Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - szanse i zagrożenia

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - szanse i zagrożenia

 1. 1. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 1 Zintegrowany system gospodarki odpadami dla Miasta Poznania – szansa czy zagrożenie. Konsorcjum firm – PU Południe II Sp. z o.o. z Krakowa i O.K.E.J. Pracownia z Poznania
 2. 2. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 2 Hierarchia postępowania z odpadami. unikanie wytwarzania odpadów minimalizacja ilości odpadów odzysk (recykling) unieszkodliwianie bezpieczne składowanie
 3. 3. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 3 ODPADY KOMUNALNE Kompostowalne odpady organiczne Selektywna zbiórka odpadów Pozostała część odpadów Odpady niebezpieczne Biologiczne przetwarzanie (kompost) Centrum recyklingu Termiczne przekształc. Odzysk i unieszkodliwianie Kontrolowane składowisko Rynek surowców użytecznych, produktów i energii MODEL SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMIMODEL SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
 4. 4. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 4 Aspekty techniczne systemu gospodarki odpadami Wymiarowanie wielkości urządzeń technicznych Podstawą wymiarowania /wydajności/ są: • bilans odpadów • skład morfologiczny • dostępność odpadów na rynku
 5. 5. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 5 Systemy efektywnego zarządzania gospodarką odpadami Występujące problemy: 1. Problematyka minimalizacji wytwarzania u źródła i zbiórki odpadów. 1. Problematyka transportu odpadów. 2. Problematyka przetwarzania odpadów. 3. Problematyka składowania odpadów. 4. Aspekty ekonomiczne.
 6. 6. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 6 ANALIZA WIELOKRYTERILNA modelowe narzędzie wyboru systemu gospodarki odpadami wieloaspektowa ocena zagadnienia i matematyczny wybór rozwiązania najkorzystniejszego (kompromisowego).
 7. 7. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 7 CEL ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ • Poprzez matematyczna analizę wybór najkorzystniejszej strategii (w sensie kompromisowym), • Ocena przyjętej strategii na tle innych wariantów, • Potwierdzenie wyboru intuicyjnego,
 8. 8. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 8 KRYTERIA OCENY SYSTEMU •TECHNICZNE •PRZYRODNICZE •EKONOMICZNE •SPOŁECZNE
 9. 9. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 9 KRYTERIA TECHNICZNE • zmniejszenie strumienia odpadów; • czas eksploatacji składowiska pozostałości; • redukcja ilości odpadów uzyskana w 2010, 2013, 2015 roku; • redukcja odpadów biodegradowalnych – wymóg dyrektywy UE; • odzysk surowców wtórnych • odzysk energii.
 10. 10. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 10 KRYTERIA PRZYRODNICZE (EKOLOGICZNE) • ocena wpływu systemu na środowisko naturalne; • ocena korzyści środowiskowych wynikających z działania systemu; • ocena strat środowiskowych; • emisje w wyniku przetwarzania odpadów.
 11. 11. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 11 KRYTERIA EKONOMICZNE • pełne miesięczne średnie obciążenie finansowe przypadające na 1 mieszkańca [PLN/M]; • koszt, uwzględniający nakłady i koszty eksploatacyjne; • ocena wielkości przychodu jednostkowego w wyniku funkcjonowania systemu.
 12. 12. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 12 KRYTERIA SPOŁECZNO - POLITYCZNE • miara stopnia akceptacji społecznej dla przyjętego scenariusza; • miara stanowiąca ocenę możliwości tworzenia nowych miejsc pracy; • zgodność z kierunkami wskazanymi PGO • zgodność z dyrektywami UE; • regionalność i perspektywiczność rozwiązania.
 13. 13. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 13 KONIECZNE JEST ZBUDOWANIE SYSTEMU: •Technicznie poprawnego •Jak najmniej szkodliwego dla środowiska •Ekonomicznie „opłacalnego” •Społecznie akceptowanego.
