Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot

1,002 views

Published on

Koulutus Helsingin seudun kesäyliopistossa 13.8.2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot

 1. 1. Opettaminen verkossa –Verkko-opettamisen monet kasvot Eija Kalliala http://eijakalliala.fi/ http://www.linkedin.com/in/eijakalliala
 2. 2. Koulutuksen sisältö• Verkko-opettamisen monet muodot• Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä• Kokemuksia verkko-opiskelusta• Pedagogisia valintoja• Vuorovaikutus verkossa• Videoneuvottelut• Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon, suunnittelu, ohjaus, arviointi• Erilaiset verkkoympäristön käyttötavat, sosiaalinen media ja oppimisalustat• Tekijänoikeus ja tietoturva• Mahdollisuuksia, ongelmia ja hyviä käytänteitä13.8.2012 Eija Kalliala 2
 3. 3. Taustani• Tietie-verkko-opetusyhteistyön koordinaattori 1995 –> – 14 ammattikorkeakoulua, satoja opintojaksoja, tuhansia opiskelijoita, 10 ensimmäisessä vuodessa yli 2500 suoritusta – Opetushallituksen ja opetusministeriön verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinto ITK-konferenssissa 18.4.2002• Monimuotoista opetusta verkossa vuodesta 1997 – Projektioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, tutkiva oppiminen• Otavan Opisto, verkostoasiantuntija 2012 – 2013 – SoMy- ja AVO-hanke• Tietotekniikan liitto – IT-kouluttajat ry, puheenjohtaja 2003 – 2005, 2012 – Systeemityöyhdistys Sytyke ry, hallituksen jäsen 1992 – 1994, 2012• Kirjoja – Verkko-opettamisen käsikirja (Finn Lectura 2002) – Sosiaalinen media opetuksessa (Finn Lectura 2009, 2012; yhdessä Tarmo Toikkasen kanssa http://www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/13.8.2012 Eija Kalliala 3
 4. 4. Verkko-opettamisen monet muodot• Verkko lähiopetuksen • Opettajakeskeinen tukena – Valmis oppimispolku• Monimuoto-opetus tai – Tehtävät malliratkaisuineen sulautuva opetus • Oppijalähtöinen (Blended learning) – Yhteisöllinen, tutkiva• Itseopiskelu verkossa oppiminen – Lähde: Eija Kalliala: Verkko- – Oppijoiden asettamat opettamisen käsikirja, Finn Lectura tutkimusongelmat 2002 • Työelämälähtöinen – Projektioppiminen – Työelämän toimeksiannot13.8.2012 Eija Kalliala 4
 5. 5. Verkko oppimis-, opiskelu- ja opetusympäristönä• Oppija verkossa – yksin – opettajan kanssa – ryhmän kanssa – laajan oppija- ja asiantuntijajoukon kanssa• Opettajan laatiman materiaalin jakaminen• Oppijoiden oppimistuotosten tallentaminen• Linkkejä opittavan aiheen verkkomateriaaliin• Oppimisen syventäminen• Vuorovaikutus – Kirjoittaminen: sähköposti, keskustelualue, chat, wiki, blogi – Puhuminen: audio- tai videoneuvottelu (Adobe Connect, Webex, iLink), puhelin, neuvottelupuhelin, Skype, Google hangout13.8.2012 Eija Kalliala 5
 6. 6. Esimerkkejä• Omia verkkokurssejani – Tietojärjestelmäprojekti ja muutos – Internet Services – Modelling and Developing – Viestintä ja liiketoiminta tietoverkoissa (vuodelta 2003) – Oliolähestymistapa (vuodelta 2000)• Otavan Opisto – Internetix, lukion ja peruskoulun kursseja – Paja, pedagoginen täydennyskoulutus, videotallenteita• Muita – Kotilukio Pirkanmaalla – eNorssin verkko-opetus – Kulkuri, etäkoulu ulkomailla asuville lapsille13.8.2012 Eija Kalliala 6
