Presentació formació directors baix ll

470 views

Published on

* Aspectes al voltant del desplegament del Decret de provisió de llocs de treball
* Alberto del Pozo
* 15 de maig de 2014
* Institut Joaquim Blume. Esplugues de Llobregat

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació formació directors baix ll

 1. 1. Un nou desplegament de la gestió dels recursos humans dels centres públics (Decret 39/2014, de 25 de març) 15 de maig de 2014 Alberto del Pozo
 2. 2. Normativa, justificació dels actes administratius (1) Normes: lleis i reglaments (2) Actes administratius Parlament de Catalunya Govern de la Generalitat Administració : Govern i Departament Centre educatiu NOFC PEC PdD
 3. 3. Normatives externa i interna del centre educatiu (1) Normativa general externa al centre educatiu (2) Normativa interna del centre educatiu Administració educativa Exercici de l’autonomia del centre educatiu Actuacions administratives Actuacions administratives
 4. 4. Ordenament jurídic, com a sistema ordenat de normes CE LOE+LODE LEC Decret autonomia Decret direccions Instruments interns dels centres PEC – PdD – NOFC – PGA EAC Decret plantilles
 5. 5. Desconcentració des de l’Administració als centres públics ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA CENTRE PÚBLIC LEC (!) ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA CENTRE PÚBLIC CANVI DE PARADIGMA EN LA GESTIÓ DEL CENTRE PÚBLIC
 6. 6. L’autonomia no es pot deslligar de la direcció del centre públic Autonomia del centre educatiu públic Direcció del centre educatiu públic Avaluació Rendició de comptes
 7. 7. Àmbits de l’autonomia Àmbit pedagò gic Àmbit organitzatiu Àmbit de gestió Direcció centre educatiu
 8. 8. Autonomia pedagò gica Autonomia organitzativa Autonomia de gestió de recursos Projecte educatiu de centre (PEC) Projecte de direcció aprovat Normes d’organització i funcionament Programació general anual Àmbits d’autonomia Instruments d’autonomia L’autonomia del centre conforma un sistema complex
 9. 9. Competències de gestió de personal en els dos primers decrets Plantilles docents dels centres — Proposar requisits (o perfils propis) addicionals de titulació o de capacitació d’alguns llocs de treball — Proposar al Departament la plantilla de personal del centre i les modificacions successives Provisió de llocs de treball — El director intervé en els procediments de concurs específic i de provisió especial Cap de tot el personal — Resoldre sobre les faltes d’assistència i puntualitat no justificades — Imposar sancions disciplinàries per faltes lleus — Assignar responsabilitats de direcció , gestió i coordinació docent — Assignar la jornada especial — Participar en l’avaluació de tot el personal del centre Nomenaments — El director nomena els responsables dels ò rgans de gestió i coordinació i proposa l’assignació dels seus complements retributius — El director selecciona el personal docent per cobrir substitucions temporals
 10. 10. Nou decret de definició i provisió de llocs El nou decret de plantilles és la tercera pota de desplegament de la LEC, en matèria organitzativa, després del d’autonomia i del de direcció. Els dos decrets anteriors confereixen als centres públics un ampli marge d’autoorganització. Aquest tercer decret és diferent: regula procediments perquè les direccions puguin exercir les seves competències de gestió de personal. El centre no pot autoregular-se en matèria de gestió de personal; totes les regles estan previstes al decret, la qual cosa no impedeix un marge en les decisions que ha de prendre el director.
 11. 11. Procediment de definició de plantilles L’Administració educativa fixa la plantilla de personal de cada centre públic Correspon al director proposar, — d’acord amb el projecte educatiu — i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. a proposta de la direcció del centre
 12. 12. Una plantilla és una estructura de llocs de treball — dels diversos centres educatius públics, — de les zones escolars rurals — i dels serveis educatius, classificats, si escau, per especialitats docents (LEC 114.1). El Departament ha de formular les plantilles de professorat,que só n públiques, i ha de definir els continguts funcionals mínims de cada lloc de treball (LEC, 114.4 i 117.2.f). Llocs de treball Llocs de treball Plantilles de professorat
