Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Elektros energetikos sistemos
perspektyvinė raida ir
Visagino AE ekonominio
efektyvumo tyrimas
1
Darbo vykdytojai:
Arvydas...
2
Darbo tikslas, analizės objektas,
pagrindiniai analizės principai
Analizės tikslas
Visapusiškai išnagrinėti Lietuvos elektros energetikos sistemos perspektyvinės raidos
galimybes ilgalaikė...
Analizės objektas
Lietuvos
elektros
energetikos
sistema
Lietuvos
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistema
Lenkija, (ENTSO-E)
...
5
Esama situacija, pradinės sąlygos,
nagrinėtos alternatyvos,
prielaidos
Esama situacija – elektros energijos gamyba ir vartojimas
2000-2011m.
Informacijos šaltinis: Lietuvos energetika 2011 ir k...
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
M
lrd
.	
  litų
Lietuvos	
  BVP	
 ...
Šilumos poreikių prognozė
8
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Eu
r/M
W
h
Metai
SYS
SE
FI
PL
Užsi...
10
Nagrinėjamos elektros energijos gamybos alternatyvos
Technologijos	
  ,pas	
  
Inves,cijos,	
  Lt/
kW	
  
Tarnavimo	
  ...
Rodiklis	
   Visas	
  projektas	
   Lietuvos	
  dalis	
   LT-­‐Hitachi	
  
Bloko	
  dydis	
   1384	
  	
  	
   526	
  	
  ...
0
50
100
150
200
250
300
2
0
2
3
2
0
2
6
2
0
2
9
2
0
3
2
2
0
3
5
2
0
3
8
2
0
4
1
2
0
4
4
2
0
4
7
2
0
5
0
2
0
5
3
2
0
5
6
2...
13
Elektros energijos gamybos savikainų VAE_LT ir
Alytaus biokuro TE palyginimas
(TE dirba termofikaciniame režime)
0
20
4...
14
Šalies aprūpinimo elektros energija saugumas
„Lankstus nebranduolinis“ ir
„VAE statybos“ scenarijai,
Visagino AE galimy...
Išlaidos energetiniam saugumui
0 2 4 6 8 10
Aa
Ac
Ab
Ad
Ae
Af
Ba
Bc
Be
Bb
Bf
Bd
Pa
Pc
Pe
Pb
Pf
Pd
Ua
Ue
Uc
Ub
Uf
Ud
Mlrd.	...
16
Elektros tiekimo saugumo užtikrinimo scenarijai
VAE statybos scenarijus
Užtikrinama nuolatinė vietinė gamyba:
•  Nuo 20...
17
Elektros energijos gamyba
0
5000
10000
15000
20000
25000
2
0
1
1
2
0
1
3
2
0
1
5
2
0
1
7
2
0
1
9
2
0
2
1
2
0
2
3
2
0
2
...
18
Investicijos
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2
0
1
1
2
0
1
3
2
0
1
5
2
0
1
7
2
0
1
9
2
0
2
1
2
0
2
3
2
...
19
Elektros energijos savikaina energijos tiekimo
saugumą užtikrinant skirtingais būdais
0
50
100
150
200
250
300
350
400
...
20
-­‐5000
-­‐4000
-­‐3000
-­‐2000
-­‐1000
0
1000
2000
3000
4000
2
0
1
1
2
0
1
4
2
0
1
7
2
0
2
0
2
0
2
3
2
0
2
6
2
0
2
9
2...
21
Galimi
Visagino AE techninių-ekonominių rodiklių nukrypimai
ir jų įtaka elektros energetikos sistemos raidai ir
VAE sta...
22
VAE projektas
nevertinant išlaidu
infrastrukturai
(4800$/kW)
VAE projektas LT dalis
(ivertinant išlaidas
infrastruktura...
23
BWR ir ABWR reaktorių galios išnaudojimo koeficientai
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
9
82
1
9
84
1
9
86
1
9
88
1
9
...
24
Nagrinėtini kiti VAE projekto raidos variantai
Šalia pateikto VAE projekto vertinimo pagal elektrinės verslo plano rodi...
25
Elektros energijos savikainos priklausomybė nuo
galimų VAE verslo plano rodiklių nukrypimų
0
50
100
150
200
250
300
350...
-­‐7000
-­‐6000
-­‐5000
-­‐4000
-­‐3000
-­‐2000
-­‐1000
0
1000
2
0
1
1
2
0
1
4
2
0
1
7
2
0
2
0
2
0
2
3
2
0
2
6
2
0
2
9
2
0...
Išvados (I)
Ø  Visagino AE tiekiamos elektros energijos savikaina pagal verslo plane pateiktus
duomenis, įvertinus išlaid...
28
Išvados (II)
Ø  Siekiant saugumo elektros energijos apsirūpinimo srityje (užtikrinant, kad nuo 2023 m. šalyje
bus gami...
29
Išvados (II)
Ø  Lankstaus nebranduolinio scenarijaus skirtumai, lyginant VAE scenarijumi,
esant PALANKIOMS elektros im...
30
Išvados (II)
Ø  VAE statybos scenarijaus skirtumai (VAE rodikliams nukrypus nuo verslo
plane pateiktų), lyginant su la...
31
Išvados (II)
Ø  VAE projekto tolesnės eigos atveju yra būtina pasiekti esminio sąlygų Lietuvos
valstybei pagerinimo ir...
Ačiū už dėmesį
32
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Elektros energetikos sistemos perspektyvinė raida ir Visagino AE ekonomiko efektyvumo tyrimas

Download to read offline

Arvydas Galinis: Elektros energetikos sistemos perspektyvinė raida ir Visagino AE ekonomiko efektyvumo tyrimas.

