Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

6,265 views

Published on

k

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. ขุ่วุ่'บ่ ` ๙' ฮู้ผ็ ธี ฮี้'- " ที่ ใ-ฉื นื่ลุ้ " กั้จู๋ค่โฆั1 ;มั้ด่จู๋ อู๋จ็มั้รึ่`บีอู๋ตื้ขุ่`ริ้[ฐีหุ่ วื ริ้ศธงั้สั้` |วุ'|จั้หู่ขุ่ขีฐินื้รู่จี้ วุ้`รู่[ตั้ จั้ธีตื้เงิ้ธิ์วุ1อิ๋ริ้ปี้รื้วุหู่1ธุฐิขิธุ วิ่ซื้ฐ์จู๋รู๊ร๊ยื่อืรู๊ริ่ด่ง๊ข้ฑิอิ๊ลุ้ [โจู๋จี้ จ์วู๊ริ้ร็ธิ ต๊_โกึ๋จั้`|จี๋วุ้สั้ ยี่จู๋ธิ์งํมื้ยิด่รื่ชู้ยี่ไ รื้จี๋฿ธี:ฆ่ธูย๊รุวํบู ผุ้ " ๐
 2. 2. {` คี่ซ์'” ะ'หึ จุ๋ ` ซี. กี๊บํยปธ:วืติศากี๊ตธิ `จู๋ ด่`-นื่“ ชื้ ขุ่ รุ๊ฉืรึ่นุ๊ หุ่จู๋- ด่ล๊หู่ ขุ่ขี่ขี่ว๊ฉืปื่`จู๋ควาบกี๊าคํฌบองเวลา ฟื้`วุ้ ` รุ ฟ้ยู่วุ้ ล๊ ด่ จู๋ `จุ๋ ขุ่วุ้ กา5เกยบคํก5าชโบป5ะวตศากี๊ตธกี๊ากกิ่ ฟื้`ด่โหุ่`.จุ๋ ฒ่ ๕
 3. 3. ส็ รี้จ๋วุ"วุยิ้ฐ์1ย๊บั้ฐ์ฐีกี๊กิ่บ์ย๊กั้าบั้บ่วู๊วู๊วิ้ฐิธิ์โรึากี๊นึฐ์กี๊วุกกี๊ ฮุกิธีตั้ธี|บืบี|บู๊:|ตี๋โริ้ขุ่ปื่ฉื ๒1บ่บ่ธชิ`บ่|วั่-บีวุโสั้บ่บ่๒บ่1บ่ธี1ถุบ่วุโหุ่บีด่ปิ|฿1อืโริ้|จั้1รุ้|ขุ่'บ่๒1'||||ท|บ่๒บ่บ่ธีรบีวุโ1ยื่ ษิ ฐ์`1กื้ซ-1ยี่ริ้ บู๊|รึ1[.ฑิยี่สั้บ่บี|เบุ๊ษบื|บุ้จู๋|ปี่บ่ปิยี่ริ้1หนื่จํ1[ 1กึ:ย่บี่ษรืยี่วุ้บ่บีณิมุ้_บ่เธีณ์๒ธิ์จู๋ยี่ บีกึ:น่ตั้1ฮิยี่`ส|ยูด่|ปั๊ส|”ภิจ๋|บืนื้|'อู้โบ่คธีรยี่ริ้1ด่1หึบีบ่1ยี่ริ้บีจู๋ ยิยี่บ่บุ๋จู๋` *"“อื 1บ่บ็`||บ่|ฑิ|ศิเ๒ย๊บ่จ๊ฑลํโยี่ธี|!คึปุ๋บี1[ขุ่|ซี้`|ธี1มุ้จู๋|ด่1อู๊”บ่บ่นุ๊จู๋จู๋ยี่|บ่1`๓บ่1ยี่ขุ่บ่บ่ล๊ฑสี่ร`฿|ด่ถ้บ่๒บ่11ฆ์|ปูบ่|อ่|ธร`|ฌบุ๊1ธี` ปื|ผุ้ ร ฮุจี๊พิ ร็ตั้ธิ์|[ใขุ่1ขื`บ่ค่1มึ1^ตั้฿|วู๊อ่|?นี๊1บู|บ่ล๊ปืหึโ ธี|”ซืกีบึ้ธิ์|[ใบี|ขุ่ล๊ฑกิ่งั ท|ทดี๋1ด่1บี|เ|ยุ่รื้ถื่|ฮับี|นี้บุ๊1ป๋บ่วุ บี[บ่บ่ช็฿บื1รึ1ปืย่บู ร็บ่บืขุ่ขุ่บั้ขุ่ขุ่ควุ้`
 4. 4. ` จู๋ กี' กิ่บืยก่อบปธ:วืฝึศากิ่ตอี้ (?ร6-ก1$1๐รโ๐อ ?6[โ๐ปื่) ` `หุ่ ดี' คีอช่วงเวกิ่ากืบปุษยํยํงโบ่บิตํวอํกษ5จตป์บกิกเรี่อง$าวบองกี๊งคบบํกโบ5าฌคติเปีบญ์คืกษา จู เรี่อง5าวบองกี๊บํยก่อบป5:วืติศาลี่ตอี้เปีบหสื้กโตยคืกษาจากฮากบิบบํตีกตําบ55บ๋หธิอบิบบ๋ก็บ ทํ” ด่”ริ้` " `_ โบ5าฌกิ่ถาบ โบ5าณวืตถุ โค5งก5ะตูก ลิ่งบองเครี่องใบื้ กาบวาตตาบ๓ป์งหธิอบบสิ่งบองตํางๆเป้บตํบ ' โดยกี๊บ๋ยก่อบป5ะวืติ ศากี๊ตธิบื กา5เเป่งเป้บยุคย่อย คือ ยุคทิบกํบยุคโกิ่ห:กั้งบื้ยุคก็บยํงบิ กา5เเปง ทุ่ผุยี่ ออกเปีบยุคทึบเกํายุคกิ่บกกิ่างเเกิ่ะยุคก๊บโทปลี่วบยุคโกิ่ห:กิบิกา5เเป่งเปีบยุคกื้าอิ๊ตกํบยุคเหกี๊ก นิ หุ่จู๋ ถี ผุ "ชื่` `ย๊` ริ๊ฑิ_ถี ลุ้ " งํ, `รู๊อํหู่จู๋ม๊ ขุ่4 ตํ `ด่`ฆ์ `ยี่นุ๊วู๊รู่ขุ่' `อื
