Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erektil Disfonksiyon Hastasinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇

5,436 views

Published on

Erektil Disfonksiyon (sertleşme bozukluğu, iktidarsızlık), özellikle orta yaşın üzerindeki erkeklerde sık rastlanılan bir sorundur. Bu sunuda ereksiyon problemi yaşayan hastalar hekime başvurduklarında yapılacak işlemler özetlenmektedir.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erektil Disfonksiyon Hastasinin Değerlendi̇ri̇lmesi̇

 1. 1. Erektil disfonksiyonlu olguya yaklaşım: Tanı ve değerlendirme Dr. Ege Can Şerefoğlu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 2. 2. Erektil disfonksiyonlu olguya yaklaşım: Tanı ve değerlendirme 1. ED tanımı - önemi 2. ED prevalansı 3. Ereksiyon mekanizması 4. ED risk faktörleri 5. ED tanısı 6. KVS ve cinsel aktivite 7. Özel tanısal testler
 3. 3. ED tanımı  tatmin edici cinsel performans için yeterli ereksiyona ulaşma ve sürdürmede kalıcı bozukluk  kişinin fiziksel / psikososyal sağlığını bozar; hastanın, partnerin ve de ailenin yaşam kalitesini etkiler Jardin et al, 2000. First International Consultation on Erectile Dysfunction
 4. 4. ED önemi  Etkili/güvenli oral tedavi (PDE5 inh) geliştirilmesi  Milat (1999)  ED’ye medya ilgisi ↑  ED için tedavi arayan erkek ↑  Psikolog (1970)  Ürolog (1980)  1. basamak doktoru (>1999)  ED ile karşılaşan hekimlerin bir kısmının bilgi ve tecrübeleri yetersiz  ED hastaları yetersiz değerlendirilir ve altta yatan hastalığa yönelik tedavi almaz  ED olmayanlar sadece cinsel performanslarını artırmak için tedavi arıyor  ED bir hastalık değil, semptom!!!  ED’ye yol açan hastalıklar için gerekli değerlendirme ve tedavi yapılmalı
 5. 5. ED Prevalansı  Yüksek insidans ve prevalansa sahiptir.  Massachusetts Male Aging Study (MMAS)  40-70 yaş 1290 erkek.  ED prevalansı %52 Feldman HA et al. J Urol, 1994. Ciddi ED %10 Orta ED %25 Hafif ED %17 ED yok %48
 6. 6. ED Prevalansı  Ülkemizde ED prevalansı:  ≥40 yaş 1982 erkek.  ED prevalansı %69,2 Akkus et al. Eur Urol, 2002. Ciddi ED %8,5 Orta ED %27,5 Hafif ED %33,2 ED yok %30,8
 7. 7. Ereksiyon: Nörovasküler Olay  Ereksiyon hormonal kontrol altındaki bir nörovasküler fenomendir. Lue et al. J Urol, 1987.
 8. 8. Ereksiyon: Nörovasküler Olay  Arteriyel dilatasyon  Düz kas gevşemesi  Korporeal veno- okluzif mekanizmanın aktivasyonu Lue et al. J Urol, 1987.
 9. 9. Risk Faktörleri  ED ≈ kardiyovasküler risk faktörleri  Obezite  Sigara  Yetersiz egzersiz  Hiperkolesterolemi  Metabolik sendrom vs.