Lietuvos energetikos institutas, 2013 04 25

 • Be the first to like this

Elektros energetikos sistemos perspektyvinė raida ir Visagino AE ekonomiko efektyvumo tyrimas

 1. 1. Elektros energetikos sistemos perspektyvinė raida ir Visagino AE ekonominio efektyvumo tyrimas 1 Darbo vykdytojai: Arvydas Galinis Vidas Lekavičius Vaclovas Miškinis Egidijus Norvaiša Dalius Tarvydas Arvydas Galinis Lietuvos energetikos institutas Vilnius, 2013.04.25
 2. 2. 2 Darbo tikslas, analizės objektas, pagrindiniai analizės principai
 3. 3. Analizės tikslas Visapusiškai išnagrinėti Lietuvos elektros energetikos sistemos perspektyvinės raidos galimybes ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į: esamą padėtį šalies elektros energetikos sistemoje ir jos ryšius su centralizuoto šilumos tiekimo sistema, šalies ekonomikos vystymąsi ir su tuo susijusius elektros ir centralizuotai tiekiamos šilumos poreikius, jų kitimą laike, vietinių energijos išteklių potencialą, ryšius su kaimyninių šalių elektros energetikos sistemomis elektros energijos prekybos ir rezervinių galių tiekimo srityje, pasaulines ir regionines pirminių energetinių išteklių, elektros energijos kainų kitimo tendencijas, energijos (elektros ir šilumos) gamybos technologijų raidą, jų prieinamumą, techninius-ekonominius rodiklius, energijos tiekimo saugumo, gamtosauginius reikalavimus ir kt. faktorius. Įvertinti naujos Visagino AE įtaką elektros energetikos sistemos perspektyvinei raidai (kuro, energijos, galios (įskaitant rezervinę) balansams elektros energetikos sistemoje, investicijų, eksploatacinių išlaidų, išlaidų kurui ir elektros energijos importui apimtims, gaminamos elektros energijos savikainai, prekybos balansui. Pateikti šią informaciją sprendimus dėl Visagino AE ateities priimančioms institucijoms. 3
 4. 4. Analizės objektas Lietuvos elektros energetikos sistema Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistema Lenkija, (ENTSO-E) Latvija, Estija, Suomija, Rusija Švedija, (Nordpool) Baltarusija, Rusija (IPS/UPS) Kaliningradas (IPS/UPS) Šilumos tiekimas iš TE, konkuruojant su jos tiekimu iš vandens šildymo katilų Technologijų, kuro rūšių parinkimas, elektros ir šilumos gamyba, kuro- energijos balansų įvertinimas, rezervinių galių užtikrinimas, importo-eksporto balansavimas, energijos tiekimo saugumo, gamtosauginių reikalavimų užtikrinimas su mažiausiomis išlaidomis 4
 5. 5. 5 Esama situacija, pradinės sąlygos, nagrinėtos alternatyvos, prielaidos
 6. 6. Esama situacija – elektros energijos gamyba ir vartojimas 2000-2011m. Informacijos šaltinis: Lietuvos energetika 2011 ir kitų metų leidiniai. Lietuvos kuro ir energijos 2000 – 2011 metų balansai . 6 Komentarai •  2000-2008 m. galutinės elektros energijos ūkio šakose augo vidutiniškai 4,8% per metus, o po nuosmukio atsigaunant ekonomikai 2010-2012 m. apie 2,9% (preliminariais duomenimis). •  Uždarius Ignalinos AE, ženkliai sumažėjo elektrinių savosios reikmės, kas lėmė bendrųjų elektros energijos sąnaudų mažėjimą. •  Iš AEI 2010 m. pagaminta 7,9%, o 2011 m. 9,6% visoms šalies reikmėms sunaudotos elektros. Išvados •  Lietuvos elektros energetikos sistema turi pakankamai įrengtųjų galių ir tvirtus ryšius su kaimyninių šalių elektros energetikos sistemomis. Įrengtoji elektrinių galia 2013 metais siekė 4369 MW. Tuo tarpu maksimali pareikalaujama galia 2011 metais - tik 1715 MW. •  Daugumos šalyje esančių elektrinių gaminamos elektros energijos savikaina yra per didelė, kad galėtų konkuruoti su importuojamos elektros energijos kaina. Dėl šių priežasčių elektros energijos importas šalyje išaugo iki 5.99 TWh 2010 metais ir 6.74 TWh 2011 metais. •  Dauguma Lietuvos elektrinių nebeatitiks naujų gamtosauginių reikalavimų, įsigaliosiančių nuo 2016 metų. •  Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje įsivyrauja neracionali vandens šildymo katilų, o ne termofikacinių elektrinių plėtros tendencija. Vartotojų išlaidos už šilumą labai didelės. •  Reikia išanalizuoti elektros energetikos sistemos perspektyvinės plėtros galimybes ir nustatyti racionalias kryptis.
