Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adquisició de serveis TIC per les Administracions Públiques: concursos

716 views

Published on

Xerrada a l'EETAC d'en Jordi Curià és Enginyer Consultor Telemàtic de Telefonica per a la Generalitat de Catalunya i professor associat del Departament de Telemàtica. Entre d'altres tasques prèvies, Jordi Curià va treballar als organismes d'estandardització internacionals UIT-T i l'ETSI en la definició del protocol d'accés a la BISDN (Q.2931)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adquisició de serveis TIC per les Administracions Públiques: concursos

 1. 1. AdquisicióAdquisició de serveis TIC per les AAPPConcursos Curià IngléJordi Curià Inglés, 8 de Juny de 2011Departament d’Enginyeria Telemàtica 0Universitat Politècnica de Catalunya
 2. 2. relació Agents i marc de relació Legislador Regulador Compra Consultor Contractista Licitador Administracions i Empreses: Empreses Privades: - Local. - Bens. - Autonòmica. - Serveis. - Nacional. - Internacional.Departament d’Enginyeria Telemàtica 1Universitat Politècnica de Catalunya
 3. 3. Pú La Llei de Contractes del Sector Públic LCSP: Ley 30/2007, de 30 Octubre, de Contratos del Sector Público. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-18874 Gestió d’un expedient pera l’adquisició d’un be o servei. Principis de transparència i igualtat. Formes d’adjudicar: subhasta o concurs. Tipus de tramitació: • Ordinari. • Abreujat: urgent o emergència. Procediments d’adjudicar: • Procediment obert. • Procediment restringit. • Procediment negociat. • Procediment diàleg competitiu.Departament d’Enginyeria Telemàtica 2Universitat Politècnica de Catalunya
 4. 4. Procé Procés de resposta associat a un concurs 1 2 3 4 5 -Publicació del -Anàlisis de requeriments del concurso. tècnica. concurso. -Disseny de la proposta de costos de comercial de la proposta. -Valoració -Revisió la proposta. -Recollir documentació associada al concurs. -Anàlisi de rendibilitat de la proposta. -Avaluació dels-Proposta econòmica. plec. -Edició de la documentació. criteris de valoració del-Relació comercial amb el client.documentació publicada.de Nivell de Servei (ANS/SLA). -Revisió de la -Diagnòstic de la petició del concurso. -Acords -Reajustos de la proposta. -Presentació/lliurament de la proposta. -Avaluació preliminar del concurso.de negoci de la proposta. financers de la proposta.-Venda consultiva. -Prescripció de -Pla la solució proposta. -Validació termes-Influencia sobre el concurs. de tasques. -Planificació -Elaboració de la memòria. Anàlisi Elaboració Anàlisi Publicació Lliurament requisits proposta financer... ABANS DESPRÉS … Tasques administratives: llicencies, avals, poders, signatura,... 6 -Certificació relativa a permisos i llicencies. -Obertura de las pliques. -Certificació de qualitat. -Adjudicació del concurso. -Preparació d’avals econòmics. -Signatura del contracte. -Poders notarials per a l’adquisició de compromisos en nombre de tercers. -Implantació de la proposta. -Signatura de la proposta. -Explotació del servei. -Relació comercial amb el Client. Departament d’Enginyeria Telemàtica 3 Universitat Politècnica de Catalunya
 5. 5. -Relació comercial amb el client.-Venda consultiva.-Influència sobre el concurs. Anàlisi Elaboració Anàlisi Publicació Lliurament... ABANS requisits proposta financer DESPRÉS … Tasques administratives: llicencies, avals, poders, signatura,... Departament d’Enginyeria Telemàtica 4 Universitat Politècnica de Catalunya
 6. 6. … i abans del concurs Un concurs es el resultat d’un procés de compra emmarcat en una estratègia empresarial. El “abans” marca lèxit de la proposta. Relació comercial amb el Client: • Venda consultiva. • Coneixement del pla estratègic del Client. • Participació en la elaboració del plec. Tenir una clara estratègia empresarial. • Estratègia comercial. • Reducció de costos. • Increment d’ingressos. • Augmentar beneficis … Es necessari estar en el procés de compra del Client des del seu origen. Evitar concurs. Mantenir una relació empresarial/negocio. Win to Win. Partner tecnològic.Departament d’Enginyeria Telemàtica 5Universitat Politècnica de Catalunya
