Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regioforums 0k 11-2011-mk-daugavpils

636 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regioforums 0k 11-2011-mk-daugavpils

 1. 1. Reģionu attīstība Latvijā 2010 Māris Krastiņš Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors11/7/2011 4.11.2011.
 2. 2. Valsts reģionālās attīstības aģentūras ikgadējais pārskats 8. izdevums11/7/2011
 3. 3. Pārskata sagatavošanas mērķi Sniegt valsts teritoriju attīstību raksturojošu informāciju: • apkopot galvenos sociāli ekonomiskos rādītājus par plānošanas reģioniem, republikas pilsētām, novadiem; • veikt teritoriju attīstības analīzi laika dinamikā, novērot tendences, izdarīt secinājumus. Veidot pamatu citiem informatīviem ziņojumiem un tematiskiem pētījumiem reģionālās attīstības jomā.11/7/2011
 4. 4. Mērķauditorija • Pašvaldību un valsts politikas veidotāji un īstenotāji. • Zinātnieki, pētnieki, studenti un eksperti. • Iedzīvotāji, kurus interesē attīstības procesi Latvijā. • Investori ?11/7/2011
 5. 5. Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centri, citas lielākās apdzīvotās vietas
 6. 6. Nacionālās nozīmes attīstības centri un to ietekmes areāli11/7/2011
 7. 7. Nacionālie attīstības centri un to ietekmes areāli – 7 pilsētreģioni o Latvijas vidējam atbilstoša demogrāfiskā struktūra. o Straujāka iedzīvotāju skaita samazināšanās. o Ekonomiskā aktivitāte ir tuva vidējam, bez Pierīgas. o Lielas iekšējās teritoriālās atšķirības (IIN, ekonomiskā aktivitāte.) o Pilsētreģionos (bez Pierīgas) relatīvi lielākas nekā citās teritoriju grupās iekšējo teritoriju attīstības līmeņa atšķirības. Reģionos ar mazākām līmeņa atšķirībām – labvēlīgāka, veicinošāka pilsētu ietekme Reģionos ar lielākām līmeņa atšķirībām – vājāks pilsētu iespaids, teritoriju līmeņa atšķirības pieaug11/7/2011
 8. 8. Pilsētreģionu atšķirības: iedzīvotāju kustība un potenciāls Daugavpils pilsētreģionā – nelabvēlīgāka demogrāfiskā struktūra laukos, iedzīvotāju kustība  Spēcīga pilsētas ietekme (mobilitāte),  vājas funkcionālās saiknes Rēzeknes pilsētreģionā – nelielas teritoriālās demogrāfiskās kustības atšķirības  Vājāka pilsētas ietekme (mobilitāte), ciešākas funkcionālās saiknes11/7/2011
 9. 9. Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc attīstības līmeņa indeksa Attīstības līmeņa indekss pēc 2010. gada datiem Attīstības līmeņa indekss vērtība rangs pēc 2010. gada datiem Garkalnes novads 2,500 1 vērtība rangs Mārupes novads 2,209 2Daugavpils -0,693 6 Ādažu novads 1,934 3Jēkabpils -0,709 7 Babītes novads 1,683 4Jelgava 0,213 4 Ķekavas novads 1,663 5Jūrmala 0,505 1 Stopiņu novads 1,654 6Liepāja -1,209 8Rēzekne -1,796 9 Ikšķiles novads 1,447 7Rīga 0,291 2 Carnikavas novads 1,280 8Valmiera 0,215 3 Ropažu novads 1,239 9Ventspils 0,037 5 Salaspils novads 1,003 10 Dagdas novads -1,372 101 Riebiņu novads -1,393 102 Viļakas novads -1,423 103 Aglonas novads -1,473 104 Vaiņodes novads -1,542 105 Zilupes novads -1,594 106 Vārkavas novads -1,604 107 Viļānu novads -1,725 108 Kārsavas novads -1,751 109 Baltinavas novads -1,767 110
