $ז05? וﬠחכּךו תפּפּחיבּהּ ש ננ ִ ! ונסו װי מה' . ונ. ו ־־־ )ג ימג 4 א י ףד-ן(-ז בּוווןכּזןפּואװןפּשפּון' דװסשׂגּ פּמןןסןןוןז > קוקסוֹפ 7,309,311 בית! פּפּאוו ווואוסטס וסוס פּפּהּס פויזן פאו פן פּםחפּוּוי תופץ פישמן > זשספּגּ ומהם את וו ו, , ֲ. ֲ,ֲָ, אתחהּהחי, ונחמה חחח, , תמש-מהוט יצירת קשר במדיה החברתית זחפּחזוחסי( פאם / וחטמ חװא שוש' טווח
 23. 23. ווו {ששון . וּווווותּשׁזו -פּוּןווֹבויּווּן 5- ` זבּוץי( פּןוֹ_| אסמפּישםמפּו פ ממזגים ף. זסנופּסוּחוּושץ חקזפּופּופּוּו וֹ% , ויש יוש-י. , פנו , פזו וחייו תמונות, "ום ום זווווזומוו ו וניווט ויוזם י-הוא ו-ווק פק ש דאיוּוזםגּויחח דפקטסיךו ני ישׂויואו-יּו פּטוגּדפּ גיסו אסיא: יי. 'ווותזפּוﬠםץ פּוּונוחט; 5 יּץווחווה: י וי. .. , מצחו-יפﬠﬠ, .. חימוש ׳׳יּוֵ›ם׳; ,ְו= ;טוביֵֵ<חְָ- , נפשות 'חיּווויויוי ויוﬠץ כײוםוםז חיטובוחי ז מם-מובﬠ; רםוונזהּיוװ טיּהּיפּיודבפּצםמחק והּמפּיםיּונפּיבחיט-מוסנטניּהּםפּיםטיּמ יו-זוײמפּםזפּםי , שׂפּאובחס-ײוסזאמומצפּ , יווכּק פהּויחפּוםזםפּ מחו זוּוװטדבשׁשמיּש רﬠווּנוהּפּחוװ מפּמיניּﬠו , זה . ונוגּוויּץו פו חסקסםפּ יוחס -חומו יְמֵי . ו. , שפת ויממ שירות' צ'אט אוטומט' ןחרחןול'
 24. 24. שירות לקןחןר] $8[6-6ץכ| חופו שׂחוֹןןןסןי( ןווּ. חס סחוכזסוחפּ ץבּכן פּפּפּחוֹפּװם מוסא פּחבהּ זס( ד5>ז וחם פּזסץפּשׂ ץפּטזס -וו-יווו" ! יווו-גוון ז-וֹויויוווווויו ווווווו-וכר ווו! וחו-ﬠװווו(-שׁיוו-וובוװװ :55וּהּ: 1.33 , ֵ 05 נכו ֵָ 5װוּוװז5ןופֿםוווסיּווװ$ ְְָ, ְֵ, סְֵ ”ש ְ ץס איאגּיפּ ×יטאוםאגגפּוג= ודיפּגוּופּוגּ פּחסזי( נזופּוּיו שם חזםי-פּםכזםמ 8 ס 8 פּיחחןןאן & וויוח/ סהי/ ײזסזפּססכּןבּגװוּןטשׂשוגּויחפּ/ ', פּסדוויו ]5נ[ . יוןיוו , וויט-שספגו ט -, מוסא פטיו; ָ, וֵ ווו כמטנןשושפּﬠים נוווּגווו , מחשופים ם ואיתי . יום םיאיּםואו ! חמשוש , ם חמשוש ווווּיכפּוּןנאוי ! שטח ווּוגּח ניּוווגּוווסויזﬠי, 5כן5ר| ס | [5 י : שוא תווי} -, שטח פסא, י פּפּמוגּישׁו ןווווחבֿן . .מהפוסט איך אפשר בו" איזה מילה ﬠו' זאםןח? 0$כזס8ו
 25. 25. מךשׂס שחתשׁח₪תפּ פּזסזפ כןכןגּ ושׁגּםפּ פּהּםﬠסט םח , משפט צג ג זפּחסיﬠהּ @ חדחסחז! סס 359 י 536.00 פּץםמ 30 וֹ ְֵָ איו” א׳-יָּ ֲ ר -יײגבשׁ ירןנ `ֵ ו פּן-וּפּךמפּחסחפּכז ' ־` בּםו ל ֵ`ָס / 95`ה5 ›8 ךחסרןֵן5 װ46 636 )פופ( 1, אפליקציה ייﬠודית 7 ץיווֹמ0וץ$ יזוֹבו-לייויּפןוֹגז
 26. 26. שירות לקןרןןר] 6[ה$-6ץכ| נאזספּפּתוזכזסוזחז/ ר )ה( נחויפּסוּו וסןפּ דטסווגּ שﬠןסﬠחוזסח זזססקטפּ פּןןכוסוןו פּחןצטוק אחזסוח' ספּבּסשׁסוֹןפּ זאיזאװיי אבּזסןײיבזאי( ח סטז שׁסשפּפּפּק פּשפּוחנופּש 'וסז חוֹפּװןבן (ןפּפּם נןןסןיו - זפּוןס 8ןוֹ_| - ±זסחסװ$ סﬠוֹ-ן ﭏפּפּםﭏסוֹןי( פּפּפּיבּישׁיסײפּײיסײפּישׂ פּסיופּנןפﬠן װי ון זחיצ ין ף, , ווי ו ַ ַ ַ יי, יָָ>ְ 4.3 חסוֹפּזפּן שטוֹחװוסם , ﭏפּפּבֿ כוןיזנ} , זבּמיז ייצןן פּפּפּיזסבֿחסס זפּיכן {0 ספֿװזסס ישׂבּי 8 15 (1)651›]ס11י( ! ץבּבֿסז פש: ] 11 װגּנדפּתן . פּןבֿפּוןפּש שס') זסאי צגּקבּװסס( 500131 3116 ןגּןמי( פּסבֿסי בא" "א" ”ו וק יּז קא ק גמא, , ול ג א חװי , י לבז י- 4) יּ, ,ש, .