Varam jevgenija butnicka

619 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varam jevgenija butnicka

 1. 1. Reģionālās politikas pamatnostādnes 2012-2018 Jevgēnija Butņicka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Valsts attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte
 2. 2. Latvijas Telpiskās attīstības perspektīva līdz 2030 .gadam <ul><li>Politikas virzieni : </li></ul><ul><li>Sasniedzamība un mobilitātes iespējas </li></ul><ul><li>Policentriska apdzīvojuma struktūra (attīstības centri kā reģionu izaugsmes virzītāji) </li></ul><ul><li>Nacionālo interešu telpas – unikālas, specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts attīstībai (lauki, Rīgas metropoles areāls, Baltijas jūras piekraste, austrumu pierobeža) </li></ul>
 3. 3. Latvija 2030 īstenošana vidējā termiņā: galvenie uzstādījumi <ul><li>Lielāka pašvaldību un reģionu rīcībspēja </li></ul><ul><li>Investīciju plānošanas pieejas maiņa </li></ul><ul><li>Uzņēmējdarbība un inovācija </li></ul><ul><li>Plašāks reģionālās attīstības veicināšanā iesaistīto pušu loks (nozaru ministrijas, uzņēmēji, NVO, sabiedrība) </li></ul>
 4. 4. Jauna investīciju plānošanas/ atbalsta sniegšanas sistēma teritoriju attīstībai <ul><li>Pamatprincipi : </li></ul><ul><li>Latvija 2030 mērķteritorijas (teritoriju atbalsta pasākumi) </li></ul><ul><li>Pašvaldību attīstības programmas (investīciju pieprasījums) </li></ul><ul><li>Pakalpojumu “grozs” katram apdzīvojuma līmenim (kritēriji) </li></ul><ul><li>Finansējuma kvotēšana (konkurences samazināšana) </li></ul>
 5. 5. Atbalsta virzieni Latvija 2030 noteiktajām reģionālās politikas mērķteritorijām <ul><li>Atbalsta virzieni attīstības centriem </li></ul><ul><li>Atbalsta virzieni lauku teritorijai </li></ul><ul><li>Atbalsta virzieni Rīgas metropoles areālam </li></ul><ul><li>Atbalsta virzieni Baltijas jūras piekrastei </li></ul><ul><li>Atbalsta virzieni austrumu pierobežai </li></ul>
 6. 6. Atbalsta pasākums attīstības centriem <ul><li>Atbalsta virzieni: </li></ul><ul><li>uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība investoru piesaistei (t.sk. industriālās teritorijas, komunikāciju attīstība, kūrortu teritoriju sakārtošana u.c.) atbilstoši pašvaldības noteiktajai specializācijai </li></ul><ul><li>transporta infrastruktūras attīstība , t.sk. nodrošinot pakalpojumu un darba vietu sasniedzamību arī lauku iedzīvotājiem (t.i. vietējie autoceļi, kas ir pašvaldību pārziņā) </li></ul><ul><li>publisko pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru līmenim noteiktajam pakalpojumu „grozam” </li></ul><ul><li>infrastruktūras bāze inovācijas un kultūras un radošo industriju potenciāla un pakalpojumu attīstībai </li></ul>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: Nacionālas un reģionālas nozīmes centri , kas noteikti Latvija 2030 (t.i. republikas pilsētas un novadi, kuros ietilpst reģionālas nozīmes centri)