 10. 10. Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc nodokļu ieņēmumiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa Nekustamā īpašuma Nodokļu ieņēmumi ieņēmumi nodokļa ieņēmumi % no pamat- kopā, Ls uz 1 iedz., Ls kopā, Ls uz 1 iedz., Ls kopā, Ls uz 1 iedz., Ls budžetaĀdažu novads 4493108 449,0 72,7 3856081 385,3 627647 62,7Aglonas novads 564085 128,7 17,4 505726 115,4 58359 13,3Aizkraukles novads 3572540 361,1 37,1 3272490 330,8 280345 28,3Aizputes novads 2200977 213,4 39,1 1962366 190,3 238611 23,1Aknīstes novads 624957 196,3 33,8 559241 175,7 65716 20,6Alojas novads 1123743 187,5 35,5 1005999 167,8 117744 19,6Alsungas novads 352302 216,1 35,5 305160 187,2 47142 28,9Alūksnes novads 4035111 211,0 35,5 3624237 189,5 384630 20,1Amatas novads 1753939 277,0 39,2 1554567 245,5 199372 31,5Apes novads 803670 189,1 22,3 679577 159,9 124093 29,2Vārkavas novads 315498 134,0 25,6 245884 104,4 69614 29,6Vecpiebalgas novads 906920 192,0 33,2 806351 170,7 100569 21,3Vecumnieku novads 2378328 246,8 46,5 2150510 223,1 227818 23,6Ventspils novads 3512478 261,3 46,3 3030571 225,5 481907 35,9Viesītes novads 851603 186,2 39,0 740341 161,9 111262 24,3Viļakas novads 996730 157,7 28,6 898143 142,1 98587 15,6Viļānu novads 1048066 149,1 29,9 962663 137,0 85403 12,2Zilupes novads 448615 122,7 23,4 396643 108,5 51272 14,0Novados 39362884 247,6 39,5 34831220 219,1 4475635 28,2Latvijā 729221028 326,0 53,3 635586878 284,1 89688875 40,1
 11. 11. Teritorijas attīstības salīdzinājums pēc iedzīvotāju raksturojošiem rādītājiem Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma Iedzīvotāju Demogrāfiskā grupām 2011.g. sākumā, % blīvums slodze 2011.g. līdz darbspējas virs 2011.g. sākumā darbspējas vecumā darbspējas sākumā vecumam vecumaRīgas reģions 104,4 523 13,7 65,6 20,7Vidzemes reģions 15,2 519,7 13,6 65,9 20,5Kurzemes reģions 21,8 534,1 14,6 65,3 20,1Zemgales reģions 25,8 505,2 14,3 66,4 19,3Latgales reģions 23,0 507,2 12,7 66,3 20,9Latvijā 34,5 519,5 13,7 65,8 20,5
 12. 12. Teritoriju attīstības pīlāri Pārvaldība Infrastruktūra CilvēkresursiSociāli ekonomiskie dati piecu gadu periodā
 13. 13. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāju skaits Vecumgrupas Demogrāfiskā slodze Iedzīvotāju blīvums Nodarbinātības Iedzīvotāju skaita līmenis izmaiņas Darba meklētāji Iedzīvotāji Dzimstība un mirstība Reģistrētie bezdarbnieki Migrācija Iedzīvotāju ieņēmumi Strādājošo mēneša darba samaksa
 14. 14. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Nodarbinātības līmenis Darba meklētāji Iedzīvotāji Reģistrētie bezdarbnieki
 15. 15. Iedzīvotāju nodarbinātības līmenis plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, %Nodarbinātības līmenis - nodarbināto iedzīvotāju (15-74 gadi)īpatsvars atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.
 16. 16. Darba meklētāji, kā brīvais (potenciālais) darbaspēks uzņēmējdarbības uzsākšanai Darba meklētāju īpatsvars ES dalībvalstīs 2007.–2010. gadā, %Darba meklētāju skaits vecumā no 15 līdz 74 gadiem 2006.–2010. gadā, tūkst. cilv. Latvijā darba meklētāju īpatsvars 2007.- 2010. gadu periodā palielinājās par 12,7 procentpunktiem - 5 reizēs straujāk nekā vidēji ES valstīs.
