SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
PROJEKT:
Burimet ujore me komunitet.
Menyrat e perdirimit te ujit te tyre.
Kursimi i ujit te pishem.
Lenda: Kimi
Punuan: Dajana Gerdani, Brikela Uka, Eglantina
Mërzheku, Klajver Todhe, Mehmet Kolorija
Klasa: XII-F
Shkolla: “Naim Frashëri”
Pranoi: mesuese Brunilda
BURIMET UJORE NE SHQIPERI.
Shqipëria ka burime të shumta natyrore të
njohura për ujin e tyre të pastër dhe të
shëndetshëm, që gjenden si në zonat veriore
dhe ato jugore. Duhet përmendur që pak prej
këtyre burimeve arrijnë të përdoren nga
popullsia e qyteteve të mëdha dhe akoma më
pak nga zonat rurale.
Statistikat evropiane e vendosin Shqiperine perkrah vendeve
kryesore te pasura me burime natyrore. Mungesa e nje menaxhimi
dhe trajtimi te mire te ujit shkakton probleme serioze ne furnizimin
e popullsise dhe ndotje masive te ujit.
 Uji ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën e njeriut dhe sigurimi i tij është
kthyer në një nga sfidat më të mëdha botërore. Ai nënkupton pastërti, energji,
por mbi të gjitha, dicka të sigurt për të pirë. Sipas shifrave, është vlerësuar se
rreth 2.6 miliardë njerëz në botë nuk kanë ujë higjienik dhe rreth 900 milionë të
tjerë nuk konsumojnë ujë të sigurt. Sipas OBSH-së, 88% e sëmundjeve të diarresë
shkaktohen nga konsumimi i këtij lloj uji. Gjithmonë uji ka qenë faktor vendimtar
në zhvendosjen e popullsive nga një vend në një tjetër, sepse ai është kushti
themelor për një jetë të sigurt e të shëndetshme.
Aktualisht, sektori i ujësjellës-kanalizimeve e realizon funksionin e tij nga
ndërveprimi i Entit Rregullator të Ujësjellës Kanalizimeve (ERRU), Ministrisë së
Punëve Publike,Transportit dheTelekomunikacionit (MPPTT), Njësive përkatëse
të QeverisjesVendore dhe shoqërive që realizojnë shërbimin e furnizimit me ujë
dhe largimin e ujrave të ndotur. Deri në vitin 2010, në këtë sektor operonin 56
kompani, nga të cilat 43 janë të licencuara, 5 iu kishte mbaruar afati i licencimit
dhe 8 nuk kishin aplikuar asnjëherë për licencim, edhe pse ky përbën detyrim
ligjor.
KLAJVER TODHE
Nga ky këndvështrim, Shqipëria mund të
quhet një vend i bekuar. Për sasinë e
burimeve që gëzojnë, qytetarët e Shqipërisë
duhet të ishin të fundit që t’i mbanin sytë
nga ora e të kontrollonin çezmën nëse kanë
apo jo ujë. E megjithatë, ende një pjese të
mirë të popullatës nuk i ofrohet shërbimi i
ujit, ndërkohë që edhe më fatlumët janë
subjekt i ardhjes së ujit sipas orareve të
caktuara.
KLAJVER TODHE
Aktualisht, sektori i ujësjellës-kanalizimeve e
realizon funksionin e tij nga ndërveprimi i Entit
Rregullator të Ujësjellës Kanalizimeve (ERRU),
Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe
Telekomunikacionit (MPPTT), Njësive përkatëse të
Qeverisjes Vendore dhe shoqërive që realizojnë
shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimin e ujrave
të ndotur. Deri në vitin 2010, në këtë sektor
operonin 56 kompani, nga të cilat 43 janë të
licencuara, 5 iu kishte mbaruar afati i licencimit dhe
8 nuk kishin aplikuar asnjëherë për licencim, edhe
pse ky përbën detyrim ligjor.
KLAJVER TODHE
Licensimi i operatorëve të sektorit të
ujësjellës-kanalizimeve
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Te licensuar Skaduar Te palicensuar
Series 1
Series 2
Series 3
KLAJVER TODHE
Situata e furnizimit me ujë të pijshëm
Pavarësisht burimeve të shumta, sipas të
dhënave të vitit 2010, 19.7% e popullsisë, nuk
shërbehen nga sistemet e furnizimit me ujë
të pijshëm. Pjesa më e madhe e tyre jeton në
fshat (67%) ndërsa qyteti prezantohet me një
sistem më të përmirësuar.
KLAJVER TODHE
Nga popullsia totale që furnizohet me ujë, 78% e tyre jeton në qytet dhe vetëm 22%
jetojnë në fshat.. Pra, fshati vazhdon të jetë ende i diskriminuar, shumë larg
plotësimit të kushteve për sigurimin e ujit, e akoma më larg ujit 24 orë. Duhet
theksuar se studimet e rendisin lehtësimin e sigurimit të ujit si një ndër indikatorët
më të rëndëishëm për të vlerësuar kushtet e jetesës në një vend dhe për të
shpjeguar arsyet e lëvizjes së popullsisë nga zonat rurale drejt zonave urbane.
Sales
popullsia qe
furnizohet me uj te
pijeshem
popullsia qe nuk
furnizohet
KLAJVER TODHE
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
furnizohet meuje nuk furnizohet me uje
Series 1
Series 2
Series 3
KLAJVER TODHE
 Burimet ujore përdoren për qëllime dhe në sektorë të
ndryshëm të ekonomisë, si në sektorin e punëve publike,
bujqësi, industri, turizëm, prodhim energjie, transport etj.
Rritja e popullsisë, industrializimi, intensifikimi i bujqësisë,
kanalizimet, ndërtimi i rezervuarëve dhe rritja e përdorimit
të ujit për qëllime argëtimi e sporti kanë çuar në rritje të
kërkesës për të. Humbjet në rrjet, përmbytjet dhe
keqadministrimi i ujit ndikojnë në rritjen artificiale të kësaj