 7. 7. Kokemuksia• Verkko-opiskelu vaatii enemmän ja antaa enemmän kuin perinteinen opiskelu.• Verkko-opiskelijat asettavat tavoitteensa korkeammalle kuin luokkaopiskelijat – ja parhaimmillaan ylittävät opettajan asettamat tavoitteet.• Verkko-opiskelu vapauttaa ajasta – ja vie aikaa.• Ryhmätyöt yllättävät: ”Luulin, että voin tehdä yksin.”• Verkon ryhmätöissä on samoja ongelmia kuin perinteisissä ryhmätöissä: toimiiko ryhmä?• Oppijoilla voi olla erilainen kulttuuritausta.• Opettajan aktiivisuutta odotetaan.• Verkko-opettaja antaa usein perusteellisempaa palautetta kuin perinteinen opettaja.13.8.2012 Eija Kalliala 7
 8. 8. Kokemuksia• Opettajat • Oppijat – Selkeä ohjeistus ja – Aikataulu ja materiaalin pelisäännöt heti alussa jäsennys – Tekijänoikeudet? – Laadittava oma aikataulu! – Kirjallisen palautteen – Usein palaute on antaminen vaativaa perinteistä parempaa – Materiaalin päivitys – Opettajan aktiivisuutta vaivatonta odotetaan! – Verkko-opiskelijoiden – Ryhmätyöt pitävät mukana sähköpostit ja viestit – Muiden näkemyksistä oppii muiden edelle13.8.2012 Eija Kalliala 8
 9. 9. Pedagogisia valintoja• Opettajakeskeinen – oppijalähtöinen• Yhteisöllinen oppiminen• Projektioppiminen• Ongelmalähtöinen oppiminen• Ankkuroiva oppiminen• Konstruktiivinen ja sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys• Kulttuurinen oppiminen• Tutkiva oppiminen• Tutkiva ja kehittävä oppiminen• Portfolio-oppiminen• Ilmiöpohjainen oppiminen• Käänteinen opetus, vrt. Khan Academy13.8.2012 Eija Kalliala 9
 10. 10. Pedagogisiin valintoihin vaikuttavat• Kohderyhmä ja opiskeltava asia• Opettajan ja oppijoiden odotukset ja valmiudet• Oppimisen taso – Perustaitojen opiskelu – Opitun soveltaminen ja osaamisen syventäminen• Opetuksen rakenne – Peruskoulu monine oppiaineineen vai yksittäinen kurssi – Yhteydet työelämään tai hankkeisiin• Mutta… – Lauri Saarisen väitöskirja 30.7.2012, Tietoverkot opetusmateriaalin jakelukanavina13.8.2012 Eija Kalliala 10
 11. 11. Vuorovaikutus verkossa• Vaatii aluksi lähikontaktin?• Kirjoittaminen ja lukeminen on hitaampaa kuin kuunteleminen ja puhuminen.• Väärinkäsitysten mahdollisuudet ovat suuria.• Eriaikainen kontakti antaa pohdiskelevalle oppijalle aikaa ajatella ja tarkistaa tietoja.• Samanaikainen kontakti nopeuttaa ideointia ja päätöksen tekoa.• Ristiriitoja ei pitäisi selvitellä kirjoittamalla vaan käyttämällä ainakin ääntä, mielellään myös kehon kieltä.• Kulttuurierot on otettava huomioon.• Opettajien ja oppijoiden erilaiset valmiudet ja kokemukset on otettava huomioon.13.8.2012 Eija Kalliala 11
 12. 12. Vuorovaikutus verkossa• Sähköposti• Ryhmätyöalue• Keskustelualue• Chat• Videoneuvottelu• Sosiaalinen media (Skype, Googlen sovellukset, wiki, blogi, Facebook, Twitter, SecondLife)• Perinteistä vuorovaikutusta ei pidä unohtaa – Kasvokkainen tapaaminen – Puhelin, neuvottelupuhelin, tekstiviesti – Kirjeposti13.8.2012 Eija Kalliala 12
 13. 13. Videoneuvottelut• 1990-luvulla ISDN-pohjaiset videoneuvottelut – Videoneuvottelustudiot ja kalliit laitteet – Puhelinlinjat, ääni ohjasi kuvaa – Saattoi jakaa työaseman työpöydän tai esitteitä, mutta ”apinahyppy” ei onnistunut• 2000-luvulla videoneuvottelut internetissä – Paljon erilaisia ohjelmistoja – Mahdollisuus osallistua omalta työasemalta – Kokemuksen mukaan ääni on videokuvaa olennaisempi – Videoneuvottelun tallentaminen vaivatonta13.8.2012 Eija Kalliala 13
 14. 14. Videoneuvottelun mahdollisuuksia• Kokoukset ja palaverit• Luennot, seminaarit, konferenssit (reaaliaikainen + tallenne)• Lähitapaaminen, osa luokassa, osa verkossa• Asiantuntijaluennot• Opiskelijan ohjaus• Opettajan vastaanotto• Ohje- ja koulutusmateriaalien tuottaminen (”videoklipit”)• Opiskelijaryhmien tapaaminen, ryhmätyöt• Toimeksiantajien edustajien tapaaminen• Haastattelut13.8.2012 Eija Kalliala 14