 7. 7. Atbalsta pasākums lauku teritorijai <ul><li>Atbalsta virzieni: </li></ul><ul><ul><li>uzņēmējdarbības konkurētspēja, produktivitāte, modernizācija, kooperācija, stimulējot inovatīvus risinājumus un tehnoloģiju ieviešanu ražošanā un pārstādē </li></ul></ul><ul><ul><li>lauku ekonomikas dažādošana , sekmējot nodarbinātību laukos, attīstot atjaunojamo energoresursu ražošanu, amatniecību, lauku tūrismu u.c. </li></ul></ul><ul><ul><li>dabas resursu, vides, tradicionālās lauku ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana , integrētās augu aizsardzības ieviešanai </li></ul></ul><ul><ul><li>vietējo rīcības grupu nostiprināšana , iesaistot tās lauku attīstības aktivitāšu īstenošanā (LEADER pieejas turpināšana) </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastruktūras sakārtošana un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana atbilstoši lauku teritorijai noteiktajam pakalpojumu „grozam” </li></ul></ul><ul><li>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: : </li></ul><ul><li>Novadi, kuros neietilpst nacionālas vai reģionālas nozīmes centrs un novadu, kuros ietilpst nacionālas vai reģionālas nozīmes centrs, teritorija ārpus attīstības centra </li></ul>
 8. 8. Atbalsta pasākums Rīgas metropoles areālam <ul><li>Atbalsta virzieni: </li></ul><ul><li>Rīgas pilsētas un Pierīgas transporta infrastruktūras, sabiedriskā transporta sistēmas uzlabošana </li></ul><ul><li>kvalitatīvas pilsētvides nodrošināšana </li></ul><ul><li>kultūras mantojuma, kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstība </li></ul><ul><li>radošas vides veidošana – radošo kvartālu attīstība </li></ul><ul><li>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: </li></ul><ul><li>Rīgas pilsēta un Pierīgas pašvaldības </li></ul><ul><li>(Rīgas metropoles areālā ietilpstošās pašvaldības) </li></ul>
 9. 9. Atbalsta pasākums Baltijas jūras piekrastei <ul><li>Atbalsta virzieni: </li></ul><ul><li>atbalsts piekrastes biznesa infrastruktūrai , mazinot sezonalitātes ietekmi uz teritorijas ekonomiku; </li></ul><ul><li>mazo ostu un piestātņu attīstīšana; </li></ul><ul><li>veselības tūrisma attīstīšana, aktivizējot kūrortresursu izmantošanu; </li></ul><ul><li>atjaunojamo energoresursu izmantošana (vēja enerģija, pilotprojekti jūras resursu izmantošanā); </li></ul><ul><li>vides kvalitātes uzlabošana – klimata pārmaiņu seku mīkstināšana jūras krastā un upju ietekās, Baltijas jūras un piekrastes piesārņojuma mazināšana; </li></ul><ul><li>kuģošanas drošības uzlabošanas pasākumi. </li></ul><ul><li>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: </li></ul><ul><li>Republikas pilsētas un novadi , kuru administratīvās teritorijas robežojas ar Baltijas jūru </li></ul>
 10. 10. Atbalsta pasākums Austrumu pierobežai <ul><li>Atbalsta virzieni: </li></ul><ul><li>transporta infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija tranzīta veicināšanai caur austrumu pierobežu (pašvaldību ceļi un ielas, kas ir daļa no robežšķērsošanas infrastruktūras, dzelzceļa infrastruktūra (piemēram, stacijas), ja tā ir pašvaldības pārziņā) </li></ul><ul><li>loģistikas kompleksu un citu ar tranzītu saistīto pakalpojumu un objektu attīstība </li></ul><ul><li>Plānotais atbalsts attieksies uz šādām pašvaldībām: </li></ul><ul><li>Krievijas un Baltkrievijas pierobežas </li></ul><ul><li>pašvaldības </li></ul>
 11. 11. Pašvaldības attīstības programma kā investīciju pieprasījums <ul><li>a ttīstības programma — vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidējā termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai </li></ul><ul><li>vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju un izvērtējot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus </li></ul><ul><li>vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes , kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes , rīcības un investīciju plānu , attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību </li></ul><ul><li>termiņš – līdz 2013.gada 31.decembrim </li></ul>