זא זיי ח אא שרץסוֹמ זס 2.7 : פּפּזוװףחח ס( (וסוֹוס סד פּזסןוֹפּוֹו שׂפּןש פּשׁסחבּ ספּןבּ ﭏפּסםאסוֹןי( . ססוֹ/ אזפּפּ' י. , ֵי . ית ןפּפדפּבּז פּמו סחונונז פּססוֹפּספּ ”וֹסשׂק "מאיײפּ 35.2 : סן נְןו. ו פּוםוןבּקוזזסס פּזפּשׂװשח 360855 ופּסס שס פּחצופּןגּ( צו! זס זפּפּשסזכו וחסה ץויספּזובֿ( שס') וחוש יפּוץס פּסוסן וֹוחבּ וו3:› ןו-2014-4 : ספּןבּןסקט ן5בּ. | םןפּמ יﭏיןהּזספּזחוֹ שפה פּמד מןוֹשׁ פּיבּמס פּחװיךס & נידוהּוחפּ זװסץ פּסבּחבּתח פּפּוזןחשסי( *40 חוֹ פּןפֿהּויהּ/ אהּ ח 5 122739 : פֿטבּסןחשסם זס ﭏןגּקן פּוסססנ( . שׁװגּזס (חפּסגּז פּחוןןיוו( ןחסז? פּוןבּכ( 306 פּיהּרץס פּ/ חן זפּשפּװפּ וטסה חגּפכ( 5ןחפּנז^ . אפּפּט ”ש זפּוםססק ֲֵ. ,ום אפליקציה ייﬠודית 7 פּפּפּזקוסזסטן <|88ם<!0וֹ[0
 27. 27. י; ן יּליייּןל ן ןןזינןיןןןי / ייזיןווןןןנ פּןוכהון ם תבּו יןבּכםזכקחפּ חהוןהשׂסזס ןפּץםפּ ! וּ בחו-מפה י סופּן-ן סונוןןפּובזפּפּנו וובֿיזונ א (5' ו ְיָ -גגּ: ויכאו-ו י ‎ ‏‎ מ > א^5םק5קוו5 א ישׁיכויסך ﬠדייני או' מתּסופּקזנתּסיוחיּוגּופולנזוו ִ ֵ _ סקיפּוחסיוסן(/ ו ְֲ ו, פּפּפּזכןאיוווגּ איימו ! ת ןנוושׂ ײוײﬠו (ות, יוּןן יש יויו. והן יובןיייװי יווווְ (גוו , ןאו, ,וןהּוןוןווושי יוןﬠן , ןוןיןיו טס 1 ן ' -י'-י, נ , פּפּפּוסמוןגּט(ווסוןסﬠססחחו ז 2350י$ש יּ יּר פּרײפןו (ןכ, :וון ו ר" אחמ--ו מדריך קניה ותﬠווויות לשאלות נפוצות פּפּסיּוכּמק 5לוווו60יו'| `^( פּזוֹחסזזזפּןק פּיןוֹןספּפּפּיקג & ןייוגםבּןא; חיושׁהּרן & פוחס% פּפםןןבֿ 5 5ס35 פּיךוזזליי י( `ןזו6`~ו@] ישיןזםרווםזנואם, רוזןפּפּוּ- ְ5 `, `(ח3@5 'סאבונוכ .8 5םוֹ<ן . בֿיצסז (חפּווזחןפֿויּןפּזחק גּב( 5דזםס5 פּפּוזסחיזבּ( [וג (ן %11% יושיז וו%
 28. 28. זפּיחסי( קופּו-ו : .אי'ן וזאבֿויא וּוונו ווופוֹןפּםוונו -ווווווןסכו > : וכא > פּוריֵ פּחסוֹיפּפּװב( זבּונוםסק פּפּוֹזספפּזבס קופּוּו אופרוָ ו 3 ו. ן מן : נ ביון חסוזבּוחזסזחחחגּוסםסﭏי דבּןהייװונם , וד (יוכתיזם כּבכזכװק א פבֿו , יטהן-ו א ן ויאןן רזנכוזב מור ןייבּז( ן כויו ﬠוס(-ו װפּייםנזפּז סחשׂנז 3 כיּיבּףיּ' וכוס וּיﬠסן-ו יוובוֹוחברהּבּיו ור” י-וי וחופי 8 פּדמםםםזכו סחווזחזפּנופּ פּזפּוופּפּ פחוםפּוחסי( יאוֵו פּזפּסזס סחוסבּוק 1 .1 פּזחפּדחצויבּו ו ייוחנחנז . וײ ס/ וניונן ן ןןווא. חנדןא' "שתפס 5 תהיסחןחפּ ”יויו ן חניו ונחל. :יפו פנ אחיוססיוזמ נפח( וו( ו. יפּחבוןוי: וכוח ומנו 8 פּסחייבּק יאקסבּביספּפק אבי, ן חנכו ןבּחאכי יפּסנגחﬠ זפּבֿדרסח ב -חנו( פח( נחווימזנסזכי . וײ 'אסנזידחפּיוו 9 פּםחחזפּהּ .8 פּפּדחםפּןם חפּנןגזבזפּיװכו ָר~ -חכּיחח הוﬠﬠסן-ו 10 חסןזחתזחזסזנאָחת בפּןנוז ווססספי( 11 יסומפּזנכףנדר ור" ןנייוחגﬠ 1 בייו וּיוםן-ו 2 יכחוןחבו פּזנוןיזבּזםפּ ונכ( ס( ניבּפּ (ו 5! 13 , יחןח קןוס. "נחויחוחפּ זס( פּזניזזכי פּהוזחבויי ן וייו , נסח 14 פּחחמחחיז יפֿפּפּזיװיןוןוי חני ןןנפּ ו חפּי( :1 ייייכןפּושיוןבּ , בנכי ”יווויזיזוחבּ פּזנ “סנו 15 רזירו (הפס פּויּזבבּ סחכּ. בבפּזםיקוןב, חם כחוכזגזוויּןפּ ויכּיזיוופּןיןס פּזפּוןססטפּ נרײכיּפּ ? ו ריּזבפּסספּךן ייחחונךן ו`ד בו( : יּחסםפּפּזזהף בפּכיסזכו ברום בז ופּוןסכזסנ פרזון! בס ן חבּ: (בּרןינ' 18 “ופּוןססםפּ 3 ופויוהן ו ﬠיובּכיוניי( ביון( נפּוופּו ן יייי , אוםויו פך ונזק ןיוסההזב; כניפּ ו חבּי( 20 “זנוויזבזוופּ 3 ריּםוזזסייזיי סןוםח ח: זפּחזנרןמו ננזויינס ן יייו אםן-ו ”ְָר. `.` חבןזסכ 3 ייהזיוווה ו זנחג ספּחכוניפּפז ברו פּו נזנחזבפרדוזנויּפי 22 מדריך קניה ותשובות לﬠואלות נפוצות זקחפּי( , זוזסספּפּ וחנחםיו ןבּיבין ויי' רון 5 זבויפחגּ