 7. 7. 1 -Publicació del concurs. -Recullir documentació associada al concurs. -Revisió de la documentació publicada. -Avaluació preliminar del concurso. -Planificació de tasques. Anàlisi Elaboració Anàlisi Publicació Lliurament requisits proposta financer... ABANS DESPRÉS … Tasques administratives: llicencies, avals, poders, signatura,... Departament d’Enginyeria Telemàtica 6 Universitat Politècnica de Catalunya
 8. 8. PUBLICACIÓ PUBLICACIÓ DEL CONCURS Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat Mecanismes per a detectar oportunitats de negocio: • Relació comercial basada en la venta consultiva. • Investigació de mercat. • Sites especialitzades: › DOUE: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es › BOE: http://www.boe.es/diario_boe › DG Patrimonio del Estado: http://catalogopatrimonio.meh.es › Butlletins oficials autonòmics: http://www.gencat.net/dogc › Butlletins oficials provincials. › Butlletins oficials diputacions. › Butlletins oficials ajuntaments. › Empreses i altres ens oficials (EMT, TMB, Renfe,…) › Empreses especialitzades que faciliten la cerca: › http://www.einforma.com › http://www.maninvest.comDepartament d’Enginyeria Telemàtica 7Universitat Politècnica de Catalunya
 9. 9. RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ DOCUMENTACIÓ La documentació d’un concurs es recopila en un expedient de contractació: plecs de condicions administratives i prescripcions tècniques i econòmiques. Els plecs es poden trobar en format paper i/o en format electrònic (web). Pagament. Identificar al interlocutor responsable de la publicació (consultes/aclariments). Revisar que es disposa de tota la documentació per a l’elaboració de la proposta. • Tenim tots els documents del concurs? • Hi ha alguna dada incongruent? • Hi ha algun error a la documentació?Departament d’Enginyeria Telemàtica 8Universitat Politècnica de Catalunya
 10. 10. AVALUACIÓ AVALUACIÓ COMERCIAL PRELIMINAR Determinar l’interès de presentar o no una proposta i avaluar els riscos. DAFO Elaborar una primera estratègia per a la proposta: • Qui intervé?. Equip de compte: comercial i enginyeria. • En base a quins paràmetres s’elabora l’estratègia? › Pla de compte comercial. › Estratègia empresarial. › Avaluació de riscos (presentar i adjudicació). › Avaluació del posicionament de la competència. › Determinar els aspectes importants i crítics de la proposta. • Elaboració de l’estratègia del concurso. Planificació de tasques: • Constituir l’equip de treball. • Marcar fites intermèdies de control i seguiment. • Disposar la logística documental apropiada: › Servidor de documents organitzat (versions). › Eines de treball col·laboratiu (MI, correu electrònic, compartir escriptori,...). › Facilitar documents patró de treball. › Determinar idioma de treball i/o procés de traducció.Departament d’Enginyeria Telemàtica 9Universitat Politècnica de Catalunya
 11. 11. PLANIFICACIÓ PLANIFICACIÓ DE TASQUES El factor temps: els plecs determinen una data límit per a presentar les propostes. 5% 15% 50% 25% 5% t t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t0= data de publicació del concurs. t1= data de disponibilitat de la documentació. t2= data d’entrega de la proposta. t3= data dobertura de pliques. t4= data d’adjudicació. t5= data de contractació. t6= data de implantació/execució. t7= data de fi de contracte.Departament d’Enginyeria Telemàtica 10Universitat Politècnica de Catalunya
 12. 12. 2 -Anàlisi de requeriments del concurs. -Avaluació dels criteris de valoració del plec. -Diagnòstic de la petició del concurso. -Prescripció de la solució proposta. Anàlisi Elaboració Anàlisi Publicació Lliurament requisits proposta financer... ABANS DESPRÉS … Tasques administratives: llicencies, avals, poders, signatura,... Departament d’Enginyeria Telemàtica 11 Universitat Politècnica de Catalunya
