Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

судалгаа тайлан жишээ

28,523 views

Published on

  • Be the first to comment

судалгаа тайлан жишээ

  1. 1. С О Ё Л У Р Л А Г И Й Н С А Л Б А Р Ы Н З А Х З Э Э Л И Й Н С У Д А Л Г А А | 1ГАРЧИГХүснэгт, зураг ба хавсралтын жагсаалтТөслийн товч танилцуулгаУДИРТГАЛСудалгааны зорилгоСудалгааны үндэслэл, шаардлагаСУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙЭх олонлогТүүврийн хүрээТүүвэр олонлогМэдээлэл боловсруулалтСОЁЛ УРЛАГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГААБҮЛЭГ I: Нийт дүнгээр1.1 Судалгаанд оролцогчийн мэдээлэл1.2 Соѐл урлагийн байгууллагуудын соѐлын үйлчилгээний чанар, үр өгөөж1.3 Соѐл урлагийн зах зээл, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагаБҮЛЭГ II: Байршилаар2.1 Судалгаанд оролцогчийн мэдээлэл2.2 Соѐл урлагийн байгууллагуудын соѐлын үйлчилгээний чанар, үр өгөөж2.3 Соѐл урлагийн зах зээл, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлагаБҮЛЭГIII: Хамаарлаар3.1 Судалгаанд оролцогчийн мэдээлэл3.2 Соѐл урлагийн байгууллагуудын соѐлын үйлчилгээний чанар, үр өгөөж3.3 Соѐл урлагийн зах зээл, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, шаардлага3.4 БусадхамаарлуудДҮГНЭЛТ, САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖАШИГЛАСАН МАТЕРИАЛХАВСРАЛТ
  2. 2. С О Ё Л У Р Л А Г И Й Н С А Л Б А Р Ы Н З А Х З Э Э Л И Й Н С У Д А Л Г А А | 2ХҮСНЭГТ, ЗУРАГ БА ХАВСРАЛТЫН ЖАГСААЛТХүснэгт:Хүснэгт 1. Түүврийн хүрээ ба эх олонлогийн хэмжээХүснэгт 2. Соѐл урлагийн байгууллагын шинэчлэх шаардлагатай асуудлуудХүснэгт 1.2.1. Соѐл урлагийн байгууллагын чанар, хүртээмжийн байдалХүснэгт 2.1.1. Оролцогчдын хүйсийн харьцааЗураг:Зураг 1.1.1. Оролцогчдын боловсролын байдал (тоогоор)Зураг 1.1.2. Оролцогчдын ажил эрхлэлтийн байдал (тоогоор)Зураг 1.1.3. Оролцогчдын сарын дундаж орлого (тоогоор)Зураг 1.1.4. Оролцогчдын насны бүтэц (тоогоор)Зураг 1.1.5. Оролцогчдын хүйсийн харьцаа (тоогоор)Хавсралт:
  3. 3. С О Ё Л У Р Л А Г И Й Н С А Л Б А Р Ы Н З А Х З Э Э Л И Й Н С У Д А Л Г А А | 3СУДАЛГААНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГАТөслийн нэр: Соѐл урлагийн салбарын зах зээлийн судалгааГүйцэтгэгч: СУИС, Социологийн судалгааны баг,Багийн гишүүд:Судалгааны хугацаа: 18 сар (2012.04 – 2013.10)
  4. 4. С О Ё Л У Р Л А Г И Й Н С А Л Б А Р Ы Н З А Х З Э Э Л И Й Н С У Д А Л Г А А | 4УДИРТГАЛСудалгааны зорилго:Соѐл урлагийн байгууллагаас нийгэмд үзүүлж буй соѐлын үйлчилгээний чанар, үрөгөөж, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж, хандлагыг тодорхойлоход оршино.Судалгааны үндэслэл, шаардлага:Аливаа улсын хувь хүний хөгжил цаашлаад нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд нөлөөлөгчхүчин зүйлийн нэг нь соѐл урлагийн боловсрол байдаг. Манай улс соѐл урлагийнсалбарын хувьсал, өөрчлөлт тэрдундаа хэрэглэгчийн зан төлөвийн өөрчлөлт, хандлагыгсудлах хэрэгтэй байна.