kërkese. Në këtë kontekst nevoja për administrimin e
qëndrueshëm të ujërave është shumë e qartë. Burim
kryesor për furnizimin me ujë janë ujërat nëntoksore dhe
më pak ujërat sipërfaqësore. Sasia qër furnizohet nga uji i
shkripëzuar i detit është e papërfillshme.
DAJANA GERDANI
Figura jep rezervat ujore të përdorura gjatë viteve 1997-1998.
Vihet re se sektori me harxhime maksimale të ujërave
nëntoksore është ai për përdorim publik, kryesisht për
furnizimin e popullatës me ujë të pijshëm.
Gjithashtu vihet re që një sasi e konsiderueshme e ujërave
nëntokësore (rreth 20%) janë përdorur për ujitje në bujqësi.
DAJANA GERDANI
• Në figurën jepet shpërndarja e përdorimit të ujit të pijshëm sipas rretheve. Nga të dhënat shihet se rrjeti i
shpërndarjes së ujit për nevoja publike mbulon të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Megjithatë
duhet theksuar se ky rrjet në disa zona është i amortizuar, si edhe ka humbje të mëdha, shpërdorime dhe
administrim jo efektiv të ujit. Për më tepër, levizja e pakontrolluar dhe në shkallë të madhe e popullsisë
drejt qyteteve të mëdha ka bërë që të ketë shpërpjesëtime në furnizimin me ujë. Kryeqyeti i vendit Tirana
është mjaft problematik në këtë drejtim . Në vend janë tri impiante të ujërave të pijshëm: impianti i Brarit
në Tiranë, i Pjeshkazezit në Durrës dhe impianti i ri i Bovillës në Tiranë, nga të cilët, dy të parët janë jashtë
funksionit. Në bujqësi përdoren për ujitje sa si të mëdha uji që merren nga 626 rezervuare të shpërndarë
në të gjithë territorin e vendit. Vëllimi shumar i ujërave në ta është 562 282 000 m3 dhe është i llogaritur
për të ujitur një sipërfaqe toke prej 154 021 ha. Për ujitjen e tokave bujqësore në vend janë ndërtuar më se
700 ujëmbledhës artificiale me sipërfaqe të përgjithshme prej 40 km2 dhe vëllim 400 milion m3.
Ujëmbledhësit më të mëdhenj janë i Thanës, Kurjanit, Gjançit, Janjarit etj. Shqipëria mund të konsiderohet
si një vend me rrjet të mirë ujitjeje. Ndihmesë të rëndësishme për fuqizimin e këtij rrjeti po jep ndërmarrja
dhe zbatimi i shumë projekteve për rehabilitimin e sistemit ujitës në bujqësi, të financuara nga donatorë të
ndryshëm. Përdorimi i ujit nga sektori i industrisë ka rënë në mënyrë të ndjeshme për shkak të ndërprerjes
këto vitet e fundit të prodhimit të industrisë së rëndë që ishte një konsumatore shumë e madhe e ujit.
DAJANA GERDANI
Gryka e Këlcyrës,parajsa e 1001
burimeve
• Gryka e Këlcyrës ndodhet në rrethin e Përmetit
dhe në të ndodhet një nga burimet ujore më të
bukura të Shqipërisë, Burimi i Ujit të Zi, i cili
ndonëse jo shumë i përmendur siç mund të
thoshim për pika të tjera ujore të natyrës
shqiptare, është një vend i mrekullueshëm që vlen
të vizitohet.
DAJANA GERDANI
DAJANA GERDANI
Këlcyra është një qytet që
shtrihet përgjatë maleve
Trebeshinë dhe Nemërçkë
dhe laget nga lumi Vjosës
dhe Dishnicës. Madhështore
dhe hijerëndë Gryka e
Këlcyrës çan mes honesh të
thepisura dhe mbërrin në
pikën më të lartë të pllajës
që shtrihet mes Malit të
Trebeshinës e Nemërçkës në
qytetin e Këlcyrës, që është i
vendosur në të djathtë të
Vjosës, aty ku lumi i
Dishnicës së bashku me
degët e veta nis
bashkërrjedhjen me Vjosën.
DAJANA GERDANI
DAJANA GERDANI
Shkaqet e ndotjes se ujit
Ndotja e ujit dhe përdorimi i
tij ka ndikim të drejtpërdrejtë
në shëndetin e njeriut dhe lë
pasoja për kohë të gjatë. Sot
në botë njihen më se dyqind
sëmundje që paraqiten si
pasojë e përdorimit të ujit të
ndotur. Sipas Organizatës
Botërore të Shëndetësisë
(WHO) nga uji i ndotur, sot në
botë sëmuren mbi pesëqind
milion njerëz. Nga uji i
papastër pasojnë një sërë
sëmundjesh, ku, ndër më të
rëndësishmet janë kolera,
tifoja e zorrëve, hepatiti,
tularemia etj. Këto sëmundje
shpesh kanë marrë viktima
njerëzore. Ne ditët e sotme
me zhvillimet e avancuara që
po ecën bota, është vështirë të
mendohet për një jetë në Tokë
me ujë të pastër.
BRIKELA UKA
Krahas kësaj, mbrojtja e ujit nga
ndotja mund të bëhet edhe duke
ndaluar hedhjen e ndotësve në
ujë, pastaj me mënjanimin ose
zvogëlimin e ndotësve në ujë,
duke qarkulluar uji i ndotur nëpër
sisteme të mbyllura, etj. Zvogëlimi
i sasisë së lirimit të materieve
ndotëse në ujë është formë e
rëndësishme e luftës kundër
ndotjes. Kjo nënkupton vendosjen
e filtrave përkatës dhe e sistemeve
për fundërrim në vendet ku
lirohen ujërat e ndotura.
BRIKELA UKA
• Një formë e mbrojtjes së ujërave rrjedhës nga ndotja është edhe mbrojtja speciale e
burimeve, planifikimi i lokacionit të deponive për hedhurina, që ato të ndërtohen sa
më larg ujërave rrjedhëse, zvogëlimi i përdorimit të pesticideve dhe plehrave kimike
në bujqësi si dhe pyllëzimi dhe ruajtja e tokës nga erozioni. Me konventa
ndërkombëtare ndotja e ujërave është e sanksionuar, por, vështirë është të binden