 13. 13. ANÀ ANÀLISI DE REQUERIMENTS Lectura detallada de la documentació dels plecs: • Determinar el objectiu últim del concurs. • Conèixer el punt de partida: nou, evolució, renovació,… • Identificar els requeriments: › Tècnics. › Compromís de servei (SLA). › Econòmics. › Possibles millores. • Classificar els requeriments: › Dificultat: des del punt de vista del licitador. › Criticitat: des del punt de vista del contractista. › Valoració: des del punt de vista del contractista. • Identificar dates i termini de treball. • Analitzar/detectar carències o errors als plecs • Resoldre qualsevol dubte (e-mail, telèfon, reunió,…). Avaluació dels criteris de valoració del plec: objectius i subjectius.Departament d’Enginyeria Telemàtica 12Universitat Politècnica de Catalunya
 14. 14. ANÀ ANÀLISI DE REQUERIMENTS Diagnòstic dels requeriments del concurs. Anàlisi de la competència: • Posicionament. › Posicionament al sector i Client. › Anàlisi de fortaleses i debilitats (DAFO). › Últimes acciones/productes realitzades. • Diagnòstic de situació de cadascun dels possibles competidors. • Simulacions de propostes i resultats segons ponderació del plec. • Determinar el focus de la nostra proposta. Prescripció de la solució proposta: plans d’acció (tècnic, servei i econòmic). • Solució tecnològica innovadora (p.e. IPv6). • Solució ajustada econòmicament (p.e. tarifa plana). • Amb SLAs personalitzats. • Incloent millores que impactin sobre el negoci del ClientDepartament d’Enginyeria Telemàtica 13Universitat Politècnica de Catalunya
 15. 15. 3 -Disseny de la proposta tècnica. -Acords de Nivell de Servei (ANS/SLA). -Pla de negoci de la proposta. -Oferta econòmica. -Elaboració de la memòria. Anàlisi Elaboració Anàlisi Publicació Lliurament requisits proposta financer... ABANS Tasques administratives: llicencies, avals, poders, signatura,... Departament d’Enginyeria Telemàtica 14 Universitat Politècnica de Catalunya
 16. 16. ELABORACIÓ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA Disseny de la proposta tècnica: • Associar plans d’acció a productes i serveis: › Productes/Serveis de catàleg: › Projectes especials (Interconnexió CPDs, cobertures atípiques). › Noves tecnologies (LTE, PON, IPv6, Multicast,... SIP,…). • Elaborar un esquema/arquitectura d’alt nivell. VPN Client Xarxa Privada Virtual DWDM IMS-NGN DWDMDepartament d’Enginyeria Telemàtica 15Universitat Politècnica de Catalunya
 17. 17. ELABORACIÓ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA Disseny de la proposta tècnica especial: • Quan? Com? • Implicacions: › Internes: Marketing, Enginyeria de Serveis, Provisió/Compres, Explotació, Facturació. › Externes: altres subministradors.Departament d’Enginyeria Telemàtica 16Universitat Politècnica de Catalunya
 18. 18. ELABORACIÓ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA Disseny de la proposta tècnica especial: • Acords de Nivell de Servei (ANS/SLA): › ANS: parametrització de la qualitat d’un servei. Requeriment especial- › Anàlisis de cada paràmetre del ANS: assumible, millorable, inviable. › Accions a realitzar en el concurs: › ANS demanats més restrictius que els de catàleg. Avaluació cost. › ANS de servei especial. Negociar internament i amb proveïdor. › Millorar els ANSs. Centre de gestió especial. › Mesura/Informes dels ANSs. Satisfacció/Penalització. › Identificar i quantificar els SLOs.Departament d’Enginyeria Telemàtica 17Universitat Politècnica de Catalunya