 5. 5. ขุ่ 'หึ ` วิ่?รุ่จั้ปั่ยี่ฒ่ รึ ร อื }หึยี่พ็ 'ดุ๊` `ด่ ` ฮู้โจิ้'ปั้ฒ่ 1ริ้จู๋ ริ่ 'ะ ตื่` ขุ่_รํ` รู๊ะ` ไปี้" !ด่ยี่อืหึ"` ฐิ'ซุ ขุ่มุ่ หึ `ขื่ง๊งั ` " " '1'รื่' ` บ่` ป๋ ฉื จิ ซี ซํ“ ภี _ หิ“ 'ฝั่ กี' หึ ขุ่ งํ 'ฏิ หึ' ดึทู้ บี้อุ๊ 'ลุ " 1.ยุคหิป $ใ๐ก คกู6) ` ษิ วุ1อิ๋ฟ้เ บู๊กื้สบ่|บ่บ่รี้กั้ณุจี๊ขื่บ่ยูบ่บุ๊ธิ์ร่จั้บ่ญู ฐิ;ขุ่(บ่ปุ๊[บุ๋' อิ1บีบิ:งิ้ ทุ่ จ็ฐ,ธี|ยั้บ่ธขื่ ขุ่ย๊ บ่รู๊1นื้|กี๊อู๋|ฌงับีวุ ` ปุ๋พ์อืจ๊"ยี่ษิ ขุ่` “` รุ่เ.วุ1`รุ่1 [ยูษ|ป์บ่รุ้บ่ฮุกิากิ่จื้|ธปื่`|ญิบีบ่ตั้1บ่รึฆ้หบู๊|ธรจู๋สั้|อุ๊ล๊บ่ญ” ฒิหู่ริ้ภิปุ๋ฝึขุ่อื|ถิรุ่ษ์บี1บ่จั้โบี|ลิ๊บ่บ่นิ้รวุ้|ย๊นี๊โปีเคุ้โโ อื วิ่วุ้มื้หู่ งิ้โยี่หุ่ธีโ”ธจุ๋ฮ่โาปื|บ่๒าหู่ กี๊จี้ยี่ริ้บึ้นุ่ าบุ๊บ่` ผุ้วุชิ่|ลิ่$บี|”วุยี่|[ล๊ยื่ยี่หุ่วุ เบุ๊น๊รู๊ใ-ซํก๊ฮ่||กี๊ขูชูฑิ1สุ่ธูรยี่]งิ้รั่หุ่ธี" จุ๊ ` ' รุ่จู๋นิ้`11บ่ชุฒ่ เธี น่บียั้อี้บ่๖|ณิ1฿]จู๋นี๊บ่กียุ่บ่บ่อืม็นุ๊ ขุ่ลี้ชั้จี้1๖บ่บ่ธี1๓ปืบ่บื้ เย๊฿บุ๊'หึ1๖|ฑลิ่'ด่ถิ่`วู๊ล๊:รื้ริ๊ตั้บ่ฐิษชัจ็พุสู่|ขุ่อ็ปี๊ะ|ยิ้เอุ๊บ่|฿บ่บ่บี่รู่ญัย่อ่พี่ขุ่ฮุฑิติ่๖|ขุ่ขุ่?ตั้ 'นี๊ซี้ ขุ่จู๋งิ้"ขุ่อี๊งื่วุ้ขุ่ขุ่ธุ.ขั้ว”ร็ปื้'ขุ่บู๊ขุ่พีรู่วุ้`ขุ่จ้'ตั้ขุ่ยั้ฐี ฮึบี|ด่1`|รู๊งี้ ขุ่บ่วุหึ1บ่๑ขุ่บีบ่ฒล๊|ธีบู๊|เ: ' ฐิวิ[ยูวู้ล๊|บี้หึวุ|||บุ๊นี๊อื 'บ่ผุ้บ่บ่ล๊บ่บ่บ่ขุ่ห!'บ่บ่ยี้ขุ่ ` 'ษิ
 6. 6. ขุ่ 71 หุ่ หึ หึ อึ๋อี้ยี่ฒ่ รึ 'อื ร อื ง่ปี๋`ร์` }หึยี่พ็ 'ดุ๊` ` รี่ปื่` 'ใ 1วุ้จู๋ 'อื 1 "ด่ด่-รุ่` บี้ถิ่, !หึ ' ซื้ ขุ่ 1นื'จ๋` ฐิ'ซุ ขุ่มุ่ หึ `ขื่ง๊งั ` " " '1'รื่' ` ` ซี ' ๔บู' จี้วั่อื ปื่ฮู้ "ร ด่ฟี่ 11ขุ่อื้; ฮุกี๊ขุ่ขิขุ่ งํ '[รู๊จ็`|ขุบ่บุ๊บู๊หู่]ด่1| คุ้[โโ ผุ้บ่๒|กิฒ1!|บ่?ธีวุฝั่ ` 1 ' " ` ด่" ' ด่ 1`^ `: ขุ่ '› '- ยุ้` ' งุ กี' ฮู ริ้`จู๋ รุ่ทุ่พั้;ฐ์{`รุ่จั้ บืบ่บู๊งูขุ่ฒ่ฮุอู๋1ญิธจ๋ต๊จ๋บ่อู๊สู่|บ่ร`บีตั้ดนุ๊กูสี่`เบ่บ่วุ`บ่บีบ่เ๒1ด่|ฮึงี่มั้'อืบ่กิฮี้บ่ฒ1|กิฐิบุ๊ซํตดัฒ|สื่บี่|เบ่ด่ปิงี่บํ อุ่ กิรด่รริ้1[จู๋บ่;ล๊บ่ปื่ด่บ่มื้รู่จื้]บ่ณิมิ้;` ริ้ฐิาบ่บ่ตี๋]!ตึ๗ง้ริ้ตึขุ่นั้อิ๊` กู้`ขุบ่ธย๊โบู|ตีปู้รื้ บั๊|ญูโหุ่อืธุบ่ยั้โบืบ่คูบ่` ปี๋ขุ่!บ่นี้ฬิ`วุ บีขุ่บื้จู๋ขุ่|ห่1ตั้โฮ่ธี` ผู, ` ซึวิ่}ค่บี๖ขุ่|ขุ่ธีษิค่!วิ่1!โ`|ขุ่|[|รื่ขุ่ลิ้ ๖ ดุ หู้ ซี หุ่ย๊ธีณุสั้ยี่ริ้|เ|ยิยี่ริ้|พั้|ล๊นี๊ษยั่ศิชูจูเจู๋ต๊หษิฆ์จั้ธีขุ่จ็บุ๊บ่วุโบ่บ่วั่วั่1ฮู|ท่จู๋ริ้ ย๊ย่ธิฒนี๊1พั้|อู๊๖|เ:ร`มั้ 'ยํเ|บ่ด่1ขุ่บ่ธฑิ}บี1อื้บ่|”ฮัวิล๊๒บุ๊1คึตั้ กี๊บ่๒บุ๊บ่บ่ย๊บ่บ่บ่สื้฿1เบ่พู่ขุ่ 1เขหยี้ณูบ่]บื้ลํบ่นูษิ|ม็|บู๊น๊จูบ่๒งี้๓วุวิบ่กึ๋|บ่ฌบัขุ่ปุบ่วุริ้บ่ฐ์ปิ่รึ|ยั้รุ๊1บืฐี› `ลื้มุ้จู๋|ญูฉืฐวุ้หู่'มื้;วัริ้1บูนูปี้1มึบ่ยี้|ฮุคึฒิ ยื่ยุ่นี๊วุยี่ริ้บุ๊1กิ่ษ์1ปิ้จ็ะรรยี่จู๋11 |ธรี้1ชื้๓ตู่ยุ1บุย๊ยี่}บ่ด่บ่บี ` เ ๖ผุ้๐ผุ้