 15. 15. Verkko-opiskelijat luokassa• Audio- tai videoneuvottelu, jossa osa opiskelijoista on luokkatilassa opettajan kanssa ja osa verkossa.• Eriarvoinen tilanne -> mahdollisuuksien mukaan tasa- arvoiseen tilanteeseen – Puheoikeus kaikille – Ei jaeta papereita tai kirjoja luokassa – Kaikki materiaali näkyviin verkkoon (ei fläppejä, dokumenttikameraa tai videoyhteyden ulkopuolelle jääviä digitaalisia dokumentteja) – Mikrofonit niin, että keskustelut luokassa välittyvät verkkoon – Kamera seuraa luokan tapahtumia (ei staattinen)13.8.2012 Eija Kalliala 15
 16. 16. Oppimis- ja opiskeluprosessin rakentaminen verkkoon• Suunnittelu – Aihe, tavoite, kohde, arviointikriteerit, prosessi, ohjaus, aikataulu – Työvälineet• Ohjaus – Alussa orientaatio ja opiskelijoiden esittäytyminen – Selkeä aikataulu ja tehtävät näkyvissä jatkuvasti – Muistuttelu aikatauluista – Kysyvä, rakentava ja myönteinen palaute• Arviointi – Jatkuva ja kehittävä arviointi – Vertais- ja itsearviointi13.8.2012 Eija Kalliala 16
 17. 17. Ryhmätyöskentely verkossa• Ryhmien muodostus – Aloitustapaamisessa tai -videoneuvottelussa – Keskustelualue ryhmän etsimiseen – Opettaja muodostaa ryhmät• Ryhmätyön tukeminen – Oppimisalustan ryhmätyöalue (mahd. keskustelualue, chat, tiedostojen jako, yhteinen työskentelyalue) – Sähköposti, puhelin, sosiaalisen median välineet – Kannustus auttamaan toisia – Tarvittaessa sähköpostiosoitteiden jakaminen ryhmäläisille oppimisalustan ulkopuolella – Kehotus jättää siipeilijöiden nimet pois ryhmätöistä13.8.2012 Eija Kalliala 17
 18. 18. Verkko-ohjaus• Aikataulu ja pelisäännöt heti alussa• Opetus palasteltu hallittaviin kokonaisuuksiin• Keskustelualue kysymyksille• Nopea reagointi kysymyksiin ja ongelmiin, myös yhteys tekniseen tukeen• Rakentava palaute, jonka perusteella tehtäviä voi parannella (opitaan palautteesta)• Muistuttelu aikatauluista (opettajan aktiivisuutta odotetaan)• Tarvittaessa yksilöllinen patistelu sähköpostitse (puhelimitse?)13.8.2012 Eija Kalliala 18
 19. 19. Opiskelijan motivointi• Orientaatio – Minne mennään? Aikataulu, pelisäännöt – Opettajan oma innostus, panee itsensä peliin• Kurssin tavoite – Mitä opitaan? – Missä ja miten opittua voi hyödyntää? – Opiskelijoiden kokemuksia – Työpaikkailmoituksissa mainittuja osaamisia• Opiskelijat mukaan toteutuksen suunnitteluun – Aikataulu, arviointikriteerit, tehtävät – Opettajalla alustava ehdotus, muutoksia voidaan tehdä, sovitaan opiskelijoiden kanssa13.8.2012 Eija Kalliala 19
 20. 20. Erilaiset verkkoympäristön käyttötavat• Oppimisalustat – Aikataulu, kalenteri – Oppimismateriaali ja linkit – Vuorovaikutus – Tehtävät ja niiden palautus – Arviointi• Sosiaalinen media – Uudenlainen vuorovaikutus – Mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita, työelämän edustajia tai kavereita – Paljon avointa oppimismateriaalia – Oppijoiden ja oppijaryhmien työskentely-ympäristöjen linkittäminen kurssin yhteiseen ympäristöön13.8.2012 Eija Kalliala 20