 17. 17. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāji Iedzīvotāju ieņēmumi Strādājošo mēneša darba samaksa
 18. 18. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, Ls
 19. 19. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1iedzīvotāju pašvaldību budžetos 2010.gadā, Ls
 20. 20. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pašvaldību budžetos plānošanas reģionos 2006.–2010. gadā, Ls
 21. 21. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1iedzīvotāju Latgales reģiona pašvaldību budžetos 2010.gadā, Ls Daugavpils 204,0 Līvānu novads 158,9 Rēzekne 241,2 Ludzas novads 168,0 Aglonas novads 115,4 Preiļu novads 211,6 Baltinavas novads 140,2 Rēzeknes novads 133,1 Balvu novads 181,7 Riebiņu novads 107,9 Ciblas novads 130,1 Rugāju novads 130,0 Dagdas novads 123,2 Vārkavas novads 104,4 Daugavpils novads 129,9 Viļakas novads 142,1 Ilūkstes novads 141,8 Viļānu novads 137,0 Kārsavas novads 133,3 Zilupes novads 108,5 Krāslavas novads 141,6
 22. 22. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāju skaits Vecumgrupas Demogrāfiskā slodze Iedzīvotāju blīvums Iedzīvotāji
 23. 23. Demogrāfiskā slodze 2011.gada sākumā (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000) Latgales reģionā ir zemākā demogrāfiskā slodze un mazākais iedzīvotāju īpatsvars līdz darbspējas vecumam kopējā iedzīvotāju skaitā.11/7/2011
 24. 24. Iedzīvotāju blīvums 2011.gada sākumā
 25. 25. Iedzīvotāju blīvums Latgales reģiona pašvaldībās 2011.gada sākumāDaugavpils 1423,6 Līvānu novads 22,3Rēzekne 1922,0 Ludzas novads 16,0Aglonas novads 11,2 Preiļu novads 32,0Baltinavas novads 7,2 Rēzeknes novads 12,4Balvu novads 14,8 Riebiņu novads 9,7Ciblas novads 6,5 Rugāju novads 5,1Dagdas novads 9,7 Vārkavas novads 8,2Daugavpils novads 14,9 Viļakas novads 9,9Ilūkstes novads 13,8 Viļānu novads 24,5Kārsavas novads 11,0 Zilupes novads 11,8Krāslavas novads 18,2
 26. 26. Cilvēkresursus raksturojošie rādītāji Iedzīvotāju skaita izmaiņas Iedzīvotāji Dzimstība un mirstība Migrācija
 27. 27. Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2006.gada sākuma līdz 2011.gada sākumam (dzimušo un mirušo starpība un migrācijas saldo)11/7/2011
 28. 28. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas plānošanasreģionos 2006.-2011.gada sākumā, tūkst. cilv.Kopš 2006.gada sākumā iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājies par 64,9tūkst. jeb par 2,8 %, bet Latgales reģionā – par 24,7 tūkst. cilvēku jeb par6,9%.
 29. 29. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latgales reģiona pašvaldībās no 2006.gada sākuma līdz 2011.gada sākumam, % Daugavpils -5,3 Līvānu novads -6,0 Rēzekne -4,9 Ludzas novads -7,7 Aglonas novads -10,5 Preiļu novads -5,7 Baltinavas novads -10,9 Rēzeknes novads -6,3 Balvu novads -5,2 Riebiņu novads -8,8 Ciblas novads -9,8 Rugāju novads -7,2 Dagdas novads -9,2 Vārkavas novads -7,8 Daugavpils novads -7,0 Viļakas novads -10,9 Ilūkstes novads -8,1 Viļānu novads -6,4 Kārsavas novads -10,0 Zilupes novads -7,7 Krāslavas novads -7,7 Līvānu novads -6,011/7/2011
 30. 30. Iedzīvotāju ilgtermiņa kopējais migrācijassaldo 2010.gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiemMigrācijas saldo – starpība starp uz pastāvīgu dzīvi ieradušos un uz citāmpastāvīgās dzīves vietām izbraukušo iedzīvotāju skaitu.
 31. 31. Iedzīvotāju ārējā (starpvalstu) ilgtermiņa migrācija Latvijā 2010.gadā - augstākais negatīvais 2010. gadā izbraukušo darbspējas migrācijas rādītājs pēdējo desmit gadu vecuma iedzīvotāju skaits bija laikā – izbrauca par 7912 cilvēkiem piecreiz vairāk iebraukušo. vairāk nekā iebrauca.11/7/2011
 32. 32. Iedzīvotāju ārējā (starpvalstu) ilgtermiņa migrācija plānošanas reģionos 2006.–2010. gada periodā kopējās migrācijas dēļ visvairāk iedzīvotāju skaits samazinājās Latgales reģionā – par 9,4 tūkst. cilvēku. Rīgas reģionā kopumā migrācija nodrošināja 6,0 tūkst. iedzīvotāju pieaugumu.11/7/2011
 33. 33. Iedzīvotāju ilgtermiņa kopējais migrācijas saldo Latgales reģiona pašvaldībās 2010.gadā (-1310 cilv.) Daugavpils -367 Līvānu novads -64 Rēzekne -263 Ludzas novads -152 Aglonas novads -14 Preiļu novads -51 Baltinavas novads -5 Rēzeknes novads -65 Balvu novads 3 Riebiņu novads -2 Ciblas novads 12 Rugāju novads -21 Dagdas novads -44 Vārkavas novads -17 Daugavpils novads -106 Viļakas novads 1 Ilūkstes novads -21 Viļānu novads -24 Kārsavas novads -21 Zilupes novads -11 Krāslavas novads -7811/7/2011
 34. 34. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums (samazinājums) pašvaldību teritorijās 2010. gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiemIedzīvotāju dabiskais samazinājums Latvijā 2010.gadā veido 10,8 tūkst.cilvēku, Latgales reģionā – 3,5 tūkst. cilvēku.
 35. 35. Pārskats pieejams latviešu un angļu valodā• http://www.vraa.gov.lv/lv/petnieciba/petijumi/
 36. 36. PALDIES!11/7/2011

×