 14. 14. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 14 Modelowe kryteria oceny systemu gospodarki odpadami  Kryteria minimalizacji i odzysku odpadów: • kryt. 1 – redukcja ilości odpadów [%] • kryt.2 – redukcja odpadów ulegających biodegradacji [%] • kryt.3 – odzysk surowców wtórnych [%] • kryt.4 – odzysk energii [%] • kryt.5 – czas eksploatacji składowiska odpadów ostatecznych [lata]
 15. 15. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 15 Modelowe kryteria oceny systemu gospodarki odpadami  Kryteria społeczno – polityczne: • kryt.6 – zgodność z kierunkami wskazanymi przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami • kryt. 7 – zgodność z dyrektywami UE • kryt. 8 – regionalność i perspektywiczność rozwiązania • kryt. 9 – akceptacja społeczna
 16. 16. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 16 Modelowe kryteria oceny systemu gospodarki odpadami  Kryteria ekonomiczne: • kryt. 10 - pełne miesięczne średnie obciążenie finansowe przypadające na 1 mieszkańca [PLN/M] • kryt. 11 – kary za niedotrzymanie standardów [PLN]  Kryterium ekologiczne: • kryt. 12 – wpływ elementów systemu na środowisko i zdrowie ludzi
 17. 17. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 17 Macierz wypłat POSZCZEGÓLNE SCENARIUSZ DZIAŁANIAOZN. KRY- TERIUM SCEN. 1 SCEN. 2 ... SCEN. N kryt1 r11 r21 ... rN1 kryt2 r12 r22 ... rN2 ... ... ... ... ... krytM r1M r2M ... rNM rNM - miara stopnia realizacji M- tego kryterium w N – tym scenariu- szu
 18. 18. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 18 Wybór wielokryterialny rozwiązania kompromisowego ; n=1,2,...,N )( n sLα - miara odległości badanej strategii sn od punktu idealnego s - wybrana strategia wm – współczynnik wagi kryterium m xm’ - m- ta współrzędna punktu utopijnego rNM ’ – znormalizowana wartość kryterium M – ilość kryteriów α- wykładnik potęgowy mierzący odchylenie strategii od punktu utopijnego X’
 19. 19. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 19 Graficzna ilustracja idei punktu utopijnego
 20. 20. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 20 PRZYKŁAD WYBORU STARTEGII Lp. Hierarchia ważności kryteriów Miejsce wybranej do realizacji strategii s5 1 5 : 4 : 1 s4 *) →s5 →s3 →s2 →s1 s4 *) →s5 →s3 →s2 →s1 2 10 : 10 : 10 s4 *) →s3 →s5 →s2 →s1 s3 *) →s5 *) →s4 →s2 →s1 3 5 : 4 : 10 s3 *) →s2 →s1 →s5 →s4 s3 *) →s2 →s5 →s1 →s4 4 10 : 4 : 1 s4 *) →s5 →s3 →s2 →s1 s4 *) →s5 →s3 →s2 →s1
 21. 21. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 21 Kryteria minimalizacji i odzyskuKryteria minimalizacji i odzysku Analiza wielokryterialnaAnaliza wielokryterialna WybórWybór systemusystemu gospodarki odpadamigospodarki odpadami Kryterium społeczneKryterium społeczne Kryteria ekonomiczneKryteria ekonomiczne
 22. 22. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 22 KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI UNIKANIE ODPADÓW WYKORZYSTANIE ODPADÓW RECYKLING MATERIAŁOWY (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne kompost, itp.) RECYKLING ENERGETYCZNY (energia cieplna , energia elektryczna) SKŁADOWANIE PRZETWORZONYCH FORM ODPADÓW UŻYTKOWNIK WSPÓŁCZESNY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI JAKO PROCES R1
 23. 23. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 23 Edukacja Składowanie Kompostowanie Metody mechaniczno- biologiczne Sortowanie PDGO Zbiórka odpadów Unieszkodliwianie termiczne System efektywnego zarządzania gospodarką odpadami
 24. 24. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 24 Obecnie istniejący system gospodarki odpadami Funkcjonujący system gospodarki odpadami oparty jest na unieszkodliwianiu odpadów poprzez ich składowanie • 87% zbieranych na terenie Miasta Poznania odpadów jest unieszkodliwianych tą metodą. Największym składowiskiem przyjmującym odpady jest składowisko w Suchym Lesie, na którym deponowane jest 43% zebranych odpadów. W dalszej kolejności odpady z terenu miasta deponowane były na składowiskach w Mnichach – 24,4%, Rudnej Wielkiej – 13,4% (do 1 stycznia 2007 r.), Koninie – 3,7% oraz w Białęgach – 2,8%.
 25. 25. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 25 W całkowitym strumieniu odpadów komunalnych odpady ulegające biodegradacji stanowią około 48,5% całkowitej masy odpadów. Aby spełnić wymagane dyrektywą 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska – w roku 2010 dopuszczalne składowanie wynosić będzie 75% ilości odpadów ulegających biodegradacji w odniesieniu do ilości odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2013 – 50%, a w 2020 – 35%, co przekłada się na to, że dla regionu objętego przedsięwzięciem będzie można składować następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji : w roku 2010 ok. 68 878 Mg, w roku 2013 – 45 919 Mg, w roku 2020 – 32 143 Mg.
 26. 26. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 26 lata 1995 2010 2013 2020 ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji [Mg] 90 083 130 925 134 384 142 551 ilości odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania w poszczególnych latach [Mg] - 67 500 45 000 31 500 wymagany poziom redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do ilości wyprodukowanych odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995 - 25 % 50 % 65 % Ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania (Mg/rok)
 27. 27. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 27 Ograniczenie składników ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy wytwarzanej w roku 1995 r.