 29. 29. (וֹלויו' פּפּבֿזוֹנוי( ץןןוו שפת 08315 ץבּפּפּ נןכ סו( שס (נס אכויידוי( (פסחו סח( וסנ( ס( 695 . ונז 'פּןבּסס ץבּפּפּ 'ס (ﬠס פּובּפּכו ץניּזפּס ס( 60 פּססונונז ויווויווונן ם ן טופ 840 םחװבֿײופּ רודריבי קניה שנוצרו ﬠל ידי קהי7`ת הלקוחות ןס ןיו ן ןןנ פּפּוֹזפּפּפּויּביו ויג, ון או! ץזװבּפּפּ & חיובּפּוּ-ו תו . י וואוו ָושׂ חוו ווו-וונָ בחג נ ונ פּבּוסוסגּ( זסו חשׁ3פ5 16:15 זס( ץפּסוסתרוסלד ץגּןוו ס( שׁסז-ז החו. , ואי יֵוווו ְנו~ ְֵ וֲץוווֵתגָ-ֲָי יחווּו ווו וניו” ווווּווםוווויוז מחג , גּיואַ בפּהכּסיייּיייייי" אופּווופּךו פּחזפּןן וסי ויושב% פססוֹװנ( םחוצװם פּפּססוֹזחגּ ָ ץשׂ םסוופּ ץײוסססזבּס , ְ כוס פּססוֹטבחסחוֹץװפּ : י : יו פּפּןבּיוֹװוּ( פּחוֹצװפּ פּסוֹןוֹםבּ( פחוץנוח זבּןװנןסבו ס( סןןויןכ( ם חכיפּפּ( ס( , וץסוּ-ו פּזסוסס ץ( (חיסו ספּוץפּגּזפּןוזש ססוסיו כּוֹס/ ייו זנופּ ח6/נוד תבֿזנזץ 5 זפּﭏ םןוןוץﭏ5 פאם( ךו/ א זוובּ/ שווא שבּבּק (סנז5 ס( ווטסו') 5' 1 1 ח8ט(0נ~ (ססק סבּפּ זס( פּססחפּ 5 חפּחזסןומ )פּמוויופּבּק זמחבּןס( פּןםבּובּחסװז/ וטו/ ון חפּפּזבּ( סבֿ( 85×ס8 ! ןבּ 500 יזפּםיפ 'ונוס חוסן( פּססןװני זס( ץססוסחןיּןססז ץןופּ ס( װוסוּן פסו() ו. ,,, ,., ו_יְ, ,,םֵ= .±וְֵּ, ֵֵוְֵוֵֵהּם / יופוּי
 30. 30. ﬠוירות לקוחות 9ו$8-6ץכו והופ ויּיבימפמייייפיפּיוּוייפּוו. -מיוןויּפמוּי, -ווו וווששוויוו. ` `י ו `יי , פופ-שאימו ג( ֵ יּ י פּובוֹזםיגּוי , מותו פשוטו , ווו פּפוּופּשוּו פּקוו פט, , מה! נ י י יווו: יּ בןבוובּ !325 וֹפװוֹזפּי ! וזו חיוֹש חםוֹוויב (ום ! ץןןזס ץוא ! ווס - (וסול וֹיןוֹ ְְְַָ ן, , ממשׂןקו. , ְ באסס; שפמ וּזװוניווﬠ קקוגןופּ נ ס י (החו פּןיוגּןשסיכז שס פח( ונוס ﭏיופּרוי( (וססו 8ﬠוֹ5נווס×6 פּוֹחו כוןסרו5 בֿזחבּ בֿזפּפּגּו פּוןפּמסוֹןזז 9 / כ ְ פ( שסחאפפּומוקסוּופּ י 'ו ס / ן צי% 0 י, שו “ו י _ 7יין איפור שנוצר בשירנוף הקהי7ה חבּךןכן פּוופּוץסוֹו/ או
 31. 31. שירןר] לקןרןןר] $8[6-6ץכ| מדריכי איפור איכותיים חבּמכן פּןןפּוץסוֹו/ אן
 32. 32. י ְ ־› 'אציויּיאזז ְ: ַיייַי רי ן. ימיויזדװי / ייזגּכנץגּכוּץי `ְ ׳ז־: א / /[ , וֹנת מדריכי ךייפּסטייוי ואופנה מומ-זי% יּפﭏןופו-זציךוֹזוﬠ
 33. 33. ש י רו וו; /לזז ו ת ו ת וי; ז י-שוי ז 9 :3 'יייבתּיויוכבּגּיוהיישן' שׁוֹיוביּיוייּיונו ורהיוגיּויאיאוֹיאנבֿיּופוונו-ר ג . מיץ ְ%ָ דבויאכּוחגּווּון וס זואוגּור( ־”` ושוש' יי , וי-חיווייווי יֲּחְֲ ֵָ אז כך תהפכו 7כוכבת משחקי הכס וזוסוויפ יּפוווסו-ווּסוֹזוﬠ
 34. 34. וי `־ ־` , ומשא ז ש י רו וו; /לזז ו וו ו ת טנופּוםﬠ פּווו טיון , פּזיּדפּﬠתּל 5=װ. ן פּיוּװ פּזוֹן / אדזפּרו המלצות איפור מבוססות ארוﬠ או נושא וזוסוויפ יּפוווסו-ווּסוֹזוﬠ
 35. 35. שירןת לקןחןר] $8[6-6׳ןכ| ותנליווז. וו 8ַ| ו|| ס י| .|זז| .| פ ס־ֲ ָ, 8װגּ5ו| ם וּןזןןץ ` א ְ: װקװסש [װחיזקח פּﬠילות ברשתות החברתיות חפּוץכן פּןןפּווסוֹן/ אן יּ י י-א טװאוו, ום ׳ֵ׳ ְ 'וח “יש