 7. 7. งํ 'หึ ` หั ฑิ' ปุ๋ ยี่ ชู ฐ์3;' `ขุ่ 'อื บ่อุ่ ธีหึ`ป๋ จี่ 'ฉืนี๊^จู๋` งื ฆั หึง๊ ` ' ยืจ๊ ขุ่ `“ วั่ ช่ผุจู๋ 'อืมื้ขุ่ งิ ติ์ ` - /พิ่`โจ็'หึ 1 เ !ชุ ฉื คี หึ” ขุ่ - 'บ่" ปุ๋ ` ง้ ษิ -โ บี้ถิ่, !หึ ' ซื้ ขุ่ 1นื'จ๋ ` ฐิ'ซุ ขุ่มุ่ หึ 'ผุ งั ` ริ่` ถี` ` `เ _['หื่' บ่` ขุ่ งั รัย อื พุ รึ ` ลุ้ ฉื โ`ขุเ;=นิ่ ฮุกี๊จบ่บ่ฮ่กิ1ฮี่ฒ่฿บืบ่ยุ่บืล๊บ่จั้`บ่บ่1›ฒ่งี่ลิ!อึ้ษิ[ยุบู๊วขุสั้ณ1บ่|อึ๋อู้1ขุ่บ่บ่1:บีงี้ ษิ วุ1`อื: ,!บ่ปูธีลุ้อ็ปุ่คิใ๓บ๊ยี่กีรืบึ้จุ๊`อู๊บู๊ษิวู๊ปื่ซีรู๊โ`บ่จิ๊โ'อ็:ตบึ้บึ้ กี๊บ่บ่บ่รขื่๓บ่"บ่ญ์โวูหึ !ม็บ่จี๋นี๊ขุ่บ่`นู่บ่ยี่[|เบี๒ต๊ก์› วิ่ - -โมิ่ ขิ ` รุ่กึ๋นิ้'; บ่1`สยั่ตู่บ่๗`|บ่|ปีบ่บ่สูบ่บ่กิจุ๊สู่|ลุธ:ณิ!ซุบ่จั้`1ปื|บ่หู้ษ1ซึ้1บ่1บ่บ่1ด่บ่ฮสบ่ฒบ่ ธีบ่ฮุบ่บ่ปื่ฮ่นี๊|ฮุกื้บ่กินิ้บ่ฮ่จ็1ย็)ธี1ยุหีโริ้ล๊ว๊ ชี้ ` อู๋วู๊ฐิฐี|มึยํ1!ธี`ขุ่บู๊โญู฿งื”นั้รึ " `ริ้ ริ้ ` รฒ่1`ะนิ้สื้ฐิ ล๊นี๊สรู` ปื่`1บ่'หินี๊[บ่ศิพุ|บ่บ่อ็มึบ่ด่`ปิ้บ่สื้ฮี้บ่บ่บ่บุ๊บื'เบบ่บ่แ|ขํด่ขุ่'โ”`บ่คึตั้บุ๊ขุ่ณิบ่บุ๊ธูบ่]ซ|กิสี้ญูบี้|ขุ่ดขุ่|เเย๊วุหู่ริ้||บีขี บิ"นี้จู๋ขื่จั้รุ่ธ่โ ว์จู๋ ผุ้มื้
 8. 8. 2. ยุคโกิ่ห์:(ท6โอื|-คํฒ่กู6)ลุ้ แป่งออกเปุ๊บ _2`ฮุตุ่ยิอย คิอ`ฉี่ยุค่ฮี้าธิตุแกิ่ะยุฆัคํเหลึกด่ “ ฐ; ขูบีถื่ต่ฮิยุ่› บั้1|๐1|[ธูธิ์` ด่บู๊เอิ่ยั้ ย๊ธํมื้อืปุ๋ลื่!|ยี!บ่บ่บ่บ่ขุ฿บ่บ่|บี|อี่`๓ !มุ จุ๋1บ่|จุ๋)โณัรู่ฒ่ด่|บ่ขุ่นื่ !อืย่ธิด่1บ่นั้ริ้ก์ รู๊;รื่1ขุ่1!` บ่|!!|บ่ฮู้ยื้ด่อืขุ่1บี้|!+ ฿|กิบ่ด่กี้|บ่ฒ่ปี้1รุ่จี้`ฮธู.กิบ่11|ขุ่ษบ่ถิบ่ตปุฐม็ บ่ฒบ่จุ๋บีฒิอิ๋โ`อืขุ่บ่สี้ชบ่ฒิณุปื่ฟื้บี1`|บ่คุ๊ ปื่1|บ่ลี่ตูรลกิ่ธี11|งิ้นี๊ษบ่|ธีรั`บ่จั้สื้บีบ่ขุ่อืบี1!' บ่พุบีบ่คุ้||ธีขั้ฐ์บ่ย๊ย็ บ่บี|บ่ยุ่ยุ่ซืบ่บ่แบื1กิ่บีบุ๊1บ่ า”บ่บ่บ่ปื้บ่ฒ1ณิ!|ยื้ตั้ฒิบ่ฮุบ่|ตื้1|บีฒิบีฒ1|บีลิ้บี1บึ้รุ่บ่อ่|บ่บ่บีถิธปี๊1บ่ซยี่สุกินี๊ขีปัฮ่บู|เขุ่ฒบ่บ่ฒเ|บ่บีวบ่บีบ่กึ่ฒ1แฒบ่|บี1ย่น่เ:วุ้`จ๋ -ขุ่บุ๊1บ่ญิกั้บ่|ปื่หู่|นั้บ็บีลี้ว็`ลึญิ1ขุ่ขึ้วิ่ ฮ๊บ่บ่!บ่|บุ๊ฒิ฿|บ่บีฒิบีใ๓`กิหึ1บ่ตเ||บ่|` สยี่ เบุ๊สเอี่ "
 9. 9. ชี้'ขุ่ อิ๋!ย้จู๋ กุ่ขั้ ชื่` รุ๊ขี่ 'ศุ ' สี่ จ๋"` ` ` ซี ` ฝุ่ขุ่ " ถี ` วั่ทึ รี๊มื้จุ๊` กี ธิ์` ด่ /ยี่นุ๊รึว๊ด่` ใ งิ้ 'วื ,หึ หึ ' `ลุ้ --ซื้ ' › ฉื จี้ ด่ มื้บู, 'ซี ' *ขุ่ 14' ` จ๊"ษิ ขุ่มุ่ 'ผุ งั ` ริ่` หุ่` พั้ ซ์['หื่' ` ยี่` พุ ฐี คึ: " น้_ ๔นุ๊ ช่' รึ“ อืม ซึ้ ฐ์ชูขุ่ฐ์หุ่ ฮุกี๊|กิฒิบ่` {บ่บ่.บ่บ่฿ขุ่ บ่ฒ่มื้:รึยี่บ่บ่| 2;!ตื้หึบ่ธ่วุ้ จู๋ ฐ์;ขุ่โ 1โ 1บู๊สั้ กั้ฐิ[`|ฒ่[คี้จี้วุ้ หู่'ธีรั่วิ่ขุ่1บู๊บีโรุ่`฿วิ่อืบู๊|ขี้๖วั่|บ่โ`ฮปิชขุ่|ขุ่โ`ขุ่บ่โ`ญิ!โอืขุ่1ฎ์``ญูบ่|ค็บ่บื่บีบ่รู๊1ปั๊ขุ่โโบีฐีสื้ฝึ!