  5. 5. С О Ё Л У Р Л А Г И Й Н С А Л Б А Р Ы Н З А Х З Э Э Л И Й Н С У Д А Л Г А А | 5СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙЭх олонлог:Судалгааны эх олонлогийг Монгол улсын 15-64 насны иргэд байхаар сонгон авсан ньхүн амын бусад бүлэгтэй харьцуулахад судалгаанд илүү бодиттой мэдээлэл өгөхийг ишүндэс болгосон. Энэ насны нийт саяас дээшхүн ам байгаа нь том эх олонлог бөгөөд 1хувийг судалгаанд хамруулахад түүвэр эх олонлогоо төлөөлхүйц чадвартай байна.Түүврийн хүрээ:УИХ-аас 2001 онд баталсан “Монгол улсыг бүсчлэн хөгжүүлэх үзэл баримтлал”-ындагуу нийгэм-эдийн засгийн таван бүсийг баримтлан судалгаа явуулах аймгуудыгсонгож “хүснэгт 1”-д харуулав.Тухайн аймгийг сонгох гол шалгуур нь бүсийн хүнамын дундаж тоог харгалзан үзсэн болно(хүсэнгт 1).Хүснэгт 1.Түүврийн хүрээ ба эх олонлогийн хэмжээЭдийн засгийн бүс Сонгогдсон аймаг Хүн амын тоо 15-64 насБаруун бүс Увс 44447Хангайн бүс Орхон 60318Төвийн бүс Өмнөговь 42851Зүүн бүс Хэнтий 42281Улаанбаатар бүс Улаанбаатар 829274Бүгд 1019171Түүвэр олонлог:Судалгаанд эх олонлогийг төлөөлөх түүврийн хэмжээ 10192иргэн болж байгаа батүүврийн бус алдаа, кластерийн нөлөөг хамгийн бага байлгах үүднээс түүврийноновчтой хэмжээг 2.5 дахин багасгахад нийт 4076 иргэнийг түүвэр судалгаандхамруулах тооцоо гарч байсан. Гэхдээ судалгааны явцад түүвэр олонлогийн хэмжээ 10хувь хүртэл хэлбэлзэх магадлалтай гэж тооцоолж байсан ба нийт4328 иргэнийгсудалгаанд хамруулсан байна.Мэдээлэл боловсруулалт:Судалгааны мэдээллийг боловсруулахдаа судалгааны мэдээлэл боловсруулалт,шинжилгээний SPSS 20 программ дээр хийж, үр дүнг тайлбарлан, харьцуулж мөнстатистикийн шинжилгээний аргуудыг ашигласан болно.
  6. 6. С О Ё Л У Р Л А Г И Й Н С А Л Б А Р Ы Н З А Х З Э Э Л И Й Н С У Д А Л Г А А | 6СОЁЛ УРЛАГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГААБҮЛЭГ I: Нийт дүнгээр1.1 Судалгаанд оролцогчийн мэдээлэлЭнэхүү тандалт судалгаанд 4400 асуулгын хуудас бэлтгэж авснаас хүчинтэй гэжтооцож болох 4328 хуудас байлаа.Боловсролын түвшний хувьд авч үзвэл судалгаанд оролцогчдын 92.2 % нь бүрэндунд болон дээд боловсролтой байна (зураг 1.1.1).Зураг 1.1.1. Оролцогчдын боловсролын байдал (тоогоор)БҮЛЭГII: Байршилаар2.1 Судалгаанд оролцогчийн мэдээлэлСудалгаанд оролцогчдын дийлэнх 81.4% нь Улаанбаатар, 18.6% нь бусад аймагсумдаас оролцсон байна (хүснэгт 2.1.1).Хүснэгт 2.1.1.Оролцогчдын хүйсийн харьцааХүйсЭрэгтэй 1730Эмэгтэй 2596Нийт 4326БҮЛЭГIII: Хамаарлаар3.1Судалгаанд оролцогчийн мэдээлэлСудалгаанд хамрагсдын дийлэнх буюу 60% нь эмэгтэй, 40% нь эрэгтэйороцлогчид байлаа. Насны хувьд 20-49 насны иргэд 72%-ийг эзэлж байгаа бөгөөдэдийн засгийн идэвхитэй хүн ам юм (зураг 3.1.1).0 500 1000 1500 2000 2500БагаБүрэн бусБүрэн дундДээд5228517412249