 7. 7. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 M lrd .  litų Lietuvos  BVP  augimo  scenarijai Faktiniai  duomenys Greito  augimo Pagrindinis  scenarijus Lėto  augimo BVP augimo ir elektros energijos poreikių prognozė Prognozė  įver,na  ženkliai  didesnį  elektros  vartojimo     efektyvumą:  2025  m.  ūkio  šakose  sunaudojamos   elektros  energijos  kiekis,  tenkan,s  BVP  vienetui,   bus  1,2  karto,  o  2050  m.  beveik  1,7  karto     mažesnis  nei  2011  m.     Vidu,niai  elektros   poreikių  augimo  tempai       2013-­‐2030  m.  2,3%,   2031-­‐2050  m.  1,3%   Pagrindiniame   scenarijuje    numatyta,   kad  2013-­‐2030  m.  BVP   augs  3,7%,   2031-­‐2050  m.  2,6%   Vidiniai kintamieji
 8. 8. Šilumos poreikių prognozė 8
 9. 9. 0 10 20 30 40 50 60 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Eu r/M W h Metai SYS SE FI PL Užsienio elektros energijos rinkos     2000-­‐2012   2007-­‐2012   Švedija   100   100   Lenkija   99.3   104.3   Vokie,ja   116.4   108.9   Procentais nuo Švedijos kainų Daroma prielaida, kad kaina Rusijoje bus palaikoma nežymiai mažesnė už kainą Švedijoje, o kaina Lenkijos rinkoje bus ~ 4% didesnė nei Švedijoje. 9 Elektros kainos Skandinavijos, Lenkijos ir Vokietijos rinkose Skaičiavimuose naudojama „Nord pool“ rinkos elektros kainų prognozės 2013-2035 m. Šaltinis: www.markedskraft.com
 10. 10. 10 Nagrinėjamos elektros energijos gamybos alternatyvos Technologijos  ,pas   Inves,cijos,  Lt/ kW   Tarnavimo   laikas,  m.   Pastoviosios   eksploatacinė s  išlaidos,  Lt/ kW   Kintamosios   eksploatacin ės  išlaidos,   Lt/MWh   NVK   (elektros)   NVK  (šilumos)   Šilumos/ elektros   santykis   Didelės  šiaudų-­‐skiedrų  TE   13811.2   25   138.1   22.1   0.29   0.72   2.48   Mažos  šiaudų-­‐skiedrų  TE   17781.9   25   355.6   40.6   0.29   0.72   2.48   VAE   14158   60   291.9   0   0.35           Biokuro  priešslėginės  TE   6200-­‐14000   20-­‐25   138-­‐140   22-­‐53.9   0.06-­‐0.25   0.69-­‐0.88   3.23-­‐11.07   Didelės  KCDTTE   2897.7-­‐3003.9   25   103.6   8.6   0.56-­‐0.64   0.42-­‐0.44   0.75-­‐0.75   Didelės  dujų-­‐dyzelino  DTTE   2071.7-­‐3004   25   41.4-­‐70.8   5-­‐7   0.45-­‐0.58   0.35   0.77   Mažos  dujų-­‐dyzelino  DTTE   4143.4   25   82.9   15.5   0.41   0.39   0.96   Dujų  variklinės  TE   4143.4-­‐4316   20-­‐25   77.3   31.8-­‐40.6   0.44-­‐0.47   0.43-­‐0.5   0.9-­‐1.16   Komunalinių  atliekų  TE   11843.8-­‐23321   20   483   69.1   0.25-­‐0.29   0.77-­‐0.8   2.61-­‐3.25   Vilniaus  TE-­‐3  pervedimas  į  biokurą   5360   20   100.1   13.5   0.37-­‐0.38   0.54   1.47   Kauno  T110  pervedimas  į  biokurą   5312   20   100.1   13.5   0.27-­‐0.33   0.75   2.73   Petrašiūnų  elektrinės  pervedimas  į  biokurą   5988   20   901.4   10.5   0.29   0.77   2.66   Kitos  iškas,nio  kuro  TE   50-­‐4834   4-­‐54   52.3-­‐216.8   0.6-­‐11.4   0.21-­‐0.38   0.44-­‐0.58   1.41-­‐2.71   Kitos  iškas,nio  kuro  kogeneracinės  jėgainės   266.7-­‐10358   20-­‐40   112.3-­‐774.4   0.6-­‐14.8   0.06-­‐0.38   0.35-­‐0.85   1.4-­‐15.43   Hidroelektrinės   1000-­‐12000   12-­‐60   38.3-­‐142.2   0   1           Vėjo  elektrinės   4632.8-­‐10703.7   20   0   0-­‐65.6   1           Saulės  elektrinės   6507.2-­‐8632   20   0   89.5-­‐117.4   1           Anglies  elektrinė   6839.3-­‐7043.7   40   212.7   7.6   0.52           Individualios  mini  TE   10358.4   10   0   -­‐23.3-­‐-­‐16.6   0.06   0.84   13.5   Pastaba: Skirtumai tarp pateikiamų parametrų reikšmių priklauso nuo to ar technologija jau yra egzistuojanti ar nauja alternatyva, nuo galimų techninių sprendimų, nuo paramos dydžių (jei elektrinė pastatyta 2011-2012 m.m. laikotarpyje), nuo to ar tai yra technologijos modernizacija, darbo laiko pratęsimas ar nauja statyba, technologijų tobulėjimo laiko bėgyje ir pan. Kiekvienam technologiniam sprendimui konkrečioje vietoje yra konkreti parametrų reikšmė ir matematiniame modelyje tai įvertinama individualiai.