njerëzit që të mos e ndotin atë. Prandaj, është me rëndësi vetëdijesimi dhe edukimi i
popullatës për shfrytëzim racional të resurseve ujore.
BRIKELA UKA
88 përqind e të gjitha sëmundjeve
nga uji i ndotur
• Rreth 2.6 miliardë vetë në mbarë botën s'kanë ujë
dhe kushte higjenike. Nga diareja apo nga sëmundje
që shkaktohen nga uji i papastër çdo 20 sekonda në
botë vdes një fëmijë
•Një miliardë njerëzve në
botë u duhet të mbijetojnë
pa ujë të pijshëm. Pasojat
janë katastrofale dhe në
çdo 20 sekonda vdes një
fëmijë nga diareja apo nga
sëmundje që shkaktohen
nga uji i papastër.
BRIKELA UKA
Bregdeti shqiptar, aty ku notojnë plehrat
Duna të tëra me plehra gëlojnë nëpër plazhet
tona. Cigare, kanaçe, mbeturina ushqimesh, shishe
dhe qese plastike si ‘dulcis in fundo’, që të bëjnë
karshillëk, teksa të valëviten mbi kokë. Shqipëria
është një vend i vogël, por jo përsa i përket
ndotjes. Në këtë pike, ne kemi performancë të
lartë. Zhvillimi i vrullshëm urban në vend ka
kontribuar dukshëm që deti të ngjajë më shumë
me një vend të hedhjes së mbeturinave. Deti
Adratik dhe Jon janë bërë pritësit e shkarkimeve
urbane, industriale, bujqësore e blegtorale.MEHMET KOLORIJA
• Në to derdhen jashtë çdo kontrolli pesticidet dhe kimikatet e
papërpunuara të tokave bujqësore, mbetjet organike, të cilat përmbajnë
fosfor e azot, viruse e baktere patogjene, metale të rënda, etj. Rritja e
numrit të banorëve në disa qendra urbane e ka bërë të pamundur
procesin e vetpastrimit të detit, për shkak të sasisë së madhe të
shkarkimeve urbane. Perveç këtyre faktorëve, të cilët duhet të ishin nën
menaxhimin dhe kontrollin e qeverive lokale, listës së gjatë i shtohen
edhe plehrat e pafundme të lëna kudo përgjatë bregdetit, përfshi këtu
edhe një ndër armiqtë kryesorë të gjallesave detare, qeset e plastmasit.
MEHMET KOLORIJA
• Por ndotjet e drejpërdrejta nga shkarkimet në
det apo plehrat nuk janë të vetmet që
kontribuojnë në ndotje. Ndotja e lumenjve,
sidomos nëpër zonat rurale, ku luginat e tyre jo
rrallë janë vend-depozitimet e mbetjeve janë
një tjetër burim papastërtie. Edhe ndotja e
ujërave nëntokësore jep ndikimin e saj në këtë
vorbull të madhe. Pastaj janë dhe anijet, të cilat
pasi ankorohen në port shpesh lënë si
“bakshish” naftën dhe mbeturinat e tyre.
MEHMET KOLORIJA
PLAZHI I DURRËSIT MË I NDOTURI
• Zonat me ndotjen më të lartë në Durrës janë pranë
Torres, Plepat dhe Ish kampi i pionerëve, rreth 10 herë
mbi normën e lejuar. Në raportin e MMPAU 2009,
theksohet se nga 21 plazhet e vrojtuara në Durrës, 90%
klasifikohen Cilësi e Dobët dhe 10% Cilësi e
Mjaftueshme. Këto përfundime e rendisin Durrësin si
vendin me plazhet më të ndotura në vend. Ndotja në
plazhet e qytetit të Durrësit është përkeqësuar shumë
nga mungesa e kanalizimeve të ndërtimeve të reja,
sidomos në zonën e Plazhit. Në të shumtën e rasteve
situata është zgjidhur me gropa septike. Mirëpo
ndërtimi i tyre në zona ranore dhe jo sipas
parametrave bën që këto ujëra të derdhen krejt të
papërpunuara në det.
MEHMET KOLORIJA
ROLI I UJIT PËR FUNKSIONET E TRURIT
• Konsumimi i ujit dhe funksionet e trurit kanë një
lidhje të drejtpërdrejtë. Mungesa e ujit mund të
shkaktojë një sërë simptomash, siç janë:
problemet me fokusimin (mjegullim), problemet
me kujtesën, lodhja mendore, kokëdhimbja,
problemet me gjumin, zemërimi, depresioni, etj.
• Uji përbën mbi 70% të organizmit tonë dhe çdo
funksion i trupit tonë varet pikërisht nga uji,
përfshirë aktivitetet e trurit dhe ato të sistemit
nervor.
GRASJELD LASKA
Rekomandime për ujin dhe funksionin e
trurit
• Uji siguron energjinë esenciale të trurit, kujdest për
sinjalet nervore, siguron materie ushqyese dhe
mënjanon toksikët. Konsumimi i sasive të duhura të
ujit në nivel ditor e furnizon trurin me energjinë e
nevojshme, që ai të funksionojë në mënyrë optimale.
• Nëse doni që truri juaj të funksionojë mirë dhe të
pranojë dhe dërgojë sinjale në pjesët e tjera të
organizmit ose trupit tuaj, fillimisht sigurohuni se
konsumoni sasitë e nevojshme të ujit.
• Gjithashtu, me rëndësi të madhe është edhe lloji i ujit
që konsumoni.
GRASJELD LASKA
EGLANTINA MËRZHEKU
EGLANTINA MËRZHEKU
KURSIMI I UJIT
TE PIJSHEM
MOS LEJONI TË RRJEDHË
UJË KOT NGA RUBINETI
JUAJ
EGLANTINA MËRZHEKU
MOS PËRDORNI UJIN E PIJSHËM
PËR TË LARË MAKINAT.
EGLANTINA MËRZHEKU
MOS KONSUMONI MË
SHUMË UJË NGA SA JANË
NEVOJAT TUAJA.
EGLANTINA MËRZHEKU
Mos pastroni trotuaret me
ujë të pijshëm.
EGLANTINA MËRZHEKU
MOS VADISNI ÇDO
DITË LULET .
EGLANTINA MËRZHEKU
KONTROLLONI PAISJET
HIDROSANITARE.
EGLANTINA MËRZHEKU
EGLANTINA MËRZHEKU
EGLANTINA MËRZHEKU
EGLANTINA MËRZHEKU
EGLANTINA MËRZHEKU
UJIN MUND TA
ZËVENDËSOJË VETËM
UJI, ANDAJ KURSEJE
ATË.
EGLANTINA MËRZHEKU
FALEMINDERIT PER VEMENDJEN
TUAJ!!

