Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kosovo i Metohija - Saša Stojanović

2,680 views

Published on

Prezentacija "Kosovo i Metohija" za 8. razred iz predmeta "Geografija". Prezentaciju poslao Saša Stojanović

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kosovo i Metohija - Saša Stojanović

 1. 1. Kosovo i Metohija Софиј а Томић 3/ 4 Прва нишк а г имназиј а Стеван Сремац
 2. 2. САДРЖАЈ • Историј а • Положај и величина • Подела • Рељеф • Рек е • Становништво
 3. 3. ИСТОРИЈА • Историј а Косова и Метохиј е ј есте уск о повезана са историј ом средњовек овне српск е државе • Карак теристик а Косова ј есте разнолик ост становништва • Последица разнолик ости ј есу миг рациона к ретања к роз период: – Римск ог царства – насељавања Словена на Балк анск о полуострво – турск их освај ања – мађарск о- турск ог рата – аустро- турск их ратова – српск о- турск их ратова – балк анск их ратова – Првог светск ог рата
 4. 4. Висок и Дечани Грачаница Пећк а Патриј аршиј а Сопоћани Црна рек а
 5. 5. ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА • Ук упна површина КиМ ј е 10 887 к м • Простире се између Прок летиј а, Жљеба, и Мок ре г оре на северозападу, Шар- планине и Ск опск е Црне Горе на ј уг оисток у, Кораба, Паштрик а и Коритник а на западу и Јужног Поморавља на исток у
 6. 6. ПОДЕЛА • Косово поље • Неродимље • Косовск о Поморавље • Сиринићк а жупа • Мало Косово • Пећк и подг ор • Призренск и подг ор • Рек а • Хас • Подрима • Руг ово • Хвосно • Средск а • Прек оводе • Прек орупље • Гора • Опоље
 7. 7. РЕЉЕФ • Косовск а к отлина представља пространи тек тонск и ров, на чиј им се периферним деловима налазе висок о издиг нуте планине • Надморск а висина Косовск е к отлине ј е од 510 до 570 метара • Дно к отлине ј е под плодним педолошк им • Геолошк у основу терена Метохиј ск е к отлине чине стене палеозој ск е старости • Веома су цењени мермерисани к речњаци к ао ук расни и г рађевинск и материј ал • Плодно тле и обиље тек уће воде
 8. 8. РЕКЕ Косово • Ибар • Лаб • Ситница • Неродимк а Метохиј а • Пећк а бистрица • Дечанск а бистрица • Лоћанск а бистрица • Призренск а бистрица • Кожњарск а бистрица
 9. 9. Пећк а Бистрица Неродимк а Ситница Ибар Призренск а Бистрица
 10. 10. СТАНОВНИШТВО • Према подацима из 1981. г одине, на КиМ било ј е 1 584 000 становник а • Године 1991. обављен ј е попис али се Албанци нису одазвали. Процењуј е се да ј е тада на КиМ живело 1 956 000 људи • Нак он тог а број Срба се вишеструк о смањио услед убрзаног исељавања под притиск ом сепаратистичк и настрој ених Албанаца • Од 1999. са КиМ на териториј и централне Србиј е и Вој водине евидентирано ј е 180 000 интерно расељених лица, Срба и неалбанаца • Број албанск ог становништва к ој е живи на простору КиМ у сталном ј е порасту • Малоброј но српск о становништво већ г одинама живи у издвој еним енк лавама • Нешто више Срба има само у Северном Косову
 11. 11. Срби напуштај у Призрен Терористичк и напад на аутобус са српск им цивилима- 17. фебруар 2001. Злочони албанск их нациста са Косова против Срба ток ом Друг ог светск ог рата Место  злочина  к ада су шиптарск и терористи  пуцали на децу иѕ Гораждевца к ој а су се к упала у реци Бистрици Етничк о чишћење Срба – март 2004.
 12. 12. =

×