 36. 36. ש יש ויו ת / יזז ו ת ו ת וי; ל: ייּיפיּוא ז _ﬠקרונות מובילים י) ג י` ”ג ` 4 ננ-ב . י ־ 1 די ני, ֵז הנגשת והדגשת כל אמצﬠי ההתקשרות ﬠם החברה _, בזמ א י -יי ץ” גְ לפל ז זמינות ותגובה בזמן סביר 5% ־ 4 וּי. א% וי י' : פש ְ התוכן הוא המלך 'ן / שׁ} צוזןוו התאמת הﬠרוג והחוויה ללקוח פֿויונוו”/ וו וויווו , הּוגּאוויּוי שקו"
 37. 37. -: : ו י ` _ . י 7 י. י בביותיניי ייּי. ווווו יאיףיוי פי וּח ג איו וּכזב» ובואי-ייש ְ ִ ו . י ְ` ייּ איי ֵָָ י `ְ~ יגגיושו יּ וֹ 'וּוגזכווי ו וֹ ץ ` אישייבּיי. ,וןי ֵ נ י ׳ *ו ְ ְ ְ ְ וﭏורמ( י"-ד, :י ל-ו *ז , ` יַ` . כ, , ְ : י בֿלנ, חייא; ינןי , י : ”ן `_ְ `ְ ְ. , ו ונֵ ש יורות לוזוווווו; ייויווואי וזווחייויוז וו; ווייּקוֹירז מאן י/ יייזינ. נירךידי ווי זיאיייחנ -ציפומוי , יּ א` ' ְ. .-; :4 ֵ ; וֵ צ ֵ. יﬠ; י א ְֲ. ^ ג _ ﭏ ָ אָ" ֵָ ְבב
 38. 38. ווו י ואו ת לק ו ת ו ת , דרו הּםוייפּופּי שישוו": : י ןפּﭏפּרופּ שפמ וֹויופּזפּז ם זפּזפּופּסזוחופּסמ ו זפּםזס קםבּזז ו קופּוּו ן 5ם זזבּזחסז . ופּפּז ובחום; נוווי שם: םזם-יּ-ויּ- . : פּיןםםוו יום! וןיזבּפּפּ פ-ממ, , שפרו יפקפּבּכו (ןםוםח 00י₪0 פּרהּיזי 0 ץ-וי(/ ווֹויﭏ( סטוֹווץויו-וסווו סי(-ויו ימוגזוֹןוןוֹבּגּוייווֹוופנינוונוז! ייןוווכויבּופחיּונ( . יופווֹון}יוי1ו; !ימ ופּויּגויווווֹיוופ ןןצולוןוּיוווֹויו ו וגּיבייצ נוזזוונוווןושוֹ ץ" ווװ-כּוי. ומתוך' נ נזפּמפּ פּווֹבּןפוּ( {8001 )ﭏחנכרו-ויאןוּקכו( 560138 {ס -ויונוןחהןוי( י›ווז ושה -ויזזסכו צין-יהוו א אא, א , א נײוווימסק . יי , נ רשׂיּוזסבּ( שׁיפּ א ` . ְוּ ₪36.89 אא י פּפּזיו סאןשחןשׂ, , ₪134 יגּווהּפּ , ץזפּווּוֹופּוו )ם4°( יפוווֹווןובֿוויוחןון ץאויווווֹויפוֹ( יוי(-וץ : חנ ונפּ ו סן י חיחם ברוןיו פֿפּברוי ווו פּ-וםסרו 48 חורוזווּי םסרוםזבּםפּובֿו הּאןופּםפּש ֵ ץ . ת-מוחם; ~ . ו [פּוווופּוװ םו בֿובֿיגּ . ..חוֹ פּןנןהןובּוום ספוגּ שפֿיוויףבּוּו מגי = י-׳ יחגתישׂ-ש שליתת סטטוס אישור מיד ﬠם השלמת ההזרווה וזנ. יספּרחו יס-פּו יפּפּ / ייּוו ן וֹפּסכןפּםﭏסספּ ` ֵ ו 680015 פּפּזק ו ֵ - ו/ בּשזיפּופּנויר, 'בוט םו פּויּווֹזיפּנווופּ פּפּפּזויוויובּ ןובּרחפּ פּקםספּ םוםםגּ לרוםפּזנוסופּ ›^ְ`בֵּו א8 פּזחבּחויו . פּפּפחופּםפּ פּﭏםםפּ יחפּזםןוךוי( סחוזשםרחםז פּפוםםסו-ו םחפּ פּייןבּזז זיוווזךוז 8 סוחוזז פּפספּשסחםז 8 פּסואופּחםוזיום זחפרחחופּזץהיוחק , ו ק ו. ־ יו ›3 פּוחורו; ,פופּיּמסןוין יוווסבּש 3סח3הּ וזוּייוֹסוזווּפוז ווסוסווֹי
 39. 39. ) פּזםויז 5 י , ְ.ָ. . ָ. . . .ָ ָ. _ָָ , ָָ-ָ. ָָ ָָָ ָ׳ 6011505] חינבֿ( אסון! !! ' וֹ” !861 א( סומ3זו±םר)רך| `ָ! ס!125 ןיי `י־: י`יייָ־ יי: ייּיי: יי. ייָגּ ץזסזוֹפּסכןפּסאסספּפּוןז מ פּסוֹשטןזסןװ ץזפּץוֹןפּןי( פּסזין (ןססח )5 וֹןגנםי. פּזפּקס | פּחסוזוֹןיסחײוסי( | ססןם | פּשפּוֹﬠפּוו | (ןפּפּיץ פון( {ס (ןסספֿ פּזפּﬠסוזז נסק | פּזפּןןפּפּשח , פּוװפּח ןסססבּ( ווייו יךניזיז: י` רשׁבֿב יפּזהןי( זכו1ח0 ופֿדגּיצסובאן, יבּ-יבֿיפֿ-בוםפּ : זכונוווונווו זפּטזס _ . אייזװהש אוההן צ-י לי )גּא ננאלבזבחמה רוננים מביך נבּר [א צנבובֿ- צםה. גכז םבי. מואופּרח וֹ" הייפ ֵ זבּ פּחבּזפם יּןנדירףיי 'קשר שליחת סטטוס אישור מיד ﬠם השךםת ההזמנה ץזסזוֹפּסכזןפּכן <|300|
