Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vraa krastins

526 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vraa krastins

 1. 1. Reģionu attīstība Latvijā 2010 Māris Krastiņš Valsts reģionālās attīstības aģentūra 28.10.2011.10/28/2011
 2. 2. Valsts reģionālās attīstības aģentūras ikgadējais pārskats 8. izdevums10/28/2011
 3. 3. Pārskata sagatavošanas mērķi Sniegt valsts teritoriju attīstību raksturojošu informāciju: • apkopot galvenos sociāli ekonomiskos rādītājus par plānošanas reģioniem, republikas pilsētām, novadiem; • veikt teritoriju attīstības analīzi laika dinamikā, novērot tendences, izdarīt secinājumus. Veidot pamatu citiem informatīviem ziņojumiem un tematiskiem pētījumiem reģionālās attīstības jomā.10/28/2011
 4. 4. Mērķauditorija • Pašvaldību un valsts politikas veidotāji un īstenotāji. • Zinātnieki, pētnieki, studenti un eksperti. • Iedzīvotāji, kurus interesē attīstības procesi Latvijā. • Investori ?10/28/2011
 5. 5. Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centri, citas lielākās apdzīvotās vietas
 6. 6. Nacionālās nozīmes attīstības centri un to ietekmes areāli10/28/2011
 7. 7. Nacionālie attīstības centri un to ietekmes areāli – 7 pilsētreģioni o Latvijas vidējam atbilstoša demogrāfiskā struktūra. o Straujāka iedzīvotāju skaita samazināšanās. o Ekonomiskā aktivitāte ir tuva vidējam, bez Pierīgas. o Lielas iekšējās teritoriālās atšķirības (IIN, ekonomiskā aktivitāte.) o Pilsētreģionos (bez Pierīgas) relatīvi lielākas nekā citās teritoriju grupās iekšējo teritoriju attīstības līmeņa atšķirības. Reģionos ar mazākām līmeņa atšķirībām – labvēlīgāka, veicinošāka pilsētu ietekme Reģionos ar lielākām līmeņa atšķirībām – vājāks pilsētu iespaids, teritoriju līmeņa atšķirības pieaug10/28/2011
 8. 8. Jelgavas pilsētreģions izceļas ar salīdzinoši labvēlīgāko iedzīvotāju skaita izmaiņu raksturu, augstu mobilitāti Jelgavas un Rīgas pozitīvo ietekmju pārklāšanās – nelielas teritoriālās atšķirības Jēkabpils pilsētreģionā – visaugstākais novadu iedzīvotāju skaita samazināšanās temps (nomales situācija) Vājas pilsētas – lauku funkcionālās saiknes10/28/2011
 9. 9. Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc attīstības līmeņa indeksa Attīstības līmeņa indekss Attīstības līmeņa indekss pēc 2010. gada datiem pēc 2010.gada datiem vērtība rangs vērtība rangsDaugavpils -0,693 6 Garkalnes novads 2,500 1Jēkabpils -0,709 7 Mārupes novads 2,209 2Jelgava 0,213 4 Ādažu novads 1,934 3Jūrmala 0,505 1 Babītes novads 1,683 4Liepāja -1,209 8 Ķekavas novads 1,663 5Rēzekne -1,796 9 Stopiņu novads 1,654 6Rīga 0,291 2 Ikšķiles novads 1,447 7Valmiera 0,215 3 Carnikavas novads 1,280 8Ventspils 0,037 5 Ropažu novads 1,239 9 Salaspils novads 1,003 10 Sējas novads 0,999 11 Inčukalna novads 0,986 12 Olaines novads 0,966 13 Aizkraukles novads 0,739 14 Baldones novads 0,618 15 Siguldas novads 0,596 16 Ķeguma novads 0,556 17 Krimuldas novads 0,549 18 Ogres novads 0,534 19 Ozolnieku novads 0,497 20