 19. 19. ELABORACIÓ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA Avaluació de costos de la solució proposada: • Pla de negoci de la proposta: Rendibilitat › Avalua la rendibilitat (VAN i TIR)de la proposta en el període temporal del contracte. › Inclou els costos (CAPEX/OPEX) de tots els elements involucrats. › Directes: EDC, Accés, Transport (cabal, facilitats especials (multicast, IPv6,…), Internet, Hosting/Housing,… › Indirectes: RRHH, impostos,... › Marge mínim empresarial fixat pels controlers econòmics. › Identificar el nivells de despesa i d’inversió requerits. › Mostra els beneficis anuals de l’operació.Departament d’Enginyeria Telemàtica 18Universitat Politècnica de Catalunya
 20. 20. ELABORACIÓ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA Oferta econòmica: • Preu màxim de licitació. • Preu de venda recomanat tenint en compte els criteris financers dictaminats per la direcció de la empresa. • El preu mínim ajustat per l’àrea comercial segons l’estratègia dissenyada per aquest concurso. › Serveis regulats (BOE). Preu fixat. › Serveis no regulats. Proposta replicable. • Primera oferta econòmica per a presentar a la proposta de licitació.Departament d’Enginyeria Telemàtica 19Universitat Politècnica de Catalunya
 21. 21. ELABORACIÓ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA Elaboració de la memòria tècnica: • Utilitzar totes las tècniques de documentació que desponguem. • La proposta tècnica separada de la econòmica. (LCSP 30/2007) • La proposta ha de reflexar tots els aspectes fixats al plec. • Estructura del document de proposta tècnica.Departament d’Enginyeria Telemàtica 20Universitat Politècnica de Catalunya
 22. 22. ELABORACIÓ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA Elaboració de la memòria tècnica: • Portada: Referència Expedient Licitador REF. SE/CTTI/XX/08 Títol Proposta Tècnica Contractista Parts del Concurs Contingut Part de la propostaCertificats QualitatReferència Licitador Data propostaDepartament d’Enginyeria Telemàtica 21Universitat Politècnica de Catalunya
 23. 23. ELABORACIÓ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA Elaboració de la memòria tècnica: • Índex: CapçaleraContingut Peu Pàgina Departament d’Enginyeria Telemàtica 22 Universitat Politècnica de Catalunya
 24. 24. ELABORACIÓ ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA Elaboració de la memòria tècnica: • Resum executiu. • Introducció. • Capacitats empresarials. • Equip humà responsable de la proposta. • Anàlisi de requeriments del plec. • Descripció de la proposta tècnica: › Tecnologia › Arquitectura › Equipament. › Funcionalitats. • Model de relació. RRHH/Equips/Eines/Processos ITIL. • Millores proposades. • AnnexesDepartament d’Enginyeria Telemàtica 23Universitat Politècnica de Catalunya
 25. 25. 4 -Valoració de costos de la proposta. -Anàlisi de rendibilitat de la proposta. -Ajustament de la proposta. -Validació termes financers de la proposta. Anàlisi Elaboració Anàlisi Publicació Lliurar requisits proposta financer... ABANS DESPRÉS … Tasques administratives: llicencies, avals, poders, signatura,... Departament d’Enginyeria Telemàtica 24 Universitat Politècnica de Catalunya
 26. 26. ANÀ ANÀLISI FINANCER DE LA PROPOSTA Recull la informació de les diferents accions econòmiques de la proposta: • Fase anàlisi estratègic: primera aproximació de costos. • Pla de negoci: costos i rendibilitat de la proposta. Comitès directius: inversions, ofertes. Anàlisi de rendibilitat del projecte. Procés de reajustament del Pla de Negoci: tècnic i econòmic. Elaboració de la proposta econòmica i millores segons format.Departament d’Enginyeria Telemàtica 25Universitat Politècnica de Catalunya
 27. 27. 5 -Revisió comercial de la proposta. -Edició de la documentació. -Presentació/lliurament de la proposta. Anàlisi Elaboració Anàlisi Publicació Lliurar requisits proposta financer... ABANS DESPRÉS … Tasques administratives: llicencies, avals, poders, signatura,... Departament d’Enginyeria Telemàtica 26 Universitat Politècnica de Catalunya