 11. 11. Rodiklis   Visas  projektas   Lietuvos  dalis   LT-­‐Hitachi   Bloko  dydis   1384       526       657           Mln.  Lt   Lt/kW   Mln.  Lt   Lt/kW   Mln.  Lt   Lt/kW   Kapitaliniai  įdėjimai  elektrinei   17265   12475   6561   12475   8196   12475   Infrastruktūros  paruošimo  išlaidos   1106   799   1106   2103   1106   1683   Inves,cijos,  viso   18371   13274   7667   14578   9302   14158       Elektrinės  uždarymo  išlaidos   2089       794       992       Pastoviosios  eksploatacinės  išlaidos   404   292   154   292   192   292   Kintamosios  eksploatacinės  išlaidos   0   0   0   0   0   0       Techninio  tarnavimo  laikas,  metai   60       60       60       Paskolos  grąžinimo  laikas,  metai   18       18       18           Grąžinama  paskola   23645       10089               Grąžinamos  palūkanos   21769       9289               Grąžinama  paskola  ir  palūkanos   45414       19378               Visagino AE ekonominiai rodikliai 11
 12. 12. 0 50 100 150 200 250 300 2 0 2 3 2 0 2 6 2 0 2 9 2 0 3 2 2 0 3 5 2 0 3 8 2 0 4 1 2 0 4 4 2 0 4 7 2 0 5 0 2 0 5 3 2 0 5 6 2 0 5 9 2 0 6 2 2 0 6 5 2 0 6 8 2 0 7 1 2 0 7 4 2 0 7 7 2 0 8 0 Lt/M W h Metai VAE  savikaina  18  m.,  Lt/MWh Nordpool  kaina,  Lt/MWh VAE  savikaina  60  m.  5%  disk., Lt/MWh Nordpool  maksimali Nordpool  minimali Galima naujos VAE_LT (Lietuvos dalies) elektros energijos gamybos savikaina prie 8000h Prie 5% diskonto normos VAE savikaina vidutinę Nordpool kaina viršija 9-12 Lct/kWh, o paskolos atidavimo metu 18-19 Lct/kWh VAE savikaina vidutinę Nordpool kainą viršija 0-3 Lct/kWh, o paskolos atidavimo metu 10-11 Lct/kWh 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2 0 2 3 2 0 2 6 2 0 2 9 2 0 3 2 2 0 3 5 2 0 3 8 2 0 4 1 2 0 4 4 2 0 4 7 2 0 5 0 2 0 5 3 2 0 5 6 2 0 5 9 2 0 6 2 2 0 6 5 2 0 6 8 2 0 7 1 2 0 7 4 2 0 7 7 2 0 8 0 Lt/M W h Metai VAE  savikaina  18  m.,  Lt/MWh Nordpool  kaina,  Lt/MWh VAE  savikaina  60  m.  5%  disk., Lt/MWh Nordpool  maksimali Nordpool  minimali Prie 8% diskonto normos 12
 13. 13. 13 Elektros energijos gamybos savikainų VAE_LT ir Alytaus biokuro TE palyginimas (TE dirba termofikaciniame režime) 0 20 40 60 80 100 120 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Lct/kW h Darbo  laikas  metuose,  val. VAE_LT  8%  diskonto norma VAE_LT  5%  diskonto norma Alytaus  TE  8%  diskonto norma Alytaus  TE  5%  diskonto norma Skaičiavimai atitinka Visagino AE duomenis, pateiktus 12 skaidrėje (Lietuvos dalis). Alytaus TE gauta ES parama neatimama. Skiedrų ir branduolinio kuro kainos atitinka studijoje naudojamo pagrindinio kuro kainų scenarijaus duomenis. Elektrinių gaminamos elektros energijos savikaina labai priklauso nuo jų darbo laiko metuose (galios išnau- dojimo koeficiento). Pastarąjį apsprendžia elektros ir šilumos poreikių netolygumas, agregatų avaringumas, prastovos remontuose ir pan.
 14. 14. 14 Šalies aprūpinimo elektros energija saugumas „Lankstus nebranduolinis“ ir „VAE statybos“ scenarijai, Visagino AE galimybes vertinant pagal elektrinės verslo plane pateiktus techninius-ekonominius rodiklius ir numatomas papildomas išlaidas infrastruktūros plėtrai. (Analizė atlikta stabiliais 2011 m. pinigais, taikant 8% diskonto normą)
 15. 15. Išlaidos energetiniam saugumui 0 2 4 6 8 10 Aa Ac Ab Ad Ae Af Ba Bc Be Bb Bf Bd Pa Pc Pe Pb Pf Pd Ua Ue Uc Ub Uf Ud Mlrd.  Lt Sce n arijai Diskontuotų  išlaidų  prieaugis  2011-­‐2080  m.   elektros  energijos  tiekimo  saugumo  padidinimui     A   B   P   U   C   a   0.00   3.40   6.60   8.69   8.84   c   0.00   3.40   6.61   9.04   9.45   b   0.00   4.69   8.58   10.42   10.34   d   0.00   6.45   12.84   15.77   15.97   e   0.00   0.24   2.74   3.97   3.99   f   0.00   0.75   4.14   5.56   5.47   Procentais nuo suminių elektros energetikos sistemos generuojančių galių plėtros ir funkcionavimo išlaidų 2011- 2080 m.m. laikotarpyje (esant tiems patiems technologiniams ribojimams).     A   B   P   U   C   a   0.00   3.40   6.60   8.69   8.84   c   0.00   3.40   6.61   9.04   9.45   b   0.91   5.64   9.57   11.42   11.34   d   0.91   7.42   13.87   16.83   17.02   e   4.67   4.92   7.54   8.82   8.85   f   5.57   6.35   9.93   11.44   11.34   Procentais nuo pigiausio scenarijaus išlaidų ? 15 2.2 ct/kWh 4.0 ct/kWh Importas <30%, 20% Importas <50%,20% Importas <50% Importas neribojamas