 12. 12. Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām <ul><li>Vadlīniju mērķis – informēt par nozaru politiku prioritātēm, kas būtu jāievēro plānojot un īstenojot vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošana dokumentus </li></ul><ul><li>Pielikums VARAM izstrādātajos metodiskajos ieteikumos attīstības programmu izstrādei </li></ul><ul><li>Plānots izstrādāt līdz 12.2011 </li></ul><ul><li>Aktualizēšanas biežums pēc izstrādes – reizi gadā </li></ul>
 13. 13. Nozaru politiku vadlīniju tematiskais aptvērums <ul><li>1. Vispārējā izglītība un pirmsskolas izglītība </li></ul><ul><li>2. Pieaugušo izglītība </li></ul><ul><li>3. Sports </li></ul><ul><li>4. Jaunatnes politika </li></ul><ul><li>5. Profesionālā izglītība </li></ul><ul><li>6. Kultūra </li></ul><ul><li>7. Nodarbinātība </li></ul><ul><li>8. Bērnu un ģimenes politika </li></ul><ul><li>9. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība </li></ul><ul><li>10. Vienlīdzīgu iespēju politika (personu ar invaliditāti tiesības) </li></ul><ul><li>11. Vienlīdzīgu iespēju politika (dzimumu līdztiesība) </li></ul><ul><li>12. Veselības aprūpe un veselības veicināšana </li></ul><ul><li>13. Vides aizsardzība </li></ul><ul><li>14. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana pakalpojumu sniegšanā </li></ul><ul><li>15. Satiksme un sakari </li></ul><ul><li>16. Enerģētika un energoefektivitāte </li></ul><ul><li>17. Uzņēmējdarbības attīstības programmu izstrāde (Inovācija) </li></ul><ul><li>18. Investīcijas un eksports </li></ul><ul><li>19. Tūrisms </li></ul><ul><li>20. Uzņēmējdarbības vides sakārtošana </li></ul><ul><li>21. Mežu apsaimniekošana un zemes pārvaldība </li></ul><ul><li>22. Lauksaimniecība un lauku attīstība </li></ul>
 14. 14. Jautājumi <ul><li>Kuri ir būtiskākie normatīvie akti, kas būtu jāizvērtē, plānojot vietējo attīstību, un to saturs attiecībā uz pašvaldībām? Kur publiski ir pieejamas visas aktuālākās normatīvo aktu redakcijas? </li></ul><ul><li>Kādi galvenie nozares politikas plānošanas dokumenti būtu jāizvērtē, plānojot vietējo attīstību, un to saturs attiecībā uz pašvaldībām, norādot konkrētus uzdevumus, par kuru izpildi pašvaldība ir noteikta kā atbildīgā / līdzatbildīgā? Kur publiski ir pieejami plānošanas dokumenti? </li></ul><ul><li>Kādas ir nozares prioritātes, atbalsta virzieni 2014.-2020.gadam, t.sk. Eiropas līmeņa iniciatīvas / aktualitātes? </li></ul>
 15. 15. Jautājumi <ul><li>Kādi ir ieteikumi pašvaldībām pasākumu un rīcību plānošanā (ieteikumi nozares atspoguļošanai attīstības programmā (terminoloģija, nozares attīstību raksturojošie rādītāji, saistītās nozares utt.))? </li></ul><ul><li>Kādi ir ieteikumi pašvaldībām prioritāro projektu noteikšanai, ieteikumi sadarbības projektiem / formām, ieteikumi pasākumu / investīciju projektu teritoriālajai diferenciācijai, t.sk. pakalpojumu teritoriālajam izvietojumam? </li></ul><ul><li>Sadarbībā ar nacionāla līmeņa institūcijām risināmie jautājumi (nacionāla mēroga problēmu / risinājumu atspoguļošana pašvaldību attīstības programmās) </li></ul><ul><li>Ar kuriem ministrijas darbiniekiem var konsultēties, izstrādājot pašvaldību attīstības programmas? </li></ul>
