Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calamot

751 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Calamot

 1. 1.
 2. 2. Institut El CalamotGavà<br />ProjecteeduCat 1x1<br />
 3. 3. Contextualització del’Institut El Calamot<br />QiMC<br />ESO BAT CCFF (ADM MANT INF)<br />Més de 800 alumnes i uns 82 professors <br />És un dels 2 instituts públics i dels 5 privats concertats de l’oferta de l’ESO en Gavà<br />
 4. 4. QiMC<br />Projecteautonomia<br />Projectedirecció<br />
 5. 5. Projecte de Direcció<br />QiMC<br />
 6. 6. Projecte de Direcció<br />QiMC<br />
 7. 7. Projecteautonomia<br />QiMC<br />1.2 Potenciar l’ús de les TIC a l’aula<br />
 8. 8. Objectius del centre<br />QiMC<br /><ul><li>Fer arribar les TIC a l’ensenyament aprenentatge
 9. 9. Les TIC una eina, no una finalitat</li></li></ul><li>Objectius del centre<br />QiMC<br /><ul><li>Com ens ha transformat aquests objectius......</li></li></ul><li>Assistència<br />QiMC<br />Utilització de PDAS per part de l’equipdocent<br />Assistència, notes observacions<br />Wi-fi i servidor <br />Dadesimmediates, SMS<br />
 10. 10. Gestió centre en xarxa<br />QiMC<br />Xarxa de gestiódocuments<br />Actes, registres, <br />dades, enquetes,…<br /> ISO 9001<br />
 11. 11. Quèésnecessari?<br />QiMC<br />PDA<br />Intranet<br />Aula<br />Formació<br />
 12. 12. Internet a l’aula<br />QiMC<br />Kit internet a l’aula<br />Sistema format per:<br /><ul><li>Ordinadormultimèdiaconnectata Internet.
 13. 13. Projector i pantalla
 14. 14. Sistema de so 5.1
 15. 15. Switch control VGA</li></li></ul><li>Internet a l’aula<br />QiMC<br />Com a suport<br /><ul><li>Recursos digitals per a l’E-A
 16. 16. Simulacions, animacions…
 17. 17. Exposició del temari
 18. 18. Feresquemes,…
 19. 19. Utilitzaraplicacionsinteractives
 20. 20. Treball en la xarxa</li></li></ul><li>Internet a l’aula<br />QiMC<br />Evolució dels kitsa les aules.<br />Curs2005-2006 Aula base senseKit<br />Taller 1<br />
 21. 21. Internet a l’aula<br />QiMC<br />Evolució dels kitsa les aules.<br />Curs2006-2007 Aula base ambKit <br /> 8 aules, 4 a Batxillerati4 a 1r ESO<br />Taller 1<br />
 22. 22. Internet a l’aula<br />QiMC<br />Evolució dels kitsa les aules.<br />Curs2007-2008 Aula base ambKit <br /> Totes les aules base d’ESO<br />
 23. 23. Internet a l’aula<br />QiMC<br />Evolució dels kitsa les aules.<br />Curs 2008-2009 Aula base ambKit <br /> Totes les aules de CCFF<br />
 24. 24. Internet a l’aula<br />QiMC<br />Evolució dels kitsa les aules.<br />Curs 2009-2010 <br /> Totes les aulesamb kit (reforç, lab,..)<br />Pissarra digital a 4t ESO<br />Llibre digital sobre portàtil 1:1<br />
 25. 25. Llibre digital<br />QiMC<br /><ul><li>IMAE
 26. 26. Decisió de participar
 27. 27. En quin curs....
 28. 28. Acords pressos
 29. 29. Famílies </li></ul>Un pas més...<br />
 30. 30. Instal.lació de les aules<br />QiMC<br /><ul><li>Kit ordinador a l’aula
 31. 31. EscomesaElèctrica
 32. 32. Xarxa Wi-Fi</li></li></ul><li>Instal.lació de les aules<br />QiMC<br /><ul><li>Taules
 33. 33. Armari
 34. 34. Accés a l’aula, . . . “Normes” </li></li></ul><li>“Normes” noves<br />QiMC<br /><ul><li>Canvi de clau a l’aula
 35. 35. Armari a l’aula dels llibres
 36. 36. Taquilles al passadís
 37. 37. Sortir de l’aula en el canvi d’hora
 38. 38. Reforçar les guàrdies al passadís
 39. 39. Possibilitat de romandre el portàtils al centre
 40. 40. Taules més grans </li></li></ul><li>Ordinador<br />QiMC<br /><ul><li>Toshiba NB200
 41. 41. Programari
 42. 42. Bateries</li></li></ul><li>Incidènciesdelsportàtils<br />QiMC<br /><ul><li>Avaries
 43. 43. Contacte amb Toshiba
 44. 44. Com reconfigurar
 45. 45. Configurar la Wi-Fi</li></li></ul><li>Connectivitat<br />QiMC<br /><ul><li>Línies ADSL
 46. 46. AntennesWi-Fi
 47. 47. Proxy</li></li></ul><li>Llibre digital<br />QiMC<br /><ul><li>Una única editorial
 48. 48. Totes les matèries disponibles
 49. 49. Tot el professorat i alumnes de 4t ESO</li></li></ul><li>Llibre digital<br />QiMC<br />
 50. 50. Enquesta al professorat<br />QiMC<br />Punts forts:<br /><ul><li>Continguts més atractius.
 51. 51. Contacte directe professor - matèria.
 52. 52. Més visual.
 53. 53. Més fàcil de realitzar.
 54. 54. Recerca directa de materials complementaris a l'instant.
 55. 55. Alumnes més motivats, i més responsables.</li></li></ul><li>Enquesta al professorat<br />QiMC<br />Punts febles:<br /><ul><li>L'accés a pàgines no permeses.
 56. 56. Hi ha temes pendents d’acabar,
 57. 57. No tenen llibre de professor.
 58. 58. Llibre a millorar i falten més exercicis.</li></li></ul><li>Enquesta al professorat<br />QiMC<br /><ul><li>Bona rebuda per part dels alumnes i de les famílies
 59. 59. El professorat ho veu positiu
 60. 60. Dinàmica de funcionament molt activa</li></li></ul><li>QiMC<br />Formació<br />Context<br />Maduresa<br />
 61. 61.
 62. 62.
 63. 63.
 64. 64. MoltesGràcies!ieselcalamot@xtec.cat<br />

×