Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tamadun jepun

2,542 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

Tamadun jepun

  1. 1. TAMADUN JEPUNTakrifTamadunJepun• TamadunJepundibtkolehsekelompok org Jepun.• Nama-namaygmerujukkpdJepunialahWa, Cipango, Nippon & Nihon.• Luas 377819km persegi. 4 buahpulauutama: Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku. 3900 pulau-pulaukecilyg lain.• Elemen-elemen Negara Jepun – bahasa&tulisanJepun, Shinto.Asal-usul org Jepun• Org Jepunberasaldr 3 keturunaniaitu Ainu (kaukasoid), Mongoloid (China-Mongolia) dan Nusantara(Asia Pasifik).• Pertalianrapatdgn org Cina, Vietnam, Korea, Thailand & Burma.• Masyarakat nomad primitif. Kebudayaanneolitik- berburu&punguthasilhutan.Ciri-ciriAsasTamadunJepun1.Wilayah Geografi/lokasistrategika. Negara kepulauan, terasingdrppengaruhkebenuaan, bentuktamadununik.b. Island Mentality (ShimaguniKonjo)/groupism.2. PerkembanganTamadunJepun (PenghayatanHidup)a. ZmnJomon- menghasilkantembikardrtanahliatJomonbercorakunikdgntalibelati.- memburu, mengutiphasilhutandanlaut.- MenurutKojiki&Nihonshoki (catatansejarahpurba) empayarJepunbermula 660SM.b. Zmn Yayoi- kemasukanbudayaCina- pertanian- tembikar Yayoi, teknikmembuatperkakastembaga&besi, periukbelanga, seniberkebun,penanamanpadisawah& system batas.- pengkelasanmasyarakat-pemimpin.- Suku- Uji- Yamato (nenekmoyangkeluargadirajaJepun)c. Zaman Nara (710-784M)- Maharani Gemmyo- Nara pusat agama Buddha, pentadbirandankesenian- kemuncakpeminjamanbudayaCinad. Zaman Heian (794-1185M)- Maharaja Kammu
  2. 2. - Heian-kyo(Kyoto)- pusatpemerintahan- keluarga Fujiwara- 960M- menamatkanhbgnrasmidegn China. BerhentimeminjambudayaCina.- Prkmbgntulisan kana- hiragana dan katakana- Prkmbgnwaka(puisi), prosadansasteraJepune. Zaman Kamakura (1185-1331M)- pemimpin- MinamotoYoritomo- Ibunegeri di Kamakura- Krjnberbtktentera- Bakufu- Sistem feudal- Pertumbuhanekonomi- pertaniandanpembuatan, pasardankedai,wang, pedagangdanpersatuanpedagang (guilds)- Munculpelbagaimazhab Buddhaf. Zaman Ashikaga(1338-1533)- Ashikaga Takauji- Gagalmengawalsepenuhnyatenterawilayahdan daimyo- Perubahan, pembaharuandanpencapaiandlmbidangekonomi, kebudayaan, sosialdan agama.g. Sengoku Jidai (ZamanPerang)- Peperangan di kalangan daimyo- Zamantidakstabil- Munculpemimpintentera- Oda Nobunaga (1534-1582)- galakinteraksidgn Barat.- Mata wangsyiling, pendaftarantanahbaru, sistemcukailbhtersusun.- Brgn Barat diperkenalkandanperbendaharaan kata Portugis, SepanyoldanBelanda.- Kawalanterhdp agama Buddha- Penyebaran agama Kristian.h. ZamanKesyogunan Tokugawa(1603-1867)- Tokugawa Ieyasu- Zmnkestabilandankeamananselama 200 thn- Sistem feudal, dasartutuppintu- Pembhgnkelas, 4 kumpulan:i. Samurai (pahlawan)ii. Nomin (kaumtani)iii. Shonin (petukang)iv. Chonin (saudagar)
  3. 3. i. Zaman Meiji(1868-1912)- Pemulihan Meiji 1868, mengembalikansemulakedudukan Maharaja.- Dasarpemodenan institusi2 politik, ekonomidansosialmenurutgarispanduan Barat.- Pemansuhanfeudalisme- tanahhakmilikdiraja, tentera feudal dihapuskan, Jepundibhgiknkpddaerah(Ken).- ambilalihhutang daimyo dan Han, hapuskansistematauhirarkisosial,perkenalkansistemkerahantenteramoden.- Bidangketenteraan- tenteradaratdanlautdipermodenkan.- Bidangpendidikan- penghantaranpelajarkeluarnegara,KementerianPelajarandansistempendidikanseragam, UniversitiDiraja Tokyo.- IdeologirasmiKokutai- kesetiaandanketaatankpd maharaja- Shinto Negara3. SistemOrganisasi/ InstitusiSosialygBerwibawa- Krjnyamato, system Uji – politikawal (Pgrh Shinto)- PuteraShotoku – Undang2 @ Artikel 17 (pgrh China)- PembaharuanTaika- Dominasigolongan samurai dlmpemerintahana. system feudalb. ketenteraan – kesyogunan, Bukeshohatto, SankinKotae.c. Terakoya (sekolahrakyat)d. Perananwanita.- PengaruhConfusianisme, Taoisme, Zen Buddisme&konsep Bushido dlmpolitik& social Jepun.- Kedatangan Barat, system demokrasiberparlimen, imperialismeJepun.4. Kemunculansatubhs, kesusasteraan&khazanahpersuratanJepun- bangsa homogenous melahirkansatubhs- kemasukantamadunCina, Konfusianisme, taoisme&Buddhismememerlukan system tulisan – kana (Hiragana & Katakana)- Zmn Heian merupakanzamankeemasanJepun.2. Kewujudannilai moral, etika, akhlak&keagamaan, falsafah, idelogimetafizikdll- darisegikehidupanberagamaadalahunik – menyatukankepercayaanShinto, Konfusianisme, Taoisme&Buddhisme- tidakmemahamiTuhansebagaimana agama lain.3. Kelahirandayacita1. HasilkaryaJepundianggapbermutudansetandingdgnkaryaagungtamadun lain. KojikidanNihonshoki GenjiMonogataridan Heike Monogatari Manyoshu