บ่นี้ขุ่ริ้อื|฿ขุ่บู๊น่ยูษ์ไอ็ ณิธี1บู|โหุ่ฐ์บีนี๊๒1ธิ์|฿'วุ้ดบ่ตุ้ยื้ขุ่1บ่|!จี๊ธิ์า:ณิ=|บิ้ปิ่|ยืริ้หุ่แสี่ธี"พื้ตั้1บ่กิ่ฮัขุ่ช่ตึหี`บ่ล่คุ๊ยุ่|ถุล์สื้ยี่จี้]ริ้|!ตั้กั้บ่บีอืงขึ้ขุ่ธูบ่บ่1บื่|ด่อึ่`กี๊รี่ฮืขุ่1[ฆ์วุ้โริ้บ่บ่+`บ่รง้วุ้บีเ;ดขุ่บ่บ่ธีผึ้บ่|บั้ชุใคึ ลุ้ ขุบ่||ธีรชูล๊จูบ่เธีฮฐิรึก่ฒยื้ฒิบู๊}บีนี๊ธบ่พิ อู๋โจุ๋จ็'|ซุ้จู๋บิฐิบีะ1฿ทบ่|๒[`ริ้|บ่ผุ้โสั้บีอืล!||ธีสึห็๒ณูชัโ1[ฆ์รึจู๋ฮุบี|ปิทบ่บ่ขุ่จู๋โคู่กั้ธํวุโ11ฆ์|ปื|นื้ขุ่ปื้จ็ |บ่ย็โย๊บ่รหู่'บีเ;ล๓|บ่ธีตึบ่|พ็`[ท็ ริ๊ษ1กี๊1[ธีโตี๋|1ลํฑิโริ้บี;|เ)คผันื้วุฐิริ้ฑ-จู่หิบีวํโบี้แอืบ่เตั้1|บ่บ่ลี้ปุ๋ฒิ๒จั้ า1นี๊ดี๊จู๋ริ้ขุ่|1ฆ์วุ้โริ้นึบี|||บียั้โ1อ่|สู่๒สบ่บึบ่บู่ เบุ๊อืปั่ขุ่กินี๊บ่1ญิกื้ธกิ11จู๋จู๋ฐิพู่|ยั้ฆ์|ยุ่๒บ่วุโริ้บีพ็`บ่บ่รโริ้บี|บ่1๒|ขบีณิกิ฿โโสั้|[ป๋ กิ่ลบ่บ่1มุ้จู๋[บ่กั้`วิริ้สั้มั้ ` _ว็
 10. 10. ชู สื้3:จู๋ " ธีหึตี๋ . ปื่'กึ๋ กึ่ ถีง๊` บึ้คิ้ 'พื้ ' พิ ` ` พี " อื เ) งํ ขื่สั้ยี้`ตั้ ด่สี่= น่'ผุ` งุ หึ ขื่ {กุ้' ศิ ข่๔ฟ้ โหึด่ *ป๋ ฉื ` ฐิบ่ขุ่บ่ ขุ่ ` ''-'ฉื "โ วุ หุ่อุ่ มู“ ถีพื้'ติ์' ล่` ขุ่ ` . ฟ็ฉ อื ตื่อู๋' อืรี๊ รุ่สื้ จี๋ถบีบ่บ่เปี้ฑกิ่รุ๊`บี|”นิผู้ |ตั้สี่แร1.บ่บุ๊ฐีอื่|หึ รี้จู๋'กึ่บุ๊.ขุ่บ่|กี๊ คือ บ่วงเวกี๊ากืบิ หกี๊กฐาบกืเบ็บกิ่ายกี๊กษญ์อํกษ5บอกเล่าเริ่องธาวบองกี๊งคบบั้บๆอํกษธบื้บอาจเปิบตํวอํกษ5บองธบชาติ อิ่บกึ โตีแต่บําบาโบืบํบกิกคําบูตเปีบเอึ่อง5าวบองกี๊งคบตบโดยกิ่บ๋ยป5:วืติ ศากี๊ตธิปื กา5เเบ่งเปืบกี๊บํยย่อย คือ ลี่บํยโบ5าณ กิ่ป์ยกกี๊าง กี๊บํยโหป่เเกิ่:ลี่บ๋ยปีจจุบ๋บ โ ขุ่ ตาบเหถุ๓กิ่กา5จําแบกยุคกิ่บ๋ยตีงบึป์กเธิยบจืงตํองเป์าโจวํากิ่บํยก่อบป5:วืติศากี๊ตธิแกิ่:กี๊บํยป5:วืติศากี๊ตธิบองสี้งคบเเต่กิ: รู๊ กี๊งคบ (หธีอป5:เกศ) จ:เวิ่บดํบโปต5งกํบปิ๊บอยู่กํบเงื่อบโบกา5บิ ตํวอํกษ5บํบกิกเริ่อง5าวบองเเตํกิ่:กี๊งคบบอกจากป้บกา5เเบ่งเเกิ่ะ โ กําหบดกี๊บํยย่อยโบกี๊บํยก่อบป5:วืผิศากี๊ตธิกึยํงปืควาบเเตกตํางกํบเบี่องจากเเตํกิ่:กูบิกาคตํางกีบิบํฒบากา5เเตกตํางกํบโปกี๊ป์ย ป5:วืติศากี๊ตอี้เเป่งออกเปีบ 3 ยุคศป์ยโหญ่ๆ คิงบี้
 11. 11. ` "`อารยธรรมอียืปด์ (ฬิวู๊ะมิ้ต) อารยธรรขุเมโสโปเตฒิย (ชิ้กกูเเรท) อๆรุผูอืรุรุมภรึก กืทารุเเพบูเทอร์บุอล) ' ` อๆรยอืรรมโรมับุ ฮูคลอสเซี่ยม) ญิ ถ์ ษิ บ ซึ่ ะ | ข์ ๓ คั อึ้ ปั้ บึ ขื่ ฮั ` "` ปี๊มยโบวู๊ใณ เวู๊มตงํเเตมบูย๊ยปวู๊ะตษจูตวอกั้ย๊วู๊ปิบาซ ปืบปิงเบออใณใปืกวู๊ ยํ โรมั้นถูก อบารยซนเผ่าเยอรมั้บทําลาย ใน ค.ศ.476 มึเเหล่งอารยธรรมทึสา ธัญ ` ขุ่` คือ อารยธรรมอืยิปด์เบโสโปเตเมึย เเละกรี้ก-โรมัน เปี่นดั่บ