More Related Content

What's hot

Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShkollë
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONEEdlira Ekmekciu
 
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperisemelissa cani
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiFlavioHabilaj
 
Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet16211903
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
 
Ceshtjet mjedisore ujore
Ceshtjet mjedisore ujoreCeshtjet mjedisore ujore
Ceshtjet mjedisore ujoreAdoraHallunej
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrikEsmer Alda
 
Pasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiMerkur Sinani
 
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
 
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut irena kotobelli
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisMarinela Abedini
 

What's hot (20)

Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë BotëroreShqipëria në Luftën e Parë Botërore
Shqipëria në Luftën e Parë Botërore
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
 
Ndotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
 
Panelet diellore
Panelet diellorePanelet diellore
Panelet diellore
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
 
Kuvendi i lezhes
Kuvendi i lezhesKuvendi i lezhes
Kuvendi i lezhes
 
Ceshtjet mjedisore ujore
Ceshtjet mjedisore ujoreCeshtjet mjedisore ujore
Ceshtjet mjedisore ujore
 
Trupat gjeometrik
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrik
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Pasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
 
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
 
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
 

Viewers also liked

Uji roli i tij ne industri dhe ekonomi
Uji roli i tij ne industri dhe ekonomiUji roli i tij ne industri dhe ekonomi
Uji roli i tij ne industri dhe ekonomiFisnik Morina
 
Hidrografia e trevave shqiptare
Hidrografia e trevave shqiptareHidrografia e trevave shqiptare
Hidrografia e trevave shqiptareElsa Marku
 
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptareDarla Evangjeli
 
Ndotjaemjedisit ne shqipri
Ndotjaemjedisit ne shqipri Ndotjaemjedisit ne shqipri
Ndotjaemjedisit ne shqipri Klodjan Hoxha
 
Multidisciplinary workshop on building design
Multidisciplinary workshop on building designMultidisciplinary workshop on building design
Multidisciplinary workshop on building designDCEE2017
 
Faktoret e mjedisit te biznesit dhe vendimmarrja ushtrime
Faktoret e mjedisit te biznesit dhe vendimmarrja ushtrimeFaktoret e mjedisit te biznesit dhe vendimmarrja ushtrime
Faktoret e mjedisit te biznesit dhe vendimmarrja ushtrimeMenaxherat
 
Etika e biznesit punim
Etika e biznesit punimEtika e biznesit punim
Etika e biznesit punimVeton Sopjani
 
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...xhovanaluli
 
Prezantimi ppb eu
Prezantimi ppb euPrezantimi ppb eu
Prezantimi ppb eutimi0202
 
Integrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarIntegrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarVeton Sopjani
 
Politika buqesore ne BE.CAP
Politika buqesore ne BE.CAPPolitika buqesore ne BE.CAP
Politika buqesore ne BE.CAPAnita Dogani
 
Guidelines in the promotion for master teachers
Guidelines in the promotion for master teachersGuidelines in the promotion for master teachers
Guidelines in the promotion for master teacherschiriter
 
How to identify the correct Master Data subject areas & tooling for your MDM...
How to identify the correct Master Data subject areas & tooling for your MDM...How to identify the correct Master Data subject areas & tooling for your MDM...
How to identify the correct Master Data subject areas & tooling for your MDM...Christopher Bradley
 

Viewers also liked (18)

Uji roli i tij ne industri dhe ekonomi
Uji roli i tij ne industri dhe ekonomiUji roli i tij ne industri dhe ekonomi
Uji roli i tij ne industri dhe ekonomi
 
Kimi
KimiKimi
Kimi
 
Uji
UjiUji
Uji
 
Hidrografia e trevave shqiptare
Hidrografia e trevave shqiptareHidrografia e trevave shqiptare
Hidrografia e trevave shqiptare
 
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
 
Ndotjaemjedisit ne shqipri
Ndotjaemjedisit ne shqipri Ndotjaemjedisit ne shqipri
Ndotjaemjedisit ne shqipri
 
Tema e diplomes
Tema e diplomesTema e diplomes
Tema e diplomes
 
Multidisciplinary workshop on building design
Multidisciplinary workshop on building designMultidisciplinary workshop on building design
Multidisciplinary workshop on building design
 
Faktoret e mjedisit te biznesit dhe vendimmarrja ushtrime
Faktoret e mjedisit te biznesit dhe vendimmarrja ushtrimeFaktoret e mjedisit te biznesit dhe vendimmarrja ushtrime
Faktoret e mjedisit te biznesit dhe vendimmarrja ushtrime
 
Etika e biznesit punim
Etika e biznesit punimEtika e biznesit punim
Etika e biznesit punim
 
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...
 
