Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Propozycja przebudowy układu drogowego w rejonie Karolina i Koziegłów

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Propozycja przebudowy układu drogowego w rejonie Karolina i Koziegłów

 1. 1. ANALIZY RUCHU SAMOCHODOWEGO W STANIE ISTNIEJĄCYM I PLANOWANYM DLA POTRZEB PRZYSZŁEJ SPALARNI ODPADÓW
 2. 2. Planowane lokalizacje inwestycji E.C .KAROLIN C.O.Ś.
 3. 3. Teren elektrociepłowni Karolin <ul><li>Dominujące </li></ul><ul><li>kierunki wiatrów </li></ul>
 4. 4. Teren Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach <ul><li>Dominujące </li></ul><ul><li>kierunki wiatrów </li></ul>
 5. 5. Istniejący układ drogowo-uliczny w rejonie E.C. Karolin <ul><li>ulica Gdyńska i ulica Bałtycka: funkcje głównych osi komunikacyjnych, </li></ul><ul><li>ulica Chemiczna: funkcja poboczna – wykorzystana przede wszystkim w okresie szczytów komunikacyjnych, </li></ul><ul><li>ulica Poznańska i Piaskowa: główne kierunki napływu ruchu, </li></ul><ul><li>linia kolejowa Poznań – Wągrowiec: kolizja z ulicą Gdyńską, </li></ul>
 6. 6. Istniejący układ drogowo-uliczny w rejonie E.C. Karolin – przejazd kolejowy w ul. Gdyńskiej <ul><li>Ulica Gdyńska: </li></ul><ul><li>największe obciążenie ruchem, </li></ul><ul><li>nawet 30 tys. samochodów na dobę, </li></ul><ul><li>Ulica Chemiczna: </li></ul><ul><li>pełna relacja skrętna na skrzyżowaniu z ulicą Gdyńską, </li></ul><ul><li>funkcja „łącznika” – wykorzystanie w szczycie komunikacyjnym, </li></ul><ul><li>Przejazd kolejowy: </li></ul><ul><li>20 pociągów na dobę, </li></ul><ul><li>czas zamknięcia przejazdu – średnio 5 minut (łączny czas opuszczenia szlabanów 100 minut), </li></ul><ul><li>zmniejszenie przepustowości ulicy o 2000 pojazdów na dobę (100min x 20 pojazdów) </li></ul>
 7. 7. Istniejący układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2009r.
 8. 8. Istniejący układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2009r.
 9. 9. Istniejący układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2013r.
 10. 10. Istniejący układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2013r.
 11. 11. <ul><li>przebudowa ulicy Gdyńskiej na odcinku Piaskowa – wiadukt nad torami kolejowymi do przekroju 2x2, </li></ul><ul><li>budowa rond na skrzyżowaniu ulic Gdyńskiej z Poznańską i Piaskową, </li></ul><ul><li>budowa wiaduktu nad torami kolejowymi, </li></ul><ul><li>budowa drogi dojazdowej do spalarni odpadów łączącej ulicę Gdyńską z ulicą Bałtycką, </li></ul><ul><li>zmiana organizacji ruchu poprzez m. in. zamknięcie relacji skrętnych na ulicy Chemicznej oraz wydzielenie pasów skręcających, </li></ul>Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin
 12. 12. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin
 13. 13. Koncepcja docelowego układu komunikacyjnego dla potrzeb przyszłej spalarni odpadów <ul><li>Planowana budowa wiaduktu nad torami kolejowymi – zwiększenie przepustowości ulicy Gdyńskiej </li></ul>Planowana budowa drogi dojazdowej do spalarni odpadów – docelowo połączenie z ulicą Bałtycką
 14. 14. Koncepcja docelowego układu komunikacyjnego dla potrzeb przyszłej spalarni odpadów <ul><li>Przebudowa ulicy Gdyńskiej do przekroju 2x2 i budowa rond na skrzyżowaniach ulic Gdyńskiej z Piaskową i Poznańską </li></ul>Zamknięcie relacji lewoskrętnych na ulicy Chemicznej i wprowadzenie dodatkowych pasów skręcających
 15. 15. Koncepcja docelowego układu komunikacyjnego dla potrzeb przyszłej spalarni odpadów <ul><li>Wiadukt kolejowy w ciągu ul. Gdyńskiej; </li></ul><ul><li>ul Gdyńska 2x2 </li></ul>POZNAŃ KOZIEGŁOWY
 16. 16. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2009r.
 17. 17. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2009r.
 18. 18. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2013r.
 19. 19. Planowany układ drogowo – uliczny w rejonie E.C. Karolin dobowy rozkład ruchu pojazdów samochodowych – 2013r.
 20. 20. Transport odpadów do spalarni odpadów <ul><li>Planowany ruch docelowy do spalarni odpadów Karolin (w 305 dni w roku): </li></ul><ul><li>dowóz odpadów za pomocą pojazdów bezpylnych – średnio 23 pojazdów w okresie 12h (w tym w ciągu dnia 8:00 – 15:00 i od 17:00 do 22:00), </li></ul><ul><li>dowóz odpadów komunalnych za pomocą pojazdów ciężarowych – średnio 17 pojazdów w okresie 8h, od 22:00 do 6:00 rano, </li></ul><ul><li>dowóz osadów podsuszonych z COŚ – średnio 4 pojazdów w okresie 8h, od 22:00 do 6:00 rano, </li></ul><ul><li>razem średnio w przeciągu 305 dni w roku – 44 pojazdów w ciągu doby, </li></ul><ul><li>Planowany ruch źródłowy ze spalarni odpadów Karolin (w 150 dni w roku): </li></ul><ul><li>transport żużla ze spalarni – średnio 20 pojazdów w ciągu 8h (22:00 – 6:00) </li></ul>Spalarnia śmieci na wyspie Man Razem: 23 pojazdów w ciągu dnia, 41 pojazdów w ciągu nocy, Udział w natężeniu ruchu: 6 ‰, w tym w ruchu samochodów ciężarowych – 1,4 %
 21. 21. Porównanie średnich prędkości jazdy dla istniejącego i planowanego układu drogowego – 2009r.
 22. 22. Porównanie średnich prędkości jazdy dla istniejącego i planowanego układu drogowego – 2013r.
 23. 23. Układ drogowo-uliczny w rejonie E.C. Karolin stan istniejący vs stan planowany <ul><li>Stan istniejący 2009r.: </li></ul><ul><li>spadek natężenia ruchu na ulicy Gdyńskiej spowodowany realizacją proponowanego układu komunikacyjnego: 7 tys. pojazdów na dobę, </li></ul><ul><li>wzrost średniej prędkości jazdy pojazdów, wynoszący w rejonie planowanej lokalizacji spalarni 13%, </li></ul><ul><li>Stan planowany 2013r.: </li></ul><ul><li>spadek natężenia ruchu na ulicy Gdyńskiej spowodowany realizacją nowego układu komunikacyjnego: 7,5 tys. pojazdów na dobę, </li></ul><ul><li>wzrost średniej prędkości jazdy pojazdów wynoszący na obszarze analizy 16%, w sieci drogowej miasta wzrost nieznaczny, </li></ul>

×