 16. 16. 16 Elektros tiekimo saugumo užtikrinimo scenarijai VAE statybos scenarijus Užtikrinama nuolatinė vietinė gamyba: •  Nuo 2023 m. – ne mažiau 70% •  Nuo 2030 m. – ne mažiau 80% Bendras elektros energijos importas: •  Nuo 2023 m. – ne daugiau 30% •  Nuo 2030 m. – ne daugiau 20% Elektros energijos importas iš trečiųjų šalių: •  Nuo 2023 m. – ne daugiau 20% •  Nuo 2030 m. – ne daugiau 10% Lankstus nebranduolinis scenarijus Šalis turi turėti tiek instaliuotų ir darbui parengtų galių elektrinėse, kad esant reikalui, galėtų pagaminti: •  Nuo 2023 m. – ne mažiau 70% •  Nuo 2030 m. – ne mažiau 80% Realus vietinės elektros energijos gamybos ir importo santykis priklauso nuo: •  kainos rinkoje, •  techninių sąlygų, •  geopolitinių veiksnių ir kt.
 17. 17. 17 Elektros energijos gamyba 0 5000 10000 15000 20000 25000 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 3 1 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 3 9 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7 2 0 4 9 G W h Metai Scenarijus  AGI50b-­‐"Be  mažų  AE  užtikrinant  galią" Elektros  energijos  importas Cheminių  procesų  energija Kiti  atsinaujinantys  ištekliai Biokuras  ir  komunalinės  atliekos Iškastinis  kuras Branduolinis  kuras Galutiniai  poreikiai Esant PALANKIOMS importo sąlygoms 0 5000 10000 15000 20000 25000 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 3 1 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 3 9 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7 2 0 4 9 G W h Metai Scenarijus  Uf-­‐"Be  mažu  AE  su  VAE ribojant  importa" Elektros  energijos  importas Cheminiu  procesu  energija Kiti  atsinaujinantys  ištekliai Biokuras  ir  komunalines  atliekos Iškastinis  kuras Branduolinis  kuras Galutiniai  poreikiai VAE statybos scenarijus* * Čia ir toliau, jei nenurodyta kitaip, VAE charakterizuojama verslo plane pateiktais techniniais-ekonominiais rodikliais ir įvertinant patikslintas išlaidas infrastruktūrai. 0 5000 10000 15000 20000 25000 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 3 1 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 3 9 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7 2 0 4 9 G W h Metai Scenarijus  Ud-­‐"Be  jokiu  AE  ribojant  importa" Elektros  energijos  importas Cheminiu  procesu  energija Kiti  atsinaujinantys  ištekliai Biokuras  ir  komunalines  atliekos Iškastinis  kuras Branduolinis  kuras Galutiniai  poreikiai Esant NEPALANKIOMS importo sąlygoms Lankstus nebranduolinis scenarijus Reali situacija būtų tarp šių ribinių būsenų
 18. 18. 18 Investicijos 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 3 1 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 3 9 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7 2 0 4 9 M ln .  Lt Metai Scenarijus  Ud-­‐"Be  jokiu  AE  ribojant  importa" Cheminiu  procesu  energijos elektrines Kitu  atsinaujinanciu  ištekliu elektrines Biokuro  ir  komunaliniu  atlieku elektrines Iškastinio  kuro  elektrines Branduolines  elektrines Vidutiniškai  per  metus  2011-­‐2050  m 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 3 1 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 3 9 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7 2 0 4 9 M ln .  Lt Metai Scenarijus  Uf-­‐"Be  mažu  AE  su  VAE ribojant  importa" Cheminiu  procesu  energijos elektrines Kitu  atsinaujinanciu  ištekliu elektrines Biokuro  ir  komunaliniu  atlieku elektrines Iškastinio  kuro  elektrines Branduolines  elektrines Vidutiniškai  per  metus  2011-­‐2050  m 0 500 1000 1500 2000 2500 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 3 1 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 3 9 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7 2 0 4 9 M ln .  Lt Metai Scenarijus  AGI50b-­‐"Be  mažų  AE  užtikrinant  galią" Cheminių  procesų  energijos elektrinės Kitų  atsinaujinančių  išteklių elektrinės Biokuro  ir  komunalinių  atliekų elektrinės Iškastinio  kuro  elektrinės Branduolinės  elektrinės Vidutiniškai  per  metus  2011-­‐2050 m 997 mln. Lt 608 mln. Lt 1012 mln. Lt Lankstus nebranduolinis scenarijus Esant PALANKIOMS importo sąlygoms VAE statybos scenarijus* Esant NEPALANKIOMS importo sąlygoms Reali situacija būtų tarp šių ribinių būsenų
