PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT COMPETÈNCIES BÀSIQUES  DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC      ESO
Comunicativa  Comprensió              lectoraDimensions         Expressió             ...
C1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida                  ...
C1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut deComunicativa  Comprensió  textos escrits de la vida quotidi...
Comunicació  C7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de laoral     vida quotidiana, dels mitjans ...
Literària   C10. Llegir obres i conèixer els autors/es i els períodes més       significatius de la literatura ca...
Estructura de la competènciaC1. Obtenir informació,interpretar i valorar elcontingut de textos escrits de         ...
Competències de la dimensió d’expressió escrita   4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació     comunicativa ...
Competència 5: Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formatsi suports amb adequació, coherència, cohesió i c...
Competència 5: continguts clau Tipus de text: narratiu, descriptiu, expositiu, argumentatiu, instructiu, predictiu, retò...
Competència 5: orientacions metodològiques  Treball a l’aula amb presència del professor/a, que orienta i guia.  Activit...
Competència 5: orientacions per a l’avaluació Qualsevol activitat d’escriptura pot ser susceptible de ser avaluada. Cal ...
Competència 5: indicadors per a l’avaluacióNivell 1              Nivell 2              Nivell ...
Competència 5: exemple d’activitat Escriu un text sobre la música que agrada els joves, que tingui les característiques ...
Nivells d’avaluació de l’activitat Nivell 1: Registre adient en la major part del text. Respecta les parts demanades (in...
Documents Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua catalana i llengua castellana.    Identificació i des...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

competències bàsiques àmbit lingüístic

1,218 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
256
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • -exemple de tractament d’una competència lingüística Caràcter pràtic i útil Enfocament competencial de l’activitat diària a l’aula
 • Totes les competències tenen aquesta estructura
 • Explicar la comp 3; lectors estratègics! Gènere textual Component semàntic (paraules i estructures morfosintàctiques)
 • Els 3 nivells Tipus de text: narratiu, expositiu, poètic... Niv. 1. : ASSOLIMENT, SATISFACTORI, COMPETENT Lectura més a fons, en diagonal Nivell 2 : les parts, els paràgrafs, els títols... Nivell 3: els verbs marcaran les accions ; els numerals marcaran l’ordre primària
 • Continguts trets dels currículum; no nous!, en tot cas relacionats, agrupats redactats de nou per relacionar-los amb la competència i no amb la dimensió. Blau!!!!”
 • (Llegir)
 • No esgota el concepte de l’avaluació (avaluació final de la competència)
 • Els indicadors concreten les conductes observables que s’esperen dels alumnes en cada nivell
 • Presentada en el propi document com a exemple; el mestre pot utilitzar-la com a model per dissenyar les seves pròpies activitats d’avaluació
 • En la prova anterior detectem aquestes conductes i el document ens prfoporciona una escala de nivelles de referència Exemplifiquen els nivells a partir de la proposta de prova
 • A partir d’avui mateix Utilitat: programació classes, compartir criteris amb equip, model per dissenyar activitats d’avaluació... Pràctic per al professorat que ajuda a entendre i compartir `l’enfocament didàctic a partir de les competències Avenç en l’enfocament competencial a l’escola
 • competències bàsiques àmbit lingüístic

