Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak na copywriting prakticky - správné psaní pro web

1,622 views

Published on

Prezentace ze školení Copywritingu (psaní textů pro web) pro společnost Czech-us.cz.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Jak na copywriting prakticky - správné psaní pro web

 1. 1. Školení copywriting Czech-us.cz Michael Muselík, Senior konzultant
 2. 2. Obsah školení1. Význam text na webu2. Checklist3. Struktura text na webu a. Nadpisy a podnadpisy b. Úvodní odstavec c. Výzva k akci (call to action) d. Textový obsah a jeho struktura o Odrážky a íslování, o zvýraz ování, o odkazy4. Obrázky na webu5. Copywriting plán6. Konkrétní p íklady a diskuse nad nimi
 3. 3. 1. Význam text na webu• Texty jsou základním nositelem informace• Jsou ležité z pohledu robot vyhledáva i z pohledu návšt vník webu.• Proto je d ležité dodržovat základní pravidla, která jsou ležitá pro roboty i pro lidi. o Text musí být snadno itelný pro roboty vyhledáva , musí obsahovat d ležitá klí ová slova na která chceme, aby byla stránka nalezitelná ve vyhledáva ích o Sou asn musí být zajímavý a p esv ivý pro tená e• Není vhodné vynechat ani jeden aspekt a soust edit se pouze na roboty nebo jen na tená e.
 4. 4. 2. Checklist íve než za nete psát, ujasn te si následující body:1. Co chcete sd lit?2. Koho chcete oslovit?3. Jak tená e oslovit4. Co chcete, aby tená i na stránce ud lali (CTA)5. Jak je motivovat a p esv it k požadované akci i. Jaké mají pot eby, tužby, ii. Jaký styl komunikace b žn používají, iii. Co je zajímá,
 5. 5. 3. Struktura text na webuTexty musejí být ehledné, tzn.• len né do krátkých odstavc (jeden odstavec jedno téma),• odd lované podnadpisy,• ležitá slova v textu ztu ujte ale nepodtrhávejte!• pro roboty je d ležité, aby klí ová slova byla na stránce použita v zných pádech, spojeních, íslech, variantách, synonymech apod.• klí ová slova rozprost ete rovnom rn po celém textu stránky• nejd ležit jší informaci vložte hned do úvodního odstavce
 6. 6. 3.1. Hlavní nadpis stránky• Hlavní nadpis je nejd ležit jším prvkem stránky z pohledu tená – m l by zaujmout a oslovit cílovou skupinu• l by shrnovat to nejd ležit jší z dané stránky, tedy stru sd lit hlavní ínos pro tená e• Nepoužívejte žádné inteligentní hloubavé nadpisy, jasn sd lte, co chcete íci o Vhodné jsou nedokon ené, otev ené nadpisy využívající lidskou zv davost, zjistit více, celou skute nost o Kuriózní sd lení i novinky v nadpisech rovn ž p itahuji lidský zájem a p irozenou zvídavost o Nadpis musí oslovit zájem tená a jejich pot eby i touhy
 7. 7. 3.1. Hlavní nadpis stránkyZ hlediska robot vyhledáva je d ležité, aby• Hlavní nadpis (HTML zna ka H1) byl na stránce vždy jen 1ו Obsahovat klí ové slovo, název stránky• Byl na za átku hlavního obsahu, tedy první textový prvek stránky íklady: (nehodno te prosím faktickou správnost tvrzení níže) Robotické vysava e Vám sami uklidí Nakupujte robotické vysava e se slevou 30 % Jak výkonné jsou robotické vysava e? Robotické vysava e vysají mikro ástice až do velikosti 20 µm
 8. 8. 3.2. Podnadpisy stránky• že jich být na stránce kolik (HTML zna ky H2, H3, H4)• Klí ové slovo by se m lo objevit alespo v jednom podnadpise• Podnadpisy odd lují jednotlivé bloky textu, v nující se r zným témat m• Podnadpisy tvo í kostru stránky - p elétne-li je tená , musí t, o em je celý text• V podnadpisech zd raz ujte hlavní výhody i p ínos pro tená e, zmi ované v lánku• Podnadpis lze formulovat i jako otázku, vzbudí tak ješt v tší pozornost u uživatele
 9. 9. 3.2. Podnadpisy stránkyíklady:Co dokáží Robotické vysava eVelmi snadné ovládáníJsou šetrné a úspornéRobotický vysava je skv lý pomocník, na kterého se m žetevždy spolehnoutJak nám robotický vysava usnadní práci?
