Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oddziaływanie EC Karolin na środowisko

1,904 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Oddziaływanie EC Karolin na środowisko

 1. 1. Spotkanie w Urzędzie Miasta Poznania 22.03.2010r. <ul><ul><li>Materiał: Dalkia Poznań ZEC S.A. </li></ul></ul><ul><ul><li>Przygotował: </li></ul></ul><ul><ul><li>Wydział Ochrony Środowiska </li></ul></ul>
 2. 2. Wartości Dalkii <ul><li>Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez: </li></ul><ul><li>Budowanie trwałych i opartych na zaufaniu relacji z klientami </li></ul><ul><li>Ciągłe doskonalenie efektywności funkcjonowania naszych instalacji i naszej działalności </li></ul><ul><li>Poszanowanie zasobów naturalnych i minimalizacja emisji zanieczyszczeń </li></ul><ul><li>Kontrola ryzyka naszej działalności </li></ul><ul><li>Posiadanie zintegrowanego systemu zarządzania w tym zarządzania środowiskowego PN-EN ISO14001 </li></ul>
 3. 3. Podstawa działalności <ul><li>Koncesja Prezesa URE z dnia 06.04.2007 r. na wytwarzanie ciepła ważna do 31.12.2023 r. </li></ul><ul><li>Koncesja Prezesa URE z dnia 30.10.2006 r. na wytwarzanie energii elektrycznej ważna do 31.12.2023 r. </li></ul><ul><li>Pozwolenie zintegrowane Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.04.2006 r. na prowadzenie instalacji do spalania paliw w elektrociepłowni ECII Karolin. Termin ważności 20.04.2016 r. </li></ul><ul><li>Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.02.2009 r. na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami emisji do powietrza gazów cieplarnianych </li></ul>
 4. 4. Emisje spalin do powietrza <ul><li>prowadzimy ciągły monitoring spalin z kotłów węglowych </li></ul><ul><li>raportujemy, archiwizujemy i przesyłamy wielkości emisji do organów administracji Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ </li></ul><ul><li>nie przekraczamy dopuszczalnych ładunków emisji [Mg/rok] </li></ul>
 5. 5. Nowe normy emisyjne od 01.01.2008 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska Dz.U. 260 poz. 2181 z dnia 20.12.2005 r. od 1 stycznia 2008 r. zaostrzono dopuszczalne stężenia emisji w zakresie pyłu i ditlenku siarki (ditlenek azotu bez zmian)
 6. 6. Stężenia emisji pyłu [mg/m3]
 7. 7. Stężenia emisji SO2 [mg/m3]
 8. 8. Stężenia emisji ditlenku azotu [mg/m3]
 9. 9. Opłaty środowiskowe <ul><li>Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska Dalkia Poznań ZEC S.A. wnosi terminowo w okresach półrocznych w terminach do końca stycznia i lipca każdego roku </li></ul><ul><li>Kwota opłat środowiskowych za 2008 rok - 3 690 041 zł </li></ul><ul><li>W 2009 opłaty środowiskowe wyniosły - 3 661 625 zł </li></ul>
 10. 10. Działalność ograniczająca emisję spalin <ul><li>Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry oraz zastosowana jest technika spalania niskoemisyjnego </li></ul><ul><li>Kocioł 3K OP430 posiada instalację odsiarczania </li></ul><ul><li>W kotłach węglowych bez odsiarczania spala się węgiel o niskiej zawartości siarki </li></ul><ul><li>Prowadzi się produkcje energii odnawialnej pochodzącej ze spalania biomasy leśnej i rolniczej </li></ul><ul><li>Ogranicza się pracę starszych kotłów rusztowych zlokalizowanych w ECI Garbary – kotły te zostały zgłoszone do zaprzestania eksploatacji z końcem 2015 r </li></ul>
 11. 11. Normy emisyjne po 2016 r <ul><ul><ul><ul><li>wprowadzenie nowej Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych zwanej IED wymusi zachowanie bardzo surowych norm emisyjnych pyłu, ditlenku siarki i ditlenku azotu </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>aktualnie trwają negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a Rządem RP w sprawie m.in. terminu wprowadzenia w życie Dyrektywy </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Polska proponuje wprowadzenia systemu bilansowania emisji SO2 i NO2 dla tzw. okresu przejściowego w latach 2016-2020 </li></ul></ul></ul></ul>200 561 NO2 200 960 SO2 20 100 Pył Przyszłe normy emisyjne [mg/m3] Aktualne normy emisyjne [mg/m3] „ wariant kominowy” Składnik spalin
 12. 12. Gospodarka wodno-ściekowa <ul><li>ECII Karolin posiada oczyszczalnie ścieków biologiczną oraz oczyszczalnie mechaniczną </li></ul><ul><li>woda do celów technologicznych i p.poż. pobierana jest z rzeki Warta </li></ul><ul><li>zachowane są wymagane prawem parametry ścieków wprowadzanych do Warty (większość parametrów naszych ścieków jest nawet lepsza od parametrów wody w rzece Warta) </li></ul><ul><li>ilości pobieranej wody, odprowadzanych ścieków oraz ich parametry są opomiarowane i na bieżąco monitorowane </li></ul><ul><li>wyłącznie dla potrzeb socjalno-bytowych woda pobierana jest ze studni głębinowych zlokalizowanych na terenie elektrociepłowni </li></ul>
 13. 13. Pobór wody <ul><li>WODA PODZIEMNA </li></ul><ul><li>źródłem wody są studnie głębinowe </li></ul><ul><li>woda wykorzystywana jest do celów socjalno-bytowych </li></ul><ul><li>zabronionym jest stosowanie wody podziemnej do innych celów </li></ul><ul><li>WODA POWIERZCHNIOWA </li></ul><ul><li>woda powierzchniowa pobierana jest z Warty </li></ul><ul><li>przeznaczona do celów technologicznych i przeciwpożarowych </li></ul>Podstawowa zasada gospodarowania wodą Dopuszczalny pobór (średniodobowy) zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym 250m 3 /d <ul><li>W 2009 r </li></ul><ul><li>dobowe zużycie 175 m 3 /d </li></ul>Dopuszczalny pobór (średniodobowy) zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym 9 671m 3 /d W 2009 r – dobowe zużycie 7 186 m3/d
 14. 14. Planowane i realizowane inwestycje proekologiczne <ul><li>budowa nowych instalacji odsiarczania dla kotłów 1K2/OP140 i 2K/OP430 </li></ul><ul><li>budowa instalacji wtórnego odazotowania spalin dla kotłów węglowych </li></ul><ul><li>przebudowa kotła 1K1/OP140 opalanego węglem na kocioł biomasowy fluidalny ze złożem stacjonarnym BFB spełniającego normy emisyjne z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik </li></ul><ul><li>zmiana sposobu odżużlania i odpopielania / wprowadzenie bezpośredniego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów paleniskowych </li></ul><ul><li>wprowadzenie instalacji zraszania popiołu lotnego </li></ul>
 15. 15. Spotkanie 22.03.2010r. <ul><li>Dziękuję za uwagę </li></ul>

×