SlideShare a Scribd company logo

How to choose right methodology

چگونه متدولوژی مناسب را انتخاب کنیم

1 of 14
Download to read offline
S
‫را‬ ‫درست‬ ‫متدولوژی‬ ‫چگونه‬
‫کنیم‬ ‫انتخاب‬
‫علیرضایی‬ ‫احسان‬
‫فرایند‬‫توسعه‬
‫مجموعه‬‫اي‬‫از‬‫گام‬‫هایی‬‫است‬‫كه‬‫شامل‬‫فعالیت‬‫ها‬،‫محدودیت‬‫ها‬‫و‬‫منابعي‬‫براي‬‫رسیدن‬
‫به‬‫یك‬‫خروجي‬‫مطلوب‬‫می‬‫باشد‬‫كه‬‫یك‬‫سري‬‫از‬‫نیازهاي‬‫ورودي‬‫را‬‫پاسخگو‬‫است‬.
‫فرایند‬‫معموال‬‫شامل‬‫چند‬‫فاز‬‫یا‬‫قدم‬‫است‬‫كه‬‫هر‬‫كدام‬‫یك‬‫فعالیت‬‫را‬‫نشان‬‫مي‬‫دهند‬.
‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬
‫مجموعه‬‫اي‬‫همسان‬‫از‬‫سیاست‬‫ها‬،‫ساختارهاي‬‫سازماني‬،‫فن‬‫آوری‬،‫ها‬‫روش‬‫ها‬‫و‬‫محصوالتي‬‫كه‬
‫براي‬‫توسعه‬،‫نگهداري‬،‫تجهیز‬‫و‬‫درك‬‫سیستم‬‫نر‬‫م‬‫افزاري‬‫مورد‬‫نیاز‬‫هستند‬.‫فرایند‬‫توسعه‬‫ی‬
‫نرم‬‫افزار‬‫شامل‬‫مراحلي‬‫براي‬‫رسیدن‬‫به‬‫محصول‬‫نهایي‬‫است‬،‫که‬‫گام‬‫های‬‫تعریف‬‫شده‬‫در‬‫آن‬،
‫با‬‫فرایند‬‫توسعه‬،‫سه‬‫تفاوت‬‫اساسی‬‫دارد‬:
.1‫بایستي‬‫نیازمندي‬‫ها‬‫درك‬‫شوند‬
.2‫باید‬‫در‬‫محیط‬‫عملیاتي‬‫كارگذاشته‬‫شود‬
.3‫بنا‬‫بر‬‫درخواستهای‬‫کاربران‬‫و‬‫نیاز‬‫به‬‫تغییرنرم‬‫افزار‬،‫نگهداري‬‫از‬‫ان‬
‫انجام‬‫می‬‫شود‬.
‫نرم‬ ‫فرایند‬ ‫مدل‬
‫افزاری‬
‫مدل‬‫فرایند‬‫بیان‬‫كننده‬‫این‬‫مطلب‬‫است‬‫كه‬
‫كدام‬‫فاز‬‫از‬‫فرایند‬‫بایستي‬‫سازماندهي‬‫شود‬،
‫و‬‫در‬‫چه‬‫مرتبه‬‫اي‬‫اجرا‬‫گردد‬‫و‬‫چه‬
‫هماهنگي‬‫میان‬‫كارهاي‬‫مختلف‬‫فازها‬‫اتفاق‬
‫افتد‬.
‫ابشاری‬ ‫فرایند‬ ‫مدل‬ ‫مانند‬,‫تکراری‬,‫حل‬‫قوی‬
‫غیره‬ ‫و‬.
‫متدولوژی‬ ‫و‬ ‫متد‬
.1‫متد‬:‫بیان‬‫كننده‬‫نحوه‬‫انجام‬‫یك‬‫كار‬‫مشخص‬‫درون‬‫فرایند‬‫براي‬‫تولید‬‫یك‬‫خرو‬‫جي‬
‫است‬.
.2‫متدولوژي‬:‫یك‬‫متدولوژي‬‫مجموعه‬‫اي‬‫از‬‫متدها‬‫است‬‫كه‬‫مراحل‬‫مختلف‬‫یك‬‫فرایند‬
‫را‬‫پوشش‬‫و‬‫به‬‫هم‬‫متصل‬‫میكنند‬.‫هدف‬‫متدولوژي‬‫بیان‬‫یك‬‫روش‬‫مشخص‬‫براي‬‫حل‬
‫مساله‬‫در‬‫فرایند‬‫نرم‬‫افزاري‬‫و‬‫ایجاد‬‫ارتباط‬‫میان‬‫متدهاي‬‫مختلف‬‫است‬.‫متدولوژی‬
‫آن‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫شیوه‬‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫چهارچوب‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫سازمآنها‬
‫میگردند‬ ‫اعمال‬,‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫مانند‬,SSADM , OOP,RAD.
.
‫متدولوژی‬ ‫انتخاب‬
‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫نیازمندیها‬ ‫مهندسی‬.
‫شرکت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬X‫شناخت‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫میکند‬ ‫برخورد‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫با‬
‫میپردازد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫نیازمندیها‬ ‫مهندسی‬ ‫عملیات‬ ‫به‬ ‫ان‬.
‫است‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫نیازمندیها‬ ‫مهندسی‬ ‫که‬ ‫اینست‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬.
‫می‬ ‫ارایه‬ ‫راهنمایی‬ ‫متدها‬ ‫ریز‬ ‫تا‬ ‫کلی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫درباره‬ ‫متدولوژی‬‫کند‬.
‫شود‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ ‫نیازمندیها‬ ‫مهندسی‬ ‫که‬ ‫میگوید‬ ‫متدولوژی‬.

More Related Content

Similar to How to choose right methodology

مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
 
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟Kaveh Radi
 
داشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیhodais pirdadeh
 
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case studyAnswer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case studySeyedbahira Farzadkish
 
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان  و مد ر_ت فناور_ اطلاعاتمبان  و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعاتLampesht
 
Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization Mehrdad Mahdavian
 
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارHanieh Kashfi
 
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردآموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردpouyafani
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsali seyedi zadeh
 
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)Neda Ansari
 
مقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریZahra Mansoori
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
 
Persian Document ITBSC
Persian Document   ITBSCPersian Document   ITBSC
Persian Document ITBSCHamideh Iraj
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانAmir Mahjoorian
 

Similar to How to choose right methodology (20)

مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
 
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
 
داشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
 
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case studyAnswer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study
 
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان  و مد ر_ت فناور_ اطلاعاتمبان  و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
 
Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization
 
Strategic management
Strategic managementStrategic management
Strategic management
 
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
 
last cost eng.
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.
 
Pre-Implementation
Pre-ImplementationPre-Implementation
Pre-Implementation
 
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فردآموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbs
 
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
 
مقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
Persian Document ITBSC
Persian Document   ITBSCPersian Document   ITBSC
Persian Document ITBSC
 
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
 
Management system project
Management system projectManagement system project
Management system project
 
اجرای استراتژی
اجرای استراتژیاجرای استراتژی
اجرای استراتژی
 
Internet engineering
Internet engineeringInternet engineering
Internet engineering
 

How to choose right methodology