 10. 10. 3.2. Podnadpisy stránkyStruktura nadpis :
 11. 11. 3.3. Úvodní odstavec• Úvodní odstavec vždy rozvíjí hlavní nadpis• l by vždy sd lovat to nejd ležit jší z celé stránky (hlavní ínos pro tená e), aby m l tená d vod íst dále.• Musí obsahovat 1× ztu né klí ové slovo (pro roboty)• l by vybídnout k tení dalšího textu stránky, nap . dozvíte se ... , ukážeme Vám ..., podívejte se na ... .• Musí oslovit cílového tená e, sd lit, pro íst dále, co tená získá, do te-li stránku do konce.• A slíbená odm na musí být dodržena.
 12. 12. 3.4. Výzva k akci (Call to Action)• Nenu te tená e p emýšlet a jasn mu ekn te, co má na stránce ud lat, co je cílem dané stránky• Výzva k akci by m la být na každé stránce alespo 2×, ideáln vždy nad p ehybem stránky, tak na konci textu pod zopakováním hlavních výhod• Je hodné použít stejnou i jinou formulaci pro každou CTA• CTA musí být vždy odkazem (textovým i grafickým tla ítkem) vedoucím na cílovou stránku - kontaktní formulá , objednávkový formulá , detail výrobku, košík e-shopu apod. íklady: Rezervujte si online tento kemp Chcete-li poradit, kontaktujte nás Registrujte se do našeho programu
 13. 13. 3.5. Odrážky a íslování• Lidé na internetu ne tou celý text, slovo od slova, ale skenují text• Proto používejte pro zvýrazn ní hlavní nabídky služeb, výrobk i výhod produktu i služby používejte íslované i ne íslované seznamy s odrážkami• Nikdy nepoužívejte seznamy pouze s jednou odrážkou
 14. 14. 3.5. Hypertextové odkazy• na každé stránce v hlavním textu by vždy m ly být odkazy (2 až 3 podle délky textu) na podobné i související stránky téhož webu• odkazy by m ly vždy obsahovat klí ové slovo cílové stránky• odkazy vkládejte jen irozen , mají-li smysl - tedy nenásiln• odkazy musejí být vždy podtržené• odkazy rozprost ete rovnom rn po celém textu• odkazy jsou nemén d ležité i pro roboty vyhledáva , které jimi ur ují prioritu stránek webu > ím více odkaz sm uje na ur itou stránku webu, je pravd podobn tato stránka ležit jší než ty, na n ž vede mén odkaz
 15. 15. 4. Obrázky na webu• Obrázky jsou pouze pro tená e, roboti vyhledáva si neum jí prohlížet obrázky.• Obrázky musejí být relevantní tématu stránky• Musejí podporovat hlavní sd lení textu• ly by zaujmout tená ovu pozornost• ly by ladit s barevným kontextem webu• ly by být dostate itelné, rozpoznatelné, tedy dostate veliké, ne však p es celou ší i obrazovky• Je-li to ú elné, m ly by se po kliknutí na n otevírat v plné velikosti na nové stránce v novém okn v pop edí
 16. 16. 4. Obrázky na webu• Pro roboty vyhledáva vypl ujte ALT popisky obrázk > eknete jimi robot m, co každý obrázek obsahuje > musejí být pro každý obrázek unikátní<img hspace="15" height="158" width="200" vspace="15"border="1" align="right" alt=„Mávající dívky p ed Braniborskoubranou"src="/userfiles/image/Nov%C3%BD%20obr%C3%A1zek%20(1).jpg">
 17. 17. 5. Copywriting plán• Pište pravideln a vždy na aktuální téma > to ocení vyhledáva e i uživatelé > budou se k vám pravideln vracet• Vytipujte si relevantní témata• Zjist te sezónnost a aktuálnost jednotlivých témat• Publikujte v edstihu• Vypracujte si kompletní a dlouhodobý plán copywritingu pro každou oblast webu, pro každé st žejní téma.
 18. 18. 5. Copywriting plán íklad copywriting plánu: síc lánek Novinka Rady tipy PR lánekleden 1 1 1 1únor 1 2 1 ezen 1 2 1 1duben 2 2 1 1kv ten 2 3 1 1 erven 2 3 1 1 ervenec 1 3 1 1srpen 1 2 1 1zá í 1 2 1 1íjen 1 2 1 1listopad 1 2 1prosinec 1 1 1
 19. 19. 6. Diskuse, workshop Prostor pro dotazya íklady z vašeho webuhttp://www.czech-us.cz/
 20. 20. www.effectix.com Štefánikova 75/48 (1 a 2.patro). 150 00 Praha 5 Tel: 257 216 193 Fax: 257 221 418

×