 19. 19. 19 Elektros energijos savikaina energijos tiekimo saugumą užtikrinant skirtingais būdais 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 3 1 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 3 9 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7 2 0 4 9 Lt/M W h Metai Lankstus  nebranduolinis  scenarijus,  esant  NEPALANKIOMS  importo  salygoms VAE  statybos  scenarijus Lankstus  nebranduolinis  scenarijus,  esant  PALANKIOMS  importo  salygoms Nordpool  elektros  kaina,  Lt/MWh
 20. 20. 20 -­‐5000 -­‐4000 -­‐3000 -­‐2000 -­‐1000 0 1000 2000 3000 4000 2 0 1 1 2 0 1 4 2 0 1 7 2 0 2 0 2 0 2 3 2 0 2 6 2 0 2 9 2 0 3 2 2 0 3 5 2 0 3 8 2 0 4 1 2 0 4 4 2 0 4 7 2 0 5 0 2 0 5 3 2 0 5 6 2 0 5 9 2 0 6 2 2 0 6 5 2 0 6 8 2 0 7 1 2 0 7 4 2 0 7 7 2 0 8 0 M ln .  Lt Metai Galimas  išlaidu  kitimo  diapazonas Galimas  išlaidu  kitimo  diapazonas Investuojant  skolintas  lešas Investuojant  nuosavas  lešas VAE  ekonomi-­‐ nio  efekto  nera Ekonominis   efektas  yra Investuojant puse skolintu ir puse nuosavu lešu Laiko bėgyje akumuliuotų diskontuotų išlaidų, susijusių su apsirūpinimu elektros energija, skirtumas tarp lankstaus nebranduolinio ir VAE statybos scenarijų Esant NEPALANKIOMS importo sąlygomsEsant PALANKIOMS importo sąlygoms -­‐10000 -­‐5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2 0 1 1 2 0 1 4 2 0 1 7 2 0 2 0 2 0 2 3 2 0 2 6 2 0 2 9 2 0 3 2 2 0 3 5 2 0 3 8 2 0 4 1 2 0 4 4 2 0 4 7 2 0 5 0 2 0 5 3 2 0 5 6 2 0 5 9 2 0 6 2 2 0 6 5 2 0 6 8 2 0 7 1 2 0 7 4 2 0 7 7 2 0 8 0 M ln .  Lt Metai Investuojant  skolintas  lešas Lankstus  nebranduolinis scenarijus VAE  statybos  scenarijus -­‐10000 -­‐5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2 0 1 1 2 0 1 4 2 0 1 7 2 0 2 0 2 0 2 3 2 0 2 6 2 0 2 9 2 0 3 2 2 0 3 5 2 0 3 8 2 0 4 1 2 0 4 4 2 0 4 7 2 0 5 0 2 0 5 3 2 0 5 6 2 0 5 9 2 0 6 2 2 0 6 5 2 0 6 8 2 0 7 1 2 0 7 4 2 0 7 7 2 0 8 0 M ln .  Lt Metai Investuojant  nuosavas  lešas Lankstus  nebranduolinis scenarijus VAE  statybos  scenarijus Investuojant skolintas lėšas Investuojant nuosavas lėšas
 21. 21. 21 Galimi Visagino AE techninių-ekonominių rodiklių nukrypimai ir jų įtaka elektros energetikos sistemos raidai ir VAE statybos tikslingumui
 22. 22. 22 VAE projektas nevertinant išlaidu infrastrukturai (4800$/kW) VAE projektas LT dalis (ivertinant išlaidas infrastrukturai (5607$/kW)) www.vermontlaw.edu/.../NuclearSafetyandNuclearEconomics(0).pdf VAE projektas LT dalis 5607 $/kW (2023 m.) Investicijos branduolinėms elektrinėms JAV ir Prancūzijoje Šaltiniai: World Nuclear Industry Status Report 2012 VAE investicijos iki šiol statytų branduolinių elektrinių kontekste nėra išskirtinės, tačiau perspekty- vinių duomenų fone atrodo gana žemos. Pav., Hitachi investicijos JK vertinamos ~20 mlrd. Lt. Yra rizika, kad VAE investicijos gali būti didesnės nei nurodytos verslo plane. http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/9644399/Hitachi-unveils-20bn-plan-to-build-nuclear-reactors-in-the-UK.html
 23. 23. 23 BWR ir ABWR reaktorių galios išnaudojimo koeficientai 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 9 82 1 9 84 1 9 86 1 9 88 1 9 90 1 9 92 1 9 94 1 9 96 1 9 98 2 0 00 2 0 02 2 0 04 2 0 06 2 0 08 2 0 10 2 0 12 % Metai LASALLE-­‐1 LASALLE-­‐2 LIMERICK-­‐1 NINE  MILE  POINT-­‐2 SUSQUEHANNA-­‐1 COLUMBIA JAV elektrinese 0 20 40 60 80 100 120 1 9 96 1 9 97 1 9 98 1 9 99 2 0 00 2 0 01 2 0 02 2 0 03 2 0 04 2 0 05 2 0 06 2 0 07 2 0 08 2 0 09 2 0 10 2 0 11 2 0 12 % Metai KASHIWAZAKI KARIWA-­‐7 KASHIWAZAKI KARIWA-­‐6 HAMAOKA-­‐5 SHIKA-­‐2 Japonijos elektrinese 70,2% Šaltinis: http://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryStatisticsLandingPage.aspx http://www.neimagazine.com/features/featureload-factors-to-end-june-2012/featureload-factors-to-end-june-2012-4.html https://workspace.imperial.ac.uk/icept/Public/Cost%20estimates%20for%20nuclear%20power%20in%20the%20UK.pdf Pasaulinis statistinis BWR reaktorių galios išnaudojimo koeficientas yra 70,2%. VAE verslo plane jis prilygintas 90%. Iki šiol iš eksploata- cijos išvestų reaktorių vidutinis tarnavimo laikas ~ 22 metai.