Prezantimi ppb eu
Prezantimi ppb euPrezantimi ppb eu
Prezantimi ppb eu
 
Bujqësia
BujqësiaBujqësia
Bujqësia
 
Projekt diplome
Projekt diplome Projekt diplome
Projekt diplome
 
Integrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarIntegrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminar
 
Politika buqesore ne BE.CAP
Politika buqesore ne BE.CAPPolitika buqesore ne BE.CAP
Politika buqesore ne BE.CAP
 
Guidelines in the promotion for master teachers
Guidelines in the promotion for master teachersGuidelines in the promotion for master teachers
Guidelines in the promotion for master teachers
 
How to identify the correct Master Data subject areas & tooling for your MDM...
How to identify the correct Master Data subject areas & tooling for your MDM...How to identify the correct Master Data subject areas & tooling for your MDM...
How to identify the correct Master Data subject areas & tooling for your MDM...
 

Similar to Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i ujit te pishem.

Ndotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tijNdotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tijIva Pilika
 
Vleresimi i-gjendjes-mjedisore-te-ujrave-siperfaqsore-ne-qytetin-e-durresit k...
Vleresimi i-gjendjes-mjedisore-te-ujrave-siperfaqsore-ne-qytetin-e-durresit k...Vleresimi i-gjendjes-mjedisore-te-ujrave-siperfaqsore-ne-qytetin-e-durresit k...
Vleresimi i-gjendjes-mjedisore-te-ujrave-siperfaqsore-ne-qytetin-e-durresit k...Klotilda Gjoci
 
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesStudim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesChriss Kocibelli
 
Ndotja e mjedisit në Shqipëri
Ndotja e mjedisit në ShqipëriNdotja e mjedisit në Shqipëri
Ndotja e mjedisit në ShqipëriViola Xhafa
 
Veprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Veprimtaria njerezore dhe biodiversitetiVeprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Veprimtaria njerezore dhe biodiversitetiMaja
 

Similar to Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i ujit te pishem. (13)

Uji
UjiUji
Uji
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
Ndotja e ujit ne Azi
Ndotja e ujit ne AziNdotja e ujit ne Azi
Ndotja e ujit ne Azi
 
Ndotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tijNdotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tij
 
Genti 222
Genti 222Genti 222
Genti 222
 
Biomonitorim
BiomonitorimBiomonitorim
Biomonitorim
 
Vleresimi i-gjendjes-mjedisore-te-ujrave-siperfaqsore-ne-qytetin-e-durresit k...
Vleresimi i-gjendjes-mjedisore-te-ujrave-siperfaqsore-ne-qytetin-e-durresit k...Vleresimi i-gjendjes-mjedisore-te-ujrave-siperfaqsore-ne-qytetin-e-durresit k...
Vleresimi i-gjendjes-mjedisore-te-ujrave-siperfaqsore-ne-qytetin-e-durresit k...
 
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesStudim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
 
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/LiqenetUJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
 
Ndotja e mjedisit në Shqipëri
Ndotja e mjedisit në ShqipëriNdotja e mjedisit në Shqipëri
Ndotja e mjedisit në Shqipëri
 
Veprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Veprimtaria njerezore dhe biodiversitetiVeprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Veprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
 
Laguna e Nartes
Laguna e NartesLaguna e Nartes
Laguna e Nartes
 
Tema:Mjedisi
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
 

More from Egla Mërzheku

Demtimet e kockave, kyçeve dhe muskujve
Demtimet e kockave, kyçeve dhe muskujveDemtimet e kockave, kyçeve dhe muskujve
Demtimet e kockave, kyçeve dhe muskujveEgla Mërzheku
 
Naim Frasheri (projekt)
Naim Frasheri (projekt)Naim Frasheri (projekt)
Naim Frasheri (projekt)Egla Mërzheku
 
Te ushqehemi dhe jo te hame!
Te ushqehemi dhe jo te hame!Te ushqehemi dhe jo te hame!
Te ushqehemi dhe jo te hame!Egla Mërzheku
 

More from Egla Mërzheku (6)

Demtimet e kockave, kyçeve dhe muskujve
Demtimet e kockave, kyçeve dhe muskujveDemtimet e kockave, kyçeve dhe muskujve
Demtimet e kockave, kyçeve dhe muskujve
 
Sipermarrja
SipermarrjaSipermarrja
Sipermarrja
 
Elektrostatika
ElektrostatikaElektrostatika
Elektrostatika
 
Projekt Gjeografi
Projekt GjeografiProjekt Gjeografi
Projekt Gjeografi
 
Naim Frasheri (projekt)
Naim Frasheri (projekt)Naim Frasheri (projekt)
Naim Frasheri (projekt)
 
Te ushqehemi dhe jo te hame!
Te ushqehemi dhe jo te hame!Te ushqehemi dhe jo te hame!
Te ushqehemi dhe jo te hame!
 

Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i ujit te pishem.