 13. 13. Continguts mínims de les plantilles (LEC, 114) (1) La denominació de cada lloc de treball (3) Els cossos docents o les categories professionals (2) El centre educatiu, la zona escolar rural, la zona educativa, el servei educatiu i, si escau, l’àmbit territorial al qual és adscrit. — l’especialitat o les especialitats docents, — el coneixement del català — i, si escau, d’acord amb el projecte educatiu del centre, la titulació específica o la formació acreditada. (4) Els requisits específics exigits per a ocupar els llocs (5) Els sistemes de provisió establerts per als diferents tipus de llocs de treball: —ordinaris, —específics —i de provisió especial. (6) Les retribucions complementàries assignades a cada lloc de treball.
 14. 14. Definició del “lloc” al projecte de llei (2009) “PROJECTE DE LLEI DE MESURES EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ PÚBLICA”, Desembre de 2009 Article 4.- El lloc de treball. 1. El lloc de treball és la unitat elemental de l’estructura organitzativa de l’ocupació pública de les administracions públiques catalanes. No obstant això, poden existir llocs de treball de caràcter conjuntural o temporal que no tenen naturalesa estructural. 2. El lloc de treball es defineix pel conjunt de funcions i tasques que, en un marc organitzatiu concret, condueixen a l’obtenció d’uns resultats. NO S’HA DE CONFONDRE EL LLOC AMB L’OCUPANT
 15. 15. La plantilla concreta l’autonomia organitzativa  L’AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT es fa sobre els procediments que es realitzen en un lloc de treball (tasques que s’acompleixen) i els resultats assolits, no sobre les responsabilitats assignades al lloc de treball. Lloc de treball “conjunt de funcions i tasques” Funcions “responsabilitats”, que s’assumeixen Tasques “procediments o activitats”, que hom té l’obligació de fer, treball que li han assignat Plantilla “estructura organitzativa dels llocs d’un centre”
 16. 16. El lloc de treball com a nucli de l’organització Comissió d’experts sobre l’elaboració de l’EBEP: “(…) a través del puesto de trabajo se realiza = la definición de perfiles de idoneidad, = la atribución de tareas = y la evaluación de su desempeño, elementos imprescindibles para una correcta gestión de recursos humanos” (pàg. 117)
 17. 17. Tipus de llocs de treball — ordinaris (també, amb requisits “addicionals” de titulació , LEC, 102.2); — específics (o “singulars”, LEC, DT 9), amb un perfil específic; — de responsabilitat especial. Coincideixen amb els tres sistemes de provisió de llocs (concurs ordinari i específic; procediment de provisió especial, no concurs de mèrits).
 18. 18. Llocs de treball específics (LEC, 123.6) Els concursos específics es convoquen per als llocs de treball docents específics, que En aquests concursos específics es pot exigir l’elaboració de memò ries o la realització d’entrevistes. — tècniques de treball o — responsabilitats especials o — condicions d’ocupació amb peculiaritats prò pies especificades a les plantilles de professorat, d’acord amb el projecte educatiu del centre exigeixenRequisit necessari Opcional
 19. 19. La novetat no està en els llocs específics La novetat del decret no és la creació de llocs específics docents, que existeixen des del 2000 (atenció a la diversitat) o des del 2001, llocs específics dels plans estratègics o PACS. La novetat del decret és la definició del lloc de treball específic i l’atribució de requisits específics Les noves condicions permeten seleccionar d’acord amb criteris d’idoneïtat, no només amb l’antiguitat
 20. 20. Principis constitucionals de mèrit i capacitat “Allò que dóna valor a una cosa”, i, per tant, és mesurable MÈRIT SUFICIÈNCIA “Capacitat, aptitud” La jurisprudència del TC admet un diferent grau d’intensitat en els principis de mèrit i capacitat, segons es tracti d’accés a la funció pública o a la incorporació a un lloc de treball.  En aquest darrer supòsit, a més del mèrit i capacitat es poden prendre en consideració altres criteris (com ara, la continuïtat de l’equip docent edn el mateix centre, o l’adequació al lloc de treball)
 21. 21. Com s’evita una valoració subjectiva? Una tipologia de prova o una determinada variable no són objectives o subjectives. És el sistema de valoració el que permetrà valorar l’objectivitat d’una valoració. La subjectivitat s’evita amb • uns procediments estandarditzats • un criteris compartits • una formació en metodologia d’avaluació de persones Els sistemes de selecció són objectius si les mesures que permeten obtenir són vàlides i fiables.
 22. 22. Definicions tretes del diccionari “Aptitud o suficiència per a alguna cosa”CAPACITAT APTITUD “Suficiència o idoneïtat per a obtenir i exercir un càrrec” IDONEÏTAT “Suficiència, disposició o qualificació per a una cosa” QUALIFICACIÓ “Nivell de coneixements i aptituds per a l’acompliment d’un treball específic”