 10. 10. Patofizyoloji  Vaskülojenik 1. Kardiyovasküler hastalıklar 2. Hipertansiyon 3. Diyabetes Mellitus 4. Hiperlipidemi 5. Sigara 6. Major cerrahi veya radyoterapi (pelvis veya retroperiton)  Nörojenik 1. Multipl skleroz 2. Multipl atrofi 3. Parkinson 4. Tümör 5. SVO 6. Disk hernisi 7. Spinal kord hastalıkları 8. Diyabetes Mellitus 9. Alkolizm 10. Üremi 11. Polinöropati 12. Cerrahi (pelvis veya retroperiton)  Hormonal 1. Hipogonadizm 2. Hiperprolaktinemi 3. Hiper- ve hipotiroidizm 4. Cushing hastalığı  Anatomik/Yapısal 1. Peyroni hastalığı 2. Penil fraktür 3. Penis konjenital kurvatür 4. Mikropenis 5. Hipospadias 6. Epispadias  İlaca bağlı 1. Antihipertansifler (diüretik ve beta-blokör en sık) 2. Antidepresanlar 3. Antipsikotikler 4. Antiandrojenler 5. Antihistaminikler 6. Bağımlılık yapan maddeler (eroin, kokain, metadon)  Psikojenik 1. Uyarılma 2. Cinsel istek vs. 3. Partner ilişkili 4. Performans ilişkili 5. Stres kaynaklı vs.
 11. 11. ED Tanısı: İlk Klinik Değerlendirme 1. Medikal, cinsel ve psikolojik öykü 2. Fizik muayene 3. Laboratuvar testleri
 12. 12. ED: İlk Klinik Değerlendirme 1. Öykü:  Rahat ortam, mahremiyete dikkat, tercihen partnerle birlikte  Medikal öykü ile başlanmalı  hastanın gerginliği ↓  altta yatan hastalık ? (KVH, DM, Depresyon)  Potansiyel organik / psikojenik nedenler var mı?  İlaçlar (ED yapabilir mi? ED tedavisi için k.e. olabilir mi?)  Geçirilmiş cerrahi (RRP, abdominoperineal rezeksiyon)  Cinsel öykü  ED başlangıç zamanı, süresi  Erotik ve sabah ereksiyonlarının rijiditesi ve süresi  Önceki öneriler ve tedavileri (varsa)  Uyarılma, ejakülasyon ve orgasm problemleri  Psikososyal öykü  Duygusal durum  Önceki ve şimdiki cinsel ilişkiler  Partner sorunları, iş durumu, aile yaşamı vs  Psikojenik ED / Organik ED ayırımı yapılmalı  Valide bir anket (örn. IIEF)
 13. 13. Özellik Organik Psikojenik Başlangıç Yavaş Akut Durum Her zaman Bazen Seyir Sabit Değişken Nonkoital ereksiyon Zayıf Rijit Psikoseksüel problem Sekonder Uzun süredir Partner problemi Sekonder Uzun süredir Anksiyeteve korku Sekonder Primer
 14. 14. Anketler…  ED için birçok anket geliştirilmiştir (BMSFI, EDITS vs)  Yeni ilaç çalışmalarında etkinliğin değerlendirilmesinde kullanılmıştır  Cinsel ilgi, performans ve tatmin hakkında “nicel” veri sağlar  En sık = Uluslar arası erektil fonksyon indeksi (IIEF)  15 soru, 5 kısım (erektil fonk, orgazm, cinsel istek, cinsel tatmin, memnuniyet)  Klinik yanıtı değerlendirme  ED değerlendirme  Pratikte IIEF-5 (IIEF-EF kısmı + cinsel tatmin) (Ciddi 5-7, Orta 8-11, Orta-hafif 12-16, Hafif 17-21, ED yok 22-25)  En büyük sakıncası düşük güvenirlik  detaylı cinsel öykünün yerini tutamaz
 15. 15. ED: İlk Klinik Değerlendirme 1. Öykü 2. Fizik Muayene  genitoüriner, endokrin, vasküler, nörolojik sistemler  Peyronie, BPH, prostat ca, hipogonadizm ?  Rektal muayene (>50 yaş)  Kan basıncı, nabız (son 3-6 ayda bakılmamışsa)  KVS hastalığı olanlara dikkat edilmeli
 16. 16. ED: İlk Klinik Değerlendirme 1. Öykü 2. Fizik Muayene 3. Laboratuvar testleri  Şikayet ve risk faktörlerine uygun tahliller istenmelidir.  Bütün hastalarda  açlık glukoz (son 12 ayda bakılmamışsa)  lipid profili (son 12 ayda bakılmamışsa)  sabah T testosteron (mümkünse bio-available veya S testosteron)  PSA (gerekli görülürse)  PRL, FSH, LH (testosteron düşük ise)
