Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja 21.04. 2011 konferencja poznań

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prezentacja 21.04. 2011 konferencja poznań

 1. 1. 1
 2. 2. Konferencja prasowa:Rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego dorealizacji inwestycji pn: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I” 21 kwiecień 2011
 3. 3. Ogłoszenie przetargu 4 kwietnia 2011 r. Miasto Poznań ogłosiło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji pn: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I”
 4. 4. Kontrakt INa Kontrakt I składa się:• zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – Poznań Karolin) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240 tys. Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin,• zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do 10 tys. Mg na rok (IDOW – Suchy Las)
 5. 5. Procedura przetargowa• Realizacja projektu jest przewidziana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym, a wybór partnera prywatnego nastąpi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych – dialog konkurencyjny.• Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to 3.06.2011 r. godz. 12:00.• przewidywana liczba Partnerów Prywatnych zaproszonych do dialogu wynosi 5, Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia do dialogu większej niż przewidywana w ogłoszeniu liczba Partnerów Prywatnych w sytuacji, gdy Partnerzy Prywatni otrzymają tę samą liczbę punktów, co Partner Prywatny piąty.• Następnym etapem będą negocjacje w wyniku, których zostanie określona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, inwestorzy zostaną zaproszeni do składania ofert.• Wybór oferty i podpisanie umowy PPP jest planowane na I kwartał 2012r.
 6. 6. Partner PrywatnyOd Partnera Prywatnego oczekuje się: środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji, wiedzy, technologii czyli tego co kryje się pod pojęciem know – how, doświadczenia w projektowaniu, budowie i użytkowaniu podobnych instalacji, doświadczenia w zarządzaniu zakładami termicznego przekształcania odpadów komunalnych, oddania ITPOK oraz IDOW do użytkowania do 30 czerwca 2015 r.
 7. 7. Finansowanie inwestycjiProjekt pn.: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,będzie realizowany przy zastosowaniu hybrydowego modeluPartnerstwa Publiczno Prywatnego. Model ten łączy w sobiewykorzystanie krajowych środków publicznych, środkówpozyskanych z Unii Europejskiej i kapitału prywatnego.
 8. 8. Wsparcie MRRMinisterstwo Rozwoju Regionalnego zaangażowało się w pomocprzy realizacji projektu.Dla poznańskiej Spalarni odpadów powołano zespół doradcówskładający się z ekspertów ds. prawnych, ekonomiczno-finansowychoraz technicznych.Wsparcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz doświadczeniei wiedza doradców są dla Miasta bardzo cennym wsparciem,dzięki któremu możliwe było terminowe ogłoszenie postępowaniaprzetargowego na wyłonienie partnera prywatnego.
 9. 9. Informacje o inwestycji Wszystkie informacje o projekcie są dostępne na stronach internetowych: www.ekokonsultacje.pl http://bip.city.poznan.pl/

×