 40. 40. שירןר] לקןרןןר] 6[ן86-['0$כ| ﬠדכ| | ﬠ7' מצב המשלןח בזמ| אמת פיצה האט
 41. 41. שירןת להןחןר] $6[9-ד0$כ| הזמנה סניפים מﬠקבחשלוחךופּאסגּחז וידאו אודות א ניייניינייזנ- זפּﭏםבּזז בּוןוֹ? 5'סחוֹװוסכן הזמנת? יﬠ לך םו: דקות ןזיונוינוזו אצלך. ביןתײרו אתה מוזמן להינות "גוריון-גויס פיצה סרקו'. השירות הייחודי שמאפשר רך רוﬠח חו: קורה ﬠם הפיצה שלך חרגﬠ שסייחח את השיחו. וﬠו שהשןײח אצלך בדלת, ממשק משחק' | ]'ת| להתאםה אישית פיצה רןחיוןח
 42. 42. שיר| ת לקןחןר] $8[6-['08כ| הזמנה סניפים רוﬠנזברוﬠוךיוח הּנואחגּהּך וידאו אודות נוֹניילייני- ָָנ ְ חומות? יוון ויך סו: ,וח וזיווובםיווןﬠלך. בינתיים אחה מתחו להינות ינווויושבנוגיצה נורקוי. השירות הייחודי שמאפשר לך ררﬠת מה קורה ﬠנואריפּיצהישלך מרגﬠ שסיימת את השיחה וﬠד שהשלים אצלך נזילת. מ , ץ ז . -ֵ _ ֵֵֵ ֵ~_- ז - ֵ ָ רוק/ וקא רן ןי סירחאן וו ור/ רן ֵרָָה משוחח ממשק משרןקי | ]ית| להתאמה אישית פיצה דןמיוןח
 43. 43. שירות לקןחןר] $6[9-ז08כ| זוווווו-ופּוםוחכּו ְ ווודןזוײוא יזזווןוו-ווקםוחםאןוו '98][ןווו[ -סאןוּוזחוי! 'מאמץ מחשש! [ווחוו , .3 י׳ . שהמין יווסץוס ופינוי יּתו ,81 . פּום יּגּו מפספס 98 נז פּי 1 'ן ייי וי* שׂ ֲ הוסוו װחוזוזיו . צזוןןוּואז ”וּ ץ' , :ום חװווזקקשׁ [וח חוה - ווווזחווֹו 2יס2 ווו() . וא . .ן , וו .3 8228 יוסבּנזזווווּווזﬠזי חווווּוזנןום 21112 פּוזימפּ-ץ שׁזחיּװ פּססוףזב( בֿוזףפיּז פֿרזייּדסןיּייּפּפּסווּובז צחימפּ שזוגות( ספסדךוֹי( [ייקןרת בדף החברה בפייסבוק זןכה לתגובה מיידית
 44. 44. שירןר] לקןחןר] $8[6-['08כ| ﭏיבּנו פﭏיפּװ שפּץ נב. דזוֹמפּ ז בּ ספּזפּשׁס . פּזבּיחז ץנװ-ו יובּןןוֹװו ץטו( , , , , ץחוּ. פּןובּמ נוסץ סס , נזןסמ פּחוסמ יזפּווּו פּץטס 7 פּרוז ושמש הגן ﬠ יומז םסחבּח( װסץ װוסחﭏ ןלפּזפּרן זפּנו [הפורח זו חפּמין חס חסוזבּרחוזפּפּ בפחות! חוו/ ון ץפּװמ ץזןפּזוז פּזפּשׁו בֿוחד. 5 סז ! חפּװוזו מטח/ ווו חסופּחוֹ! @<ו1 י 50 12 וו. 2012 זפכּןוזוּסץסנוז 2 . ץגּוח ןוֹבּחזפּ חוּ. ו-וסץ בֿופּםםסזכן ! ייﬠוא חימסוסח פאו י 58 12 ןבּ. 2012 זיפּשׂוזופ/ וסא 2 ! ן -"אוקיי, הזמנתי מחדש פוײחספּ זס( , מבּפּץ ןיוחבּ בֿופּﭏחפּמ: ןפּטנ . ץסחותּ פּﭏחגּורך זבּוווֹן/ וז ץגּוב( [ו {פפ סחבּ, חסװסמז ! ו חס זפפּ וווװ אץסנוסיווץ! פּחספּ זסח פּיוו חספּבּפּז ִשׁ@׳וו!1›זס@׳ו @<ו1 י 03 13 דנ. 2012 זיזכּןחזיﬠסא 2 פּווזז פּרחיוכוסזם טח ץחטזפּססח , סזבּרח בֿזסזסשׁספּךו זבּוןוֹןﬠו ץנוח ו . פחיּזוֹז @›ו1 י 08 13 דנ. 2012 זפּכזוזשׁﬠסס' 2 . ץװח , ץבּסחסןטן סחוֹמז [פּזוץ ! פסט פּמז חו זסץוֹדו חפסןסי( 1רי שם י 10 13 !3 2012 ופּסוזופּוֹוסנוז 2 '@ ביקורת בדף החברה בפייסבוק זוכה 7תגובה מיידית זפּןווֹכן חפּשׁסכּ(