 23. 23. Concepte de “Qualificació”  La qualificació representa els coneixements, les habilitats, les aptituds, l’experiència, etc. A l’àmbit dels RRHH es pot incloure en Competències. La qualificació representa els coneixements, les habilitats, les aptituds, l’experiència, etc. A l’àmbit dels RRHH es pot incloure en Competències. En el cas d’estar assignats a una persona es denominen Qualificacions o Mèrits o Competències (“que posseeix la persona”): En el cas d’estar assignats a una persona es denominen Qualificacions o Mèrits o Competències (“que posseeix la persona”): En el cas d’estar assignats a un Lloc de treball es denominen Requisits En el cas d’estar assignats a un Lloc de treball es denominen Requisits + Qualificacions, competències Qualificacions, competències o + Requisits dels llocs Requisits dels llocs
 24. 24. Requisits o perfils propis dels llocs Projecte educatiu Requisits addicionals —Titulació específica —Formació acreditada —Capacitació professional o experiència acreditada La motivació / justificació dels requisits dels llocs està sempre lligada al PEC o al PdD Projecte de direcció
 25. 25. Sistemes de provisió Sistemes de provisió — Sistema ordinari: concurs — Sistema de provisió especial Concursos — generals (procediment normal) — específics
 26. 26. El director com a cap de personal (1) El nou decret de plantilles converteix el director del centre públic en “cap de personal” de manera efectiva i plena. Des de la primera llei orgànica d’educació (LOECE, 1980, predecessora de la LODE, 1985) el director ha tingut la consideració de “cap de personal”, però de manera “buida” sense competències reals de decisió en matèria de personal. Podia fer propostes dels càrrecs directius i nomenar els tutors El canvi fort l’ha fet la LEC, que li ha conferit capacitat de decisió en temes de personal docent i PAS. Fins ara, aquestes competències estaven en mans de l’Administració: s’ha produït un procés de desconcentració.
 27. 27. “el director coordina el seu professorat” Llei General d’Educació 1970 LOE 2006 “el director exerceix el comandament de tot el personal adscrit al centre”, “col·labora en l’avaluació del professorat” i “proposa a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu” LEC 2009 “el director és cap de tot el personal, nomena i cessa els membres de l’equip directiu, proposa la relació de llocs de treball i les modificacions successives” El director com a cap de personal (2)
 28. 28. Algunes novetats del decret de plantilles (1) • Regulació dels diferents tipus de llocs de treball: ordinaris, específics i de responsabilitat especial (Art. 3) • Regulació dels tres sistemes de provisió dels llocs de treball docents previstos a la Llei d’educació: concurs de mèrits (general i específic) i sistema de provisió especial per als llocs de responsabilitat directiva (Art. 12, 13, 14, 15, 16 i 17-21) Condicions de flexibilitat dels llocs de treball docents (Art. 4) Llocs de treball amb el requisit d’àmbit de coneixement (més ampli que les actuals especialitats docents) (Art. 8 i annex 3) Contingut funcional dels llocs de treball docents: amb detall de les responsabilitats exigibles al professorat (Art. 5 i Annex 1) Definició de la competència del director del centre públic com a cap de personal en relació amb les propostes de perfils dels llocs de treball i de la provisió (Art. 2)
 29. 29. Procediment extraordinari de provisió especial, per convocatòria pública i valorant la idoneïtat dels aspirants (Art. 17-21) Característiques socioeconòmiques de la zona del centre educatiu com a criteri per definir les plantilles docents (DA 1 i 2) Concursos específics, en dues fases, amb la intervenció de la direcció i del professorat del mateix centre educatiu, que forma part de la comissió de valoració (Art. 15) Remoció del lloc de treball per avaluació negativa de l’acompliment (Art. 21-24) Algunes novetats del decret de plantilles (2)
 30. 30. Intervenció de les direccions dels centres públics en el nomenament del professorat que s’incorpori al centre en determinats llocs de treball: funcionaris de carrera, interins i substituts, mitjançant criteris de qualitat, objectius i amb publicitat i transparència (Art. 27 i 28), sense arbitrarietat ni subjectivitat, seleccionant aquell candidat que s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu i al lloc de treball. Període de prova del funcionari interí docent, durant els tres primers mesos de l’exercici de la docència (DF 2) Algunes novetats del decret de plantilles (3)

×