 • 1. PROJEKT: Burimet ujore me komunitet. Menyrat e perdirimit te ujit te tyre. Kursimi i ujit te pishem. Lenda: Kimi Punuan: Dajana Gerdani, Brikela Uka, Eglantina Mërzheku, Klajver Todhe, Mehmet Kolorija Klasa: XII-F Shkolla: “Naim Frashëri” Pranoi: mesuese Brunilda
 • 2. BURIMET UJORE NE SHQIPERI. Shqipëria ka burime të shumta natyrore të njohura për ujin e tyre të pastër dhe të shëndetshëm, që gjenden si në zonat veriore dhe ato jugore. Duhet përmendur që pak prej këtyre burimeve arrijnë të përdoren nga popullsia e qyteteve të mëdha dhe akoma më pak nga zonat rurale.
 • 3. Statistikat evropiane e vendosin Shqiperine perkrah vendeve kryesore te pasura me burime natyrore. Mungesa e nje menaxhimi dhe trajtimi te mire te ujit shkakton probleme serioze ne furnizimin e popullsise dhe ndotje masive te ujit.
 • 4.  Uji ka një rol shumë të rëndësishëm në jetën e njeriut dhe sigurimi i tij është kthyer në një nga sfidat më të mëdha botërore. Ai nënkupton pastërti, energji, por mbi të gjitha, dicka të sigurt për të pirë. Sipas shifrave, është vlerësuar se rreth 2.6 miliardë njerëz në botë nuk kanë ujë higjienik dhe rreth 900 milionë të tjerë nuk konsumojnë ujë të sigurt. Sipas OBSH-së, 88% e sëmundjeve të diarresë shkaktohen nga konsumimi i këtij lloj uji. Gjithmonë uji ka qenë faktor vendimtar në zhvendosjen e popullsive nga një vend në një tjetër, sepse ai është kushti themelor për një jetë të sigurt e të shëndetshme. Aktualisht, sektori i ujësjellës-kanalizimeve e realizon funksionin e tij nga ndërveprimi i Entit Rregullator të Ujësjellës Kanalizimeve (ERRU), Ministrisë së Punëve Publike,Transportit dheTelekomunikacionit (MPPTT), Njësive përkatëse të QeverisjesVendore dhe shoqërive që realizojnë shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimin e ujrave të ndotur. Deri në vitin 2010, në këtë sektor operonin 56 kompani, nga të cilat 43 janë të licencuara, 5 iu kishte mbaruar afati i licencimit dhe 8 nuk kishin aplikuar asnjëherë për licencim, edhe pse ky përbën detyrim ligjor. KLAJVER TODHE
 • 5. Nga ky këndvështrim, Shqipëria mund të quhet një vend i bekuar. Për sasinë e burimeve që gëzojnë, qytetarët e Shqipërisë duhet të ishin të fundit që t’i mbanin sytë nga ora e të kontrollonin çezmën nëse kanë apo jo ujë. E megjithatë, ende një pjese të mirë të popullatës nuk i ofrohet shërbimi i ujit, ndërkohë që edhe më fatlumët janë subjekt i ardhjes së ujit sipas orareve të caktuara. KLAJVER TODHE
 • 6. Aktualisht, sektori i ujësjellës-kanalizimeve e realizon funksionin e tij nga ndërveprimi i Entit Rregullator të Ujësjellës Kanalizimeve (ERRU), Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (MPPTT), Njësive përkatëse të Qeverisjes Vendore dhe shoqërive që realizojnë shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimin e ujrave të ndotur. Deri në vitin 2010, në këtë sektor operonin 56 kompani, nga të cilat 43 janë të licencuara, 5 iu kishte mbaruar afati i licencimit dhe 8 nuk kishin aplikuar asnjëherë për licencim, edhe pse ky përbën detyrim ligjor. KLAJVER TODHE
 • 7. Licensimi i operatorëve të sektorit të ujësjellës-kanalizimeve 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Te licensuar Skaduar Te palicensuar Series 1 Series 2 Series 3 KLAJVER TODHE
 • 8. Situata e furnizimit me ujë të pijshëm Pavarësisht burimeve të shumta, sipas të dhënave të vitit 2010, 19.7% e popullsisë, nuk shërbehen nga sistemet e furnizimit me ujë të pijshëm. Pjesa më e madhe e tyre jeton në fshat (67%) ndërsa qyteti prezantohet me një sistem më të përmirësuar. KLAJVER TODHE
 • 9. Nga popullsia totale që furnizohet me ujë, 78% e tyre jeton në qytet dhe vetëm 22% jetojnë në fshat.. Pra, fshati vazhdon të jetë ende i diskriminuar, shumë larg plotësimit të kushteve për sigurimin e ujit, e akoma më larg ujit 24 orë. Duhet theksuar se studimet e rendisin lehtësimin e sigurimit të ujit si një ndër indikatorët më të rëndëishëm për të vlerësuar kushtet e jetesës në një vend dhe për të shpjeguar arsyet e lëvizjes së popullsisë nga zonat rurale drejt zonave urbane. Sales popullsia qe furnizohet me uj te pijeshem popullsia qe nuk furnizohet KLAJVER TODHE
 • 10. 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 furnizohet meuje nuk furnizohet me uje Series 1 Series 2 Series 3 KLAJVER TODHE
 • 11.  Burimet ujore përdoren për qëllime dhe në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, si në sektorin e punëve publike, bujqësi, industri, turizëm, prodhim energjie, transport etj. Rritja e popullsisë, industrializimi, intensifikimi i bujqësisë, kanalizimet, ndërtimi i rezervuarëve dhe rritja e përdorimit të ujit për qëllime argëtimi e sporti kanë çuar në rritje të kërkesës për të. Humbjet në rrjet, përmbytjet dhe keqadministrimi i ujit ndikojnë në rritjen artificiale të kësaj kërkese. Në këtë kontekst nevoja për administrimin e qëndrueshëm të ujërave është shumë e qartë. Burim kryesor për furnizimin me ujë janë ujërat nëntoksore dhe më pak ujërat sipërfaqësore. Sasia qër furnizohet nga uji i shkripëzuar i detit është e papërfillshme. DAJANA GERDANI