 10. 10. Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc nodokļu ieņēmumiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Nekustamā īpašuma nodokļa Nodokļu ieņēmumi ieņēmumi ieņēmumi % no pamat- kopā, Ls uz 1 iedz., Ls kopā, Ls uz 1 iedz., Ls kopā, Ls uz 1 iedz., Ls budžetaĀdažu novads 4493108 449,0 72,7 3856081 385,3 627647 62,7Aglonas novads 564085 128,7 17,4 505726 115,4 58359 13,3Aizkraukles novads 3572540 361,1 37,1 3272490 330,8 280345 28,3Aizputes novads 2200977 213,4 39,1 1962366 190,3 238611 23,1Aknīstes novads 624957 196,3 33,8 559241 175,7 65716 20,6Alojas novads 1123743 187,5 35,5 1005999 167,8 117744 19,6Alsungas novads 352302 216,1 35,5 305160 187,2 47142 28,9Alūksnes novads 4035111 211,0 35,5 3624237 189,5 384630 20,1Amatas novads 1753939 277,0 39,2 1554567 245,5 199372 31,5Apes novads 803670 189,1 22,3 679577 159,9 124093 29,2Auces novads 1891158 222,6 42,9 1689644 198,9 201514 23,7Babītes novads 4577390 490,7 74,6 3953695 423,9 623695 66,9Valkas novads 2317955 221,9 26,7 2106541 201,7 211414 20,2Varakļānu novads 593711 153,2 24,3 524790 135,4 68921 17,8Vārkavas novads 315498 134,0 25,6 245884 104,4 69614 29,6Vecpiebalgas novads 906920 192,0 33,2 806351 170,7 100569 21,3Vecumnieku novads 2378328 246,8 46,5 2150510 223,1 227818 23,6Ventspils novads 3512478 261,3 46,3 3030571 225,5 481907 35,9Viesītes novads 851603 186,2 39,0 740341 161,9 111262 24,3Viļakas novads 996730 157,7 28,6 898143 142,1 98587 15,6Viļānu novads 1048066 149,1 29,9 962663 137,0 85403 12,2Zilupes novads 448615 122,7 23,4 396643 108,5 51272 14,0Novados 39362884 247,6 39,5 34831220 219,1 4475635 28,2Latvijā 729221028 326,0 53,3 635586878 284,1 89688875 40,1
 11. 11. Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc iedzīvotāju raksturojošiem rādītājiem Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma Iedzīvotāju Demogrāfiskā grupām 2011.g. sākumā, % blīvums slodze 2011.g. līdz darbspējas virs 2011.g. sākumā darbspējas vecumā darbspējas sākumā vecumam vecumaRīgas reģions 104,4 523 13,7 65,6 20,7Vidzemes reģions 15,2 519,7 13,6 65,9 20,5Kurzemes reģions 21,8 534,1 14,6 65,3 20,1Zemgales reģions 25,8 505,2 14,3 66,4 19,3Latgales reģions 23,0 507,2 12,7 66,3 20,9Latvijā 34,5 519,5 13,7 65,8 20,5
 12. 12. Teritoriju attīstības pīlāri Pārvaldība Infrastruktūra CilvēkresursiSociāli ekonomiskie dati piecu gadu periodā
 13. 13. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāju skaits Vecumgrupas Demogrāfiskā slodze Iedzīvotāju blīvums Nodarbinātības Iedzīvotāju skaita līmenis izmaiņas Darba meklētāji Iedzīvotāji Dzimstība un mirstība Reģistrētie bezdarbnieki Migrācija Iedzīvotāju ieņēmumi Strādājošo mēneša darba samaksa
 14. 14. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Nodarbinātības līmenis Darba meklētāji Iedzīvotāji Reģistrētie bezdarbnieki
 15. 15. Iedzīvotāju nodarbinātības līmenis plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, %Nodarbinātības līmenis - nodarbināto iedzīvotāju (15-74 gadi)īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.
 16. 16. Darba meklētāji, kā brīvais (potenciālais)darbaspēks uzņēmējdarbības uzsākšanai Darba meklētāju īpatsvars ESdalībvalstīs 2007.–2010. gadā, % Salīdzinot ar 2007.gadu Latvijā darba meklētāju īpatsvars palielinājās par 12,7 procentpunktiem, 5 reizēs straujāk nekā vidēji ES. Darba meklētāju skaits vecumā no 15 līdz 74 gadiem 2006.–2010. gadā, tūkst. cilv.