 24. 24. 24 Nagrinėtini kiti VAE projekto raidos variantai Šalia pateikto VAE projekto vertinimo pagal elektrinės verslo plano rodiklius reikia panagrinėti: „Realų optimistinį“ variantą. Realus yra tuo, kad šiuo atveju elektrinės galios išnaudojimo koeficientas prilygintas ne 90%, kaip numatyta elektrinės verslo plane, o 70.2% kas atitinka pasaulinį visų BWR reaktorių statistinį vidurkį. Kintamosios eksploatacinės išlaidos atitinka elektrinių su ABWR reaktoriais išlaidas**. Optimistinis yra tuo, kad laikoma jog elektrinės statyba nepabrangs, statyba neužsitęs ir nesirealizuos joks kitas papildomos grėsmės faktorius; „Realų pesimistinį“ variantą.Realus dėl aukščiau minėtų priežasčių. Pesimistinis yra tuo, kad kartu gali išaugti investicijos iki numatomų investicijų lygio Jungtinėje Karalystėje EDF planuojamai statyti elektrinei (7200 $/kW) ir elektrinės techninio tarnavimo laikas trunka 40 metų, o norint jį pratęsti iki 60 metų reikia papildomų investicijų. Šaltiniai: http://www.neimagazine.com/features/featureload-factors-to-end-june-2012/featureload-factors-to-end-june-2012-4.html **Projected Costs of Generating Electricity, 2005 Update. Nuclear Energy Agency, International Energy Agency, Organization for Economic Co-operation and Development, 2005. https://workspace.imperial.ac.uk/icept/Public/Cost%20estimates%20for%20nuclear%20power%20in%20the%20UK.pdf
 25. 25. 25 Elektros energijos savikainos priklausomybė nuo galimų VAE verslo plano rodiklių nukrypimų 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1 2 0 2 3 2 0 2 5 2 0 2 7 2 0 2 9 2 0 3 1 2 0 3 3 2 0 3 5 2 0 3 7 2 0 3 9 2 0 4 1 2 0 4 3 2 0 4 5 2 0 4 7 2 0 4 9 Lt/M W h Metai Lankstus  nebranduolinis  scenarijus  prie  NEPALANKIŲ  importo  sąlygų Vidutinė  šilumos  gamybos  savikaina,  Lt/MWh Nordpool  elektros  kaina,  Lt/MWh VAE  pagal  verslpo  plano  duomenis "Realaus  optimistinio"  varianto  atveju "Realaus  pesimistinio"  varianto  atveju
 26. 26. -­‐7000 -­‐6000 -­‐5000 -­‐4000 -­‐3000 -­‐2000 -­‐1000 0 1000 2 0 1 1 2 0 1 4 2 0 1 7 2 0 2 0 2 0 2 3 2 0 2 6 2 0 2 9 2 0 3 2 2 0 3 5 2 0 3 8 2 0 4 1 2 0 4 4 2 0 4 7 2 0 5 0 2 0 5 3 2 0 5 6 2 0 5 9 2 0 6 2 2 0 6 5 2 0 6 8 2 0 7 1 2 0 7 4 2 0 7 7 2 0 8 0 M ln .  Lt Metai Realaus  pesimistinio  varianto  atveju Galimas  išlaidų  kitimo diapazonas Investuojant  skolintas  lėšas Investuojant  nuosavas  lėšas 26 Laiko bėgyje akumuliuotų diskontuotų išlaidų, susijusių su apsirūpinimu elektros energija, skirtumas tarp lankstaus nebranduolinio ir VAE statybos scenarijų -­‐5000 -­‐4000 -­‐3000 -­‐2000 -­‐1000 0 1000 2000 2 0 1 1 2 0 1 4 2 0 1 7 2 0 2 0 2 0 2 3 2 0 2 6 2 0 2 9 2 0 3 2 2 0 3 5 2 0 3 8 2 0 4 1 2 0 4 4 2 0 4 7 2 0 5 0 2 0 5 3 2 0 5 6 2 0 5 9 2 0 6 2 2 0 6 5 2 0 6 8 2 0 7 1 2 0 7 4 2 0 7 7 2 0 8 0 M ln .  Lt Metai Realaus  optimistinio  varianto  atveju Galimas  išlaidų  kitimo  diapazonas Galimas  išlaidų  kitimo  diapazonas Investuojant  skolintas  lėšas Investuojant  nuosavas  lėšas VAE  ekonomi-­‐ nio  efekto  nėra Ekonominis   efektas  yra VAE teigiamo ekonominio efekto nėra Esant NEPALANKIOMS importo sąlygoms
 27. 27. Išvados (I) Ø  Visagino AE tiekiamos elektros energijos savikaina pagal verslo plane pateiktus duomenis, įvertinus išlaidas infrastruktūrai, ir elektrinei dirbant 8000 val/metus: 27 Ø  Biokuro termofikacinės elektrinės, gaminančios elektrą ir šilumą, yra ekonomiškai pranašesnės už Visagino AE, tačiau jų efektyvaus panaudojimo apimtis apsprendžia ribotas šiluminis apkrovimas ir jo netolygumas metų bėgyje; Ø  Siekiant spręsti ir apsirūpinimo šiluma problemas, biokuro TE plėtra gali būti suderinama su VAE statybos alternatyva; Rodiklis Esant 5% diskonto normai ir investicijas atperkant per Esant 8% diskonto normai ir investicijas atperkant per Po investicijų atpirkimo per 18 metų60 m. 18 m. 60 m. 18 m. Savikaina, Lct2011/kWh 20-22 ~28 28-31 35-36 8-10 Prognozuojamą Nordpool kainą viršija, Lct2011/kWh 0-3 10-11 9-12 18-19 Esant žemoms elektros kainoms rinkoje arba augant kapitalo kaštams, VAE patrauklumas mažėja.