 21. 21. Tekijänoikeus• Suojaa teoskynnyksen ylittäviä tuotoksia.• Syntyy materiaalin tekijälle.• Voi luovuttaa kirjallisella sopimuksella tai hiljaisella suostumuksella.• Tekijänoikeuslaki ei tunne vilpittömän käytön käsitettä.• Luokkaopetuksessa käytettävät materiaalit eivät välttämättä ole käytettävissä verkko-opetuksessa.• Tarmo Toikkanen, Ville Oksanen: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura 2011, http://www.opettajantekijanoikeus.fi/• Kopiraitti, Kopioston ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas: http://www.kopiraitti.fi• Edu.fi, opettajan verkkopalvelu (http://www.edu.fi/ ) -> Materiaaleja ja työtapoja -> Tvt opetuksessa -> Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa – Palveluiden sopimusehdot voivat ottaa kantaa tekijänoikeuteen. – Palvelimen sijaintimaan lainsäädäntö vaikuttaa tekijänoikeuteen.• Creative commons (http://creativecommons.fi )• Tarmo Toikkanen Mitä jokaisen opettajan tulisi tietää tekijänoikeudesta (20.4.2012)13.8.2012 Eija Kalliala 21
 22. 22. Tietosuoja ja tietoturva• Tietosuoja – Henkilötietoluetteloja saa julkaista vain, jos niihin on saatu kaikilta asianomaisilta lupa. – Opiskelijalistat sähköpostiosoitteineen verkossa ovat henkilötietoluetteloja. – Tietosuojalainsäädäntö voi vaikuttaa palvelin- ja sovellusratkaisuun.• Tietoturva – Autentikointi, palomuurit – Haittaohjelmat, nettirikollisuus, identiteettivarkaudet – Palvelimella olevien tietojen varmistukset – Oman työaseman suojaaminen ja varmistukset13.8.2012 Eija Kalliala 22
 23. 23. Verkko-opetuksen mahdollisuuksia ja ongelmia• Mahdollisuuksia • Ongelmia – Riippumattomuus – Ajankäytön hallinta! ajasta ja paikasta (?) – Ryhmäytyminen – Laaja tarjonta ja paljon – Vuorovaikutus materiaalia verkossa – Eriyttäminen: voi – Tekniset ongelmat syventyä siihen, mikä – Tilanteiden ennakointi kiinnostaa (eriaikaisuus) – Muiden opiskelijoiden – Infoähky (olennaisen ajatuksista oppii erottaminen – Elämäntilanne (työ, ”lillukanvarsista”) perhe, ulkomailla)13.8.2012 Eija Kalliala 23
 24. 24. Mitä verkko-opettaja tarvitsee?• Esimiesten ja kollegoiden tuki• Tekninen ja verkkopedagoginen koulutus (ml. tietosuoja, tekijänoikeudet, sosiaalinen media)• Toimivat laitteet, ohjelmistot ja yhteydet• Osaava ja tavoitettavissa oleva tekninen ja pedagoginen tuki• Sopimukset korvauksista ja tekijänoikeuksista• Välineitä ja neuvoja tietotulvan hallintaan, jyvien erotteluun akanoista, helmien löytämiseen – RSS-lukijat – Asiantuntijablogit – Twitter – Facebook- ja LinkedIn-ryhmät, Google+-piirit13.8.2012 Eija Kalliala 24
 25. 25. Opettajan keinot säästää itseään• Hyvä ennakkovalmistelu: tavoitteet, aikataulu ja pelisäännöt selviksi heti alussa• Ryhmätyöt ja vertaisarviointi• Oppijat tuottavat osan materiaalista!• Oppijakeskeinen pedagogiikka!• Valmismateriaalit, oppimisaihiot, valmiit luennot, omien luentojen tallenteet• Oppimisalustat• Videoneuvottelut• Sosiaalinen media (?)13.8.2012 Eija Kalliala 25
 26. 26. Linkkejä• OSUKE, oppimisympäristöjen kehittämishanke (OPH) – Raportti, arviointityökaluja myös ruotsiksi, Prezi-esitys• Tiedonhallinnan opas opettajille• Verkkolähteitä oppiaineittain lukiolaisille• OPH:n verkko-oppimateriaaleja ja oppaita• OpenCourseWare Consortium (OCW)• Metropolia OpenCourseWare• OpenKortti, hyvien käytänteiden tietokanta• Tapahtumia – Vapauttakaa koulu 24. – 26.8.2012 – Qelluntai 27. – 31.8.201213.8.2012 Eija Kalliala 26
 27. 27. Muista!• Teknologinen kehitys ei koskaan poista verkko-opetuksen kehittämisen vaikeinta vaihetta: hyvää pedagogista suunnittelua.• Näyttävinkin verkko-oppimismateriaali on kelvoton, jos se ei herätä opiskelijan älyllistä aktiivisuutta. (soveltaen Veli-Pekka Lifländerin kiteytystä vuonna 1995 opetusohjelmien tuotannosta)13.8.2012 Eija Kalliala 27

×