สรุปสาระสําคัญ       วัฒนธรรมของเกาหลีมาแรงในขณะนี้ ไดสรางความตื่นเตนใหกับหนุมสาว แตเดิมนั้นเกาหลีถูกรุกรานจากประเทศ...
สอดคลองกับมิติโลก 8 ดานดังนี้1.การแกปญหาความขัดแยง (Confliet Resolution)2.การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Developme...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วัฒนธรรมเกาหลี

445 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

วัฒนธรรมเกาหลี

  1. 1. สรุปสาระสําคัญ วัฒนธรรมของเกาหลีมาแรงในขณะนี้ ไดสรางความตื่นเตนใหกับหนุมสาว แตเดิมนั้นเกาหลีถูกรุกรานจากประเทศเพื่อนบานมาโดยตลอด สงครามโลกครั้งที่ 2เกาหลีใตถูกปกครองดวยญี่ปุนเมื่อญี่ปุนแพสงคราม สหรัฐอเมริกาก็เขาดูแลแทน และรัสเซียกับจีน เขาปกครองเกาหลีเหนือ ตอมาเกาหลีเหนือและเกาหลีใตก็เกิดสงครามเย็นขึ้น และตางคนตางก็มีประเทศมหาอํานาจสนับสนุนอยูเบื้องหลัง โดยสงครามนี้กินเวลา 3 ป และยุติลงดวยการแบงประเทศเกาหลีเปน 2 ประเทศ เกาหลีใตเริ่มใหความสําคัญกับวัฒนธรรมหลังเกิดสงครามเกาหลี และสงเสริมวัฒนธรรมของตนทั้งประวัติศาสตร วิถีชีวิต การแตงกาย อาหาร พิพิธภัณฑ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญเกี่ยวกับภาพยนตร ภาพยนตรเกาหลีใตมุงใหความบันเทิงของคนเกาหลีโดยตรง ป2531 รัฐบาลก็ผอนความเขมงวดเกี่ยวกับภาพยนตรเกาหลีลงจากเดิม ภาวะเศรษฐกิจทําใหคนเกาหลีเปลี่ยนทัศนคติวาเกาหลีไมสามารถแยกตัวออกจากเศรษฐกิจโลกได และเกาหลีไดเปดแบรนดของตัวเองดวยการนํานักรองเกาหลีไปแสดงที่กรุงปกกิ่งซึ่งก็ประสบความสําเร็จอยางงดงาม ในเชิงธุรกิจระยะแรกเกาหลียังคงตองแขงขันอยางเขมขนกับชาติอื่นที่เปนเจาของธุรกิจบันเทิง ปจจุบันเกาหลีใตเปน 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมหลักในประเทศ นักทองเที่ยวตางหลั่งไหลเขาไปสถานที่ถายโทรทัศนเปนตลาดทองเที่ยวที่เรียกวา Dream Tour กระแสเกาหลีนิยมทั้งแฟชั่นการแตงกายอาหาร ภาษา และ วัฒนธรรมของเกาหลีนี่คือสิ่งที่เรียนวา วิสัยทัศนที่เกาหลีคอนขางจะมีอยูมากเลยทีเดียว
  2. 2. สอดคลองกับมิติโลก 8 ดานดังนี้1.การแกปญหาความขัดแยง (Confliet Resolution)2.การพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development)3.คานิยมและการตระหนักรับรู (Valueb and Perceptions)4.การพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence)5.ความเปนพลเมืองโลก (Global Citizenship)หัวขอคําถาม1.ประเทศใดบางที่เปนประเทศมหาอํานาจที่คอยสนับสนุนประเทศเกาหลีเหนือและใต2.เหตุใดเกาหลีเหนือและเกาหลีใตตองแบงประเทศกัน3.ในปใดที่รัฐบาลผอนความเขมงวดเกี่ยวกับภาพยนตรเกาหลี

×