Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROJEKT PROPOZIM BASHKEPUNIMI ME       DAR/ZA Krijimi i qendres koordinuese per  mirembajtjen e laboratorevekompju...
ARGUMENTIMI Hap i pare drejt krijimit te nje strukture vepruese per mirembajtjen e laboratoreve kompjuterike ne shkolla...
Objektivat :• Trajnimi i mesuesve te shkollave te sistemit 9-vjecar e te mesem ne nivel kombetar per pergatitjen dhe kua...
HAPAT E VEPRIMIT PER KRIJIMIN E QENDRES       KOORDINUESE               ISSETI          KONT...
AKTIVITETET Perdorimi i nje strategjie ne koordinim me perfaqesuesit e  DAR/ZA-ve per perfshirjen e mesuesve te shkolla...
Përfituesit, partnerët dhe koordinimi Projekti perfaqeson nje aktivitet te subjektit ISSETI i cili koordinon te gjithe e...
Monitorimi dhe vlerësimi Faza 1perfshin Aktivitetin 1dhe Aktivitetin 2-Raport i pjesshem ne fund te kesaj faze Faza 2 p...
www.isseti.org  LCDS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Administrim sistemi e rrjeti

907 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Administrim sistemi e rrjeti

 1. 1. PROJEKT PROPOZIM BASHKEPUNIMI ME DAR/ZA Krijimi i qendres koordinuese per mirembajtjen e laboratorevekompjuterike te shkollave 9 vjecare e te mesme
 2. 2. ARGUMENTIMI Hap i pare drejt krijimit te nje strukture vepruese per mirembajtjen e laboratoreve kompjuterike ne shkollat e sistemit 9 vjecar e te mesem Mundesi finacimi nga donatore per kete qender koordinuese si support i DAR/ZA-ve ne kushtet e dixhitalizimit te proceseve ne shkolla Ndikim inkurajues ne ngritjen e shkalles se kualifikimit te mesuesve , sidomos te mesuesve te cilet japin lenden e TIK ne sistemin parashkollor Vazhdimesi e bashkepunimit me DAR/ZA pas realizimit te projekteve te tjere nga ky Institut
 3. 3. Objektivat :• Trajnimi i mesuesve te shkollave te sistemit 9-vjecar e te mesem ne nivel kombetar per pergatitjen dhe kualifikimin e tyre ne drejtim te mirembajtjes se sistemit dhe rrjetit• Krijimi i nje qendre koordinuese me pjesemarrjen e individeve te perzgjedhur, te afte per te identifikuar dhe zgjidhur problemet e hasura ne nje laborator kompjuterik.• Pajisja e cdo individi pjesemarres ne trajnim me nje komplet CD me permbajtje antiviruse, Deep freeze, Recovery, Office Package dhe Windows 7, te cilat perfaqesojne nje baze te mire materiale ne drejtim te mirembajtjes se laboratoreve kompjuterike.• Vleresimi i gjendjes aktuale ne te cilen ndodhen laboratoret kompjuterike nga pjesemarresit e kesaj qendre, me perdorimin e formave dhe tabelave unike qe do te mundesojne jo vetem krahasimin por edhe vleresimin e kostove te nevojshme per investim.
 4. 4. HAPAT E VEPRIMIT PER KRIJIMIN E QENDRES KOORDINUESE ISSETI KONTAKTE DAR/ZA SENSIBILIZIMI3-4 INDIVIDE NGA 3-4 INDIVIDE NGA 3-4 INDIVIDE NGA CDO SHKOLLE CDO SHKOLLE CDO SHKOLLE TRAJNIMI DHE PERZGJEDHJA SI PJESE E QENDRES KOORDINUESE KRIJIMI I QENDRES KOORDINUESE SI STRUKTURE VEPRUESE PER MIREMBAJTJEN E LABORATOREVE TIK
 5. 5. AKTIVITETET Perdorimi i nje strategjie ne koordinim me perfaqesuesit e DAR/ZA-ve per perfshirjen e mesuesve te shkollave te arsimit 9 vjecar e te mesem Identifikimi i pjesemarresve, dhe planifikimi i skemes se trajnimit dhe certifikimit. Realizimi i trajnimit te pjesemarresve sipas skemave te planifikuara.Trajnimi do te behet ne grupe me 15 persona ne grup dhe do te kete nje kohezgjatje 6 ditore per cdo grup trajnimi. Individet do te pajisen me literaturen perkatese ne gjuhen shqip dhe do te ruhet nje raport korrekt midis teorise dhe praktikes. Realizimi i certifikimit te mesuesve te trajnuar me certifikaten me 3 Kredite te njohura nga KAT ne MASH. Perzgjedhja e mesuesve te afte per tu perfshire ne qendren koordinuese. Krijimi i formave unike per gjenerimin e problematikave te hasura ne laboratoret kompjuterike per cdo DAR/ZA Vleresim i kostove te peraferta dhe mundesia e nderhyrjes per venien ne eficense te plote te disa laboratoreve kompjuterike.
 6. 6. Përfituesit, partnerët dhe koordinimi Projekti perfaqeson nje aktivitet te subjektit ISSETI i cili koordinon te gjithe etapat e realizimit te ketij projekti duke bere funksionale nepermjet koordinatorit grupet e punes. Perfituesit e drejtperdrejte te ketij projekti jane pjesemarresit ne trajnim te cilit rrisin kapacitetet e tyre ne drejtim te perdorimit te ICT ne mesimdhenie
 7. 7. Monitorimi dhe vlerësimi Faza 1perfshin Aktivitetin 1dhe Aktivitetin 2-Raport i pjesshem ne fund te kesaj faze Faza 2 perfshin Aktivitetin 3 dhe Aktivitetin 4- Raport i pjesshem ne fund te kesaj faze Faza 3 perfshin Aktivitetin 5 dhe Aktivitetin 6- Raport i pjesshem ne fund te kesaj faze Faza 4 perfshin Aktivitetin 7-Raport i plote dy jave pas perfundimit te kesa faze
 8. 8. www.isseti.org LCDS

×