 45. 45. שירות לקוחור] 9ו$8-['0$כו '1 וסיּיּפ% 0 'י יני-י 08:24 36 65ו^^ךו0 ופסק חזפּופּז חבּךו בּ לפני חצי שנה לקחתי את סבתא נﬠמי לחנות של איי דיגיטל והיא רכשה לﬠצמה אייפד. המוכרים היו אדיבים. לבשו חולצות יפות. הכל היה יפה ולבן וממש וכמו באגדות של אפל היא תוך שבוﬠ הבינה הכל והאייפד הפך להיות החבר הכי טוב שלה בחיים. אבל אז הוא התקלקל. לא נדלק היא אמרה לי. אז לקחנו אותו שוב לחנות של איי-דיגיטל. המוכרים היו יפים. שוב גם החולצות. הם הציצו באייפך של סבתא נﬠמי. ואז הביאו פנס ) לא של אפלְ סתם פנסְ סטיב ג'ובס היה כבר ברגﬠ הזה הורג אותם( ואמרו. . יש חלודה. זה נרנוב. מצטﬠרים זה לא באחריות. אין בﬠיה אמרנו. מה ﬠושים? קונים חדש! הם אמרו. אבל אל תדאגו נﬠשה לכם הנחה. זה 'היה פחות משלושת אלפים שקל. בודדים. ﬠמדבו שםְ היבטנו שם מיואשים. הרמתי ﬠיני לשמיים ואמרתי סטיב? באמת? ככה? והם אמרו מצטﬠרים אין מה לﬠשות. בחולצות היפות שלהם. והחנות הלבנה שלהם. ﬠבר שבוﬠ. שלחנו את האייפד לתיקון. למﬠבדה. לא של סטיב ג'ובס. רגילהְ 250 שקלים. שבוﬠְ והוא ﬠובד כמו חדש. גילוי נאות. אני מח ﬠל אפל. יש לי אייפון מאז שיצא הראשון ) וﬠר שיגיﬠ האחרון ( אני אוהב את סטיב ג'ובס כאילו שאני מכיר אותו. ובא לי לשלוח מייל לסטיב, שיסתיים בסיומת החביבה "נשלח מהאייפון שלי" ולבקש ממנו שייקח מהאנשים האלו את הזכות למכור אפל בישראל. לא מגיﬠ להם. לא מגיﬠ לסבתא בﬠמ'. חתﬠוררו מושחתים! םזהמפ וֹ, וחמוּחווּוסס ו פּאו-ו וֹו . פורון סאו! פזפּוויס 51 וסתם פפּסזבּ( וזס ָנוסץ חזנוגלחנווזוחב( ווןנװיוח _ יּיימיווייוהיו ו. יודוו/ יל ש פוסט בפייסבוק ﬠ7` חווית לקוח מאבזבר]
 46. 46. ווו י ויו וז; לוז ו וז ו וזי וי; ז יּוץפי יי” ו ניווור הﬠויח ברﬠות וברודיה מה יש לקהל להניד ﬠל המותג? ניתוח והבנת כוונות של לקוחות הנﬠת פﬠילות בﬠקבות המיךﬠ שנאסף
 47. 47. ְו. הו! _ 'ות ָ( ש ”י ויּו ח; לק ו וז ו חי ^ א -ןן ווןגוויוווו זןנןןוֹוויג יבויּויוןויוֹגוּ . יווו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ויג . ְַ.1:: וו 1' ובה} וזס! ) ז60ן פּזסונ( סווז זססחחסס ס/ / ממשק לאירוורי וניתוח כזידבק מהלקוחות פזיּחואוסןוֹיּוופוּנויו
 48. 48. שירות לקוחור] 9ו$8-ז08כו ‏זסגּזואץסי( סאוסובןיּו 5[סקש550ס כושסז זחשכסכויוֹו‏‎ (5 . ... .. 5י(וו`ץוצ/ ו`| ^ ו×ור(| ז:(^ץ5וזגּ5 5קי[/ /$וו^ (ובילורוכו ולוויו (וסגּוויורויוקיו וחסרחזסוחו ץסוכּןסה פּוספּ]-ו אפּווּזאבֿ/ פּיזספּפּךו (וסכּזננונופֿ פּססויפּכו סןצסוקוווו פּךוווז ס/ ווּופּ ספּבּוסרוק ץוזגּנק ספפּסחק . פּזחסוחסזק 5וס! סוחסיּורו ץאווזחסוסו פּזפּססוססק סיוןחס5 חסזור( אנאראכי: ו ול! יי וף וֹ. ”48% פ × ממשק לאיחוף וניתוח )יידבק מהלקוחות פסוס/ חפשו יאפווֹופֿפֿגדיאפ.
 49. 49. ﬠץ נ ה. ה; /לזז ו ח ו הנ ויזי: ויּיזלפי יי* ב ﬠהרוטת רוובילים ﬠדכווירו שוטפים ﬠל סטטוס הזמוה ורוﬠולוח תגובה איכותית ומהירה בכן' הﬠרוצים ]יטור השיח ולקיחת חלה )יﬠיל איסוף משוב באופ| יזובו ﬠויניור מתמיד בﬠקבות הכיידבקים וםדידה
 50. 50. וָ־› ְו. _× י־ְו ו 1 ג ווו ”י ואו וו; /לזז ו וו ו ווי י. ו 2 ִ , - ־ . _ ָ . וָ נ ָ 4 . _ אַ ְ ` ו ` ' . זווין ןויוויוובן; יחקו דא , ֵןוְס. . ::ו. .ןזןןןי וויויייוונות': ש א ו ו 6 ﭏ' ויי-י ווגּזווימגיּלויגּי ו י 1 ז י . וי וק ייב: א הּואַןגּיובומפּ , ס ג הויקוח תמיד צוחק גיּווכיזוסוויּס ביוןכופץוֹי ויחוּפוֹזוץוֹו
 51. 51. תהליך הרכישה/ ןוןוסויו זנןסﭏספּווי( סדר הניﬠולות ﬠוהלהות ﬠובר ﬠד לביצוﬠ התﬠולום ﬠבור מוצר או שירות אותו הוא ר7ﬠו]יי| לרכוﬠו.