  1. 1. PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC ESO
  2. 2. Comunicativa Comprensió lectoraDimensions Expressió escrita Comunicació oral Literària Actitudinal 2
  3. 3. C1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. Comprensió C2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i lectora morfosintàctics per comprendre’l. Comunicativa C3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. C4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. Expressió escrita C5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. C6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. C7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. Comunicació oral C8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-ne els elements prosòdics i no verbals pertinents.DIMENSIONS C9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. C10. Llegir obres i conèixer els autors/es i els períodes més significatius de la literatura catalana, castellana i universal. Literària C11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. C12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. A1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. A2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i Actitudinal d’escolta. A3. Manifestar una actitud de respecte i comprensió envers la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu. 3
  4. 4. C1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut deComunicativa Comprensió textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació lectora i acadèmics per comprendre’ls. C2. Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. C3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. Expressió C4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa escrita (receptor/a, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. C5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. C6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. 4
  5. 5. Comunicació C7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de laoral vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. C8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-ne els elements prosòdics i no verbals pertinents. C9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. 5
  6. 6. Literària C10. Llegir obres i conèixer els autors/es i els períodes més significatius de la literatura catalana, castellana i universal. C11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. C12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. A1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a laActitudinal informació i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres. A2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta. A3. Manifestar una actitud de respecte i comprensió envers la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu. 6
  7. 7. Estructura de la competènciaC1. Obtenir informació,interpretar i valorar elcontingut de textos escrits de Contingutsla vida quotidiana, dels currículummitjans de comunicació iacadèmics per comprendre’ls. Explicació Gradació Continguts clau Orientacions metodològiques Orientacions per a l’avaluació 7 7
  8. 8. Competències de la dimensió d’expressió escrita 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. 8
  9. 9. Competència 5: Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formatsi suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.Gradació Nivell 1. Escriure textos suficientment organitzats i enllaçats, amb un registre adequat, construccions morfosintàctiques simples i lèxic i ortografia bàsics. Nivell 2. Escriure textos ben organitzats i enllaçats, amb un registre i lèxic adequats, i amb morfosintaxi i ortografia correctes. Nivell 3. Escriure textos molt ben organitzats i enllaçats, en registre adequat i amb plena correcció lèxica, morfosintàctica o ortogràfica. 9
  10. 10. Competència 5: continguts clau Tipus de text: narratiu, descriptiu, expositiu, argumentatiu, instructiu, predictiu, retòric i conversacional. L’adequació: el registre. La coherència: l’organització del text. La cohesió: substituts i connectors, signes de puntuació. Correcció lingüística: lèxic, estructures morfosintàctiques i ortografia. 10 10
  11. 11. Competència 5: orientacions metodològiques  Treball a l’aula amb presència del professor/a, que orienta i guia.  Activitats amb finalitat clara, engrescadora i útil.  Activitats amb exemples de tipologia textual diversa (narració, descripció, exposició...) i models de textos escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.  Fomentar l’escriptura de textos en formats diversos. 11
  12. 12. Competència 5: orientacions per a l’avaluació Qualsevol activitat d’escriptura pot ser susceptible de ser avaluada. Cal programar activitats d’avaluació de diferent caire. Cal observar com l’alumnat escriu el text a partir de la planificació feta anteriorment (competència 4). Cal avaluar el text escrit un cop feta la revisió (competència 6). 12
  13. 13. Competència 5: indicadors per a l’avaluacióNivell 1 Nivell 2 Nivell 3Empra el registre adequat d’acord Empra el registre adequat amb Empra el registre adequat ambamb la situació comunicativa. precisió d’acord amb la situació molta precisió d’acord amb la comunicativa i el receptor. situació comunicativa i el receptor.Les idees estan suficientment Les idees estan ben organitzades. Les idees estan molt benorganitzades. organitzades.Utilitza suficients connectors i Utilitza connectors i signes de Utilitza connectors i signes designes de puntuació per enllaçar puntuació per enllaçar les idees. puntuació variats per enllaçar lesles idees. idees.Usa lèxic bàsic. Usa un lèxic adequat. El lèxic està utilitzat de manera precisa i rica.Les oracions són majoritàriament Les oracions combinen les simples Les oracions combinen les simplessimples o coordinades. i coordinades amb les i coordinades amb les subordinades, fet que precisa subordinades per matisar el l’expressió de les idees. contingut de manera rica.Escriu amb una ortografia bàsica. Escriu amb una ortografia força Escriu amb plena correcció correcta. ortogràfica.(...) (...) (...) 13 13
  14. 14. Competència 5: exemple d’activitat Escriu un text sobre la música que agrada els joves, que tingui les característiques següents: 1. El text ha de ser expositiu i ha de contenir les parts següents: a) Introducció. b) Desenvolupament de les idees. c) Conclusions. 2. El text s’ha de publicar en una revista juvenil (tingues en compte, doncs, el receptor/a i la situació). 14 14
  15. 15. Nivells d’avaluació de l’activitat Nivell 1: Registre adient en la major part del text. Respecta les parts demanades (introducció mínima, desenvolupant amb un mínim de 2 idees i conclusió suficient). Construccions morfosintàctiques simples; ortografia bàsica i lèxic bàsic amb alguna imprecisió. Nivell 2: Registre adequat a la situació comunicativa i al receptor/a (revista juvenil). Correcta organització del text (introducció, desenvolupant amb un mínim de 3 idees i conclusió suficient). Construccions morfosintàctiques correctes; ortografia amb poques faltes i lèxic ben emprat. Nivell 3: Registre adequat a la situació comunicativa i al receptor/a (revista juvenil). Correcta organització del text (introducció, desenvolupant amb més de 3 idees i conclusió ben elaborada). Construccions morfosintàctiques correctes; plena correcció ortogràfica i lèxic precís i ric. 15 15
  16. 16. Documents Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua catalana i llengua castellana. Identificació i desplegament a l’educació primària Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengua i literatura (catalana i castellana) Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria http://www20.gencat.cat/docs/Educacio /Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_ basiques/competencies_llengua_ESO.pdf 16

  ×