  4. 4. Puisi Tanka dan Haiku TerjemahananalektaKonfusiusdanTripitaka Buddha2.Kesenian Senimuziktradisional (gagaku, kotodansakuhachi) danmoden. Senilukis senibina senitaman kaligrafi seniukir senimempertahankandiri seni/adatminumteh, bonsai, ikebana.3. Sainsdanteknologi sistemhidrolikmengawalbanjirdanpenggunaan air pengetahuanpertanianpadisawah,semaianbijibenih pengetahuanmenggunakanlogamdankombinasinya perkapalandanperlombongan pengeluarankainsuteradanmewarna teknikpeperangan Sun Tzu dansenjata. kalendar, geomansi, astronomidanpembinaanbandar. pembinaankuil, makan maharaja, kubupertahanan, menaradll. penghasilankertaskhas (washi)FaktorKelahiranTamadunJepun• Lokasiygstrategik• Rangsangankeagamaan/kerohanian• Penghayatannilai, moral, etikaygtinggi, doronganpemimpin&rakyatygberdisiplin, berwawasan,penuhgigih& esprit de corp yang kukuh.• Kesengsaraan/tekananhidup/ancamanluarygkritikalygmelonjakkankegigihan/solidaritymasyarakatutkmengatasinya.• Dayatoleransi&asimilasiygpositifterhadapelemenbudayaasing.PandanganSemesta• Menyatukankepercayaan Shinto, Konfusianisme, TaoismedanBuddhisme.• Pandangansemesta - 2 konsepketuhanan. kuasaluarbiasaygmemelihara, menjagadanmengasihi, konsepsyurgadandunia, dewa-dewadannenekmoyang. Asasdalaman-taakulan-hatidanpemikiran. Tao, Li, Hsin.
  5. 5. 1. Agama Shinto• Kami no michi- agama purba/pribumi.• sumber- petikan2 drKojiki (Catatanperistiwa-peristiwa)pd 712, Nihonshoki (SusurgalurJepun)720,Kogoshu (UngkapanPurba) 807, Engishiki (Upacara Era Engi) 927.• Kami iaituAmaterasumemerintahbumi.• Terdapat 3 dunialain- takama no hara (syurga), Yomi no kuni (duniabawah) danTokoyo no kuni(duniaseberang)• Pemujaanterhadapalamdanrohnenekmoyang.• setiapujimempunyai kami.2. Agama Buddha• masukmelalui Korea kurun ke-6.• kurun ke-9 proses penyesuaiandgnShintoisme. MazhabTendaidanShingon.• Kurun ke-14 sehingga 19, Zen Buddhismeberkembang.• kurun ke-17 di bawahpengawasanpemerintah• kurun ke-19 dan 20 zamangelapkrnbersaingsgnShintoisme.• 2 sumbanganpenting-mohonkeselamatandanperlindungan, urusankematian.3. Konfusianisme• bertunjangkanajaran Kung Fu Tzedanprinsipkenegaraan, nilai moral dan 5 btkhubunganasas.• Nilai moral-konsep Li (kesusilaan), Ren (perikemanusiaan), Jen (kepatuhandantaatkpdibubapa).4. Taoisme• menyembahalamsekitar- Tao, permulaansegalamakhlukdanbenda di dunia.• kitabsuci I-Ching, konsep Yin yang, ilmughaibdanperubatanherba.Sumbangan Agama &Falsafah• mengatasimasalahkemanusiaan• mengukuhkankedudukan maharaja• sifatrajin&ekonomistabilNilaidan Norma• Konsep Bushido- kaedahhulubalang.BerasaskanajaranKonfusian.Kesetiaanmutlak, pengorbanandiri,keadilan, perasaanmalu, adabyghalusdanterpuji, kesuciandankesopanan, berjimatcermat,semangatperwira, kehormatan, kasihsayangdan lain2.Harakiri- adatmembunuhdiri.• KonsepKonjo- semangatberjuang, keazaman, ketabahandankeberanian.Kesannya, masyarakatrajin,berusaha.• KonsepGiri- kewajipan moral, perasaanmengambilberat, terhutangbudi.• KonsepNinjo-perasaankemanusiaansptcinta, simpati, ehsandanpersahabatan.• Konsepmalu• Konsep yin yang- keserasian, meniliknasib.
  6. 6. • Karuna- kasihsayangantaramahkluk.InteraksiTamadunJepundgn Barat• HubungandgnkuasabaratdankemasukanKristian.• 1638- DasarTutupPintu• 31 Mac 1854-Prjnjian Kanagawa antara AS danJepunbuka 2 pelabuhan.DampakKemasukanTamadun Barat• Politik- keruntuhansistemkesyogunan.• Pemodenanpentadbiran, undang2 danpenduduk.• Sainsmoden- teknologiketenteraan• Sistemperhubungandankomunikasi.• Agama Kristian• Ekonomi- pulihnilaimatawang, bank danperkilangan

×