 17. 17. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāji Iedzīvotāju ieņēmumi Strādājošo mēneša darba samaksa
 18. 18. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, Ls
 19. 19. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2010.gadā, Ls
 20. 20. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, Ls
 21. 21. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju Zemgales reģiona pašvaldību budžetos 2010.gadā, LsJelgava 312,9 Kokneses novads 233,7Jēkabpils 233,9 Krustpils novads 161,3Aizkraukles novads 330,8 Neretas novads 168,4Aknīstes novads 175,7 Ozolnieku novads 292,6Auces novads 198,9 Pļaviņu novads 219,6Bauskas novads 240,5 Rundāles novads 180,1Dobeles novads 260,2 Salas novads 187,8Iecavas novads 269,0 Skrīveru novads 260,5Jaunjelgavas novads 203,8 Tērvetes novads 209,5Jelgavas novads 212,2 Vecumnieku novads 223,1Jēkabpils novads 143,8 Viesītes novads 161,9
 22. 22. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāju skaits Vecumgrupas Demogrāfiskā slodze Iedzīvotāju blīvums Iedzīvotāji
 23. 23. Demogrāfiskā slodze 2011.gada sākumā (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000)10/28/2011
 24. 24. Iedzīvotāju blīvums 2011.gada sākumā
 25. 25. Iedzīvotāju blīvums Zemgales reģiona pašvaldībās 2011.gada sākumāJelgava 1057,6 Kokneses novads 16,6Jēkabpils 1010,9 Krustpils novads 8,2Aizkraukles novads 96,8 Neretas novads 6,7Aknīstes novads 11,2 Ozolnieku novads 36,4Auces novads 16,4 Pļaviņu novads 16,6Bauskas novads 35,4 Rundāles novads 18,4Dobeles novads 27,3 Salas novads 13,4Iecavas novads 31,3 Skrīveru novads 38,5Jaunjelgavas novads 9,4 Tērvetes novads 18,1Jelgavas novads 20,5 Vecumnieku novads 11,4Jēkabpils novads 6,3 Viesītes novads 7,0
 26. 26. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāju skaita izmaiņas Iedzīvotāji Dzimstība un mirstība Migrācija
 27. 27. Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2006.gada sākuma līdz 2011.gada sākumam (dzimušo un mirušo starpība un migrācijas saldo)10/28/2011
 28. 28. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas plānošanasreģionos 2006.-2011.gada sākumā, tūkst. cilv.Kopš 2006.gada sākumā iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājies par 64,9 tūkst. jebpar 2,8 %, bet Zemgales reģionā – par 9,1 tūkst. cilvēku jeb par 3,2%.
 29. 29. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Zemgales reģiona pašvaldībās no 2006.gada sākuma līdz 2011.gada sākumam, % Jelgava -2,0 Kokneses novads -4,1 Jēkabpils -1,7 Krustpils novads -7,5 Aizkraukles novads -2,4 Neretas novads -8,9 Aknīstes novads -8,7 Ozolnieku novads 8,1 Auces novads -6,9 Pļaviņu novads -7,0 Bauskas novads -4,1 Rundāles novads -6,3 Dobeles novads -2,8 Salas novads -5,0 Iecavas novads 1,8 Skrīveru novads -2,3 Jaunjelgavas novads -3,5 Tērvetes novads -7,0 Jelgavas novads -1,9 Vecumnieku novads -5,2 Jēkabpils novads -7,9 Viesītes novads -7,610/28/2011
 30. 30. Iedzīvotāju ilgtermiņa kopējais migrācijassaldo 2010.gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiemMigrācijas saldo – starpība starp uz pastāvīgu dzīvi ieradušos un uz citāmpastāvīgās dzīves vietām izbraukušo iedzīvotāju skaitu
 31. 31. Iedzīvotāju ārējā (starpvalstu) ilgtermiņa migrācija Latvijā 2010.gadā - augstākais negatīvais 2010. gadā izbraukušo darbspējas migrācijas rādītājs pēdējo desmit gadu vecuma iedzīvotāju skaits bija laikā – izbrauca par 7912 cilvēkiem piecreiz vairāk iebraukušo. vairāk nekā iebrauca.10/28/2011
 32. 32. Iedzīvotāju ārējā (starpvalstu) ilgtermiņa migrācija Latvijā 2006.–2010. gada periodā kopējās migrācijas dēļ vismazāk iedzīvotāju skaits samazinājās Zemgales reģionā – par 3,5 tūkst. cilvēku. Rīgas reģionā kopumā migrācija nodrošināja 6,0 tūkst. iedzīvotāju pieaugumu.10/28/2011
 33. 33. Iedzīvotāju ilgtermiņa kopējais migrācijas saldo Zemgales reģiona pašvaldībās 2010.gadā Jelgava -463 Kokneses novads -24 Jēkabpils -82 Krustpils novads -24 Aizkraukles novads -119 Neretas novads 0 Aknīstes novads -22 Ozolnieku novads 86 Auces novads -137 Pļaviņu novads -28 Bauskas novads -203 Rundāles novads 6 Dobeles novads 42 Salas novads -32 Iecavas novads -28 Skrīveru novads 17 Jaunjelgavas novads 42 Tērvetes novads -41 Jelgavas novads -42 Vecumnieku novads -86 Jēkabpils novads -11 Viesītes novads -1710/28/2011
 34. 34. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums (samazinājums) pašvaldību teritorijās 2010. gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiemIedzīvotāju dabiskais samazinājums Latvijā 2010.gadā veido 10,8 tūkst. cilvēku, Zemgalesreģionā – 1,4 tūkst. cilvēku.
 35. 35. Pārskats pieejams latviešu un angļu valodā• http://www.vraa.gov.lv/lv/petnieciba/petijumi/
 36. 36. PALDIES!10/28/2011

×