 28. 28. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 28 Planowany system gospodarki odpadami oparty jest na założeniu rozbudowy istniejącego systemu z jednoczesnym zastosowaniem instalacji do termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych. System ten zakłada, że obok istniejących instalacji, zostanie zbudowany zakład produkujący energię (elektryczną i cieplną) z odpadów komunalnych
 29. 29. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 29 Przyjęte założenia systemu: 1. Intensywna selektywna zbiórka odpadów (w systemie mieszanym) dla całego obsługiwanego obszaru, przy założeniu wydzielenia składników o charakterze surowców wtórnych, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych (występujących w strumieniu odpadów komunalnych), wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów gruzu budowlanego na poziomie: 15% w roku 2010, 20% w roku 2018, 30% w roku 2030; 2. Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; 3. Kompostowanie masy roślinnej – odpadów tzw. zielonych; 4. Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów, jako odpadów zmieszanych; 5. Produkcja energii w procesie termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej powstałej w innych instalacjach wraz ze współspalaniem ustabilizowanych i wysuszonych osadów po procesie stabilizacji beztlenowej w COŚ.
 30. 30. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 30 Technologiczne elementy zagospodarowania Realizacja wymienionych procesów technologicznych wymagać będzie budowy lub dostosowania następujących elementów technologicznych: 1. Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki 2. Kompostownia odpadów zielonych 3. Instalacja do recyklingu gruzu budowlanego 4. Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych 5. Instalacja termicznego przekształcania frakcji resztkowej z odpadów komunalnych 6. Składowisko balastu 7. Instalacja do waloryzacji żużli
 31. 31. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 31 Schemat proponowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania
 32. 32. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 32 Przewidywana wydajność instalacji INSTALACJA/ PROCES RODZAJ WSADU ILOŚĆ [Mg/rok] SORTOWNIA ODPADÓW Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki Odpady surowcowe z selektywnej zbiórki 75 000 INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA Instalacja termicznego przekształcania frakcji resztkowej z odpadów komunalnych Odpady poddane termicznemu unieszkodliwianiu oraz do 20% stabilizatu 220 000 KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ORGANICZNYCH Kompostownia odpadów zielonych Odpady zielone 15 000 INSTALACJA DO RECYKLINGU GRUZU BUDOWLANEGO Instalacja recyklingu gruzu budowlanego Odpady budowlane z selektywnej zbiórki 24 000 INSTALACJA DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych Odpady wielkogabarytowe z selektywnej zbiórki 10 000
 33. 33. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 33 System będzie się opierał przede wszystkim na selektywnym zbieraniu odpadów. Gromadzenie i wywóz odpadów zbieranych selektywnie obejmować będzie: • odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło białe, szkło kolorowe) w systemie pojemnikowym (zabudowa wielorodzinna) oraz w systemie workowym (zabudowa jednorodzinna); • odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych) w systemie pojemnikowym; • odpady wielkogabarytowe i odpady problemowe – w systemie stacjonarnych i mobilnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych; • odpady budowlane - w systemie „usługa na telefon” oraz stacjonarnych Punktów Gromadzenia Odpadów.
 34. 34. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 34 • Pozostały strumień odpadów zmieszanych, a także odpady balastowe powstałe po procesach odzysku będą trafiały bezpośrednio do instalacji termicznego przekształcania resztkowej frakcji z odpadów komunalnych. • Do wyżej wymienionej instalacji trafiać będą także ustabilizowane osady ściekowe z Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania.
 35. 35. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 35 Przyjęty system dla Miasta Poznania spełnia postawione kryteria wyboru systemu •Kryteria techniczne -Zmniejsza strumień składowanych odpadów -Wydłuża czas eksploatacji składowiska -Redukuje ilość odpadów biodegradowalnych -Odzyskuje surowce wtórne -Odzyskuje energię •Kryteria przyrodnicze -Pozytywny wpływ na środowisko -Zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń
 36. 36. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 36 •Kryteria społeczno-polityczne -Regionalność i perspektywiczność -Zgodność z kierunkami w Programie Gospodarki Odpadami -Zgodność z dyrektywami UE •Kryteria ekonomiczne -Tworzenie nowych miejsc pracy -Dzięki dotacją z UE zmniejsza koszty gospodarki odpadami w Regionie -Spełnia wymogi UE i przyjęte Dyrektywy przez co „zapobiega płaceniu kar” za niespełnianie przyjętych zobowiązań
 37. 37. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 37 WYMAGANE INWESTYCJE DO REALIZACJI: ZADANIE NR 1 BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI RESZTKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH obejmie: Budowę instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej ze zmieszanych odpadów komunalnych wraz z segmentem przyjęcia i dozowania wysuszonych odpadów ściekowych oraz instalacją do waloryzacji żużla; ZADANIE NR 2 BUDOWA INSTALACJI DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH obejmie: Budowę hali dla instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym wyposażenie techniczne instalacji wraz z placem magazynowania odpadów wielkogabarytowych, z magazynem małych ilości odpadów problemowych.
 38. 38. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 38 Dziękujemy za uwagę.

×