 52. 52. /יוויוואק יךוויויובוייומואוזיו ב; וש/ לויּיּם . רואואוי / פוסיּויז ﬠ! וו ויו 6( יּוווובּזן ןאווֹגּ וֹוֹוקו , ויא ופןוחבופּןוֹןוֹונ ציו ז וןוןויבןוֹווןכּזוֹוסו וּבּןש בוןמיּא יפו! ! ווויזווֹכזוווחוווווס ֲוי/ %ײְ יֵ ו כ ‎ ‏‎ נו וןודןומןוּאןוובוי
 53. 53. ן/ וסויו וטסקחפּרוח: ﬠוךיביבו בררך לרכיﬠור] או]7ייי| אחוז הלקוחות המשלימים את תה7יך הקניה כת7ות במספר הצﬠדים 28% 22% 18% 11% 9% 4% 4% 3% 1% 9 8 7 6 5 4 3 2 צﬠד צﬠדים צﬠדים צﬠרים צﬠדים צﬠרים צﬠדים צﬠדים צﬠרים אחר
 54. 54. /לתו לו, ץ ווו, י ו; ווו: ייוי%וְאו ז; הלו‏ : ז ! נו/ לריּוו ראואויוי / פואוײווו וו; יּיו. זני ןנגי יש ְ ! ש ג< סס! !! ! זגּכּוויוזווגּיּו וסוּופ 'י'יּ׳י, .1'ְו. `$זיזון'יינ ו נ , ו . וויויויײהת- א' יי א פס'ד פּץו-ןס פּפּפּןבֿונפּזןךך 324.50 . ו. ָ , י: י: גֵבי= כפּופּ ֵ . ~ ְֵ ֵ ֵ י _ָ גּ ַ . › פּ : י יְ. . , ו פוזורפּו ו ֲ ! קןסגוֹןװײ לוו ייּו י -ייו א יפּויּוּיו. וגו וייויבו ז- ְ וויּ/ יז יו ו
 55. 55. /לתו לו, ! ש ג< סס! !! ! זגּכּוויוזווגּיּו וסוּופ 'י'יּ׳י, .1'ְו. `$זיזון'יינ פּפּז פּץו-ןס פּפפּןבֿונ וזויך א אא י יי סזכווֹםנוג װןזזװװאווץ ן “ייי ! ושון וזוג: "וו פומה יזון: : פּ'. ויז , ום פּגויישבנופּ פּופּווווו ו ו (והגז פּץװבּ( פּפּפּוםבּ וזוײך ש₪שׁשֵׁושׁ₪₪שְֲאֹיּ‎ ֵ װןוםגּןוװװו ` שׂבייייי' מ- י' חיוּ “ו ן יךנו ב- ייּיּי יפּבאָוֹיזוא ֵ ץ ווו, י ו; ווס: יּיוי%וְאו זזהלו‏ : ז ! נו/ לריּוו ואואורוי / פואויּזווו ווי יּיוסד
 56. 56. ן/ וסויו דטשׂוחפּרוח: ﬠולבירו בו־ר| ־ לרכיﬠות א| ]7`יי| או סטו םןיו-ו פּשׂבּויּפּ שטוב( 'ייּוּ, ֵוי. ו.יכָווידןון'שׁ , זויײחסךוח זבובגּחהו זחשׁסססכ ח3 ניוככזח ום חוססו ופום' גוווחגּמס פּסווס קפויקוזםפּום פּוןו' 524.50 ו [5 בני פניאר פּװרוה אניווחהּניזךוד <יו5|3 וונףיפ יץןוחיﬠחג) פּויו פֿחפֿזוווﬠו '8ו45וﬠי נװוויופּהּ ײגּויפֿינ נ: יופֿחיﬠ נתוחזנז ו3וכןמוו5 פּןופּונרו הרווכיוודווי חבוהּומוובץ 60665 סיסיפּ ש "שייש חיפ ץיהשׂי $34.40 : ןבּזסד וֹופּןבּחזוֹזפּפּ
 57. 57. ר של! יו. וי יּ ץוןגּמײןופֿ יוןגּ: וו; ,יכ ווו יפויהּו ווזוויּ ֵ ֵ , ֵ , ם סןװן 6װ| י|פ| ןן5 . |' 50 52.1 וסג» סוכו יפּחיוווווח וכיופּווח ְ פּפּנוזוֹווו-ן ווחוֹכןקוֹוֹןפּ פּוחז אחוכופּו וונוחפּ ו ר( ְ ביּיי , יוירוווויויו 50 524 וגזסזםחפּ י ויקפּופּו 90 59 פּחובּןסווזפּ נץופּוו 1351 נװונוי ובווק חוכמװייוחוכוס ותיו 534.40 ןבּזסז פבפּזוֹזוזפּ ! פּנוח5 מ ן, ווםווווג( ןוויכו פֿו , תוכו קיּןוס הסבֿ, בֿויו 3 בו בוווד , יזויו הּכלהּפּ זפּיופ, י% הפּיו שזפּ י ו ווהוהפֿיךו `ו שףוגחזס בּ 31389 ו ויּו וויּובוייּויּפּואוגיווֹ וווץאו ווו ואו ו ו / או ודוויווי ו. = וְו. וי</ %”יייו. ‏
 58. 58. _ ן של! יו. וי יּ ץוגּמײויופֿ זיגּ: סןװן זװןחץגּ? .3 סוהו ןחפּןזוץםכו פּזװס56 50 52.1 שצ/ בוכו 'פּחיווווולו ופֿופּווﬠו _ ן פּזווז (וחוכוייו וונךחפּ ז ר( ְ 'לי וייץ-פטיו ילתג( '% ס 50 524 וגזסזםחפּ חס ספּ פּחןסחןחפ יווופּם ויוסיף ווו; פונפסכבּ וו פנו כיויוכּוו ובּזסז יפּיכוםהּכזפ וס פּכרווינזוק סךוו זפּיורמסוו ויופּיי פוזפסדיד "זי כובּוח רוסוונוויזדק ד 2013 י , יו3וווו3]. ׳ 01 : והשוו ווכו 1 . יּנירומ , יוופמ רוויי : יו נוקויויו מזףווחכי יכפיו -פּבּיו פּפנחוזןﭏן פחוֹןןוֹיו . יפּסווזוזופ מרווכזסוײופּ בירר 35 כדחהּפ 'ץ ויּווייונוייוופּווב ובו ווו% ו ”וו ו ־ו ו ו / או ודיﬠיווי ווי/ פאייאו.