 12. 12. รู๊. =|กั้บีบ่บ่บีบ่ขุ่วุ้ อืขุ่|ปื่1||ขบ่จุ๋บุ๊โ`|บ่|"บีงืบ่บีอืกั้ขุ่บีใ!฿นี๊บ่|บี 'บ่บ่อื อ่เด่จีรุ่นื่!ยี่จิ` ปื|ขุ่|ยึขุ่|ขุ่ด่` าบ่บ่ฒ1บีฒ|ณิ!1ขุ่"ฒษหี่ 1บี` ปื|1เฮุบีปี่ฮุ๒||ด่|!|บ่||เบี|บ่พิ ปืบ่บ่บุ๊-|บ่บ่จั้`ฒิบ่สทโ`บุ๊1ขุ่นุ ||ริ้|บ่||"|บี ตั้1|บ่ฟ็-1ขุ่1บ่ฮ๊บ่บ่|กิ่ฒ่||บ่บ่บุ๊1บ่` ปื|บ่|ขุคิปี่คิปิ้|ปี่คิโ`บีบ่"๓บ่สึขุ่บี1ขุ่ปั๊1บ่ยี่`บีฮื`|กั้|กั้ฟ็ขุ่บ่บ่฿ขุ่บ่ค่โ"-ขุ่ฮุคั้บ่||โ`ห่บ่ส
 13. 13. ยื วิกยาศากี๊ตอี้ ตคอตจบบืควาบเจธิฌรู่งเธีองกางตีาบคิกิ่ปวืฒบอื55บเเบบงตํางๆ เปีบออ่างบาก บี่งเเบ่งออกเปีบยุคตํางๆ โดํดํงปี๋ โจ 4 "ขุ่ ฐ์3ฐ์' 'อื ยี่` ขุ่ 'ปี๋ติ์ จ๋มื้` โ ม มื้`รู๊` !หึ ขุ่จู๋ `ปุ๋ หึ' 'ปุ๋งขุ่ ติ์' "` - ยี่`หึ`หึ` งั `จี้ ปั้ |› ซี `อุ้ ธี» ด่รู้ขุ่ 'ปื่" ฉื ` | มื้ซื้' รู๊สี่` ไ" ธี' อื ` ฐิ'ซุ ขุ่มุ่ หึ ขุ่` ``.1'4' ยี่` พุ ` คึ: อื ` ซํนุ๊ `ชื้' ซื้ยี่ ยี้ฬิ ลุ ลี่บํยโหบํ เอิ่บดึงเเตํคธิกี๊ตํศตว55ษกื 15 เปืบดํบบา เปืบกิ่บํยแทํงกา5กื้า5วจเเกิ่:กา5คํบบบติบเเดบโหป่ กา5ปฎีธูปศากี๊บา กา5ปบืวีติกาง ` ะเอิ๋ ลึ่ธิ์บ่คํยบ่บ่บ่ต๊หบ่กี้1ปุ๊อืปี๋|บ่บ่ญิบี้1บ่คบ่บ่บีจั้`พิ |ฐิ(อี่บ่บี฿ฌบีบ่บ่เฐีขุ่ฆรื้ รื้มื้มื้ ค็ท1บ่อืขุ่บ่|บ่ต๊หบ่|เบ่บ่บ่บ่บ่บ่ฒ1บีฉื บืรู่ด่ษิ` บู๊|บ่01ยุขุ่1ธี` =|บ่สจั้ =ง้=ฟื้ ล๊นี๊"ศขุ่ขุ่ขุ่ตั้ว็จู๋.บ่ขุ่.'".ถ๒ธัหื่นี๊บ่บีธิ์จู๋.` |ผ|ญิอี๊ บี:๒แปุ๋(ณุ.บ่ชุ่ยี้ ถี รี้นื่รั่ ล์กิ่ขุ่ชุ่ฑบ่ขุ่อ็พุบ่|แบ่เบ่|รี้รื้บ่ขุ่บ่ขุ่ตบ่` คึขุ่บี(.รุ'ริ้'บีบ่บ่บ่บุ๊(บีบ่.฿
 14. 14. กิ่บํยปืจจุบํบ (ค.ษิโ.19ปุ๋5 ปืจจุบ์บ) กี๊บ์ยปีจจุป์บ[ปีบซ่วงกี๊บ๋ยหกี๊ง กิ่งค5าบโกี๊กคอี้งกึ วุ อิ่๐บิ๓กิ่ก5:กบธุบเเ5งกํวโกิ่ก ผุ้เกี๊:ก่๐โห์เกิดกา5 รื้ปกี๊ยบเเปกิ่งกั้งกางต๋าบเศ$ษจูกิจ กี๊งคบ กา5[บืองกา5ปกค5องตํอกี๊งคบโกี๊ก ขุ่รื้
 15. 15. กื้ซธีโ`|!กิ๊โ`|ศึแบ่|บุ๊บุ๊บ่ธี-นี๊โ` ?ไบีบ่|ปืบ่ขุ่|ขุ่ขุ่ขุ่ธิงื่ฝึขุ่]ปี่ปื|บ่ขุ่ขุ่ชั-|!อ็ฑิขุ่ยื่บ่|บ็บุ๊ม่บ่ป่๑|ขุ่ท่ใคิ1ใด่1ขุ่ฝึ!ตั้บุ๊|[ริ่฿โ`๓ คิ฿ริ่บ่1!|ณีอ่!งื่บ่ตั้บ่บ่ถืบ่วุ้ ขุ่[สขี`|ขุ่฿ขุ่กั้ตขุ่|บี้ย๊บุ๊บ่ขุ่ฉัขุ่|!กขุ่1ขุ่|ปูขุ่ไตั้1บู๊ขุ่฿บุ๊|ขุ่โฮ่ขุ่฿บ่ย็อ่บ่บ่บ็วิ่|บ่บ่|ขุ่|ปุ฿อ่บั้ด่1ขุ่โ`ปีบ่ขุ่บุ๊1ขุ่|[ริ่นี๊บ่โย๊ า!|ขุ่1บ่โ`จ๊โ1ขุ่บ่|!|บ่บ่พี|บ่สื่อ่บ่ขุ่|[บ่นี๊ขุ่บ่บ่บุ๊ขุ่1บ่ภี`1บ่ขุ่ขุ่บ่โ`ป็บ่กั้บ่ใ`ขุ่ถีปีบ่บ่ช๊โ`|ยึ |ปื่บ่ เนี๊ขนี้ช`ขืษบ่ปี่บ่[วุ|บ่ฒิ1ขุ่อื ถืบ่|ญิโวิขุ่บุ๊โ`กั้!|ปิ฿ย๊พ็`[|ธีขุ่๖บ่|บุ๊ขุ่1!?'บ่บุ๊สี่ปีขุ่|ปืบ่บ่บ่|๓บี1บั๊`ตื่บ่ขุ่1บ่|ก๊|บุ๊ขุ่|ขุ่ใ`ขุ่ญ์ขุ่|บ่บื่บ่ผ็`||ขุ่บับ่!||ขุ่ปี่ อ่บื่บ่|ขุ่ปิ้1ขุ่1`ส๓เ1|ขุ่|ขุ่|ขุ่1อ่ปิ้|เ]|บ่บ่น่ยี่!|บ่`