 • 12. Figura jep rezervat ujore të përdorura gjatë viteve 1997-1998. Vihet re se sektori me harxhime maksimale të ujërave nëntoksore është ai për përdorim publik, kryesisht për furnizimin e popullatës me ujë të pijshëm. Gjithashtu vihet re që një sasi e konsiderueshme e ujërave nëntokësore (rreth 20%) janë përdorur për ujitje në bujqësi. DAJANA GERDANI
 • 13. • Në figurën jepet shpërndarja e përdorimit të ujit të pijshëm sipas rretheve. Nga të dhënat shihet se rrjeti i shpërndarjes së ujit për nevoja publike mbulon të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Megjithatë duhet theksuar se ky rrjet në disa zona është i amortizuar, si edhe ka humbje të mëdha, shpërdorime dhe administrim jo efektiv të ujit. Për më tepër, levizja e pakontrolluar dhe në shkallë të madhe e popullsisë drejt qyteteve të mëdha ka bërë që të ketë shpërpjesëtime në furnizimin me ujë. Kryeqyeti i vendit Tirana është mjaft problematik në këtë drejtim . Në vend janë tri impiante të ujërave të pijshëm: impianti i Brarit në Tiranë, i Pjeshkazezit në Durrës dhe impianti i ri i Bovillës në Tiranë, nga të cilët, dy të parët janë jashtë funksionit. Në bujqësi përdoren për ujitje sa si të mëdha uji që merren nga 626 rezervuare të shpërndarë në të gjithë territorin e vendit. Vëllimi shumar i ujërave në ta është 562 282 000 m3 dhe është i llogaritur për të ujitur një sipërfaqe toke prej 154 021 ha. Për ujitjen e tokave bujqësore në vend janë ndërtuar më se 700 ujëmbledhës artificiale me sipërfaqe të përgjithshme prej 40 km2 dhe vëllim 400 milion m3. Ujëmbledhësit më të mëdhenj janë i Thanës, Kurjanit, Gjançit, Janjarit etj. Shqipëria mund të konsiderohet si një vend me rrjet të mirë ujitjeje. Ndihmesë të rëndësishme për fuqizimin e këtij rrjeti po jep ndërmarrja dhe zbatimi i shumë projekteve për rehabilitimin e sistemit ujitës në bujqësi, të financuara nga donatorë të ndryshëm. Përdorimi i ujit nga sektori i industrisë ka rënë në mënyrë të ndjeshme për shkak të ndërprerjes këto vitet e fundit të prodhimit të industrisë së rëndë që ishte një konsumatore shumë e madhe e ujit. DAJANA GERDANI
 • 14. Gryka e Këlcyrës,parajsa e 1001 burimeve • Gryka e Këlcyrës ndodhet në rrethin e Përmetit dhe në të ndodhet një nga burimet ujore më të bukura të Shqipërisë, Burimi i Ujit të Zi, i cili ndonëse jo shumë i përmendur siç mund të thoshim për pika të tjera ujore të natyrës shqiptare, është një vend i mrekullueshëm që vlen të vizitohet. DAJANA GERDANI
 • 16. Këlcyra është një qytet që shtrihet përgjatë maleve Trebeshinë dhe Nemërçkë dhe laget nga lumi Vjosës dhe Dishnicës. Madhështore dhe hijerëndë Gryka e Këlcyrës çan mes honesh të thepisura dhe mbërrin në pikën më të lartë të pllajës që shtrihet mes Malit të Trebeshinës e Nemërçkës në qytetin e Këlcyrës, që është i vendosur në të djathtë të Vjosës, aty ku lumi i Dishnicës së bashku me degët e veta nis bashkërrjedhjen me Vjosën. DAJANA GERDANI
 • 18. Shkaqet e ndotjes se ujit Ndotja e ujit dhe përdorimi i tij ka ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e njeriut dhe lë pasoja për kohë të gjatë. Sot në botë njihen më se dyqind sëmundje që paraqiten si pasojë e përdorimit të ujit të ndotur. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO) nga uji i ndotur, sot në botë sëmuren mbi pesëqind milion njerëz. Nga uji i papastër pasojnë një sërë sëmundjesh, ku, ndër më të rëndësishmet janë kolera, tifoja e zorrëve, hepatiti, tularemia etj. Këto sëmundje shpesh kanë marrë viktima njerëzore. Ne ditët e sotme me zhvillimet e avancuara që po ecën bota, është vështirë të mendohet për një jetë në Tokë me ujë të pastër. BRIKELA UKA
 • 19. Krahas kësaj, mbrojtja e ujit nga ndotja mund të bëhet edhe duke ndaluar hedhjen e ndotësve në ujë, pastaj me mënjanimin ose zvogëlimin e ndotësve në ujë, duke qarkulluar uji i ndotur nëpër sisteme të mbyllura, etj. Zvogëlimi i sasisë së lirimit të materieve ndotëse në ujë është formë e rëndësishme e luftës kundër ndotjes. Kjo nënkupton vendosjen e filtrave përkatës dhe e sistemeve për fundërrim në vendet ku lirohen ujërat e ndotura. BRIKELA UKA
 • 20. • Një formë e mbrojtjes së ujërave rrjedhës nga ndotja është edhe mbrojtja speciale e burimeve, planifikimi i lokacionit të deponive për hedhurina, që ato të ndërtohen sa më larg ujërave rrjedhëse, zvogëlimi i përdorimit të pesticideve dhe plehrave kimike në bujqësi si dhe pyllëzimi dhe ruajtja e tokës nga erozioni. Me konventa ndërkombëtare ndotja e ujërave është e sanksionuar, por, vështirë është të binden njerëzit që të mos e ndotin atë. Prandaj, është me rëndësi vetëdijesimi dhe edukimi i popullatës për shfrytëzim racional të resurseve ujore. BRIKELA UKA
