Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1/3/2017 Sistemes operatius monolloc
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/...
1/3/2017 Sistemes operatius monolloc
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/...
1/3/2017 Sistemes operatius monolloc
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/...
1/3/2017 Sistemes operatius monolloc
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/...
1/3/2017 Sistemes operatius monolloc
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/...
1/3/2017 Sistemes operatius monolloc
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/...
1/3/2017 Sistemes operatius monolloc
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Transactional SMS Services Hyderabad, Transactional Bulk SMS Packages Hyderabad
Next
Upcoming SlideShare
Transactional SMS Services Hyderabad, Transactional Bulk SMS Packages Hyderabad
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Sistemes operatius monolloc maria del_mar

Download to read offline

PDF

  • Be the first to like this

Sistemes operatius monolloc maria del_mar

  1. 1. 1/3/2017 Sistemes operatius monolloc http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/u1/a2/exercicis.html 1/7 2. Exercicis Exercici 1 Trieu l’opció cor recta. La màquina que simula una màquina real s’ano mena… Núm Pregunta 1 física. 2 virtual. 3 real. 4 interrupció. Exercici 2 Trieu l’opció cor recta. La virtualització es fa mitjançant… Núm Pregunta 1 dispositius. 2 maquinari. 3 perifèrics. 4 programari. Exercici 3 Completeu les afirmacions amb la paraula o les parau les que considereu més adients. Núm Pregunta 1 Els diversos sistemes instal·lats en cada màquina virtual s’anomenen hostes . 2 La tecnologia de la virtualització es va començar a aplicar durant la dècada de SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC
  2. 2. 1/3/2017 Sistemes operatius monolloc http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/u1/a2/exercicis.html 2/7 1960 . 3 El sistema operatiu sobre el qual s’executa la màquina virtual s’anomena amfitrió . 4 Els ordinadors centrals (mainframes) van ser els primers ordinadors en què es va comen- çar a aplicar la filosofia de les màquines virtuals. Exercici 4 Completeu les afirmacions amb la paraula o les parau les que considereu més adients. Núm Pregunta 1 Les màquines que permeten a la màquina física real simular-se en diverses màquines reals cadascuna amb el seu sistema operatiu s’anomenen màquines virtuals del sistema . 2 La emulació es basa a crear màquines virtuals que simulen el maquinari d’una o diversis plataformes de maquinari diferents. 3 La paravirtualització és una forma de millorar l’eficiència de les MV i apro- par-les al rediment d’una màquina real. Per fer-ho, usen modificacions en els sistemes ope- ratius hostes per poder-se executar. 4 Les màquines virtuals de procés, de vegades anomenades màquines virtuals d’aplicació , s’executen com un procés normal dins un sistema operatiu i suporten un únic procés. Exercici 5 Marqueu si són ver taderes (V) o falses (F) les opci ons següents. La utilització de màquines virtuals… Núm Pregunta V F 1 permet fer proves d’aplicacions informàtiques d’una manera segura. 2 no comporta cap complexitat per al sistema en temps d’execució. 3 no representa un alentiment en l’execució del programari. 4 permet convertir molts servidors físics en virtuals, d’aquesta manera s’aprofita el maquinari disponible de la millor manera possible. 5 permet recuperar l’estat inicial davant de desastres, ja que l’estat d’una màquina virtual es pot emmagatzemar en forma de fitxer i, per tant, en cas de desastre es pot recuperar la informació amb rapidesa. 6 no influeix en la utilització de la memòria principal. 7 dóna la possibilitat de disposar del mateix entorn en plataformes diferents. SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC
  3. 3. 1/3/2017 Sistemes operatius monolloc http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/u1/a2/exercicis.html 3/7 8 permet l’execució d’entorns complets sense instal·lació i configuració, ja que podem descarregar màquines virtuals des d’Internet. Exercici 6 Marqueu si són ver taderes (V) o falses (F) les opci ons següents. En la utilització de màquines virtuals… Núm Pregunta V F 1 el programari lliure també es coneix com aprogramari obert. 2 el programari de prova (shareware) és un programari lliure. 3 FSF són les inicials d’una ONG. 4 GPL és el nom d’un programari de creació de màquines virtuals. 5 un personatge que cal destacar sobre els conceptes del programari lliure és Ric- hard Stallman. 6 el programari propietari també és conegut com a programari no lliure. 7 el programari gratuït (freeware) és un programari lliure. 8 el programari lliure dóna la llibertat als usuaris sobre el producte adquirit i, per tant, una vegada obtingut, de poder ser utilitzat, copiat, estudiat, modificat i redis- tribuït lliurement. Exercici 7 Trieu l’opció cor recta. Les inicials GNU representen… Núm Pregunta 1 el nom d’un sistema operatiu. 2 el nom d’un tipus d’ordinador. 3 el sistema operatiu Linux. 4 el nom d’un projecte amb l’objectiu de crear un sistema operatiu Unix completament lliure. Exercici 8 SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC
  4. 4. 1/3/2017 Sistemes operatius monolloc http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/u1/a2/exercicis.html 4/7 Completeu les afirmacions amb la paraula o les parau les que considereu més adients. Núm Pregunta 1 Una distribució de màquines virtuals de tipus propietari és VMWare Workstation . 2 El programari que permet simular completament una màquina real s’anomena emulador . 3 Un dels sistemes operatius amfitrió que podeu utilitzar és Linux . 4 Una distribució de màquines virtuals de tipus lliure és VirtualBox . Exercici 9 Trieu l’opció cor recta. Per a poder uti litzar les màquines virtuals, cal haver exe cutat en l’ordre següent les fases… Núm Pregunta 1 d’anàlisi prèvia, comprovació, configuració, documentació i instal·lació. 2 de comprovació, configuració, documentació, instal·lació i anàlisi prèvia. 3 d’anàlisi prèvia, configuració, instal·lació, comprovació i documentació. 4 d’anàlisi prèvia, instal·lació, configuració, comprovació i documentació. Exercici 10 Marqueu si són ver taderes (V) o falses (F) les opci ons següents. En la creació de màquines virtuals… Núm Pregunta 1 cal fixar la quantitat de memòria RAM que cal utilitzar. (V) 2 és necessari definir els objectius del procés. (V) 3 cal utilitzar una quantitat determinada de memòria RAM. (F) 4 és necessari definir la grandària de la màquina virtual. (V) 5 cal documentar el procés. (V) 6 cal seleccionar el lloc físic on se situarà la màquina virtual. (V) 7 cal utilitzar programari propietari. (F) 8 cal establir el tipus de sistema operatiu hoste que utilitzarem. (V) SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC
  5. 5. 1/3/2017 Sistemes operatius monolloc http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/u1/a2/exercicis.html 5/7 Exercici 11 Marqueu si són ver taderes (V) o falses (F) les opci ons següents. En la configuració i en la utilització de màquines virtuals… Núm Pregunta V F 1 cal comprovar els resultats de la configuració. 2 cal determinar els components que cal configurar. 3 cal haver definir els objectius del procés. 4 cal tenir en compte el sistema operatiu hoste. 5 cal utilitzar la documentació tècnica del procés de configuració. 6 es pot configurar la memòria RAM. 7 el rendiment del sistema informàtic amfitrió s’ha d’avaluar. 8 és necessari documentar el procés. Exercici 12 Marqueu si són ver taderes (V) o falses (F) les opci ons següents. En la comprovació de la instal·lació i de la con figuració de màquines virtuals… Núm Pregunta V F 1 és necessari utilitzar algun tipus d’eines per a comprovar el rendiment del sistema. 2 cal justificar les actuacions a partir dels resultats de la comprovació. 3 cal comprovar el correcte funcionament del maquinari. 4 cal avaluar els resultats de les comprovacions. 5 cal documentar tot el procés dut a terme. 6 cal comprovar el correcte funcionament del programari ja existent diferent del de la creació de màquines virtuals. 7 cal establir uns objectius previs. Exercici 13 SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC
  6. 6. 1/3/2017 Sistemes operatius monolloc http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/u1/a2/exercicis.html 6/7 Trieu l’opció cor recta. Un tipus d’infor mació que cal crear en la ins tal·lació i en la con figuració de màquines virtuals… Núm Pregunta 1 és la documentació del programari de les aplicacions informàtiques ja instal·lades en el sistema. 2 és la documentació del nou maquinari. 3 és la documentació corresponent al programari de creació de màquines virtuals. 4 és la documentació del programari corresponent al desenvolupament de noves aplicaci- ons informàtiques. Exercici 14 Marqueu si són ver taderes (V) o falses (F) les opci ons següents. La documentació… Núm Pregunta V F 1 ha d’estar actualitzada. 2 ha de ser accessible a tothom. 3 ha d’explicar tots els continguts. 4 ha de seguir unes normes en el seu disseny. 5 ha d’estar ben organitzada. 6 ha de ser única. 7 la pot gestionar qualsevol usuari. 8 ha de ser completa. Exercici 15 Completeu les afirmacions amb la paraula o les parau les que considereu més adients. Núm Pregunta 1 La documentació que conté tota la informació de lprogramari s’anomena documentació del programari . 2 La documentació que conté tota la informació del sistema informàtic s’anomena documen- tació del cicle de vida d’un sistema informàtic. SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC
  7. 7. 1/3/2017 Sistemes operatius monolloc http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/2201_SMX/SMX_2201_M02/web/html/WebContent/u1/a2/exercicis.html 7/7 3 La documentació que conté tota la informació de la manera com s0ha d’utilitzar una màquina virtual s’anomena manual d’usuari . 4 La documentació que conté tota la informació del maquinari s’anomena documentació del maquinari . SISTEMES OPERATIUS MONOLLOC

PDF

Views

Total views

120

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×