 16. 16. 90ย๊` ผุ้ข์›ล๊วุงี้ |หบ๊จ เผ) "”หึ" ลุ้ . รํ _ . . ขุ่ ขุ่ ผุ้ ขุ่ . " " บ่"ส::ดยํบุ๊1บ่บุ๊บุ๊1บ่|เ;นี๊บ่บ่บุ๊บุ๊1ยิบ่|มิ้อืบ่|บืบ่ขุ่บ่ยูบ่บ่ณูบ่ถบ่|ธีจี้บีบ่1|วุ้`|ฒ|เ|ด่นี๊|฿บี|บ่บี`1บ่|ขุ่ "ปิ๊อืงื่" "ซู๊ บี้"' ' ` ""บี้/อื ขุ่ สุ่ คี่ ' ด่ นึ่ พึ่ 'ฒฑิปั้ 'ยี่ 1ผิวุบี|กั้กิ่ตึบ่กู"บ่บ่ธี'จู๋ขัฝั่บ่ซ`ฒอบีล๊บ่บ่บ่บ่|||;ปื่เดบ่||ณ1ถขุ่ฟีบ่ซวืบ่|ฒบ่บ่|ขิฒ่ยี่|บ่|บ่บ่บื'ฒ` 1อู๋0'อื 0” กี๊วุจี้'1บ่ตปุ๋ฮับี|[-บีเงํ1ณีบีจั้รุ่บ่ปื่บ่บ่ขุ่ปื่บ่|ฒิ]บ่|พูบ่!มึบ่ซ`บีปื๓บ่บ่บ่จั้`|มึบ่คบ่บ่บีจั้`บ่บ่ซ`บีบ่"1บ่ณิ |ท่ ปี๋ชี้ปี๋""" ปี๋'^ `ฆ์รึ รึ ท ก:วํบจจก(อ็1 กี ขื่ _` ขุ่ ติ์ ”ดี๋อืว" กึ๋' งุ สั้ กั้บ่โ`จ๊ผ็`ขุ่ห่บ่"บ่ท่ตื้บ่[บ็บุ๊ห่ปื|ขุ่||อ่ปื่ขุ่1฿บ่บุ๊1บ่|ธิ`฿'ฮิ|ปื|ขุ่ปี๊!บุ๊บ่ขุ่|บ่โฮิ`|บ่๓ขุ่|น่นี๊ย๊บั๊บ่น๊ธิ` ` เเ๐ญัณ› ` ชั 'หึ หู่โ ` คึ โ /ขิ รํ`|กิยุ่|ผิฒิ`บ่บ่"|บ่ธวืบ่น่'|บ่มึ!บ่ฒิ|ขุ่ตั้บ่ฌยี่ หิ้บุ๊|ขุ่|บีจุ๋บุ๊|ถิบ่|บ่มื้`|บ่แ}บ่1`บีบ่฿ณปี้บ่บ่ธหึ'มึ `มุ้`จ๋ขํหึ ขิ 9๐กึ๋บี้` ย๊!หึาธี1ก่ หึอื,'
 17. 17. ฐิ ม จู๋ถีง๊` รี่`ด่ หุ่ยี่`ธีอู้ซื้`ด่วู๊ 'ปั้" ฉื ` สั้ ด่ ถี มื้หุ่, 'ขุ่จู๋ *ขุ่ เฤขุ่` ษุ'บี ขุ่มุ่ หึ ขุ่หุ่ พุ งั งุ หุ่ วุจู๋ ขุ่ฟี่ " ` พุ งิ คึ: " น้_ ซํนุ๊ รื่' ซื้ยี่ ษิ ภั เวลาบืควาบคํากํญต่อบึวิตบบุษยํโบปืจจุบืบอย่างโ5เปีบลิ่งกืเ$ากุกคบคงต5:หป์กตีเวกิ่าเปิบลิ่งกีช่วยโก้เ5าศาบา5ถจิด5:บบบืวิต _ ส่วบตํวเเกิ่:กี๊งคบโต๋แกิ่:ช่วยกําโก้บบุษยํกี๊าบา$ถเบี่อบโยงควาบกี๊บป่บอิ้บองเหตุกา5ณิตํางๆกํงกืเกิดปื้บบาเเกี๊วโบอติตกีเกิดปื้บโบ ป๋จจุบํบเเกิ่:กืจ:เกิดบึปโปอบาคตเยี่องจากป5:วืติศากิ่ตอี้เปีบเรี่อง$าวบองบบุษยํเเกิ่:เหตุกา5ญ์กีเกียวกํบบบุษยํกืเกิดปื้บโบอตีต ` บี่งดําเบืบโปตาบกื้าดํบกากิ่เวกิ่ากา$กีเ5าจ:เบ้าโจเหตุกา5ญ์โบอติต5วบกั้งกี๊าเหตุเเกิ่:๓กิ่บองเหตุกา5ญ์เหลี่าป้บโค์เ5าจิ้งจู๋าเปีบดํอง โ ก5าบลิาดํบเวกิ่าบองเหตุกา5ญ์ตํางๆกืเกิ่ยวบืองกํบหธิอเปีบเหตุเป๋บ๓ลเเก่กํบ ` `สุ่ อื
 18. 18. บ่ล๊ฑิลํ'หู่บี|ขุ่ลึบ่บุ๊ขุ่บ่บุบ่บ่กิบ่บ่ธรยี่|ฒบ่บ็บ่|กั้{จี้บีขุ่|บี|บ่|ด่บ่บ่|บ่บ่ธีม๊ขุ่ฌบ่กิฒบ่ฮี้บ่|พึ่`1ปีบ่|[รบีวุหู่` บ่บ่ฮุขบีบุ๊1ด่|ธ`บีวุ`|กิจ็าม่ฮ่บํด่ขึ้`บ่บ่ธี1ญูบ่ซ`บีบ่กั้ขุ่โ`บี'ขุ่|ปืบีขุ่บีอื่ฮ่ฒขุ่1ด่'|ด่|งิ้|!"1บี|กิ่ฒ1ปี้วุ้า|บ่บี๒ฮ๊เปั๊ ผิ1จี้"|ขุ่|ค่1|จู๋`[บีบุ๊1ลุ่ยิ`บ่บ่ปืด่แพุษบื|บ่|ฑิวุจี้ด่}ขุ่|ค่1ขุ่ฑิ`[บีบีจุ๋ขุ่นี๊บ่ขุ่1ขืรึ}บี|บ่ปิบ่ฟ็`1บ่!`วํ`บุ๊ฟบีตษิณิขุ่ บ่ชบ่ด่|ธฒ1ธีบีโบ่ผื่ขุ่บ่ยื้ด่ล๊1ฮ่฿[|บ่"สบ่บี”บ่บีด่1บ่บุ๊|ฮืด่ษบ่เบ่บ่๓ด่จี๊`ริ่สั้บุ๊ฝฒบีวุ้ด่1บ่กิ1ยุเบี๓ฝจี้ ตั้ขุ่ษ์:บีฒอึพีบ่ ยุ่บี|๓ย๊`|บ่|บ่วุ้`ฒ1ขี`โ๓บี`โฮ่ถบ่จ็`1บ่ธี-จิ`||กิ1ณุบ่จี้`ย็บ่ปืบ่ขุ่บ่บุ๊ฑกิ่"กิ่1”อืถิบ่ฒ ผิจี้จี้"|บ่บ่ปิ๊1บ่|`เบีบ่ปิ่เบ่บั้ลบุ๊›ฮื`ขุ่|ธี ' จั้เบ่พ็อู๊