 • 21. 88 përqind e të gjitha sëmundjeve nga uji i ndotur • Rreth 2.6 miliardë vetë në mbarë botën s'kanë ujë dhe kushte higjenike. Nga diareja apo nga sëmundje që shkaktohen nga uji i papastër çdo 20 sekonda në botë vdes një fëmijë •Një miliardë njerëzve në botë u duhet të mbijetojnë pa ujë të pijshëm. Pasojat janë katastrofale dhe në çdo 20 sekonda vdes një fëmijë nga diareja apo nga sëmundje që shkaktohen nga uji i papastër. BRIKELA UKA
 • 22. Bregdeti shqiptar, aty ku notojnë plehrat Duna të tëra me plehra gëlojnë nëpër plazhet tona. Cigare, kanaçe, mbeturina ushqimesh, shishe dhe qese plastike si ‘dulcis in fundo’, që të bëjnë karshillëk, teksa të valëviten mbi kokë. Shqipëria është një vend i vogël, por jo përsa i përket ndotjes. Në këtë pike, ne kemi performancë të lartë. Zhvillimi i vrullshëm urban në vend ka kontribuar dukshëm që deti të ngjajë më shumë me një vend të hedhjes së mbeturinave. Deti Adratik dhe Jon janë bërë pritësit e shkarkimeve urbane, industriale, bujqësore e blegtorale.MEHMET KOLORIJA
 • 23. • Në to derdhen jashtë çdo kontrolli pesticidet dhe kimikatet e papërpunuara të tokave bujqësore, mbetjet organike, të cilat përmbajnë fosfor e azot, viruse e baktere patogjene, metale të rënda, etj. Rritja e numrit të banorëve në disa qendra urbane e ka bërë të pamundur procesin e vetpastrimit të detit, për shkak të sasisë së madhe të shkarkimeve urbane. Perveç këtyre faktorëve, të cilët duhet të ishin nën menaxhimin dhe kontrollin e qeverive lokale, listës së gjatë i shtohen edhe plehrat e pafundme të lëna kudo përgjatë bregdetit, përfshi këtu edhe një ndër armiqtë kryesorë të gjallesave detare, qeset e plastmasit. MEHMET KOLORIJA
 • 24. • Por ndotjet e drejpërdrejta nga shkarkimet në det apo plehrat nuk janë të vetmet që kontribuojnë në ndotje. Ndotja e lumenjve, sidomos nëpër zonat rurale, ku luginat e tyre jo rrallë janë vend-depozitimet e mbetjeve janë një tjetër burim papastërtie. Edhe ndotja e ujërave nëntokësore jep ndikimin e saj në këtë vorbull të madhe. Pastaj janë dhe anijet, të cilat pasi ankorohen në port shpesh lënë si “bakshish” naftën dhe mbeturinat e tyre. MEHMET KOLORIJA
 • 25. PLAZHI I DURRËSIT MË I NDOTURI • Zonat me ndotjen më të lartë në Durrës janë pranë Torres, Plepat dhe Ish kampi i pionerëve, rreth 10 herë mbi normën e lejuar. Në raportin e MMPAU 2009, theksohet se nga 21 plazhet e vrojtuara në Durrës, 90% klasifikohen Cilësi e Dobët dhe 10% Cilësi e Mjaftueshme. Këto përfundime e rendisin Durrësin si vendin me plazhet më të ndotura në vend. Ndotja në plazhet e qytetit të Durrësit është përkeqësuar shumë nga mungesa e kanalizimeve të ndërtimeve të reja, sidomos në zonën e Plazhit. Në të shumtën e rasteve situata është zgjidhur me gropa septike. Mirëpo ndërtimi i tyre në zona ranore dhe jo sipas parametrave bën që këto ujëra të derdhen krejt të papërpunuara në det. MEHMET KOLORIJA
 • 26. ROLI I UJIT PËR FUNKSIONET E TRURIT • Konsumimi i ujit dhe funksionet e trurit kanë një lidhje të drejtpërdrejtë. Mungesa e ujit mund të shkaktojë një sërë simptomash, siç janë: problemet me fokusimin (mjegullim), problemet me kujtesën, lodhja mendore, kokëdhimbja, problemet me gjumin, zemërimi, depresioni, etj. • Uji përbën mbi 70% të organizmit tonë dhe çdo funksion i trupit tonë varet pikërisht nga uji, përfshirë aktivitetet e trurit dhe ato të sistemit nervor. GRASJELD LASKA
 • 27. Rekomandime për ujin dhe funksionin e trurit • Uji siguron energjinë esenciale të trurit, kujdest për sinjalet nervore, siguron materie ushqyese dhe mënjanon toksikët. Konsumimi i sasive të duhura të ujit në nivel ditor e furnizon trurin me energjinë e nevojshme, që ai të funksionojë në mënyrë optimale. • Nëse doni që truri juaj të funksionojë mirë dhe të pranojë dhe dërgojë sinjale në pjesët e tjera të organizmit ose trupit tuaj, fillimisht sigurohuni se konsumoni sasitë e nevojshme të ujit. • Gjithashtu, me rëndësi të madhe është edhe lloji i ujit që konsumoni. GRASJELD LASKA
 • 30. KURSIMI I UJIT TE PIJSHEM
 • 31. MOS LEJONI TË RRJEDHË UJË KOT NGA RUBINETI JUAJ EGLANTINA MËRZHEKU
 • 32. MOS PËRDORNI UJIN E PIJSHËM PËR TË LARË MAKINAT. EGLANTINA MËRZHEKU
 • 33. MOS KONSUMONI MË SHUMË UJË NGA SA JANË NEVOJAT TUAJA. EGLANTINA MËRZHEKU
 • 34. Mos pastroni trotuaret me ujë të pijshëm. EGLANTINA MËRZHEKU
 • 35. MOS VADISNI ÇDO DITË LULET . EGLANTINA MËRZHEKU
 • 41. UJIN MUND TA ZËVENDËSOJË VETËM UJI, ANDAJ KURSEJE ATË. EGLANTINA MËRZHEKU