 17. 17. ED’li hastada minimal diagnostik değerlendirme EAU Guidelines ED şikayeti ile başvuran hasta Medikal ve psikoseksüel hikaye (valide anketlerin kullanımı, örn: IIEF) Tanıya odaklı fizik muayene Laboratuar testleri ED dışı cinsel problemlerin teşhisi Sık rastlanan ED nedenlerinin tanısı Düzeltilebilir ED risk faktörlerinin tespiti Psikososyal durumun değerlendirmesi Penil deformiteler Kardiovasküler / Nörolojik durum Hipogonadism bulguları Prostat hastalıkları Glukoz-lipid profili (son 12 ayda yoksa) Total testosteron (sabah kanında) (Mümkünse: bioavailable veya serbest)
 18. 18. Kardiyovasküler sistem ve cinsel aktivite: riskli hasta  ED için doktora gelen hastada KVH riski ↑  Cinsel aktivite  Kardiak risk ↑  Kardiyak risk faktörlerine göre 3 gruba ayrılır:  Düşük risk  ED tedavisi başla  Yüksek risk  bekle!!!
 19. 19. Kardiak risk sınıflaması Düşük Risk Orta Risk Yüksek Risk Asemptomatik <3 KAH için RF ≥3 KAH için RF Yüksek riskli aritmi Hafif-stabil anjina (tedavi altında) Orta-stabil anjina Unstabil veya refraktör anjina Unkomplike önceki MI 2 - 6 haftada MI Yeni MI (<2 hafta) LV disfonk/KKY (NYHA sınıf I) LV disfonk/KKY (NYHA sınıf II) LV disfonk/KKY (NYHA sınıf III/IV) Başarılı koroner revaskülarizasyon sonrası Atherosklerotik hastalığın nonkardiak sekeli (SVO) Hipertrofik obst ve diğer KMP Kontrollü HT Kontrollü olmayan HT Hafif valvular hastalık Orta-ciddi valvular hastalık
 20. 20. Kardiak riske göre tedavi algoritması Cinsel İstek Klinik İnceleme Düşük risk Orta risk Yüksek risk KV değerlendirme ve yeniden sınıflamaCinsel ilişkiye devam edebilir Cinsel disfonksiyon için tedavi verilir Kardiak durum düzelinceye kadar cinsel ilişki ertelenir Tüm ED hastalarında risk faktörleri ve koroner kalp hastalığının değerlendirmesi, tedavisi ve takibi
 21. 21. Özel tanısal tetkikler  Endikasyonlar;  Primer erektil bozukluk (organik veya psikojenik nedene ait olmayan)  Pelvik/perineal travmalı genç hasta (vasküler cerrahiden fayda görebilecekse)  Penil deformite (Peyronie, konjenital kurvatür vs. cerrahi düzeltme yapılabilecekse)  Kompleks psikiyatrik - psikoseksüel hastalığı olanlar  Kompleks endokrin hastalığı olanlar  Hasta veya partnerin özel isteği üzerine  Medikolegal nedenler (Penil protez öncesi, cinsel istismar)
 22. 22. Özel tanısal tetkikler  Nokturnal penil tümesans ve rijidite (NPTR)  Vasküler çalışmalar: 1. İntrakavernöz enjeksiyon testi 2. Penil arter Doppler ultrasonu 3. Dinamik infüzyon kavernozometri veya kavernozografi 4. İnternal pudental arteriografi  Nörolojik testler (bulbokavernöz reflex latensi, sinir iletim testi)  Endokrinolojik testler  Özelleşmiş psikodiagnostik değerlendirme
 23. 23. Teşekkürler…

×