 19. 19. 71 ` ฟิ' ฑิ' ปุ๋ ธี ฐ์ฮี่;' ;ขุ่ ขุ่นู่ ยี่` 'ธี ' หึ อืด' ปื่ ` ล๊กี้ ` หึยี่ คึ จู๋สื้ถีขุ่ มื้ อื `จู๋$' น่ปื่ผุ` ยุ้ หึ คึ {กุ้:-ฝ้ ข่๔ฟ้ โหึ ด่ พื้ป๋ ฉื ` ซู๊บ่ขุ่บ่ ขุ่ งื 'หู่ฉื'ฉื หู่ ผุ้ วุ น่` ` ขื่นื้'4' บ่` ` ฉื ` ซี รัง ภิ จี้จุ่ อืรี๊ 'ฐี ซีบ่ร`เ1บ่ปือี่1บ่|ฉืร์จุ๊ส`บ่ธีซํขุ่ยุ|ขุ่ล๊ปืรื้รุ๊`ดี๊|”เขืโ`|บ่นี๊นื้ `จุ๋1บ่|ยุบ่บ่ฒ ขุ่บ่1ฐียื่มุ้นู฿บ่|1ตู่ยุเบุ๊ย๊ขี`ฒ1บ่ฮับ่|๓ษ1บ่฿'ษชื้ณิทบีบึ้ฒบ่ “ |ยื้ขุ่บัฏีบ่บ่ฮั1ผิ| ณัด่ร๊|บ่บั้1บีณิปุ๋บ่ผิจี๊รุ่จั้สั้สั้|บ่จี้จี๊ล๊฿ซับ่ธุสู่|กิ1ยุบ่บ่บีบ่ปิยุ่ล๊บ่ยื้ บ่|ยุบี}อุ๊ธูณั`|อบู[ขุ่สู่ลิ่งับ่ธัอืบ่กิณิบ่ธูณูบัปั๊บ่1 บั้ย๊1|!|บ่|ขุ่โ`ขุ่1ปื่ขุ่โน๊บ่|ขุ่ปั่|บ่|[ขุ่ขุ่๓!11ยื้ย๊อ่1ริ่ด่1บ่|กั้๖ปี๋บ่||ขุ่!ช็ยี่ปี้น่อ่1บ่ธี บ่อู๊บ่มั้ บ่จ็บีดี๊ษ1อืบ่1มึบ่ธรัญู`บีบ่฿นี๊วู”1ฮืบฒิฒิบีซร|ขีบ่บ่บืท่|บ่อู๊ขุ่ลม็บ่ย๊บุ๊สึบ่บ่ฒบ่บ่กิฒษ||บ่บ่ฉื`ณิบ่ดุบ่จ็`ฌ ย์บีด่โขุ่บ่ณิขุ่ชื1ขุขุ่บ่ส|โพั้-จิ๊โ`|สึปุบุ๊ฬิขุ่1อ่โ`สี่ขุ่โ-|ปื|ขุ่|ณิไ ค็ขุ่บ่บีรบ่ธญี่คึบ่|บ่จั้จี๋ฮัขุ่บ่1ด่?1บ่ล๊ขิ สื้ซ`บีน่ขุ่ชื้จ็รบ่บ่บี|ณิบู๊|ฮืแ วู๊บึ้1|ยื อ่นี๊1บืสื้ฮ่บ่บ็”บ่ค่|เบืฮัภิ1ล็โฮีสี่1จิบ่ห็โบ่ธิรึ 'ด่ ` ขุ่ขุ่จุ๊ฮ๊ขู่!|บ่บ่ปูบ่}ตั้|บั้ขุ่1ยิ้`|บิ๊ขุ่|ขุ่1ปื่วีขุ่1{วิ่บีบู๊ปื่1ปี่บุ๊หี้ค่บุ๊1บ่อืรู่|!ยื้อื้จั๊โง้โ`บีขุ่ซื้อี้ บึ้บีบ่1ขูบ่นขุ่. รุ่นี้ บ่บ่โด่1อ่1ขุ่บ่ขุ่ขุ่||๓`ปั๊ข็`|กิ่1ขุ่ขุ่ด่บ่สื้โบ่บ็`บ่ท่1 จ๊`
 20. 20. ` กุ่สั้ 'ฉือุ๊พื้มื้` ม ผู' ` 'เ หิ `“ มื่ผุ" 'หุ่จี้มื้โ คึ ธิ์`อู๋` หึ ขื่สั้อี้`ธีด่หุ่รี่หู่ ขุ่ป๋จู๋` นื่ หู่ ขุ่ ด่ธ่` มื้สี่` 'พุ ' *ลํ เนึ' ` ฐิ'อื ขุ่มุ่ `ขื่[งั ` `` '1'|' ม ` ฉื ถี ฐี ' ๔“ อื ตี รึอุ่ชิ้ ษิมื้ ฐี มั๊โยี้!ลี้ร!นึ"สั้บ่ธงี้ ชูซีพื้ขุ่ด่อืขุ่ขุ่> “ `<๖ฉ๐๖ งั โลุ้ ฮิ โป๋ ` ชี้' คธิกึ๋ตํคํก$าชเปิบคํก5าชกี๊ากกิ่กีโบึ้อยู่กึ่วโกิ่กโบป๋จจุป่บบึ คธิกิ่ตํคํก5าธกี 1 เอิ่บตํบเบือ วืบกื 1 บก5าคบ ปี รึ54 เเกิ่งคํก5าชโ5ป์บกา5 เอิ่บดํบคําบวฌคอิ๊กี๊ตํคํก$าปิ๊เชิ่บปี๋บเปิ่อ ค.ศ.525 เปื่อศบเตีจบ5:กี๊บต:ปาปาบ์กบุฌจอบก์กื 1 ($โ.?ฮืป| 1) กธงบอบหบายโก้ป์กบวซบี่อ โดโ0บืซุกี๊ เอิกบิกุอุกี๊ (บิ1๐กบู51บ5 จ็ทั้{อูบบ5) กําบาณวืบอิกี๊เตอธิกื้าหอี้บโบี้5:หวําง คขุ่ศ. 527-626 ๓กี๊กา5คําบวฌบบวําบ5:เยธูคอิ๊กี๊ตํ ปร:สูติ เปิ่อวืบกี 25 อิ้บวาคบ ปี รึ53 เเห่งคํก5าชโ5บืบเเต่เปี่องจากตาบปิ๊55บเป์ยบถีอเอาวืบกิ่ 1 บก5าคบ เบ็บวืบเอิ่บตํบปิ โหป ดํงบั้บ จืงเก็บวําวืบกี 1 บก5าคบ ปี 754 เเห่งคํก5าชโ5ป์บเปีบจุดเอิ่บดํบบองปิแ5กลึาหธีบยุคโหปบองบบุษยชาผิ เธียกวํา หึ'ปื เเห่งบ5:เปีบ เจู๋า"(คผผ๐ บิ0ท1ผ1ฮี่งย่อวํา ค.บิ.) กําโก้โบเวกิ่าตํอบาบิ กาธเธียกซ่วงเวกิ่าก่อปกา5ป5:สูติบองบ5:เยชูคธิกี๊ตํวํากํอบคธิกี๊ตํคํกมึช (฿6โ0โ6 6ทิ{โ5โ ฮี่งอ่อวํา ฿.๐.)