 28. 28. LLIURAMENT DE LA PROPOSTA Revisió comercial de la proposta: • Planificar reserva de temps. • Identificar responsable editorial de documentació. • Realitzada per l’equip comercial que ha preparat la proposta. Treball col·laboratiu, comentaris,… • Aplica a la documentació tècnica, econòmica i administrativa. • Identificar última versió de documents per a revisió. • Distribuir última versió de documents per a revisió. • Revisió editorial de la proposta. Edició de la documentació: • Documentació completa disponible al servidor. Idioma. • Edició de la proposta: externalitzar vs. Intern. • Format: paper/CD/on-line. • Número de copies. Presentació/lliurament de la proposta: • Dades de lliurament de propostes del concurso: › No s’admeten propostes fora de termini (ni un minut). › Física: data, hora i lloc de lliurament. › Correu certificat: uns díes més… • Servei de registre electrònic “time stamp” per lliurar la proposta en format electrònic on-line.Departament d’Enginyeria Telemàtica 27Universitat Politècnica de Catalunya
 29. 29. Anàlisi Elaboració Anàlisi Publicació Lliurar requisits proposta financer... ABANS DESPRÉS … Tasques administratives: llicencies, avals, poders, signatura 6 -Certificació relativa a permisos i llicencias. -Certificació de qualitat. -Preparació d’avals econòmics. -Poders notarials per a l’adquisició de compromisos en nom de tercers. -Signatura de la proposta. Departament d’Enginyeria Telemàtica 28 Universitat Politècnica de Catalunya
 30. 30. TASQUES ADMINISTRATIVES Requeriments administratius de l’expedient: • Documentació general: › Permisos. › Certificacions: operador/suministradors/social. › Certificacions de qualitat: ISO 9000, ISO 14000 (AENOR). › Llicencia/s d’operador. › Balanç actualitzat. • Altra documentació específica: › Avals: fiança provisional (2%) i fiança definitiva (4%). LCSP. › Poder notarial. › Signatura autoritzada.Departament d’Enginyeria Telemàtica 29Universitat Politècnica de Catalunya
 31. 31. Anàlisi Elaboració Anàlisi Publicació Lliurar requisits proposta financer... ABANS DESPRÉS … Tasques administratives: llicencies, avals, poders, signatura,... -Obertura de les pliques. -Adjudicació del concurs. -Signatura del contracte. -Implantació de la proposta. -Explotació del servei. -Relació comercial amb el client. Departament d’Enginyeria Telemàtica 30 Universitat Politècnica de Catalunya
 32. 32. despré … i després del concurs Obertura de les pliques. Adjudicació del concurs. Contractació. Implantació de la proposta. Explotació de la proposta. Relació comercial amb el Client: • Es tanca el cicle del procés de compra. • Mantenir bona relació amb el Client sempre que aquesta generi negoci. • Pla d’acció comercial: influir sobre la publicació d’un nou concurs.Departament d’Enginyeria Telemàtica 31Universitat Politècnica de Catalunya
 33. 33. Les Comunicacions Unificades enriqueixen les relacions entreels empleats buscant la integració amb els processos de negoci ó Comunicacions Col·laboratives Comunicacions Unificades Xarxes Microblogging Socials PresenciaConvergència Integraciófixe-mòbil amb Lync Integració amb el correu Comunicador Ultramobile PC Mini PC Tablet (iPad) Mobile Integració amb Communicator Missatgeria processos Instantània ERP/CRM 2007 2010 2012 Departament d’Enginyeria Telemàtica 32 Universitat Politècnica de Catalunya
 34. 34. Conclusions Estem en un sector molt dinàmic… ... amb grans oportunitats en el mercat de les administracions... ... cal entendre les seves necessitats... ... i conèixer els seus mecanismes de compra... La LCSP (30/2007) regula la contractació de bens i serveis de les AAPP. Un concurs és una forma d’adjudicar un expedient de contractació. Dins de l’estratègia comercial de la nostra empresa, l’enginyer és responsable d’analitzar, diagnosticar i prescriure la millor proposta que respongui als requeriments dels plecs... la resta no està escrit.Departament d’Enginyeria Telemàtica 33Universitat Politècnica de Catalunya
 35. 35. ¿Preguntes?Departament d’Enginyeria Telemàtica 34Universitat Politècnica de Catalunya
 36. 36. GràciesDepartament d’Enginyeria Telemàtica 35Universitat Politècnica de Catalunya

×