 16. 16. Pakalpojumu klāsta noteikšana Latvijas apdzīvojuma struktūrā: pamatojums un pielietojums <ul><li>Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskā perspektīva nosaka apdzīvojuma (attīstītības centru) līmeņus </li></ul><ul><li>Pakalpojumu minimālais klāsts (t.s. „grozs”) – attīstības centru piepildījums </li></ul><ul><li>Pakalpojumu minimālais klāsts kā pamats jeb kritēriju kopums publisko investīciju plānošanai un veikšanai Latvijas teritorijās turpmākajos gados </li></ul>
 17. 17. Pakalpojumu “grozs” atspoguļo <ul><li>pakalpojumu klāstu noteiktās jomās (veselība, kultūra, sports, izglītība, sociālā aprūpe utt.) atkarībā no apdzīvojuma līmeņa </li></ul><ul><li>pakalpojumu klāsta hierarhiju, t.i., augstākā līmenī tiek piedāvāts plašāks pakalpojumu klāsts, kas ietver arī zemākajiem līmeņiem noteikto pakalpojumu apjomu </li></ul><ul><li>gan ar valsts, gan pašvaldību funkcijām saistīto pakalpojumu nodrošinājumu </li></ul><ul><li>NB! Pakalpojumu «grozs» neatspoguļo tos pakalpojumus / jomas, kurās teritoriālā diferenciācija nav lietderīga </li></ul>
 18. 18. Pakalpojumu klāsta noteikšana Latvijas apdzīvojuma struktūrā: izstrādes process <ul><li>VARAM priekšlikums principiem pakalpojumu minimālā groza noteikšanai: </li></ul><ul><ul><li>līdzšinējais pakalpojumu teritoriālais izvietojums valsts apdzīvojuma sistēmā </li></ul></ul><ul><ul><li>pakalpojumu saņemšanas biežums/ regularitāte (biežāk saņemamie pakalpojumi jānodrošina pēc iespējas zemākā apdzīvojuma līmenī) </li></ul></ul><ul><ul><li>pakalpojumu raksturs (pamatpakalpojums, kas svarīgs visām iedzīvotāju grupām, vai specializēts pakalpojums, kas svarīgs noteiktām iedzīvotāju grupām) </li></ul></ul><ul><ul><li>nozaru politiku prioritātes un kritēriji pakalpojumu apjomam un izvietojumam reģionos (piem., pakalpojuma ņēmēju skaits, lai nodrošinātu optimālu pakalpojuma pieejamību un iestādes uzturēšanas rentabilitāti) </li></ul></ul><ul><li>Sarunas ar nozaru ministrijām, LPS </li></ul>
 19. 19. Finansējuma kvotēšana pašvaldībām <ul><li>Kvotu noteikšanas mērķis : izskaust neveselīgu konkurenci starp pašvaldībām teritoriju attīstības atbalsta pasākumu ieviešanā un dot pašvaldībām iespēju uzņemties lielāku atbildību par savas teritorijas attīstību </li></ul><ul><li>Kvotu noteikšanas būtība: noteikt finansējuma apjomu, kas iezīmēts katrai pašvaldībai tās attīstības programmā paredzētu investīciju projektu īstenošanai teritoriju attīstības atbalsta pasākumu ietvaros </li></ul>
 20. 20. Principi kvotu aprēķināšanai <ul><li>Finansējuma sadalījums pa reģioniem, lielāko finansējuma apjomu iezīmējot attīstībā atpalikušajiem reģioniem </li></ul><ul><li>Finansējuma koncentrācija attīstības centros </li></ul>
 21. 21. Kvotēšanas variantos izvēlētie rādītāji <ul><li>IKP uz 1 iedzīvotāju statistikas reģionos (lielākas investīcijas reģioniem ar zemākiem ekonomiskās izaugsmes rādītājiem, mazinot Rīgas pilsētas dominanti investīciju piesaistē) </li></ul><ul><li>Iedzīvotāju skaits (lielāki ieguldījumi attīstības centros kā teritoriju attīstības virzītājspēkos) </li></ul><ul><li>Nodokļu ieņēmumi (lielākas investīcijas pašvaldībām, kurām ir mazāki pašu rīcībā esošie resursi attīstībai) </li></ul><ul><li>Iedzīvotāju koncentrācija pilsētās (lielāki ieguldījumi pašvaldībām, kurās lielākais iedzīvotāju īpatsvars koncentrējas pilsētās) </li></ul><ul><li>Pašvaldību ceļu tīkla kopgarums (lielāki ieguldījumi teritorijās, kurās ir jāuztur lielāks ceļu tīkls) </li></ul>