  7. 7. С О Ё Л У Р Л А Г И Й Н С А Л Б А Р Ы Н З А Х З Э Э Л И Й Н С У Д А Л Г А А | 7Зураг 3.1.1. Оролцогчдын нас ба хүйсийн бүтэц (тоогоор)Ихэвчлэн авдаг үйлчилгээнд ажил эрхлэлтийн нөлөөг үзвэл циркийн тоглолт,үзэсгэлэн, кино үзвэрийн газар, хошин шог, сонгодог урлагийн тоглолт үзэгчдийндийлэнх нь оюутан сурагчид бол зохиолын дууны тоглолт, эстрад урлагийн тоглолт,драмын жүжгийг хувийн хэвшилд ажиллагсад илүү түлхүү үздэг байна (хүснэгт 3.4.4).Хүснэгт 3.4.4.Үйлчилгээний сонголтонд ажил эрхлэлтийн нөлөөлөлАжил эрхлэлт Нийттөрийнбайгууллагадхувийнхэвшилдхувиараа оюутан,сурагчАжилгүй ТэтгэвэртИхэвчлэнавдагүзвэр,үйлчилгээциркийн тоглолт 108 116 88 189 15 12 528Үзэсгэлэн 137 194 117 246 13 8 715кино үзвэр 548 798 504 1048 86 19 3003ардын урлагын тоглолт 176 115 95 84 10 31 511зохиолын дууны тоглолт 442 463 316 204 55 37 1517эстрад урлагийн тоглолт 182 305 200 244 20 7 958хошин шогийн тоглолт 598 808 550 927 75 38 2996сонгодог урлагийн тоглолт 82 97 66 100 4 7 356драмын жүжиг 175 221 185 213 19 10 823Total 931 1168 825 1221 115 61 4321ДҮГНЭЛТ, САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖМонгол улсын соѐл урлагийн салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, үрөгөөж хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох судалгааны үр дүнд үндэслэн дараахдүгнэлтийг хийж байна.1. Соѐл урлагийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжхангалтгүй байгаа гол шалтгаан нь орчны тохижилт ба ялангуяа хөдөө орон0200400600800100015хүртэл15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65-аасдээш71283649376201983519934339795703451372910эрэгтэйэмэгтэй
  8. 8. С О Ё Л У Р Л А Г И Й Н С А Л Б А Р Ы Н З А Х З Э Э Л И Й Н С У Д А Л Г А А | 8нутгийн соѐл урлагийн байгууллагуудын гадаад, дотоод орчны тохижилт муубайгаа нь судалгааны үр дүн ихээхэн нөлөөлсөн байна.АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ1. МУИС-ЭЗС-ХАМССТөв., НҮБ-ХАСан Түүвэрлэлтийн арга зүй, УБ., 2004.2. Мягмар Л. SPSS.11.0 for windows, УБ., 2005.3. СУИС., СУСХ., БСШУЯ., СУГ., СУИС., ШУТИС-КТМС-ЖДҮ-ийн ССТ, Соѐлурлагийн салбарын тандалтын судалгаа, УБ., 2012.4. СУИС., СУСХ., ФСЭХ, Соѐлын үйлчилгээ хүний хөгжилд, УБ., 2007.5. Цэцгээ П., Солонго А., Навч Т, Нийгмийн судалгааны арга зүйн гарынавлага,УБ., 2002.ХАВСРАЛТ

×