Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami

 1. 1. OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Hanna Kończal Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska     Poznań, luty 2010r.
 2. 2. <ul><li>Zakres prezentacji: </li></ul><ul><li>Definicja odpadów komunalnych i gospodarowania odpadami. </li></ul><ul><li>Wymagane postępowanie z odpadami komunalnymi. </li></ul><ul><li>Inne obowiązki samorządu terytorialnego wynikające z prawa ekologicznego. </li></ul><ul><li>Nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi stwierdzone przez WIOŚ w gminach w powiecie poznańskim. </li></ul>
 3. 3. 1. Definicja odpadów komunalnych i gospodarowania odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) definiuje: - odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, - gospodarowanie odpadami jako zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
 4. 4. 2. R 2. Wymagane postępowanie z odpadami komunalnymi Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania BAT. Mogą być one poddane odzyskowi bądź unieszkodliwieniu na obszarze innego województwa, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji, w której dokonuje się odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającej wymagania BAT jest mniejsza niż odległość do instalacji na obszarze tego samego województwa.
 5. 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz oddawać zebrane odpady uprawnionym odbiorcom. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne muszą mieć zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, a także są zobowiązani, poza odbieraniem odpadów niesegregowanych, do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów. Przedsiębiorcy ci winni również ograniczyć, stosownie do wymagań prawnych, masę składowanych odpadów biodegradowalnych.
 6. 6. Gminy powinny zapewnić: - objęcie wszystkich swoich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, - warunki do selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych, - budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo warunki do budowy, utrzymania i eksploatacji takich urządzeń przez przedsiębiorców,  
 7. 7. - warunki ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania: a) do 31 grudnia 2010r. do 75% b) do 31 grudnia 2013r. do 50% c) do 31 grudnia 2020r. do 35% całkowitej masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Wymienione obowiązki wchodzą w zakres obowiązkowych zadań własnych gmin. Województwa muszą zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.
 8. 8. 3. Inne obowiązki samorządu terytorialnego wynikające z prawa ekologicznego Obowiązki określone w ustawie o odpadach : - opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami i aktualizowanie go nie rzadziej niż co 4 lata, - składanie sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami raz na 2 lata, radzie gminy i samorządowi powiatu, - nakazywanie, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 9. 9. <ul><li>Obowiązki określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : </li></ul><ul><li>- zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania , tzn.: </li></ul><ul><ul><li>tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych na ścieki dowożone; instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych; szaletów publicznych, </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>zbieranie i usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów z koszy ustawionych na chodnikach, </li></ul></ul><ul><ul><li>udostępnianie na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy firmach i adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, i ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy, </li></ul><ul><li>- uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego, </li></ul>
 12. 12. <ul><li>sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku, adresowanych do właścicieli nieruchomości i podmiotów zarządzających drogami, </li></ul><ul><li>wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków osobom bądź podmiotom w przypadku stwierdzenia ich niewykonania, </li></ul><ul><li>określenie, w drodze uchwały rady gminy (od 1.08.2009r., przedtem określał wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, </li></ul>
 13. 13. <ul><li>udzielanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w drodze decyzji, </li></ul><ul><li>kontrolowanie działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności z udzielonym zezwoleniem i cofnięcie zezwolenia w przypadku naruszania jego warunków. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Obowiązki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska : </li></ul><ul><ul><li>przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, na podstawie informacji uzyskanych od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>4. Nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi stwierdzone przez WIOŚ w gminach w powiecie poznańskim </li></ul><ul><li>Skontrolowano 6 gmin: Pobiedziska, Czerwonak, Rokietnicę, Mosinę, Kleszczewo i Dopiewo. </li></ul><ul><li>Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami w realizacji obowiązków przynależnym gminom w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi były: </li></ul><ul><li>brak ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych </li></ul><ul><li>nieprzeprowadzanie kontroli wykonywania obowiązków przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców </li></ul>
 16. 16. <ul><li>niewydawanie decyzji nakazowych </li></ul><ul><li>brak działań w celu stworzenia warunków do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji </li></ul><ul><li>niewymaganie od przedsiębiorców selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych </li></ul><ul><li>niezaktualizowanie gminnego planu gospodarki odpadami </li></ul><ul><li>nieprowadzenie przez gminę działalności edukacyjnej wśród mieszkańców na temat segregacji odpadów i ich selektywnego zbierania, i niewymaganie tego od przedsiębiorców, którym wydano zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych. </li></ul>
 17. 17. Dziękuję za uwagę          

×