 21. 21. ดํงบั้บ ตาบกา5คําบวณบองโดโอบืซุกี๊ เอิกบึกุอุลี่ปิ้ 754 เเห่งคํก5าธโธป์บ อืงถิอวําเปีบ ค'ศ. 1 (คขุ่บิ'1) เเกิ่:ปิ้ โ 753 เเห่งคํก5าฮโ5บํบ อืงเปีบ 1 ป๋ก่อบคธิกิ่ตํคํกธาช (1 ฿'6.) อย่างโ5กิตาบเปิ่อเอิ่บบิกา5โษิคธิกี๊ดํคํกฑธ "จั บื้บคํก$าชดํงกส่าวยํงโป่เปีบกืบืยบเเบอึ่หกี๊ายเก่ากืคว$บิ หกี๊กจูาบวําคธิศตํคํก5าชบ่าจะป5ากกูโบึเบ็บคํก5าช หสิ้กโบยุโ5ปต:วิบตกเปื่อป์กบวช ฮาวอํงกฤษบี่งเปืบกืสู้จํกโบบาบวํา ปืดญับ่าป์บถิอ (มุ่6ก6จั้อ๒|6 ฿6ปื่6) โบึ คธิกี๊ตํคํก5าชโบกา5อํางอิงเหตุกา5ณิตํางๆโบหบํงลึอ "ป5:วืติศากี๊ตธิศากี๊บาบองปิ๊าวอํงกฤษ" บองเบาชิ่ง เบืยบเเกี๊วเกี๊ธิจเปิ่อ ค.ศ'731บฌ:กิ่กื้าบํกวาติกํบโบึคธิกี๊ตํคํก5าธใบเอกกิ่า5อย่างเบ็บกางกา5โบกี๊บํยศบเตีจ บ5:สี้บต:ปาปาจอก้บกื13($ใ. 98๒1 ชั111)
 22. 22. จิภิ1฿โปีสี่|ฉี่โบ่พ็ใ1ธิ1ปี่|ขุ่|คี่โ|฿โบ่งืบ่|บุ๊ขุ่1ฮีโ`บีขุ่งั`ตั้ธิบ่|ขุ่ไ 1ขุ่บีน่ฒิตู่บ่โ` รู๊ภิ1ลึ`หึจี้1ลื้ฆัป๋ฆ์|ธี› ๒1ขุ่ล๊ขุ่ฐ์ ปุ๋ ด่`อุ๊ ทํ ใน่ ซี ` 'บ่ทํ _หิซี บ่บ่มั้ บ่฿ญับ่1บืขุ่บ่กิ่ซ`บี|ขุ่บ่บ่บ่บุ๊บีบ่อ่น็ขุ่บ่จั้`ฒนี๊บ่1บ่|บ่บุ๊ศั`ธบี1๒วบืลั๊สุ่ |รั่สี่฿บ่บุ๊|ด่พิ 111๒1-โ`มั้ บ่โ`ปั๊บ่ขุ่!อ่บ่ขุ่บ่บี|บ่ขุ่อี้`1บี» ตั้ปี้ บ่บ่บ่|บี'ฮบุ๊แ1บ่ท!1บ่1ฒบ่1|!1บ่|บ่ผี|ขุ่ล๊บ่ฒบ่1|ขุ่ดขุ่ฑ`บ่ปืบ่ขุ่ ย่บ่อ่;ธํส1ขบุ๊1ยีบ่คํ _บ่กิ่ขื่ บ่สบ่พูด่|บี1ขุ่` อื.สื้1ด่บุ๊:วุอุ่ กิ่ปื้) 'ขุ่1ขุ่อ่1อู๋โจู๋จู๋วุขุ่ก๊` เ|ตู่บ่ย๊สดบีบ่บ่บืษบ่นี๊:ย๊อิ่ฉี่{บ่บีาบ่ธ|บืบ่เบ่ยุบ่ปิ๊ฉี่รบ่นี๊:บ่บ่น่ฮ่฿ชั`|บ่บ่๒บ่น่ปั๊บ่บ่ซฯบ่บ่|ผิบ่บ่ยื่บ่ถิบีบ่บ่|อื้ ` ฿บุ๊บีบ่|บ่ธภี1'ล๊สปื่ลิ่โบ่ย็ยี่บ่ธฒ่ยุ่ฒ1วิขุ่|ฒ1บ่บุ๊บ่บ่ซ`แฑีบ่|บ่สบีบ่ฒ1ฮั่`บี1|บีฒิ1ด่สีขุ่ฒ1ดบ่|ขุ่1`|บ่บุ๊ตึบี|บี|ยึฮ่ยํปี๋บ่|ยื`โตึด่บีขุ่บ่ย` |บีตั้1ด่|บ่ณี ฉื ขุ่ปื1ปี๋ขุ่บ่โญิ1บี|ทุขุ่!"มุ งิ้ชุ' 11 บีอืพุสบ่ปิ่บ่ณิบ่บีฑ|บ่ปืนุ๊บี1ผิ1ยึบ่|1 บ่ ขุ่บีบุ๊1อ` บ่บ่บี๓ค่|บ่ถิฮี1พี`บ่กึ่คี่โบ่บ็`บ่ธิโยืบ่บ่ยุบ่ปืคี่โบ่บ็`บ่ค่ข์ฮ่ขุ่ปืฮีภี}ปื!ไ ` '๓บ่[วิ่1|ปี๋กิ1ฟ็`ฮีส็ฉี่โบ่นี๊2บ่ค่1ย๊วีบ่ค่ วุธ1บู๊วุปื่รู๊ตุ๋
 23. 23. รู๊!|จยี้ะภู,จุ๋' จู๋ฑขุ่จ'ฒญูจู๋ดี๊ณู. ลุ้ บี้ด่รบุ๊ด่ขุ่บ่:ปุ๋จุ๋ ฐ์ข|จษ'ขุ่บ่จู๋:ปุ๋จุ๋` รู๊บ่จษยุ่พื้[฿ญู_ณูฝุ่ ฐ์ขขุ่จพุพื้ขตุ๋ณูยี่จู๋ ชิ จิ. 1 ขุ่ ขุ่จขุ่รเบี่บุ๊ขุ3ญิญู, ปี๋ทบ่รหขด่จุ๋อื. ญับ่จบุ๊จ็ญิม่กี๊ญั รู้ด่จเสื่นี๊ม่จุ๋ปุ๋ ฐ์บ่วกั้=บ่บ่มั๊ปิ๊ณู. ` พิ รุ๊ม่|รธ`บ่น้ขุหู่คุ๊อื`
 24. 24. " " ` ทู้ `/ขิ "`หุ่ผุ้ " " 'ขุ่ ณิจู๋มื้ อป๋อบดฌ วุ้ จู๋ลั๊ " `ขี่ฟ้`สั้ปี้นื่ป๋ดุ๊{` โ` ริ้ ` '๓รู๊ไอึซู๊` ธีฝ้ปื่` _ ` โ งํ ธีวิ่ริ่ป๋ สํ งุ "`ฮิ' ' หึ ลุ้` . รู๊ ` มุ้ ' ` ` _ ขิ `ขุ่หุ่ช้ขุ่ษิ จู๋ ฐี ` ณู` ` ขุ่ งุกี้ ' "
 25. 25. ` ทิ หึ ซี ` อู๊อืหึ รื้ ฐี จู๋ จู๋ บื อู ทั ษิ หึ' ฉื กี หึ หึ 'ซี วี กี 'วื กี `ยี่ศ์ ` _ รู๊ขุ่สุ่ มุ้ ` ฮู้ หึ ตํ กี รื้ หึ ธํ โ รู๊ซ์' ฟ้หึ `/ ซี ชั ตํ ` | มื้` หึลุ้

×