 22. 22. Investīciju pieprasījuma apzināšana <ul><li>Vajadzības, kas izriet no pakalpojumu „groza” </li></ul><ul><li>Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamais finansējums </li></ul><ul><li>Nepieciešamība rekonstruēt/izbūvēt ceļus, kas nodrošina attīstības centru sasniedzamību </li></ul><ul><li>Papildus specifiskās vajadzības austrumu pierobežā (transporta infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija tranzīta veicināšanai caur austrumu pierobežu, loģistikas kompleksu attīstība u.tml.) </li></ul>
 23. 23. Iespējamie atbalsta pasākumi 2014.-2020.gada periodā Tematiskie atbalsta pasākumi Teritoriju attīstības atbalsta pasākumi
 24. 24. Principi finansējamo darbību nošķiršanai (I) <ul><li>Tematisko atbalsta pasākumu ietvaros finansējamās darbības: </li></ul><ul><li>kas saistītas ar valsts nacionālo interešu īstenošanu Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai </li></ul><ul><li>kas attiecas uz visu valsts teritoriju </li></ul><ul><li>kas saistītas ar nepieciešamību visā Latvijas teritorijā nodrošināt vienotus pakalpojumu standartus </li></ul><ul><li>kas saistītas ar nepieciešamību atbalstīt „ekselences” iniciatīvas un projektus konkrētās nozarēs/ jomās </li></ul><ul><li>kas izriet no valsts (nacionālā līmeņa) funkcijām </li></ul><ul><li>kas paredz investīcijas to pakalpojumu grozā ietverto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajām investīcijām, kas ir valsts pārziņā </li></ul><ul><li>kas paredz investīcijas to pakalpojumu sniegšanai, kuru nodrošināšanas nepieciešamību nosaka normatīvo aktu prasības , kas nav saistītas ar pakalpojuma sniegšanas vietas teritoriālo izvietojumu vai attīstības centra līmeni </li></ul>
 25. 25. Principi finansējamo darbību nošķiršanai (II) <ul><li>Teritoriju attīstības atbalsta pasākumu ietvaros finansējamās darbības: </li></ul><ul><li>kas ir kritiskas reģionālo atšķirību mazināšanai </li></ul><ul><li>kas attiecas uz izaicinājumiem , kas ir aktuāli tikai noteiktā reģionālās politikas mērķteritorijā (piem., izaicinājumi un iespējas, kas raksturīgas Austrumu pierobežā ES ārējās robežas tuvuma dēļ u.tml.) </li></ul><ul><li>kurās nepieciešama teritoriāli diferencēta pieeja pakalpojumu nodrošināšanai reģionos </li></ul><ul><li>kurās nepieciešama un iespējama pašvaldību sadarbība , kā arī pašvaldību un uzņēmēju sadarbība pakalpojumu un darba vietu nodrošināšanā reģionos, risinot kopīgus jautājumus/ problēmas </li></ul><ul><li>kas izriet no pašvaldību un reģionu funkcijām , kas noteiktas normatīvajos aktos </li></ul><ul><li>kas paredz investīcijas to pakalpojumu grozā ietverto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajām investīcijām, kas ir pašvaldību pārziņā </li></ul>
 26. 26. Sistēmā iesaistītās puses un to loma <ul><li>Nozaru ministrijas : </li></ul><ul><ul><li>tematiskie atbalsta pasākumi </li></ul></ul><ul><ul><li>metodisks atbalsts pašvaldībām </li></ul></ul><ul><ul><li>investīciju pieprasījumu novērtējums </li></ul></ul><ul><li>Reģioni </li></ul><ul><ul><li>līdzdalība teritoriju atbalsta pasākumu izstrādē </li></ul></ul><ul><ul><li>reģionālie projekti, </li></ul></ul><ul><ul><li>pasvaldību sadarbības veicināšana </li></ul></ul><ul><li>Vietējās pašvaldības </li></ul><ul><ul><li>attīstības programmas kā investīciju pieprasījumi </li></ul></ul>
 27. 27. Ceram uz Jūsu atbalstu un sadarbību! jevgenija.butnicka @varam.gov.lv

×