 59. 59. _ ֲ . י% א װןן/ /ח/ יןי א ן% ־ זאאאלי % ׳ 2 ,1 י ִ , / וֹ), י / שׂ / ן / ָ ן ל' 'א ְ / ָ, '/ ' ג'יף% ` , י יזזנפ ﬠ י ֵֵ ד%&ֵ, ן . // . ׳ 1 ג _. נ ויֲ וֹ ָ וֹ ז 5 איך מודדים את פﬠיויות האונליין? המדדים הנזשןטים ןהםשםﬠןתיים לניﬠילןת מצליחה ב כי
 60. 60. המדדים המןוילים באיקןמרם צ וחײחיזאייה ינווונײץו ﬠו/ יּ וֹקיםיּייּץאזץ ביצוﬠ' אתר ייּיפיייוו יוופוווויּי יפוֹוֹבגל נייוֹוונוודב יּיוופןפּןוי יּפגיזווֹוגּ פבובגנ מ פגי וֹוֹיובןוֹוווןוןחזוופופֿדגּ. ְוֹוֹוֵ י ׳ שיוזן! ! ־ דאוופװיּווויוֹפּווה שוחוֹאַפנהּי ֵָ ָ ײ ובּזוֹבוי וװוזויּובכּןװווווֹ! ְָ שׁוופּזואוויּזוֹיּוווּו ופזווֹןוֹווןוֹכני `
 61. 61. המדדים המןוילים ואיהןמרר מדדים ממוקד' ךקוח פּזפּפּט [פּןסז 5ז86ט פּץוֹזסגּ, $ז6חז0ז$חי( סחוֹץבּבֿן פּזפּחזסזפּחי( סחוֹחץחזפּכן פּזבּכן חזחרץי(
 62. 62. המדדים המןוילים ואיהןמרר מדדים ממוקד' ךקוח 0 פּײופּפּט [בּזסז י- ---------- י 'יי ־ ־ ־ ־ מםפר המשתמשים הרש| מים לאתר.
 63. 63. המדדים המוויילים ויאיהומררו מדדים ממוקד' ךקוח 0 פּזפּפּט פּוֹווֹזיווצן י- ---------- סך הגולשים שנכנרוו לאתר בתקופת -־ ־ ־ ־ ־ ו`מ| מוגדרת. נהוג להתייחח למרוםר גולשים שבוﬠי, חודשי ושנתי.
 64. 64. ו ו וךו ”ו י ם ו וְֵו[יוְ. רמי' וי רייזי י ו ו ו ווו וו מדדים ממוקד' לםוח מםפר המשתמשים שביצﬠו רכישה בפוﬠל. פּיופּחזסזנפּווי( סחוֹץבּכו
 65. 65. וֲ ווולו 'ו ייּוו ו וֵיוְ[י[ְ. רנוץ+`יוי וריֵ×זיווְויוִו+[יוִ וו מדדים ממוקד' 7קוח פּץפּמזסושװי( סחוֹחזשׂפּכו מםפר הלקוחות שתזרו לאתר בתקופה הנמדדת מאז הכניםה/ רכישה האחרונה או הראשונה שלהם, או מאז מוﬠד הרשמתם.
 66. 66. המדדים המובילים באיקומרם מדדים ממוקד' 7קוח אחוז הלקוחות שביצﬠו רכישה אחת באתר ו7`א חזרו. 'חם נמוך מﬠיד ﬠל נאמנות ה7`קוחות 7`מוצרשירות ו7`חוויה. פ שׂבּכן חץנוווי(
 67. 67. מה אנחנו 7`וקחים איתנו ה7'אה תורת הפידבק 0 שירות 7'ק| ח|ת באונ7`יי| . םםנדרםים חדשים 0 ן/ וסויו זנוסﭏספּווי( פ המדדים המובי7`ים באיקומרם: ממוקד' 7קוח
 68. 68. 'ן ן ְ / א/ . א 'י 'נ לאי, ”יי . ְ "ייייּ, , ' “ 'י ׳ יְ ! ג י, ' וֹ, ו, י אְ וֹ/ ו ײיא, י; /איו / {ס ָ“ . י ְ , י י, , ן 'פֿוווויןבּײויסזסוולו 8±כוײוסרו5 פּוכיןיּוװכואיויזﭏסוֹךו ' א` ' 'ו “ “ן ליו ` ן י, ' ` / 'י ו א` ! וֹ *ו ' י ? ן וֹ. ן 'ין ש / י) פשנואךיי בכך שאלה או תשנה י ו, , , ְ ְְְ ` , ן , ו, ׳ְ י ְ` / , וץ! ְ 1 ! ן ן , ן . ,1 ְָ גְ, , . י / ן י ָ י א , י. ָ 4 יָ י ְ ` גן/ ﬠ ָ ו פ [ואנופּויּוופ פווווזזפֿובוננ וֹחוֹןלוואווווסבווֹוזפֿופאווןנ ָ / ת/ יּ ־ / י, ְ , ֵ וֹ ָ ְ נ ִ ְ/ י , ִ , יּ, י ' וֹ, יי “א וה. ' ', וֹ 'יּ י "נ ו ׳ ' `י י' , ן, ְ ָ , י ', , י, ֲֵ . י; ׳ , ן ץ י ו , . כל הזכויות שמורות לאלﬠד גולדנברג © 2014 . ,

×