 28. 28. 28 Išvados (II) Ø  Siekiant saugumo elektros energijos apsirūpinimo srityje (užtikrinant, kad nuo 2023 m. šalyje bus gaminama 70%, o nuo 2030 m. 80% suvartojamos elektros energijos) šalyje tektų: •  investuoti į laisvos rinkos sąlygomis nerentabilias elektrines, •  jų gyvybingumo užtikrinimui būtų reikalingas subsidijavimas, •  Visagino AE (ją vertinant pagal verslo plane pateikiamus techninius-ekonominius rodiklius), esanti viena iš ekonomiškai patraukliausių alternatyvų, leidžiančių padidinti taip suprantamą šalies energetinį saugumą, taip pat turėtų būti subsidijuojama, •  vietinės generacijos didinimas sumines elektros sektoriaus plėtros ir funkcionavimo išlaidas 2011-2080 m. laikotarpyje padidintų iki 17% arba 9 mlrd. Lt, •  energetinio saugumo dedamoji į tinklą atleidžiamos elektros energijos savikainoje per nagrinėtą laikotarpį vidutiniškai siektų iki 4 ct/kWh,
 29. 29. 29 Išvados (II) Ø  Lankstaus nebranduolinio scenarijaus skirtumai, lyginant VAE scenarijumi, esant PALANKIOMS elektros importo sąlygoms: •  į tinklą atleidžiamos elektros energijos savikaina 4-10 ct/kWh mažesnė, •  vidutinės metinės investicijos 2011-2080 m. ~400 mln. Lt mažesnės, •  ekonominis efektas elektros energetikos sektoriuje 2011-2080 m. 5-7 mlrd. Lt (diskontuotų), •  didesnis verslo konkurencingumas dėl mažesnių elektros kainų, kiti ekonominiai efektai; Ø  VAE statybos scenarijaus skirtumai, lyginant su lanksčiu nebranduoliniu scenarijumi, esant NEPALANKIOMS elektros importo sąlygoms: •  į tinklą atleidžiamos elektros energijos savikaina 2-5 ct/kWh mažesnė, •  vidutinės metinės investicijos 2011-2080 m. ~15 mln. Lt mažesnės, •  ekonominis efektas elektros energetikos sektoriuje 2011-2080 m. ~3 mlrd. Lt (diskontuotų), bet pradedantis reikštis tik po ~2030 m.; •  lėšų poreikis prieš elektrinės eksploatavimo pradžią iki ~4 mlrd. Lt didesnis.
 30. 30. 30 Išvados (II) Ø  VAE statybos scenarijaus skirtumai (VAE rodikliams nukrypus nuo verslo plane pateiktų), lyginant su lanksčiu nebranduoliniu scenarijumi, esant NEPALANKIOMS elektros importo sąlygoms: §  Visagino AE galios išnaudojimo koeficientui sumažėjus iki 70,2%, elektrinės duodamas ekonominis efektas pradėtų reikštis tik apie 2035-2040 m. ir diskontuotais pinigais per elektrinės tarnavimo laiką galėtų pasiekti 1,5 mlrd. Lt, tačiau iki ~2035 m. galimas didesnis lėšų poreikis, gali pasiekti iki 4,5 mlrd. Lt. §  Visagino AE galios išnaudojimo koeficientui sumažėjus iki 70,2%, investicijoms išaugus iki 7200 $/kW, elektrinės eksploatacijos laikui sutrumpėjus nuo 60 iki 40 metų, elektrinės statyba 2023 metais ekonomine prasme būtų nuostolinga. Patiriami nuostoliai diskontuotais pinigais laikotarpyje iki 2030-2035 metų gali išaugti iki 6,3 mlrd. Lt, kurie iki elektrinės darbo laiko pabaigos gali sumažėti iki 700 mln. Lt.
 31. 31. 31 Išvados (II) Ø  VAE projekto tolesnės eigos atveju yra būtina pasiekti esminio sąlygų Lietuvos valstybei pagerinimo ir nuimti galimų nuostolių, elektrinei dirbant rinkos sąlygomis, riziką nuo šalies elektros energijos vartotojų pečių. Ø  Visagino AE statybos tikslingumą (jos techninius – ekonominius rodiklius vertinant pagal elektrinės verslo planą), didele dalimi apsprendžia laikotarpis, kuriam šalis būtų pajėgi ir pasiryžusi investuoti dabar siekdama ekonominio efekto ilgalaikėje perspektyvoje. Ø  Būtina įvertinti kitus VAE projektui papildomą riziką keliančius ir studijoje nenagrinėtus aspektus: •  galimus branduolinėms elektrinėms nepalankius politinius sprendimus, •  rezervų užtikrinimo galimybes Baltijos šalių elektros energetikos sistemai dirbant salos režime, •  galimų katastrofiškų avarijų riziką, •  neišspręstą atidirbusio branduolinio kuro galutinio palaidojimo problemą, •  galimas neplanines prastovas dėl kitų elektrinių gaminamos ir privalomai superkamos pigesnės elektros energijos pasiūlos rinkoje, •  elektros energetikos sistemos lankstumą reaguoti į besikeičiančias sąlygas ir kt.
 32. 32. Ačiū už dėmesį 32

Arvydas Galinis: Elektros energetikos sistemos perspektyvinė raida ir Visagino AE ekonomiko efektyvumo tyrimas. Lietuvos energetikos institutas, 2013 04 25

Views

Total views

871

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

59

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×